Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 30 mei 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206698
pub.
30/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" (Overeenkomst geregistreerd op 7 augustus 2017 onder het nummer 140877/CO/209)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Art. 4.De tekst van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid", afgekort "SFBM", wordt gewijzigd in uitvoering van hoofdstuk VII van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 van 29 mei 2017 (registratienummer 140011/CO/209).

De tekst van de statuten wordt gecoördineerd als volgt.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2016 met betrekking tot de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid", afgekort "SFBM" (registratienummer 135589/CO/209), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017 (registratienummer 138192/CO/209).

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017.

Zij kan worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" Tekst van de gewijzigde en gecoördineerde statuten HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1.In toepassing van artikel 1, lid 1, 1° en 2° van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid wordt vanaf 1 januari 2014 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht voor de bedienden van de ondernemingen die door hun activiteit in België ressorteren onder het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, genaamd "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid", afgekort "SFBM".

Art. 2.De zetel van het SFBM bevindt zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel op het volgende adres : Ravensteingalerij 27 bus 7 te 1000 Brussel.

Art. 3.§ 1. Het SFBM heeft tot doel : - de organisatie te financieren van concrete opleidingsacties voor bedienden of potentiële bedienden van het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid in het kader en door bemiddeling van het "Paritair instituut voor naschoolse opleiding van de metaalverwerkende en technologische industrie - Bedienden", afgekort : "INOM-Bedienden", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, A. Reyerslaan 80, met ondernemingsnummer 0434.030.854; - de organisatie te financieren van de initiatieven voor de opleiding en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werkzoekenden in het raam en door bemiddeling van het "Paritair instituut voor naschoolse opleiding van de metaalverwerkende en technologische industrie - Bedienden", afgekort : "INOMBedienden", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, A. Reyerslaan 80, met ondernemingsnummer 0434.030.854; - een tegemoetkoming toe te kennen in de waarborgen voor de werknemersorganisaties en in de kosten voor de vorming van de werkgevers- en werknemersorganisaties; - de financiering organiseren van zijn rol in het kader van loopbaanwijzigingen; - de solidariteitstoezegging binnen het sectoraal aanvullend pensioenstelsel te financieren en te beheren. § 2. Het SFBM wordt belast met de praktische uitwerking en concretisering van specifieke opdrachten en bepalingen vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst van bovengenoemd paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 4.Het SFBM wordt voor onbepaalde duur opgericht. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 5.Deze statuten zijn van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden, leerling-bedienden inbegrepen, die door hun activiteit in België behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Art. 6.Deze statuten, evenals de wijze van uitvoering, bepaald door het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, zijn eveneens toepasselijk op de buiten België gevestigde werkgevers die door hun activiteit in België ressorteren onder het bovenvermeld paritair comité, evenals op hun bedienden.

Elke werkgever die gevestigd is in een Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte dient bij het SFBM aangifte te doen van de duur van zijn voorgenomen activiteit in België door middel van een geldig A1-formulier, overeenkomstig het artikel 12, 1 van de verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en van de Raad en het artikel 14 van de verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad, of, indien het een werkgever betreft van een derde staat, door middel van een vergelijkbaar attest van zijn land van oorsprong.

Vanaf een aangegeven activiteit van 12 maanden binnen een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag aangegeven activiteit in België, moet deze onderneming daarenboven aan het SFBM een lijst overmaken van de door haar in België tewerkgestelde bedienden.

Vanaf de eerste dag activiteit na de genoemde periode van 12 maanden, zijn de ondernemingen bedoeld in § 2, de in artikel 15 vermelde bijdragen verschuldigd.

Deze bijdragen worden berekend op basis van de door haar in België tewerkgestelde bedienden.

Indien echter aan het SFBM aangetoond kan worden dat in het land van oorsprong de gedetacheerde bediende van dezelfde bescherming geniet of van een bescherming geniet die essentieel vergelijkbaar is, als gevolg van de verplichtingen waaraan de buitenlandse werkgever in zijn land van oorsprong al onderworpen is, is deze werkgever vrijgesteld van de betaling van de bijdrage.

De raad van bestuur beoordeelt de aanvragen tot vrijstelling. In geval van betwisting is de arbeidsrechtbank van Brussel bevoegd.

