Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014293 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 5 oktober 2018, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014306 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 september 2018, is machtiging verleend aan Monsieur **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****(...) Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, is machtiging verleend aan juffrouw **** **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018013869 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 2410 van 12 september 2018 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2018 : MARINE **** **** bevorderd tot Officier in de **** op datum van 21 juli 2018 : LANDMACHT luiten(...) type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014106 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2426 van 17 september 2018, wordt aan Mevr. Martina Stynen, op 1 november 2018 eervol ontslag uit haar ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt de to type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014125 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2434 van 17 september 2018, wordt aan mijnheer Roger Henry, op 1 november 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de toe type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014176 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 2347 van 12 juli 2018, wordt ****-chef ****. **** benoemd tot Ridder in de **** voor de uitzonderlijke verdiensten bewezen in Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. (...) type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014313 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018040661 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit ****. 2411 van 12 september 2018 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2018 : LANDMACHT **** **** ****. **** kolonels **** : **** ****., **** S., **** ****., **** ****. **** **** ****'****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018040665 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen **** van het Militair Kruis. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 2413 van 12 september 2018 : Het Militair **** van 1**** klasse wordt verleend aan de volgende militair op datum **** LANDMACHT ****-commandant **** ****. Het Militair **** van 1**** klasse wordt ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt aan de heer MEUNIER Jean-Luc op het einde van de maand november 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt aan de heer BOLLY Guy op het einde van de maand november 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Uittreksel voor het Belgisch Staatsblad Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt aan de heer THUNISSEN Christian op het einde van de maand december 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014064 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2014 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014193 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014280 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de aanstelling als auditbureau, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus

arrest

type arrest prom. 04/05/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid type arrest prom. 04/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031970 bron brussels hoofdstedelijk gewest 4 OKTOBER 2018. - Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2 DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017(...)

decreet

type decreet prom. 13/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031957 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, en het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018203777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 oktober 2017 werd de heer THUNISSEN Christian, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 18 september 2018, werd de heer MEUNIER Jean-Luc, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van dez

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instelling van een gemeenschapswaarborg in het kader van het projectspecifieke DBFM-programma type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014204 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Global Health als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de transnationale Universiteit Limburg en de Vrije Universiteit Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, wat betreft de bijzondere delegaties aan het algemeen bestuur Onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming, overeenkomstig artikel 49, § 3, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, van een ontwerp van herziening van het gewestplan La Louvière - Zinnik met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Zinnik (Zinnik en Neufvilles), op de site genaamd "Carrières du Hainaut", van vier gebieden van aanhorigheden van ontginningsgebieden, van ontginningsgebieden dat op het einde van de ontginning groendgebied wordt, van een industriële bedrijfsruimte, van vier landbouwgebieden, van een groengebied, van een bosgebied, van een openbaar dienstverlenings- en gemeenschappelijk uitrustingsgebied, om de voortzetting van de bestaande activiteit mogelijk te maken als planologische compensaties en ter aanvulling in de nabije omgeving van de site

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031960 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de datums voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift voor basisstudie toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2018 - 2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031959 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 205 bijkomende lestijden aan 16 inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 10 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031969 bron brussels hoofdstedelijk gewest gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 4 OKTOBER 2018 - Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de ordonnantie van het Brussels Hoofd De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissi(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031979 bron ministerie van de franse gemeenschap - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013 betreffende de nadere regels voor de werking van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031971 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 4 OKTOBER 2018. - Uitvoeringsbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeensc HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, Gelet op de gezamenlijke o(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018040718 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap, wat betreft de bijzondere delegaties aan het algemeen bestuur Onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014297 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2018. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018205060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende d Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van(...) type bericht prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018205275 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 september 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 september 2018, heeft Laure b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 september 2018 ter post aangetekende (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018205348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid - Inhoudelijke ondersteuners (m/v/x) (BNG18115). Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 25/09/20(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014266 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Oostenrijkse prudentiële Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type mededeling prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014323 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Nederlandse prudentiële Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. 08/06/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031966 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018205310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerker Gezondheidszorg (niveau A1) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu. - Selectienummer: ANG18239 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018205324 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG18108 Deze selectie werd afgesloten op 05/10/2018. Er is 1 laureaat. De li(...) type document prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018205325 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analisten (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG18110 Deze selectie werd afgesloten op 05/10/2018. Er is 1 laureaat. De l(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014108 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2424 van 17 september 2018, wordt mijnheer Alexander Van Daele, op 1 juli 2018, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn an Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018040660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Matthias DE COCK, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 4 juli 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, is mevrouw STEINER Olivia benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer GRYSON E type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, is mevrouw CARRION JURADO Isabelle benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, is mevrouw DEMENIN Hella benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer KAMP Bern type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204913 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2018, wordt de heer Bomans Andries tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het Centrum voor Cybersecu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014318 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen van **** **** en **** voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Tea(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018032000 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij van de rechtbank van koophandel Henegouwen : 1; Toelichting : Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voo Men kan zich ook kandidaat stellen indien men benoemd is als hoofdgriffier in de klasse A2 of als r(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Jean-Luc MEUNIER De betrokke De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Guy BOLLY De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018204868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Christian THUNISSEN De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018205276 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2018, pagina 76011, betreffende oproep tot kandidaten magistraat voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelij

document

type document prom. -- pub. 16/10/2018 numac 2018014279 bron raad van state Eén betrekking van Franstalig staatsraad is te begeven bij de Raad van State Artikel 70, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad bepaalt : "Niemand kan tot staatsraad worden benoemd tenzij hij volle zevenendertig jaar oud en do 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...)
^