Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 08 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de reglementering van de promoties

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040713
pub.
08/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de reglementering van de promoties (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de reglementering van de promoties.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006 Reglementering van de promoties (Overeenkomst geregistreerd op 23 juni 2006 onder het nummer 80139/CO/328.03)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever die valt onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest alsook op al zijn personeelsleden, met uitzondering van het directiepersoneel.

Art. 2.Voorwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft het promotiereglement, met inachtneming van de gelijkheid van kansen en ter bevordering van de interne mobiliteit.

De bekwaamheidsproeven worden in deze overeenkomst niet beoogd.

Commentaar De partijen van onderhavige overeenkomst zullen toezien op de naleving van de correcte uitvoering van deze fundamentele bepaling.

Ze bevat de volgende artikelen : 1. Toepassingsgebied ;2. Voorwerp;3. Definities en algemene principes;4. Algemene procedure;5. Afwijkende bepalingen;6. Specifieke modaliteiten tot (en met) klasse 8a;7. Promotieprocedure boven klasse 8a;8. Geldigheid. Bijlage I : Modaliteiten van het vergelijkend examen.

Bijlage II : Model van bericht aan het personeel/flash job voor de aankondiging van een vergelijkend examen/selectieproef.

Art. 3.Definities en algemene principes 3.1. De promotie - Definitie Een promotie wordt algemeen gedefinieerd als de overgang naar ten minste een hogere functieklasse, met verandering van functie en eventueel overgang naar een hoger hiërarchisch niveau.

Ze kunnen gebeuren in het kader van twee aparte kanalen : het kanaal van de exclusief interne promotie of het kanaal van de niet-exclusief interne promotie. 3.2. Principes De 4 principes die gelden als voorwaarde voor de promoties zijn de volgende : 1° het previsioneel tewerkstellingsplan uitgevoerd op basis van drie jaar en jaarlijks aangepast in functie van de behoeften en de vervangingen die nodig zijn als gevolg van onvoorziene vertrekken;2° er moet een betrekking in een functie vacant zijn opdat een promotie zou kunnen plaatsvinden. Commentaar : Normaliter wordt de promotieprocedure ingesteld wanneer de betrekking vacant wordt verklaard; 3° de resultaten van de selectie op basis van de vereisten;4° de promotie leidt tot een stijging van 10 pct.van het bruto maandbarema beperkt tot het maximum van het barema van de klasse (behalve in geval van stage - zie infra). 3.3. Definitie van de vereisten Er moet worden voldaan aan verschillende vereisten, die een voor een bepalend zijn voor uitsluiting.

Onder "vereiste" wordt verstaan : 1° De 3 basisvereisten (algemeen voor alle functies in de onderneming) : a) medische geschiktheid;b) vast benoemd;c) evaluatie van de prestaties;2° De 4 specifieke vereisten : a) de technische kennis die vereist is voor de uitoefening van de functie, het vereiste diploma (voor bepaalde functies) en/of de gevraagde ervaring;b) de gedragsbekwaamheden die vereist zijn voor de uitoefening van de functie;c) de anciënniteit vereist voor de huidige functie;d) het gevraagde taalniveau.

