Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 augustus 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeli ? de heer Hens L., ? de heer Wuyts P., ? Mevr. Gelens C. - is vernieuwd, de benoeming tot (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013263
pub.
10/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Nederlandse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2017-2022 type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, de wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen betreffende de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering sluiten, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen van: ? de heer Hens L., ? de heer Wuyts P., ? Mevr. Gelens C. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen, van de heer Brouwers E., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 30 november 2020 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2018, - is de aanwijzing van de heer Fabri O., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 september 2018. - is de aanwijzing van de heer Geerinckx A., substituut-procureur des Konings bij het Parket te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit Parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 augustus 2018. - is de aanwijzing van Mevr. Debbaudt I., substituut-procureur des Konings bij het Parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit Parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 september 2018. - is de aanwijzing van de heer Segaert-Vanden Bussche Y., substituut-procureur des Konings bij het Parket West-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit Parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 september 2018. - is de aanwijzing van Mevr. Fallay F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2018. - is de aanwijzing van de heer Hourdiaux F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018. - is de aanwijzing van Mevr. Lebeau L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012805 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden-artsen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012699 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012804 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden beoefenaars van de tandheelkunde van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012878 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten en een gewone en een plaatsvervangend secretaris in de raden van beroep van de Orde der Apothekers sluiten, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 25 augustus 2018, de benoeming van de heer Tanghe H., tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, de benoeming van de heer Herpels P., tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, vernieuwd van de heer Neyman V., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 31 december 2019 's avonds; - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, vernieuwd van de heer Voet J., voor een termijn met ingang van 25 augustus 2018 en eindigend op 30 november 2021 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 7 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203266 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 07/06/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018040498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2018 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Lecloux M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2018, - is de aanwijzing van Mevr. Pichueque S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018. - is de aanwijzing van Mevr. Scoubeau A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018202058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de regeling voor overuren type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018011574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018011508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een loonsverhoging in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - F.E.E. sluiten, dat in werking treedt op 1 september 2018, is de heer Defrance M., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi, benoemd in de afdeling Bergen van dezelfde rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2018, - is Mevr. De Smet K., substituut-procureur des Konings bij het Parket Oost-Vlaanderen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit Parket op datum van 3 september 2018. - is Mevr. Moline F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, aangewezen tot rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijke besluiten van 18 juni 2018, zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen: Mevr. Fontaine V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg;

Mevr. Lipschütz E., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040474 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten, is de aanwijzing van de heer Lecarme Y., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018011502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2014 betreffende het geldelijk statuut van de personeelsleden in de Duitstalige Gemeenschap, bij toepassing van het non-profitakkoord 2016-2019 (1) type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018011122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018030853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het sectoraal minimumbarema sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Léonard J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018011933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, de premies, de vergoedingen en de indexering type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018011969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de mouterijen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de gistfabrieken en de distilleerderijen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen sluiten, is Mevr. Henkinbrant C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank voor een termijn een jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018203250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018012437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, tot vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Lessoye Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 's avonds: - is aan Mevr. Hamelle L., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg. - is aan de heer Verhaegen E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. - is Mevr. Leteul M.-Ch., rechter in de politierechtbank Henegouwen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Ronse B., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan Mevr. Lanoy D., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tubeke.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is het aan de heer Focant J. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, zijn benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar: - de heer de Potter de ten Broeck M., licentiaat in de rechten; - Mevr. Van Stichel E., licentiaat in de rechten, referendaris bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen ; - de heer Brulez P., doctor in de rechten.

Na deze drie jaar wordt de benoeming definitief tenzij er anders beslist wordt.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn aangewezen tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel: - de heer Carolus P.; - Mevr. Fischer V., substituten-generaal bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014356 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031610 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204418 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013526 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitster van de raad van bestuur en tot benoeming van een lid en de voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS sluiten, waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging dewelke niet mag gebeuren voor 1 september 2018, is de heer Kamoen J., vrederechter van het tweede kanton Gent, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, is de aanwijzing tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, van de dames: - Barnich Fr.; - Cowez J., rechters in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014356 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031610 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204418 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013526 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitster van de raad van bestuur en tot benoeming van een lid en de voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS sluiten, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van de heer Blockx R., vernieuwd voor een termijn met ingang van 10 juni 2018 en eindigend op 30 juni 2022 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018: - is het verlof wegens opdracht, verleend aan de heer Brammertz S., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2018. - is het verlof wegens opdracht van algemeen belang, verleend aan Mevr. Coninsx M., substituut-procureur des Konings bij het Parket Halle-Vilvoorde, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2018.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^