Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 09 november 2011

Eervolle onderscheidingen. - Erratum Bij koninklijk besluit van 17 november 2010 werd, met ingang van 15 november 2009, bevorderd. - Erratum : Lezen : Orde van Leopold II Ridder Mevr. MAES, Sofia, i.p.v. Mevr. MAENE, Sofia, Herne - G

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022367
pub.
09/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Eervolle onderscheidingen. - Erratum Bij koninklijk besluit van 17 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018401 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 22/11/2010 numac 2010003615 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010018398 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018402 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2008 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon sluiten werd, met ingang van 15 november 2009, bevorderd. - Erratum : Lezen : Orde van Leopold II Ridder Mevr. MAES, Sofia, i.p.v. Mevr. MAENE, Sofia, Herne - Geboren te Elsene - 13/10/1969.

^