Art. 4.De algemene procedure 4.1. De selectieprocedure 1. Intern wordt een oproep tot kandidatuurstelling gelanceerd, met vermelding van de vereisten voor de vacante post.2. De directie in kwestie onderzoekt de kandidaturen, in overleg met de dienst rekrutering, en voert een eerste selectie door op basis van de vereisten en de individuele dossiers.3. Vervolgens beslist de directie in kwestie, in overleg met de Directie Human Resources, om de selectie voort te zetten of om de versnelde promotieprocedure te lanceren.In voorkomend geval moet de beslissing om geen beroep te doen op de exclusief interne promotieprocedure worden gemotiveerd. 4. Wanneer de interne kandidaturen zijn weerhouden, wordt overgegaan tot de selectie van de kandidaten door de organisatie van vergelijkende examens (exclusief intern kanaal - zie hieronder), of technische proeven (niet-exclusief intern kanaal - zie hieronder), en in voorkomend geval gedragsbekwaamheidsproeven. 4.2. Kanaal van exclusief interne promotie a) Definitie van toepassingsgebied : dit promotiekanaal onderscheidt zich door een selectie van uitsluitend interne kandidaten met een anciënniteit van 3 jaar (5 jaar anciënniteit MIVB, waarvan 3 jaar in de functie voor overgang van arbeider naar bediende) in de vorige functie (behoudens uitdrukkelijke afwijking), voor de functies waarvoor traditioneel een vergelijkend examen wordt georganiseerd tot en met functieklasse 8a. Opmerking Deze promotie betreft momenteel de volgende functies : - de functies eerste ondersteuning van de omkadering, hetzij de functies van werkplaatsonderchef, werfonderchef, depotonderchef, onderbureauchef in de functieklasse 8a. Dit is de klasse van overgang naar kaderfuncties; - de functie van opzichter; - omkaderingsfuncties of administratieve functies, in functieklasse 6, in de tak "net", hetzij de functies van hoofdsupervisor, hoofdlijnchef, depotassistent; - de functies van ondersteunende omkadering "net", in functieklasse 5, hetzij de functies van supervisor, lijnchef, lijnbeheerder, zonechef, regulator, controleur-instructeur, chefs patrouilleurs; - de brigadiers. * Momenteel = op vraag van de partijen kan de lijst van de hierboven vermelde functies in overleg herzien worden. b) Selectieprocedure - De oproep tot kandidatuurstelling wordt gedaan via een bericht aan het personeel. - Op basis van de vereisten wordt een eerste selectie van de kandidaturen doorgevoerd. - Als de selectie van de kandidaturen geen resultaten oplevert, wordt overgegaan tot de versnelde procedure met herziening van de vereisten. - Als de selectie van de kandidaturen resultaten oplevert, wordt een vergelijkend examen georganiseerd : het vergelijkend examen bestaat erin de technische kennis die vereist is voor de functie en, voor bepaalde functies, de gedragsbekwaamheden (door middel van een bekwaamheidsproef) te evalueren. - De kandidaat die als beste uit het vergelijkend examen komt wordt in de vacante post bevorderd met een verhoging van 10 pct. in de nieuwe barema's (beperkt tot het maximum van het barema van de klasse). Hij blijft in het oude statuut, als hij vóór de promotie dat statuut had. - De kandidaten die geslaagd zijn voor het vergelijkend examen en minder dan 10 pct. verwijderd zijn van het resultaat van de laureaat ontvangen een slaagpremie.

Commentaar De partijen zullen het principe voor het behoud van deze premies in 2008 evalueren. - De kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor een duur van 3 jaar, die kan worden verlengd met een jaar, door een gemotiveerde beslissing van de Algemene Directie. (Zie modaliteiten in bijlage I) c) Modaliteiten van het vergelijkend examen Zie bijlage I bij deze collectieve arbeidsovereenkomst. d) Overgang arbeider naar bediende De promotie van de arbeider die 5 jaar anciënniteit MIVB heeft, waarvan 3 in de functie en die geslaagd is voor het taalexamen voor een bediendefunctie (omkadering 1ste niveau "net" opzichters en technici) wordt geconcretiseerd door de rechtstreekse overgang naar het barema van de klasse van de nieuwe functie, met een stijging van 10 pct., beperkt tot het maximum van het barema van de klasse. Het personeelslid blijft in het oude statuut, als hij dat statuut had vóór de promotie.

Wanneer geen enkele kandidaat voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarden en de criteria van het taalexamen, kunnen ook kandidaten met 3 jaar anciënniteit deelnemen aan de selectie (zie de hieronder omschreven versnelde promotieprocedure). 4.3. Niet-exclusief interne promotie a) Definitie en toepassingsgebied Voor de wervingsprocedure wordt een beroep gedaan op externe kandidaten (via wervingsadvertenties of andere kanalen), en worden de selectietechnieken eigen aan de werving (technische tests, gesprekken, persoonlijkheidstests,...) toegepast, maar ook interne kandidaten kunnen hieraan deelnemen.

