Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer Borrens G., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, vo Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, dat in wer(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014089
pub.
03/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017031391 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017040686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017040713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de reglementering van de promoties sluiten, is de heer Borrens G., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 24/01/2018 numac 2017013473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificaties en de loonvoorwaarden voor de sector van de sportcentra en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999 betreffende de toepassingsvoorwaarden inzake arbeidsduur, nachtwerk, zondagwerk en werk op feestdagen type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2017031846 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2018 's avonds, is de heer Willekens L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018011028 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een ondervoorzitter van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017030379 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018030219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018030537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor het vooraf bekend maken van de wetenschappelijke evidentie die aan de grondslag ligt van de vaststelling van programmatiecriteria of een maximum aantal type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040635 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de elektronische kennisgave van weigering tot toetreding tot overeenkomsten bedoeld in artikel 49, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 22/11/2019 numac 2019042031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2018 `s avonds, is de heer Buyle P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017206698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2017206466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018010320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verloning van de andere arbeidsmodaliteiten in de aanvullende sector van de glasindustrie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018010084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van een regeling ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen sluiten, is de heer Malaise J., vrederechter van het tweede kanton Charleroi, in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2018 's avonds.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege voor een periode van maximaal zes maanden, dewelke eenmaal hernieuwd kan worden.

Bij koninklijk besluit van 7 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018040498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2018 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2018 `s avonds, is aan de heer Slachmuylders D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014356 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013315 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2018 `s avonds, is de heer Vandenbroucke L., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Gent, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2018, die in werking treden op 31 oktober 2018 's avonds: - is aan de heer Van Den Berghe M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herzele.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Willems Th., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brugge.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Ghesquière L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ieper II-Poperinge.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Goderis A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar en 59 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar en 59 jaar voor werknemers met een lange loopbaan in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018014042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels van toepassing op de opvangstructuren en de modaliteiten betreffende de kamercontroles sluiten, is de heer Willekens L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege met ingang van 1 november 2018 en ten laatste tot 30 april 2019 's avonds.

^