Als een onderneming geen of geen geldige aangifte heeft gedaan zoals voorzien in § 2, is deze onderneming vanaf de eerste dag activiteit in België een door het SFBM bepaalde en gepubliceerde forfaitaire bijdrage verschuldigd.

Deze onderneming kan haar toestand regulariseren door alsnog te voldoen aan de aangifteplicht voorzien in § 2, binnen een termijn van 90 dagen na de datum van de bijdrage-opvraging.

Het SFBM zal de buitenlandse werkgevers informeren over hun rechten en plichten ten aanzien van het SFBM, ten laatste nadat deze hun aangifte bedoeld in § 2 hebben ingediend. HOOFDSTUK III. - Beheer

Art. 7.Het SFBM wordt beheerd door een raad van bestuur, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties.

De raad van bestuur bestaat uit 10 leden, hetzij 5 vertegenwoordigers van de werknemers en 5 vertegenwoordigers van de werkgevers.

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur wordt niet vergoed.

Het paritair comité benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur. Het kan het aantal in het 2de lid vastgestelde bestuurders wijzigen.

Art. 8.Om de 2 jaar stelt de raad van bestuur in zijn schoot een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Hij duidt eveneens de persoon of personen aan belast met het secretariaat.

Het voorzitterschap wordt beurtelings toevertrouwd aan een lid van de werknemersvertegenwoordiging en aan een lid van de werkgeversvertegenwoordiging.

Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap kunnen nooit tegelijkertijd toevertrouwd worden aan alleen maar de werknemersorganisaties of aan alleen maar de werkgeversorganisaties.

Het eerste jaar wordt de categorie waartoe de voorzitter behoort door loting vastgesteld.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de zitting van de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij gelijktijdige afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in leeftijd.

Art. 9.De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Bij overlijden of ontslag van een bestuurder voorziet het paritair comité in zijn vervanging. Het nieuw aangeduid lid voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Art. 10.De raad van bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen.

Deze is gehouden de raad minstens éénmaal per jaar bijeen te roepen.

Wanneer drie bestuurders dit vragen, roept de voorzitter de raad in vergadering bijeen binnen de termijn die door hen verzocht wordt, zo niet uiterlijk binnen tien dagen volgend op de ontvangst van het verzoek.

De oproepingen vermelden de agenda.

De raad kan slechts geldig beslissen over de punten die op de agenda voorkomen en enkel wanneer er minstens de helft van de leden deel uitmakend van de werknemersafvaardiging en minstens de helft van de leden van de werkgeversafvaardiging aanwezig is.

De verslagen van de zittingen van de raad worden in het notulenboek ingeschreven. Ze worden ondertekend door de voorzitter of zijn plaatsvervanger en door de secretaris.

De leden van de raad ontvangen uiterlijk vóór de volgende zitting een afschrift van de beraadslagingen.

De afschriften of uittreksels van de notulen die bij de rechtbank of elders moeten gedeponeerd worden, zijn ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door twee bestuurders, waarvan één van de zijde van de werknemers, de andere van die van de werkgevers.

Wanneer tot de stemming moet overgegaan worden, dient een gelijk aantal leden van elke afvaardiging aan de stemming deel te nemen. Is het getal ongelijk, dan onthoudt (onthouden) zich het jongste lid (de jongste leden) in leeftijd.

De beslissingen worden met een meerderheid van twee derden van de stemmers genomen.

De bestuurders kunnen echter niet deelnemen aan de beraadslagingen waarbij zij persoonlijk belang hebben. Hun onthouding wordt in de notulen vermeld.

Art. 11.De raad van bestuur heeft tot taak het SFBM te beheren en alle maatregelen te nemen die voor zijn goede werking zijn vereist.

Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid inzake het beheer en de administratie van het SFBM en de verwezenlijking van zijn doel.

De raad van bestuur bepaalt in zijn jaarlijks budget een raming van de administratieve kosten die van de inkomsten van het SFBM zullen afgetrokken worden.

De raad van bestuur treedt op in rechte in naam van het SFBM op vervolging en op vraag van de voorzitter en van de ondervoorzitter.

Hij kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden en zelfs aan derden.