Deze procedure wordt ingesteld voor alle functies, met uitzondering van de functies waarvoor traditioneel een vergelijkend examen wordt georganiseerd (zie lijst van de functies - artikel 4.2.a) van deze overeenkomst). b) Principe De beste kandidaat wordt weerhouden voor de uitoefening van de vacante functie.In geval van gelijke bekwaamheden, wordt wel voorrang gegeven aan de interne kandidaat. c) Toelatingsvoorwaarden De personeelsleden die via de niet-exclusief interne promotie naar een post solliciteren, moeten vooraf minstens 3 jaar anciënniteit hebben bereikt in de vorige functie (onder voorbehoud van herziening van de anciënniteitsvoorwaarde) en geslaagd zijn voor het taalexamen dat vereist is voor de vacante functie, net als degenen die solliciteren via de procedure voor exclusief interne promotie.d) Selectieprocedure - Via het blad "flash job" wordt een oproep gedaan aan interne kandidaten. - Op basis van de vereisten en de individuele dossiers wordt een eerste selectie doorgevoerd. - Vervolgens beslist de directie in kwestie, in overlegd met de Directie Human Resources, om de selectie voort te zetten of, parallel met de selectie van de externe kandidaturen, de versnelde promotieprocedure van de interne kandidaten te lanceren (wanneer geen enkele interne kandidaat voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarden en/of de voorwaarden voor het taalexamen).

Art. 5.Afwijkende bepalingen 5.1. De versnelde promotie Deze procedure wordt ingesteld in overleg met de directie in kwestie, de Directie Human Resources en de syndicale afvaardiging van de bestendige afgevaardigden. In het geval er geen akkoord is, motiveert de Directie Human Resources haar beslissing.

A. Voorwaarden Een versnelde promotieprocedure wordt voorzien wanneer : - geen enkele kandidatuur beantwoordt aan de voorwaarden, waaronder de anciënniteitsvoorwaarden en/of de taalvoorwaarden; - geen enkele kandidaat geslaagd is voor de selectieproeven en/of; - geen enkele kandidaat voldoet aan de anciënniteits- en/of de taalvoorwaarden; - een reorganisatie (wijziging van de structuren, nieuwe functies) snel de aanwijzing vereist van een (of meerdere) titularis(sen) die niet noodzakelijk voldoet (voldoen) aan de anciënniteitsvoorwaarden en taalvoorwaarden.

Ze biedt de mogelijkheid om de criteria op het gebied van anciënniteitsvoorwaarden en, in voorkomend geval, de taalvoorwaarden te herzien.

Opmerking : voor bepaalde functies kan het taalcriterium niet worden versoepeld, omdat het essentieel is (bijvoorbeeld : commerciële functies) voor de overgang van het statuut van arbeider naar het statuut van bediende, de minimale anciënniteit te bepalen op 3 jaar.

B. Gevolgen - Ze impliceert automatisch dat externe kandidaten kunnen solliciteren voor deze betrekking, terwijl het principe dat voorrang geeft aan interne promotie wel blijft gelden. - Ze voorziet noch de toekenning van slaagpremies noch de aanleg van reserves. - De versnelde promotie wordt geconcretiseerd door de overgang naar een stageperiode, mits een stijging van 5 pct. (beperkt tot het maximum van het barema van de klasse) in het barema van de functie en ten opzichte van het baremaniveau van de vorige functie. Na afloop van de stage en in geval van een positieve evaluatie, volgt de toekenning van het volledige barema van de promotie. Als de kandidaat niet voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarde, dan behoudt hij het oude statuut, voor zover hij dat statuut daarvoor al had. Als de kandidaat niet aan de taalvoorwaarde voldoet, dan gaat hij over naar het nieuwe statuut. - Het personeelslid dat niet slaagt voor het taalexamen binnen de gestelde termijn, kan de 5 pct. die voorzien is aan het einde van de stageperiode niet genieten en zijn bezoldiging zal slechts evolueren volgens de anciënniteit in het barema van zijn vorige functie totdat hij slaagt voor het taalexamen. 5.2. De stage Het begrip stage wordt gebruikt wanneer geen enkele kandidaat voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot anciënniteit in de vorige functie en/of het slagen voor het taalexamen.

