Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 16 oktober 2018

Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende d Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018205060
pub.
16/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969), de betrokken organisaties om mee te delen of zij voor vertegenwoordiging in aanmerking wensen te komen in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest (nr. 339.01), het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest (nr. 339.02) en het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (nr. 339.03), die opgericht zijn bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013315 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018031705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014356 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018 sluiten (Belgisch Staatsblad van 24 september 2018).

Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van artikel 3 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in een paritair comité of subcomité.

De vakorganisaties van werkgevers die niet aan deze criteria beantwoorden, kunnen vragen om te worden erkend in een welbepaalde bedrijfstak (artikel 3, eerste lid, 3).

De geïnteresseerde organisaties worden verzocht om, binnen de maand die volgt op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij wensen vertegenwoordigd te zijn en het bewijs te leveren van hun representativiteit.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel.

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de organisaties zich richten tot de administratie (tel. 02/233.46.41).

^