De raad van bestuur kan derden met het dagelijks beheer van het SFBM belasten of zich erdoor laten bijstaan.

De raad van bestuur kan zich eveneens laten bijstaan door deskundigen die voorafgaandelijk advies uitbrengen.

Bij beslissing van de raad van bestuur worden het aantal deskundigen, de werking en de bevoegdheden vastgelegd.

Art. 12.Voor al de andere handelingen dan deze waarvoor de raad een speciale volmacht heeft verleend, zal de raad drie bestuurders (twee vertegenwoordigers van de werknemers en één van de werkgevers) aanduiden die het SFBM geldig tegenover derden kunnen vertegenwoordigen. De gezamenlijke handtekeningen van twee van de drie aangeduide bestuurders (één werknemersvertegenwoordiger en één werkgeversvertegenwoordiger) volstaan zonder dat deze bestuurders enigerlei beslissing of een bijzondere volmacht moeten overleggen.

Art. 13.De bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Ze gaan, omwille van hun beheer, geen enkele persoonlijke verbintenis aan wat de verplichtingen van het SFBM betreft. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 14.Het SFBM wordt gefinancierd door de bijdragen verschuldigd door de werkgevers, bedoeld bij artikel 5 en artikel 6, evenals door de interesten uit de belegde fondsen.

Art. 15.§ 1. De bijdragen worden geïnd onder de vorm van trimestriële forfaitaire bijdragen.

Zij worden berekend op het aantal in artikelen 5 en 6 bedoelde werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden, leerling-bedienden inbegrepen, ongeacht hun arbeidsregime, in dienst op de laatste dag van het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft. § 2. Opleiding en tewerkstelling van bedienden Vanaf 1 januari 2014 is een trimestriële bijdrage van onbepaalde duur verschuldigd, bestemd voor de financiering van de kosten voor de acties voor de opleiding en tewerkstelling van de bedienden van het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Vanaf 1 januari 2014 bedraagt deze kwartaalbijdrage 7,25 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 april 2014 bedraagt deze kwartaalbijdrage 7,75 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 juli 2017 bedraagt deze kwartaalbijdrage 8,15 EUR per bediende bedoeld in § 1. § 3. Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen Vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2018 is een trimestriële bijdrage van bepaalde duur verschuldigd, bestemd voor de financiering van de kosten voor de opleiding en tewerkstelling van de risicogroepen.

Vanaf 1 januari 2014 bedraagt deze kwartaalbijdrage 8,88 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 april 2014 bedraagt deze kwartaalbijdrage 9,50 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 juli 2017 bedraagt deze kwartaalbijdrage 10 EUR per bediende bedoeld in § 1. § 4. Waarborgen voor werknemersorganisaties en vorming georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Vanaf 1 januari 2014 is een trimestriële bijdrage van onbepaalde duur verschuldigd, bestemd voor de financiering van de waarborgen voor werknemersorganisaties en van de kosten van de vorming georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Voor ondernemingen die 133 of meer bedienden tewerkstellen op de laatste dag van het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft, bedraagt deze kwartaalbijdrage vanaf 1 januari 2014 13,41 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 april 2014 bedraagt deze kwartaalbijdrage 13,95 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt deze kwartaalbijdrage 14,20 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 juli 2017 bedraagt deze kwartaalbijdrage 14,90 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Voor ondernemingen die minder dan 133 bedienden tewerkstellen op de laatste dag van het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft, bedraagt deze kwartaalbijdrage vanaf 1 januari 2014 8,06 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 april 2014 bedraagt deze kwartaalbijdrage 8,40 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt deze kwartaalbijdrage 8,60 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 juli 2017 bedraagt deze kwartaalbijdrage 9,05 EUR per bediende bedoeld in § 1. § 5. Bijdrage ter financiering van tussenkomsten in het kader van loopbaanwijzigingen Vanaf 1 januari 2016 is een trimestriële bijdrage van onbepaalde duur verschuldigd, bestemd voor de financiering van de rol van het SFBM in het kader van loopbaanwijzigingen.

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt deze kwartaalbijdrage 15,75 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Een paritaire werkgroep zal de modaliteiten bepalen voor de introductie vanaf 1 oktober 2016 van een aanvullende vergoeding voor alle bedienden vanaf 58 jaar met een gewijzigde loopbaan.