In deze hypothese dekt de duur van de uitoefening in de hoedanigheid van stagiaire de periode die nog moet worden doorlopen om de normale anciënniteit te bereiken. Ze mag niet meer dan een jaar bedragen en is één keer verlengbaar. In voorkomend geval wordt het jaar als waarnemende in rekening gebracht.

Commentaar Uitzonderlijke procedure voor de promotie van depotassistent.

Een promotie die een sprong van 4 klassen impliceert uit zich in de overgang naar een stageperiode in een barema dat overeenstemt met twee hogere klassen, met een stijging van 10 pct. (beperkt tot het maximum van het barema van de klasse). De stageperiode bedraagt drie jaar. Na afloop van de stageperiode en in het geval van een positieve evaluatie, wordt overgegaan naar het barema van de klasse die overeenstemt met de functie, met een stijging van 10 pct. (beperkt tot het maximum van het barema van de klasse).

Met het oog op een toekomstige promotie of in termen van vlakke loopbaan, gaat de anciënniteit in de functie van start op het moment dat wordt overgegaan naar de klasse die overeenstemt met de functie.

In functie van de behoeften van de organisatie, zou deze procedure kunnen worden uitgebreid naar andere situaties.

Art. 6.Specifieke procedure van het promotiemechanisme tot klasse 8a 6.1. Principe van het behoud van de vergelijkende examens Tot functieklasse 8a, blijft het principe van de vergelijkende examens gelden waar het momenteel geldt (zie commentaar van artikel 4.2.a)). 6.2. Toegangsvoorwaarden voor klasse 8a De promoties naar functieklasse 8a zijn toegankelijk voor de titularissen van een functie van klasse 5, 6 of 7, behalve in de operationele tak "net" waar deze toegang beperkt is tot klasse 6 en 7.

Commentaar Voorlopig kunnen de titularissen van de barema's 22 en afgeleiden wiens functie zich niet in één van voornoemde klassen bevindt, deelnemen aan de vergelijkende examens voor klasse 8a. 6.3. Selectieprocedure De stappen zijn de volgende : 1. Oproep tot kandidatuurstelling.De vereisten voor de uitoefening van de vacante functie, de vereiste technische bekwaamheden en de vereiste gedragsbekwaamheden worden vooraf duidelijk aangekondigd.

Commentaar : Deze vereisten vervangen in het bijzonder het anciënniteitscriterium in een directie; 2. Als de kandidaten niet slagen voor de technische proeven, kunnen zij zich, onmiddellijk, kandidaat stellen voor de volgende vergelijkende examens;3. Als de kandidaten niet slagen voor de gedragsbekwaamheidstests, moeten zij een termijn in acht nemen van 3 jaar tussen twee tests voor functies die dezelfde gedragsbekwaamheden vereisen. Commentaar : Naargelang de technische bekwaamheden of de gedragsbekwaamheden beschouwd worden als de meest belangrijke, begint de selectie van de kandidaten met de technische proeven of met de gedragsbekwaamheidstest. De uiteindelijke rangschikking vindt plaats op basis van de resultaten van alle proeven; 4. Als intern geen enkele kandidaat geselecteerd is voor een post op deze niveaus, worden de an-ciënniteitsvoorwaarden voor deelname aan de vergelijkende examens herzien en zal de post ook toegankelijk zijn via het niet-exclusief interne kanaal.

