Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 juni 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2016, is de heer Allegaert M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenze Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, is mevr. (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017202813
pub.
07/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016203456 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Interneauditdienst type koninklijk besluit prom. 04/07/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016003219 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 04/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016203720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart sluiten, is de heer Allegaert M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, die in werking treedt op 1 juli 2017.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende de bestrijding van de vesiculaire varkensziekte type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep in de bakkerijen en banketbakkerijen - geharmoniseerd systeem type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep - geharmoniseerd systeem sluiten, is mevr. Vanrobays B., vrederechter van het eerste kanton Brussel, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, die in werking treedt op 1 juli 2017.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016204242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de instelling van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013 type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016203217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep, alsook de overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016203228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, alsook de overgangsmaatregel type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds sluiten, is de heer Lenaerts L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, die in werking treedt op 1 juli 2017.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijke besluiten van 25 december 2016, - is de machtiging om hun ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2017, van : de heer Van Laethem J.-P., vrederechter van het kanton Andenne; mevr. Pottiez Ch., vrederechter van het tweede kanton Bergen.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017020076 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 12/01/2017 numac 2016000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2015, de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2017 sluiten, is de heer Poma P., vrederechter van het kanton Brasschaat, in ruste gesteld op datum van 30 juni 2017 's avonds.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege voor een periode van maximaal zes maanden, dewelke eenmaal hernieuwd kan worden.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2017 's avonds, is de heer Aerts J.-P., kamervoorzitter en familie-en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2017 pub. 27/03/2017 numac 2017201619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector ingevolge de integratie van sommige opdrachten van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 15/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2017 's avonds, is aan de heer Platteau J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Ieper.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017040216 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.267.000 eur voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017020335 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken, bedoeld in artikel 183 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017031125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2017 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten, dat in werking treedt op 30 juin 2017 's avonds, is de heer Schmidt R., vrederechter van het kanton Eupen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017040121 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011554 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adjunct-arbeidsauditeurs van Brussel en de weging van de criteria sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2017 's avonds, is aan de heer Stassen H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^