Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 03/11/2017 numac 2017013717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/11/2017 numac 2017013849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk. - Duitse vertaling type wet prom. 18/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013895 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad type wet prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017040749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de in artikel 87 van het Kieswetboek bedoelde tabel teneinde de kantonstructuur van de kieskring Henegouwen aan te passen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2017 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013814 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Loopbaan bij het Hoofbestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2017, wordt, op zijn aanvraag, ontslag verleend op 30 september 2017 `s avonds, aan de heer Patrice COUCHARD , Stafdirecteur Personeel en Organisatie b(...) type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 03/11/2017 numac 2017013822 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 03/11/2017 numac 2017013823 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 03/11/2017 numac 2017013824 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de betaling en de invordering van de administratieve geldboeten en dwangsommen bepaald in Boek IV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/02/2011 pub. 03/11/2017 numac 2017013825 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 03/11/2017 numac 2017013840 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende wedstrijden en loterijen waarvan, naar aanleiding van promotie-acties, de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen vergezeld kunnen gaan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 28 september 2017 wordt de heer Jacques DONIS, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 december 2017. Zij mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013848 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017 wordt de heer Alexis de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republ Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017 wordt de heer Marc VINCK ontheven uit zijn functie bij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013852 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 11 augustus 2017 wordt de heer Andy DETAILLE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Staat Koeweit en in het Koninkrijk Bahrein, met standplaats te Koeweit Ci Bij koninklijk besluit van 11 augustus 2017 wordt Mevrouw Sophie HOTTAT ontheven uit haar funct(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013868 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarder Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017, dat in werking treedt op 2 december 2017 `s avonds, is aan de heer Gerarts F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissemen Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013867 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017, dat in werking treedt op 24 november 2017, is aan de heer Adriaenssens E., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen . Het is h(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013869 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is mevr. Roosen G., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2017, - dat in werking treedt op 30 november 2017 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013878 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Foodcheck NV, Hoge Barrierestra G-003 "Gids voor de autocontrole in de slagerij" G-007 "Gids voor de invoering van(...) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013897 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017031345 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair **** Bij koninklijk besluit ****. 1909 van 31 augustus 2017 : Het Militair Ereteken van 1 **** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende mi Landmacht eerste sergeant-majoors : **** ****., **** S., **** ****., **** ****., ****(...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017040686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017040789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende het behoud van de opleidingsinspanningen voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 28/08/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 04/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas 2017 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor oppashulp voor het werkjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 03/11/2017 numac 2017031378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van brandpreventieverslag. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031381 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

decreet

type decreet prom. 20/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013837 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting, ondertekend te Santo Domingo op 25 oktober 2016 type decreet prom. 20/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013846 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2016 type decreet prom. 19/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013914 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bijzondere toestand van de studenten die het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en de eerste cyclus in de tandheelkunde hebben afgelegd en die zich voor het academiejaar 2017 - 2018 voor de studie diergeneeskunde wensen in te schrijven

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting cvba Diest-Uitbreiding, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013886 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Directiecomité van het Instituut voor de bevordering van de opleidingen over de islam

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017205656 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 2015 betreffende de samenstelling en de werking van het Waarnemingscentrum voor de Handel en van de Beroepscommissie voor de handelsvestigingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief aangaande de fysieke paraatheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers adembescherming. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205351 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 september 2017 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de bvba « Hercule », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schendt artikel 22ter, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet v(...) type bericht prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205501 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 september 2017 in zake M.-A. C. tegen het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen , waarvan de expeditie ter griffie va(...) « Schendt artikel 131ter van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pe(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, laboratoria van de codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017. - Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2017 is het laboratorium Sanitas Laboratorium Services BV, Zuideinde 68, te 2991 LK Ba Groep : 6 Methode : Vw-PMC Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Identificatie(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205757 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0475.437.283 FIRST MODE Annulatie van de ambtshalve doorhaling. type lijst prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205756 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0426.459.114 P.E.T.R.I.L.L.O. intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013945 bron brussels parlement **** **** voor de functie van secretaris/-**** (****/****) met een ervaring van 2 jaar inzake secretariaat en met een voldoende kennis van het **** voor het **** **** Na dit examen wordt er een ****(...) **** : De kandidaat moet houder zijn van : - een diploma van het hoger ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013946 bron brussels parlement **** **** voor de functie van secretaris/-**** (****/****) met een ervaring van 2 jaar inzake secretariaat en met een voldoende kennis van het **** voor het **** **** Na dit examen wordt er een **** ****(...) **** : De kandidaat moet houder zijn van : - een diploma van het hoger ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013947 bron brussels parlement **** **** voor de functie van opsteller (****/****) met een werkervaring van 2 jaar en een voldoende kennis van het **** voor het **** **** Na dit examen wordt er een **** van maximum 5 personen (...) **** : De kandidaat moet houder zijn van : - een diploma van hogere ****(...)

document

type document prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205739 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A (m/v/x) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : BNG17129 Deze selectie werd afgesloten op 24/10/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205764 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Leidinggevenden boekhouding (niveau A) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17063 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldi(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205768 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directiesecetaris (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17230 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2017. Er zijn 0 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. E(...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205779 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal Inspecteurs (niveau A) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17181 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2017. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205778 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ergotherapeuten (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG17123 Deze selectie werd afgesloten op 05/07/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd (...) Deze lijst is 4 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017013903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van faculteiten der(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2017 numac 2017205037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Roger VANTILT De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^