Art. 7.Promotieprocedure vanaf functieklasse 8a 7.1. In de functies waarvoor de overgang van klasse 8a naar klasse 8b gerechtvaardigd is, vindt de overgang plaats na een termijn van minimum 3 jaar, op basis van een evaluatie en met een stijging van 10 pct. (beperkt tot het maximum van het barema van de klasse).

Commentaar : De promotie op het niveau van klasse 8a kan een verplichte overgang zijn naar een kaderfunctie, op het niveau van klasse 8b. Het gaat dus om een promotie van overgang naar de omkadering.

De promotie op het niveau van klasse 8a kan eveneens overeenstemmen met de vacature van de functie van adjunct op kaderniveau, waarbij de verantwoordelijke van niveau 8b in functie is. In dat geval wordt de promotie naar klasse 8a niet beschouwd als een overgangspromotie. Er is ook geen automatische overgang, mits evaluatie, naar klasse 8b na een termijn van 3 jaar. Alle andere mogelijkheden voor promotie blijven uiteraard open. 7.2. In het geval dat er geen gedragsbekwaamheidstest heeft plaatsgevonden op het moment van de overgang naar klasse 8a, voor de functies waarvoor deze overgang gerechtvaardigd is, zal deze test plaatsvinden vóór de overgang naar klasse 8b. 7.3. De promoties naar functieklasse 9 en 10 zijn in principe toegankelijk voor de titularissen van een functie van functieklasse 8b, behoudens de modaliteiten voorzien op het gebied van stage binnen welbepaalde takken, vanaf klasse 8a. De vereiste anciënniteit bedraagt 3 jaar in de vorige functie. De selectie vindt plaats op basis van de technische vereisten, de competentiebalans, de periodieke evaluaties, en, in voorkomend geval, een gedragsbekwaamheidstest.

Art. 8.Geldigheid Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2006 en wordt voor onbepaalde duur afgesloten.

Elke ondertekenende partij mag onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst verbreken, mits een opzegging van drie maanden, betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, per aangetekend schrijven bij de post. De partij die het initiatief neemt onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst te verbreken is gehouden tot het preciseren van de motieven en het formuleren van een voorstel tot nieuwe tekst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage I aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de reglementering van de promoties Model van personeelsbericht Organisatie van een vergelijkend examen bij de Directie Metro Wij delen u mee dat er binnenkort een vergelijkend examen zal worden georganiseerd met het oog op het aanduiden van een titularis voor de functie van dienstchef dispatching stations (functieklasse 8a - niveau van onderbureauchef), bij de Directie Metro Operationeel Beheer.

Inhoud van de functie Instaan voor de omkadering van de ploeg van de dispatchers stations die belast zijn met de bestendige opvolging en het beheer van de metro- en premetrostations, met als doel de kwaliteit van de dienst in de stations te garanderen via de coördinatie van de realtime interventies en de follow-up van de systemen.

Functievereisten - De kandidaten moeten de vereiste medische geschiktheid hebben om de functie uit te oefenen en vast benoemd zijn; - De resultaten van de evaluatie moeten minstens binnen de beoordeling "goed" vallen (hetzij "C"); - De kandidaten moeten minstens 3 jaar anciënniteit hebben in hun laatst uitgeoefende functie die zich in klasse 6 of klasse 7 van de operationele of administratieve tak "net" moet bevinden.

Overgangsmaatregel (commentaar artikel 6.2, collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006.

Mogen zich ook kandidaat stellen : de houders van het barema 22 of afgeleide met minstens 5 jaar anciënniteit als bediende en 3 jaar in de graad die overeenkomt met het barema 22; - De kandidaten moeten geslaagd zijn voor het schriftelijke taalexamen, minstens van het niveau 3 (taalexamen georganiseerd door Selor); - Zij moeten een goede kennis hebben van het MIVB-net, een uitstekende beheersing van de veiligheidsvoorschriften en -procedures, in het bijzonder de spoorveiligheid, en over goede managementvaardigheden beschikken.

