Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 03 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040686
pub.
03/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Bruxelles, le 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017 Uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139603/CO/315.01) Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018.

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Art. 2.Tijdskrediet met motief - halftijds en voltijds § 1. Uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering in het kader van het recht voor maximaal 51 maanden voorzien in artikel 4, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. § 2. De ondernemingen kunnen de regeling voorzien in artikel 2, § 1 ten uitvoer brengen door middel van een toetreding.

Deze toetreding dient te gebeuren in de vorm van een toetredingsakte, neer te leggen ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze toetredingsakte wordt opgemaakt overeenkomstig het model dat als bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd.

In geval van toetreding kan het recht op uitoefening van de volledige schorsing of loopbaanvermindering in toepassing van artikel 4, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voor het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake sociale verkiezingen enkel uitgeoefend worden mits akkoord van de werkgever. § 3. De ondernemingen kunnen de regeling voorzien in artikel 2, § 1 ook ten uitvoer brengen door middel van het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient te bepalen voor welke personeelscategorieën ze al dan niet van toepassing is.

Art. 3.Behoud van de leeftijdgrens op 55 jaar voor de landingsbanen, stelsel zeer lange loopbaan (35 jaar) of zwaar beroep en landingsbanen vanaf de leeftijd van 50 jaar § 1. Deze bepaling wordt afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van de Nationale arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een zeer lange loopbaan of die een zwaar beroep uitoefenen. § 2. In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers van minstens 50 jaar, die een beroepsloopbaan kunnen aantonen van 28 jaar, recht op een vermindering zonder uitkering van hun arbeidsprestaties met 1/5de. § 3. Ondernemingen kunnen mits toetredingsakte of via het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau : - de leeftijdsgrens op 55 jaar behouden voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5de en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001013152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014; - de mogelijkheid tot loopbaanvermindering met 1/5de (zonder uitkering) voorzien voor werknemers van minstens 50 jaar met 28 jaar beroepsloopbaan in uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. § 4. De ondernemingen kunnen de regeling voorzien in artikel 3, § 3 ten uitvoer brengen door middel van een toetreding.

Deze toetreding dient te gebeuren in de vorm van een toetredingsakte, neer te leggen ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze toetredingsakte wordt opgemaakt overeenkomstig het model dat als bijlage 2 bij deze overeenkomst is gevoegd.

Ingeval van toetreding kan het recht op uitoefening van een loopbaanvermindering in toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voor het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake sociale verkiezingen enkel uitgeoefend worden mits akkoord van de werkgever. § 5. De ondernemingen kunnen de regeling voorzien in artikel 3, § 2 ook ten uitvoer brengen door middel van het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient te bepalen voor welke personeelscategorieën ze al dan niet van toepassing is.

Art. 4.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een bepaalde duur met ingang van 1 januari 2017 en neemt een einde op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen Model Uitvoering van artikel 2, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op datum van 19 mei 2017 inzake tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Toetredingsakte - Tijdskrediet met motief

Terug te sturen aan de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

* Identificatie van de onderneming : . . . . . . . . . . * Adres : . . . . . . . . . . * KBO-nummer : . . . . . . . . . . * Nummer paritair comité : PSC 315.01 - Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Ondergetekende, .........................................., die de voornoemde onderneming vertegenwoordigt, verklaart toe te treden tot artikel 2, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017 inzake tijdskrediet met motief en landingsbanen afgesloten binnen het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Handtekening, hoedanigheid en datum, Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen Model Uitvoering van artikel 3, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op datum van 19 mei 2017 inzake tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Toetredingsakte

Terug te sturen aan de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

* Identificatie van de onderneming : . . . . . . . . . . * Adres : . . . . . . . . . . * KBO-nummer : . . . . . . . . . . * Nummer paritair comité : PSC 315.01 - Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Ondergetekende, .........................................., die de voornoemde onderneming vertegenwoordigt, verklaart toe te treden tot artikel 3, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017 inzake tijdskrediet met motief en landingsbanen afgesloten binnen het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Handtekening, hoedanigheid en datum, Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^