Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2016
gepubliceerd op 07 juli 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003219
pub.
07/07/2016
prom.
04/07/2016
ELI
eli/besluit/2016/07/04/2016003219/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het onderhavig ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 8 van het voormeld koninklijk besluit nr. 18 bepaalt in uitvoering van artikel 39, § 3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de beperkingen en de voorwaarden die moeten in acht worden genomen voor de vrijstelling van goederen die reizigers in hun persoonlijke bagage uitvoeren.

Artikel 147, lid 1, eerste alinea, punt c), van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, bepaalt dat de vrijstelling slechts geldt wanneer het totale bedrag van de levering, btw inbegrepen, hoger is dan 175 EUR of de tegenwaarde daarvan in nationale munteenheid die eenmaal per jaar op basis van de op de eerste werkdag van de maand oktober geldende wisselkoers wordt vastgesteld en met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar van toepassing is. Krachtens de tweede alinea van deze bepaling mogen de lidstaten evenwel een levering waarvan het totale bedrag lager is dan het in de eerste alinea, punt c), genoemde bedrag, van belasting vrijstellen.

Thans bepaalt artikel 8, 2°, van het voornoemde koninklijk besluit dat de globale waarde van de goederen, belasting inbegrepen, per factuur hoger moet zijn dan 125 euro.

Rekening houdend met het feit dat de meeste naburige lidstaten een vrijstellingsdrempel bij uitvoer hebben aangenomen die lager is dan het voornoemde bedrag en dat deze bepalingen ongetwijfeld een negatieve impact hebben op het aankoopgedrag van de reizigers in ons land, stelt artikel 1 van het ontwerp voortaan de waarde vast op 50 euro en wijzigt het in die zin de bepaling onder 2° van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 18.

De verlaging van de vrijstellingsdrempel naar 50 euro moet bovendien als een ondersteuningsmaatregel worden beschouwd voor de handelaars ten gevolge van de recente aanslagen in het land.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

ADVIES 59.462/3 VAN 17 JUNI 2016 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 18 VAN 29 DECEMBER 1992 MET BETREKKING TOT DE VRIJSTELLINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NAAR EEN PLAATS BUITEN DE GEMEENSCHAP, OP HET STUK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE INZAKE DE GOEDEREN UIT TE VOEREN IN DE PERSOONLIJKE BAGAGE VAN DE REIZIGERS" Op 24 mei 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit Nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers ".

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 2 juni 2016 .

De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Koen Muylle, staatsraden, Johan Put, assessor, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Dries Van Eeckhoutte, auditeur .

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 juni 2016.

Strekking van het ontwerp 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot de verlaging van de grenswaarde voor de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 39, § 1, 4°, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (hierna : Btw-wetboek).Die bepaling heeft betrekking op leveringen van goederen aan een niet in de Europese Unie gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Unie uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond.

Daar waar volgens de geldende regeling de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reiziger hoger moet zijn dan 125 euro, wordt dit volgens de uit te vaardigen regeling verlaagd tot 50 euro. Daartoe wordt een wijziging aangebracht in artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 "met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde".

Rechtsgrond 2. In het eerste lid van de aanhef van het ontwerp wordt artikel 39, § 1, 4°, van het Btw-wetboek als rechtsgrond aangewezen.In die bepaling komt evenwel geen delegatie aan de Koning voor.

De eigenlijke rechtsgrondbepaling is artikel 39, § 3, van het Btw-wetboek, waarmee aan de Koning is opgedragen om de voorwaarden voor het verkrijgen van die vrijstelling te bepalen, onder meer het totale bedrag per levering.

Vormvereisten 3. Krachtens artikel 5, 2°, van het koninklijk besluit van 16 november 1994 `betreffende de administratieve en begrotingscontrole' dienen aan de voorafgaande akkoordbevinding van de minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort onder meer te worden voorgelegd de voorontwerpen van wet "waardoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, de ontvangsten kunnen worden beïnvloed, of nieuwe uitgaven kunnen ontstaan". Die minister heeft het begrotingsakkoord evenwel geweigerd, om de volgende redenen : "En effet, comme vous pourrez le constater dans l'avis de l'inspection des Finances du 26 avril 2016 (KuDB.2016.073/434), la mesure que vous proposez aura comme conséquence une diminution des recettes. Cette dernière n'a été prise en compte ni lors du contrôle budgétaire ni lors des mesures visant à insuffler un nouveau souffle aux commerces situés dans les aéroports du pays." In dat geval dient de Ministerraad te oordelen over de inpasbaarheid in de begroting. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 bepaalt immers dat bij ontstentenis van de akkoordbevinding van de minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort, het voorontwerp of ontwerp door de betrokken minister aan de Ministerraad kan worden voorgelegd. Zonder het begrotingsakkoord vanwege de Ministerraad kan het geen doorgang vinden.

Volgens de gemachtigde heeft het bij de genoemde bepaling vereiste beraad in de Ministerraad nog niet plaatsgevonden. De Ministerraad zal derhalve ter zake nog een uitdrukkelijke beslissing moeten nemen.

Indien de aan de Raad van State voorgelegde tekst ten gevolge van het vervullen van het voornoemde vormvereiste nog wijzigingen zou ondergaan, moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd.

Onderzoek van de tekst Opschrift 4. De voornaamste functie van een opschrift is het herkenbaar maken van de regeling, zodat een opschrift de inhoud nauwkeurig en beknopt dient weer te geven.In dit geval zou meer precies moeten worden aangegeven dat het gaat om de wijziging van het grensbedrag voor de globale waarde van de goederen.

Aanhef 5. De aanhef dient in overeenstemming te worden gebracht met wat hiervoor is opgemerkt over de rechtsgrond voor het ontworpen besluit.6. Na het lid waarin de weigering van het akkoord door de Minister van Begroting is vermeld, zal een nieuw lid moeten worden toegevoegd waarin melding wordt gemaakt van het begrotingsakkoord verleend door de Ministerraad. Dispositief 7. Vermits de vrijstellingsregeling een omzetting is van artikel 147 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 "betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde", moet in het te nemen besluit een verwijzing naar die richtlijn opgenomen worden.Dat kan het best door vooraan het dispositief een nieuw artikel in die zin toe te voegen (1).

De griffier, A. Goossens .

De voorzitter J. Baert. (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, nr.94, te raadplegen op de internetsite van de Raad van State (www.raadvst-consetat.be).

4 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 39, § 3, vervangen bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2016;

Gelet op de weigering van akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 29 april 2016;

Gelet op advies nr. 59.462/3 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 sluiten, worden de woorden "125 euro" vervangen door de woorden "50 euro".

Art. 2.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 3 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, 2e editie;

Wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, 1e editie;

Koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2013;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^