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat zij, in het geval van een benoeming, voltijds zullen moeten werken (waarbij een tewerkstelling van 4 dagen op 5 per week, of een gelijkwaardige dagelijkse vermindering, wordt gelijkgesteld met een voltijdse betrekking).

Verloop van het vergelijkende examen Het vergelijkende examen zal uit twee fasen bestaan, waarbij elke fase schiftend is. 1) De eerste fase zal bestaan uit een bekwaamheidstest die betrekking heeft op de volgende bekwaamheden : - de managementvaardigheid en in het bijzonder het vermogen om een ploeg te sturen en te omkaderen, het vermogen om een conflict te beheersen, het beslissingsvermogen, het vermogen om prioriteiten te stellen;het vermogen om groepsarbeid te controleren en te organiseren, het organisatietalent; - het vermogen om stress te beheren; - gevoel van internmenselijke relaties.

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de gedragsbekwaamheidstest zullen worden toegelaten tot de tweede selectiefase; 2) De tweede fase zal bestaan uit een technische kennisproef met betrekking tot : - de kennis van de MIVB en het MIVB-net; - de kennis van de technische omgeving eigen aan de functie; - de beheersing van de veiligheidsvoorschriften en -procedures voor goederen en personen; - de kennis van de reglementering inherent aan de functie.

Verdeling van de punten De punten worden op de volgende manier verdeeld : - 30 pct. van de punten gaan naar de evolutie; - 5 pct. van de punten worden toegekend aan de anciënniteit, naar rato van 1 pct. per schijf van 5 jaar volbrachte anciënniteit; - 65 pct. van de punten worden toegekend aan het vergelijkende examen, waarvan 60 pct. voor de gedragsbekwaamheidstest en 40 pct. voor de technische kennisproef.

Men moet minstens 60 pct. behalen om te slagen voor elke proef.

Klassement van de kandidaten en samenstelling van de reserve Het klassement van de kandidaten zal rekening houden met het cijfer dat behaald werd voor de evaluatie, het cijfer voor de anciënniteit en het cijfer voor het geheel van het vergelijkende examen.

De weerhouden kandidaten worden in een wervingsreserve opgenomen voor de duur van 3 jaar, met één jaar verlengbaar bij gemotiveerde beslissing van de Algemene Directie.

De kandidaat/kandidaten van wie de resultaten niet minder dan 10 pct. onder de resultaten van de eerste in het klassement liggen, ontvangt/ontvangen een premie voor het slagen voor het examen.

De schriftelijke aanvragen tot deelname moeten via de hiërarchische weg naar Dhr. Lenaerts, Directeur HR, ten laatste tegen 00 augustus 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage II aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de reglementering van de promoties Toepassingsmodaliteiten voor de reglementering van de promoties Deelnemingsvoorwaarden voor de vergelijkende examens - Bovenop de voorwaarden verbonden aan de anciënniteit en aan het slagen voor het taalexamen : - Leeftijdsvoorwaarde : de kandidaat moet jonger zijn dan 60 jaar. - Evaluatie (die de morele beoordeling voor de bedienden vervangt); om tot het vergelijkende examen toegelaten te worden, moet de kandidaat die aan alle andere voorwaarden voldoet minstens 60 pct. behalen op de evaluatie (of zijn morele beoordeling).

Procedure en het slagen voor het vergelijkende examen De vragen worden opgesteld door de verantwoordelijken van de diensten die betrokken zijn bij de bij de functieniveaus waarvoor de vergelijkende examens zijn uitgeschreven. Diezelfde verantwoordelijken staan in voor de verbetering en de beoordeling van de proeven.

Het schriftelijke gedeelte van de vergelijkende examens wordt anoniem afgelegd in aanwezigheid van vakbondsafgevaardigden.

De identificatie van de kandidaten gebeurd door de DHR, in aanwezigheid van vakbondsafgevaardigden.