Deze aanvullende vergoeding bedraagt 77 EUR bruto per maand, met een bijkomend supplement van 7,70 EUR bruto per loonschijf van 200 EUR boven een maandelijkse brutowedde van 3.500 EUR. De maximale maandelijkse tussenkomst bedraagt 154 EUR bruto per maand.

Onder "bedienden met een gewijzigde loopbaan" worden begrepen : bedienden die op eigen initiatief : - overgaan naar een alternatieve functie met loonsvermindering; - overgaan van ploegen- of nachtarbeid naar een dagregime; - overgaan van een voltijdse naar 4/5de tewerkstelling; - instappen in een formule van peterschap. § 6. Sectoraal aanvullend pensioen - solidariteitsbijdrage Vanaf 1 juli 2016 is een trimestriële bijdrage van onbepaalde duur verschuldigd, bestemd voor de financiering van de rol van het SFBM in het kader van de solidariteitstoezegging.

Vanaf 1 juli 2016 bedraagt deze trimestriële bijdrage 10,70 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Deze bijdrage is enkel verschuldigd door ondernemingen : - waarvan de sectorale pensioentoezegging beheerd wordt door integrale of zou moeten beheerd worden door integrale; - waarvan de sectorale pensioentoezegging uitgevoerd wordt door een andere pensioeninstelling dan integrale (ondernemingen die gekozen hebben voor opting-out) en voor zover deze als zodanig erkend zijn door de inrichter van de pensioentoezegging, conform punt B. van de technische nota gevoegd als bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2016, met registratienummer 134523/CO/209.

Deze bijdrage is niet verschuldigd door de ondernemingen waarvan de eigen pensioentoezegging uitgevoerd wordt door een andere pensioeninstelling dan deze aangeduid door de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen de sector van de metaalfabrikatennijverheid (ondernemingen buiten toepassingsgebied) en voor zover deze als zodanig erkend zijn door de inrichter van de pensioentoezegging, conform punt C. van de technische nota gevoegd als bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2016, met registratienummer 134523/CO/209.

Art. 16.Het SFBM neemt de inning van de bijdragen op zich, alsook deze van de bijdragetoeslag en van de nalatigheidinteresten voorzien in artikel 18.

De bijdragen zijn elk kwartaal door de bijdrageplichtige werkgevers verschuldigd; de voor een kwartaal vervallen bedragen moeten betaald worden door overschrijving op de door de SFBM aangeduide financiële rekening.

De bedragen moeten op het credit van deze rekening ingeschreven zijn uiterlijk de laatste dag van de tweede maand die volgt op het kwartaal.

Art. 17.Het SFBM kan eisen dat de werkgever, binnen dezelfde termijn als voorzien in artikel 16, om de drie maanden aan het SFBM een verklaring stuurt waarbij hij de verschuldigde bedragen rechtvaardigt en waarvoor hij de formulieren gebruikt die hem door het SFBM ter beschikking worden gesteld.

Art. 18.Behoudens gevallen van terdege gerechtvaardigde overmacht geeft de wanbetaling van de bijdragen binnen de in artikel 16, 3de lid voorziene termijn aanleiding tot het belasten van de werkgever met een verhoging van 10 pct. van het bedrag ervan. Bijdragen die niet betaald zijn de laatste dag van de tweede maand volgend op het kwartaal waarvoor zij verschuldigd zijn, geven bovendien aanleiding tot de tenlastelegging van een nalatigheidsinterest aan dezelfde voet als de wettelijke rentevoet vanaf het verstrijken van bedoelde maand tot de dag van de betaling ervan.

De raad van bestuur is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden het bedrag van de bijdragetoeslag en van de nalatigheidsinteresten te verminderen.

Het feit niet in het bezit te zijn van het gebeurlijk formulier voorzien in artikel 17 vormt voor de werkgever geen geval van overmacht, noch een uitzonderlijke omstandigheid die de niet-betaling of de vertraagde betaling van de in artikel 15 voorziene bijdrage wettigt.

