Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 november 2019
gepubliceerd op 20 november 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019042442
pub.
20/11/2019
prom.
07/11/2019
ELI
eli/besluit/2019/11/07/2019042442/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het onderhavig ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: "koninklijk besluit nr. 18").

Artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 18 bepaalt, in uitvoering van artikel 39, § 3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de beperkingen en de voorwaarden die in acht moeten worden genomen voor de vrijstelling bedoeld in artikel 39, § 1, 4°, van het Btw-wetboek, met betrekking tot de levering van goederen aan niet in de Gemeenschap gevestigde reizigers die die goederen in België in bezit nemen en uitvoeren in hun persoonlijke bagage. Die vrijstelling is evenwel maar van toepassing als de globale waarde van de betrokken goederen per factuur, btw inbegrepen, een bepaald minimumbedrag overschrijdt.

In punt 7 van zijn advies nr. 66.600/3 van 23 oktober 2019, stelt de Raad van State voor een nieuw artikel in te voegen in dit ontwerp om aan te geven dat dit ontwerp de omzetting vormt van artikel 147 van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: "btw-richtlijn"). Daar waar een dergelijke vermelding verantwoord is bij de omzetting van nieuwe Europese regelgeving, lijkt de Raad van State dergelijke vermelding ook op te leggen bij elke daaropvolgende wijziging van een nationale norm die verenigbaar is met de btw-richtlijn.

In dit geval voegt dit ontwerp geen nieuwe Europese norm in de interne Belgische rechtsorde in maar wijzigt het, binnen de grenzen die door de btw-richtlijn zijn toegelaten, een bestaande norm van de interne Belgische rechtsorde. Zowel de drempel van 50 euro als die van 125 euro zijn immers verenigbaar met het bepaalde in artikel 147, lid 1, tweede alinea, van de btw-richtlijn die bepaalt dat lidstaten een levering (van goederen die in de persoonlijke bagage van de reiziger moeten worden meegenomen) kunnen vrijstellen, waarvan het totale bedrag lager is dan het bedrag van 175 euro bedoeld in artikel 147, lid 1, eerste alinea, c), van de btw-richtlijn. Bovendien kan hier bezwaarlijk van een omzetting worden gesproken in de mate dat in casu van een mogelijkheid gebruik wordt gemaakt die door de btw-richtlijn aan de lidstaten wordt geboden om van de kwantitatieve basisvoorwaarde voor een btw-vrijstelling af te wijken. Om het risico te vermijden om op legistiek vlak een vervelend precedent te creëren, wordt het advies op dit punt niet gevolgd.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 (Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2016) heeft artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit nr. 18 gewijzigd en het voormelde minimumbedrag voor de toepassing van de vrijstelling verlaagd van 125 tot 50 euro per factuur, btw inbegrepen.

Overeenkomstig artikel 2 van het voormelde koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten was de drempel van 50 euro van toepassing tot en met 31 augustus 2017.

Op 4 september 2017 heeft de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde een aankondiging gepubliceerd op de website van de FOD Financiën (https://financien.belgium.be/nl/Actueel/aankopen-tax-free-belgi%c3%ab-voor-reizigers-die-buiten-de-europese-gemeenschap-wonen-de-drempel) waarin werd bevestigd dat de drempel van 50 euro voor een onbepaalde periode van toepassing blijft. De bedoeling was hiermee te anticiperen op een nakende hernieuwde wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 waarbij de drempel voor onbepaalde duur op 50 euro zou worden vastgesteld en op die manier de continuïteit van de toepassing van die drempel in de praktijk te garanderen. Door een samenloop van omstandigheden werd het koninklijk besluit nr. 18 evenwel niet in de bedoelde zin gewijzigd.

Het onderhavig ontwerp is er, door de gecombineerde toepassing van artikel 1 tot artikel 3, in de eerste plaats op gericht om de voormelde aankondiging van de administratie juridisch te verankeren en de rechtszekerheid te waarborgen voor de belastingplichtigen die vanaf 1 september 2017 tot op heden de vrijstelling hebben toegepast in functie van de voormelde drempel van 50 euro op grond van de voormelde administratieve kennisgeving.

In dit geval is de terugwerkende kracht die op artikel 1 van dit ontwerp wordt toegepast noodzakelijk om een feitelijke situatie te regulariseren, zonder dat er op enigerlei wijze afbreuk wordt gedaan aan de vereisten inzake rechtszekerheid. De individuele rechten die door de betrokken belastingplichtigen (verkopers) en particulieren (kopers) in de betrokken periode werden uitgeoefend op grond van die mededeling worden op deze manier immers definitief gevalideerd en verankerd in de reglementering.