De gedragsbekwaamheidstesten worden door de Dienst Human Resources georganiseerd in aanwezigheid van de verantwoordelijken van de directie waar de posten vacant zijn. Op het ogenblik van de identificatie van de kandidaten wordt het resultaat van die testen wordt opgeteld bij de resultaten van de schriftelijke proef.

Klassement van de kandidaten In beschouwing genomen elementen : - het behaalde cijfer voor het vergelijkende examen; dit cijfer vertegenwoordigt 60 pct. van het totale aantal punten; - het cijfer van de evaluatie (of de morele beoordeling *zolang zij nog wordt toegepast), dit cijfer vertegenwoordigt 30 pct. van het totale aantal punten; - het cijfer dat wordt toegekend aan de dienstanciënniteit in de maatschappij; dit cijfer vertegenwoordigt 5 pct. van het totale aantal punten (1 pct. per schijf van 5 jaar volbrachte anciënniteit).

Promotievoorwaarden De promotie tot het niveau van onderbureauchef veronderstelt de voltijdse uitoefening van de functie.

Wordt met een voltijdse uitoefening gelijkgesteld : een werkweek van 4 dagen op 5; een 4/5de regime via dagelijkse vermindering.

De promotie tot het niveau van bureauchef veronderstelt de voltijdse uitoefening van de functie.

Wordt met een voltijdse uitoefening gelijkgesteld : een werkweek van 4,5 dagen op 5 een 4,5/5de regime via dagelijkse vermindering.

De directie van de diensten kan een afwijking tot een 4/5de betrekking toestaan.

Toekenning van de premie voor het slagen voor een examen In de gevallen voorzien in deze overeenkomst, ontvangt/ontvangen de kandidaat/kandidaten van wie de resultaten minder dan 10 pct. lager liggen dan die van de laureaat, een premie voor het slagen voor het examen.

Voorbeeld : de laureaat behaalt 54/65 op het vergelijkende examen 20/30 op de evaluatie 2/5 op de anciënniteitsbeoordeling totaal 76/100.

De premie zal worden toegekend aan de kandidaat/kandidaten die meer dan 68,4 op 100 behaalden.

Schrapping van de premie voor het slagen voor een examen De premie voor het slagen voor een examen wordt geschrapt in het geval van een promotie of een met een promotie gelijkgestelde baremaverhoging (cf. verandering van barema zonder verandering van graad, met verhoging van 10 pct.).

Klassement in de wervingsreserve De niet-bevorderde kandidaten die op het vergelijkende examen minstens 60 pct. van de punten behaalden, worden volgens het totale aantal punten in een wervingsreserve geplaatst, voor de duur van 3 jaar, verlengbaar met één jaar bij gemotiveerde beslissing van de Algemene Directie.

Deze kandidaten kunnen bevorderd worden in de loop van deze periode zonder nogmaals een vergelijkend examen te moeten afleggen, op voorwaarde dat zij voordelig geklasseerd zijn (wat betreft de resultaten van het vergelijkende examen en het geactualiseerde evaluatieresultaat) en dat er een post van een gelijkwaardig niveau vacant is en aangeboden wordt.

Mogelijkheden om beroep aan te tekenen De DHR de morele beoordeling of het evaluatieresultaat schriftelijk aan de kandidaten mee minstens 1 week vóór het vergelijkende examen.

Eventueel kan beroep worden aangetekend bij de directie van de diensten. Als hij dat wenst, dan mag de kandidaat zich laten begeleiden door een erkende vakbondsafvaardiging.

De kandidaten die verduidelijkingen wensen of die hun resultaat willen aanvechten, kunnen zich richten tot de directie van hun dienst en een onderhoud aanvragen, eventueel vergezeld van een erkende vakbondsafgevaardigde indien zij dat wensen. Voor de gedragsbekwaamheidstest kan een feedback van de Dienst Human Resources gevraagd worden. Gezien de aard van de test is er geen beroep mogelijk.

Promotievoorwaarde De promoties zijn ondergeschikt aan de voltijdse uitoefening van de functie, behoudens afwijkingen toegestaan door de directie van de dienst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^