Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 26 oktober 2018

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2018014356
pub.
26/10/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (actie 56);

Gelet op het reglement voor de federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018;

Gelet op de opening van de kandidaturen op 16 maart 2018;

Gelet op de beslissing van de jury voor de voorselectie van 9 kandidaten, genomen op 18 april 2018;

Gelet op het resultaat van de openbare stemprocedure die eindigde op 3 juni 2018;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur generaal van financiën, gegeven op 26 januari 2018 en 27 juni 2018;

Overwegende dat de federale prijs armoedebestrijding personen of initiatieven die zich verdienstelijk maken in de strijd tegen armoede wil ondersteunen en belonen;

Overwegende dat 3 laureaten worden bekroond;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een subsidie van vijftienduizend euro (15.000 EUR) wordt toegekend aan de drie volgende laureaten : 1° Racynes vzw, Rue du Moulin 65, 4684 Haccourt;2° L'Ilot vzw, Sint-Gilliskerkstraat 73, 1060 Brussel;3° De vereniging van OCMW's Weldenderend voor de sociale kruidenier Slaatje Praatje, Baron Tibbautstraat 29, 9290 Berlare.

Art. 2.§ 1 De laureaten dienen de subsidie aan te wenden voor armoedebestrijding door de voortzetting van bestaande initiatieven of het opstarten van nieuwe initiatieven en binnen. § 2. De subsidie dekt de personeelskosten, werkingskosten en communicatiekosten in verband met het project. De subsidie mag niet gebruikt worden voor investeringskosten.

Art. 3.De laureaten dienen vóór 31 juli 2019 de bewijsstukken met een verslag in te dienen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie op elektronische wijze via volgend e-mailadres: vraag@mi-is.be. Dit verslag bestaat uit een activiteitenverslag, een financieel verslag en een exemplaar van iedere communicatie.

Art. 4.§ 1. De subsidie toegekend aan de laureaten zoals beschreven in artikel 1, § 1, wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018, en : 1° voor wat betreft de verenigingen zonder winstoogmerk l'Ilot en Racynes geboekt op basisallocatie 44.55.14.33.00.05; 2° voor wat betreft de vereniging van OCMW's Weldenderend, geboekt op basisallocatie 44.55.14.43.52.06; § 2. De uitbetaling van een voorschot van 60 % van het bedrag vermeld in artikel 1, § 1, zal uitgevoerd worden bij inwerkingtreding van dit besluit : 1° Racynes vzw op rekeningnummer BE86 5230 8028 4450;2° L'Ilot vzw op rekeningnummer BE63 2100 9372 6708;3° De vereniging van OCMW's Weldenderend voor de sociale kruidenier Slaatje Praatje op rekeningnummer BE44 0910 1994 4845. Het saldo van 40 % zal overgemaakt worden na goedkeuring van het verslag en de bewijsstukken ingediend zoals bepaald in artikel 3.

Art. 5.Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve afhandeling in het kader van dit project dient te worden verstuurd naar volgend adres : POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, dienst Budget, Logistiek, Aankopen en Subsidies, Koning Albert II-laan 30, 25ste verdieping, 1000 Brussel.

Art. 6.Elke publicatie over dit project draagt het logo van de federale overheid en van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

Een exemplaar van iedere communicatie wordt bij het verslag ingediend zoals bepaald in artikel 3.

Art. 7.De looptijd van dit besluit gaat in op 29 juni 2018 en eindigt op 28 juni 2019.

Art. 8.De Staatssecretaris voor armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, op 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Z. DEMIR

^