In de tweede plaats strekt artikel 2 van het ontwerp ertoe de bepaling die de verlaging van de drempel instelt met ingang van 1 september 2017 (i.e. artikel 1 van dit ontwerp) buiten werking te laten treden op 31 december 2019. Op die manier wordt alsnog de oorspronkelijke beslissing van de regering gerespecteerd om de verlaging van de drempel een tijdelijk karakter toe te kennen. Overeenkomstig punt 8 van het voormelde advies nr. 66.600/3 van de Raad van State, voorziet artikel 2 van dit ontwerp, waarvan de datum van inwerkingtreding door artikel 3, tweede lid, van ditzelfde ontwerp is vastgelegd op 1 januari 2020, concreet dat de drempel van 125 euro op die datum de drempel van 50 euro zal vervangen die is voorzien door artikel 1.

De einddatum van de termijn waarbinnen de drempel van 50 euro van toepassing zal blijven is bijgevolg vastgesteld op 31 december 2019 om de betrokken operatoren nog een overgangsperiode te bieden om de noodzakelijke boekhoudkundige aanpassingen door te voeren om vanaf 1 januari 2020 terug de drempel van 125 euro toe te passen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 66.600/3 VAN 23 OCTOBER 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 18 VAN 29 DECEMBER 1992 MET BETREKKING TOT DE VRIJSTELLINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NAAR EEN PLAATS BUITEN DE GEMEENSCHAP, OP HET STUK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE INZAKE HET DREMPELBEDRAG VAN DE GLOBALE WAARDE VAN DE GOEDEREN UIT TE VOEREN IN DE PERSOONLIJKE BAGAGE VAN DE REIZIGERS' Op 23 september 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 15 oktober 2019. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers, assessor, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Githa Scheppers, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 23 oktober 2019. 1. Rekening houdend met het ogenblik waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of het ontwerp onder die beperkte bevoegdheid valt, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van alle feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als zij moet beoordelen of het nodig is een verordening vast te stellen of te wijzigen. 2. Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontworpen besluit, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten. Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen Strekking en rechtsgrond 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot de verlaging van de grenswaarde voor de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) bedoeld in artikel 39, § 1, 4°, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (hierna: Btw-wetboek).Die bepaling heeft betrekking op leveringen van goederen aan een niet in de Europese Unie gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Unie, uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond 4. Artikel 39, § 3, van het Btw-wetboek machtigt de Koning om onder meer de voorwaarden te bepalen die voor het verkrijgen van deze vrijstelling moeten worden nageleefd.Hij kan op die grond ook de vrijstelling bedoeld in paragraaf 1, 4°, beperken en het totale bedrag per levering bepalen dat voor het verkrijgen van deze vrijstelling vereist is. 5. In uitvoering hiervan bepaalde artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit nr.18 van 29 december 1992 `met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde', voor het werd gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juli 2016 (1) en 21 september 2016, (2) dat de "globale waarde van de goederen, belasting inbegrepen, (...) per factuur hoger [moet] zijn dan 125 euro".

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten heeft het minimumbedrag voor de toepassing van de vrijstelling bedoeld in artikel 39, § 1, 4° , van het Btw-wetboek verlaagd van 125 euro tot 50 euro per factuur, btw inbegrepen Dat artikel was echter slechts van toepassing tot 31 augustus 2017. (3) 6. Het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe opnieuw de vermelde verlaging van de drempel naar 50 euro in te voeren (artikel 1) en dit met terugwerkende kracht, voor de periode vanaf 1 september 2017 tot 31 december 2019 (artikel 2). Algemene Opmerkingen 7. Vermits de vrijstellingsregeling een omzetting is van artikel 147 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 `betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde', moet in het te nemen besluit een verwijzing naar die richtlijn opgenomen worden.Dat kan het best door vooraan in het dispositief een nieuw artikel in die zin toe te voegen (4). 8. Overeenkomstig artikel 2 van het ontwerp treedt de wijzigingsbepaling in artikel 1 buiten werking op 31 december 2019. Dat is evenwel zinloos: van zodra een wijzigingsbepaling uitwerking heeft, wordt de inhoud ervan in de te wijzigen tekst opgenomen en is de wijzigingsbepaling als het ware een lege huls. Het opheffen of buiten werking laten treden van een wijzigingsbepaling is dan ook een slag in het water. (5) Om de oorspronkelijke inhoud van de te wijzigen tekst te herstellen vanaf 1 januari 2020, moet dan ook een tweede wijzigingsbepaling worden uitgewerkt waarbij het bedrag van 50 euro terug naar 125 euro wordt gebracht. Die wijzigingsbepaling kan luiden als volgt: "

Art. 2.In artikel 8, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handelingen andere dan de invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde munteenheid type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het besluit van ..., worden de woorden '50 euro' vervangen door de woorden `125 euro'." Het huidige artikel 2 van het ontwerp (dat artikel 3 wordt), moet dan als volgt worden geredigeerd: "

Art. 3.Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Artikel 2 treedt in werking op 1 januari 2020." Bijzondere opmerkingen Artikel 2 9. Op grond van artikel 2 van het ontwerp wordt terugwerkende kracht verleend aan het te nemen besluit, dat immers uitwerking heeft met ingang van 1 september 2017.Volgens de gemachtigde is die terugwerkende kracht "noodzakelijk om de feitelijke situatie die op 1 september 2017 is ontstaan na afloop van de geldigheid van het voormelde koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten te regulariseren".

