Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 03 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204603
pub.
03/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140553/CO/121) Inleiding Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van : - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, zoals gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103bis van 27 april 2015 en nr. 103ter van 20 december 2016; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders uit de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en andere.

Onder "arbeiders" verstaat men : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Recht op tijdskrediet

Art. 2.Tijdskrediet met motief - voltijds en deeltijds In uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, hebben de werknemers recht op 36 maanden of 51 maanden voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering voor de motieven voorzien bij artikel 4, § 1, a), b) en c) en § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Art. 3.Landingsbaan vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan In uitvoering van artikel 8, § 3, 3de lid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, hebben de werknemers die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, die een beroepsloopbaan van tenminste 28 jaar hebben, recht hun arbeidsprestaties te verminderen ten belope van één dag of twee halve dagen per week.

Art. 4.Landingsbaan vanaf 55 jaar, lange loopbaan of zwaar beroep In toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de periode 2017-2018 voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, lid 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot halftijds of met 1/5de en die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, lid 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014. HOOFDSTUK III. - Organisatieregels

Art. 5.De drempel van 5 pct., voorzien bij artikel 16, § 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, voor gelijktijdige afwezigheden wordt opgetrokken tot 8 pct., behalve voor de ondernemingen met minder dan 50 werknemers op 30 juni van het jaar dat voorafgaat. Voor deze ondernemingen wordt de drempel vastgelegd op 1 persoon per begonnen schijf van 10 arbeiders op het personeelsbestand van het bedrijf.

Voor de berekening van de drempel van 8 pct. als bedoeld in § 1, worden niet in rekening gebracht : - de werknemers van 50 jaar en ouder die van een tijdskrediet genieten; - de werknemers die genieten van een thematisch verlof : palliatief verlof, ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

De drempel van 8 pct. als bedoeld in § 1, wordt niet in aanmerking genomen voor de werknemers van 50 jaar en ouder die wensen te genieten van een tijdskrediet. HOOFDSTUK IV. - Organisatieregels voor het recht op loopbaanvermindering met 1/5de voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen

Art. 6.De ondernemingen kunnen de concrete toepassingsmodaliteiten bepalen van het stelsel van de 1/5de loopbaanvermindering voor de voltijdse werknemers die in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen zijn tewerkgesteld, rekening houdend met volgende voorwaarden : - de bestaande arbeidsorganisatie moet verder toegepast kunnen worden, wat impliceert dat de toepassing van de arbeidscycli en van de ploegenstelsels gegarandeerd moeten blijven; - de loopbaanvermindering moet minstens per volledige dagen genomen worden of een gelijkwaardige regeling, te bespreken op ondernemingsvlak. HOOFDSTUK V. - Vervanging

Art. 7.Alhoewel de reglementering niet voorziet in de vervangingsplicht, verplichten de werkgevers zich ertoe maatregelen te nemen teneinde de verhoging van de werkdruk te vermijden, ofwel door meer uren toe te kennen aan geïnteresseerd personeel, ofwel door een vervanger aan te werven. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 8.In geval van vermindering van de prestaties van personen die minstens de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt voor de overgang naar een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt de tussenkomst van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" berekend op basis van het loon vóór de vermindering van de prestaties.

Art. 9.Een sectoraal akkoord zal afgesloten worden betreffende de toekenning van voordelen inzake tijdskrediet met de regio's die, vandaag of in de toekomst, zulke voordelen voorzien. HOOFDSTUK VII. - Duur van de overeenkomst

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is aangegaan voor onbepaalde duur. Zij wordt eventueel opgezegd door één der partijen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de schoonmaak.

Zij vervangt deze van 27 januari 2016 betreffende het tijdskrediet, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016206505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de functieclassificatie van het uitvoerend personeel type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2016, van de modaliteiten en de toekenning van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar na 35 jaar beroepsverleden voor de werknemers die om medische redenen ongeschikt zijn tot verderzetting van hun beroepsactiviteit type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de behandeling van bijkomende prestaties verricht door deeltijdse werknemers type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 02/03/2017 numac 2016206298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid sluiten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2017 (overeenkomst geregistreerd op 7 april 2017 onder het nummer 132618/CO/121).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^