Art. 19.Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, gewijzigd bij artikel 10, 3° van het koninklijk besluit van 1 maart 1971, kan het bedrag van de bijdragen slechts gewijzigd worden bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 20.De inning van de bijdragen gebeurt volgens de hierboven genoemde voorwaarden door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", opgericht bij beslissing van 13 januari 1965 van het Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 februari 1965.

Hiertoe wordt een beheers- en mandaatovereenkomst gesloten tussen het SFBM en het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid". HOOFDSTUK V. - Begunstigden

Art. 21.§ 1. Financiering van de opleiding en de tewerkstelling van de bedienden Het SFBM stort bij elk verlopen kwartaal de in artikel 15, § 2 bedoelde bijdrage door aan de vzw "Paritair instituut voor naschoolse opleiding van de metaalverwerkende en technologische industrie -Bedienden", afgekort : "INOM-Bedienden", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, A. Reyerslaan 80, met ondernemingsnummer 0434.030.854, na aftrek van de administratieve kosten voor de inning van deze bijdrage. § 2. Financiering van de opleiding en de tewerkstelling van de risicogroepen Het SFBM stort bij elk verlopen kwartaal de in artikel 15, § 3 bedoelde bijdrage door aan de onderstaande gewestelijke paritaire vzw's die met de opleiding zijn belast : - "Centre de Perfectionnement pour les Employés des provinces du Hainaut et de Namur" (C.P.E.H.N), met ondernemingsnummer 0474.995.340; - "Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van de Bedienden" (L.I.M.O.B.), met ondernemingsnummer 0440.784.430; - "Opleidings- en Tewerkstellingsfonds voor de Bedienden van de Metaalverwerkende Nijverheid van Brabant - Fonds pour l'Emploi et la Forma-tion des Employés des Fabrications Métalliques" (O.B.M.B. - F.E.M.B.), met ondernemingsnummer 0434.364.911; - TALENTEO, met ondernemingsnummer 0454.118.960; - "Vormingscentrum voor de Bedienden der Metaalverwerkende Nijverheid van Oost- en West-Vlaanderen" (Vormetal O en W-VL), met ondernemingsnummer 0451.622.595; - "Vormingsinitiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid" (V.I.B.A.M.), met ondernemingsnummer 0431.801.636.

De administratieve kosten voor de inning van deze bijdrage worden door de vzw "INOM-Bedienden" ten laste genomen. § 3. Financiering van de waarborgen voor werknemersorganisaties en de vorming georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Het SFBM stort bij elk verlopen kwartaal 15 pct. van de in artikel 15, § 4 bedoelde bijdrage door aan de werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, na aftrek van de administratieve kosten voor de inning van deze bijdrage. Tussen werkgevers- en werknemersorganisaties wordt jaarlijks paritair overeengekomen welk deel ervan wordt voorbehouden voor de opleiding van werknemersorganisaties.

De overige 85 pct. van de geïnde bijdrage bedoeld in artikel 15, § 4 wordt na elk verlopen kwartaal doorgestort aan de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, na aftrek van de administratieve kosten voor de inning van deze bijdrage. § 4. Financiering en beheer van de solidariteitstoezegging in het kader van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel Het SFBM wordt vanaf 1 januari 2017 belast met de betaling van de solidariteitsprestaties binnen de middelen verkregen door de bijdrage vermeld in artikel 15, § 6. De modaliteiten zullen vastgelegd worden door een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, te sluiten in het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid. HOOFDSTUK VI. - Begroting, rekeningen

Art. 22.Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit op 31 december. Het jaar 2014 is het eerste dienstjaar van het SFBM.

Art. 23.Elk jaar, en uiterlijk in de loop van de maand december, wordt het budget voor het volgend jaar onderworpen aan de goedkeuring van het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Art. 24.De rekeningen van het verlopen jaar worden op 31 december afgesloten.

De raad van bestuur, evenals de door het paritair comité krachtens artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten aangeduide revisor, overhandigen elk een schriftelijk verslag betreffende de uitvoering van hun opdracht tijdens het verlopen jaar. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding, vereffening

Art. 25.Het SFBM kan slechts bij éénparige beslissing van het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid ontbonden worden.

Het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid dient tegelijkertijd de vereffenaars aan te stellen, hun bevoegdheden te omschrijven, hun vergoeding vast te stellen en de bestemming van het netto-actief van het SFBM te bepalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^