Uit het verslag aan de Koning en de uitleg van de gemachtigde, blijkt dat die "feitelijke situatie" slaat op de omstandigheid dat de btw-administratie op 4 september 2017 op de website van de FOD Financiën (6) had meegedeeld dat de drempel van 50 euro ook na 1 september 2017 van toepassing blijft voor een periode van onbepaalde duur.

De administratie anticipeerde daarmee op een verwachte "nakende hernieuwde wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 waarbij de drempel voor onbepaalde duur op 50 euro zou worden vastgesteld".

Omwille van een "samenloop van omstandigheden, in het bijzonder politiek van aard" (sic), bleef het wijzigend koninklijk besluit echter uit. Slechts thans ligt het ontwerp ervan voor.

Door aan artikel 1 van het te nemen koninklijk besluit terugwerkende kracht te verlenen tot 1 september 2017, beoogt de steller van het ontwerp "de voormelde aankondiging van de administratie juridisch te verankeren en rechtszekerheid te waarborgen voor de belastingplichtigen die vanaf 1 september 2017 tot heden de vrijstelling hebben toegepast in functie van de voormelde drempel van 50 euro op grond van de voormelde administratieve kennisgeving". 10. Ofschoon in dit geval de terugwerkende kracht geacht kan worden verantwoord te zijn omdat, enerzijds, een voordeel wordt toegekend en, anderzijds, de continuïteit van het bestuur wordt gewaarborgd, wenst de Raad van State er toch vooral op te wijzen dat het procedé waarbij de administratie een regelgeving die zij verwacht, reeds toepast vooraleer deze daadwerkelijk door de bevoegde regelgever is uitgevaardigd, niet toelaatbaar is. Op grond van het in artikel 170 van de Grondwet opgenomen legaliteitsbeginsel in fiscale zaken staat het aan de wetgever om de essentiële elementen van de belasting te bepalen en om, desgevallend, op grond van artikel 105 van de Grondwet, de regeling van de niet-essentiële elementen ervan aan de Koning te delegeren.

Het komt niet aan de administratie toe om hierop vooruit te lopen door reeds over te gaan tot toepassing van regels waarvan de invoering bij koninklijk besluit wordt verwacht. Integendeel, de administratie is verplicht de geldende regelgeving - in dit geval artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992, met de na 1 september 2017 opnieuw geldende drempel van 125 euro - toe te passen.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde: "Het vestigen van een aanslag of het innen van een belasting in de gevallen waarin die belasting krachtens de wet verschuldigd is, is een verplichting voor de administratie waardoor de gelijkheid van de burger voor de fiscale wet wordt gewaarborgd." (7) Door toch vooruit te lopen op de verwachte regelgeving, dreigt de administratie de beslissingsbevoegdheid van de betrokken regelgever in sommige gevallen feitelijk aan banden te leggen. Daarenboven past zij dan een regelgeving toe die niet is bekendgemaakt op een wijze als bedoeld bij artikel 190 van de Grondwet. (8) De griffier A. GOOSSENS De voorzitter J. BAERT _______ Nota's (1) Koninklijk besluit van 4 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016003219 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 04/07/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016000689 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit nr.18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers'. (2) Koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit nr.18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers'. (3) Zie artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten.(4) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, nr.94, te raadplegen op de internetsite van de Raad van State (www.raadvst-consetat.be). (5) Overigens werd eerder al dezelfde vergissing gemaakt door bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten de toepasselijkheid van de wijzigingsbepaling vervat in artikel 1 van dat besluit te beperken tot en met 31 augustus 2017.Het ontwerp dat tot dat besluit heeft geleid werd niet om advies voorgelegd aan de Raad van State. (6) Zie https://financien.belgium.be/nl/Actueel/aankopen-tax-free-belgi%c3%ab-voor-reizigers-die-buiten-de-europese-gemeenschap-wonen-de-drempel (7) GwH 20 april 2005, nr.72/2005, B.20. (8) Zie adv.RvS 62.822/3 van 13 februari 2018 over een ontwerp dat geleid heeft tot het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen sluiten `tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen', opmerking 12.3.2.

7 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 39, § 3, vervangen bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 april 2019;

Gelet op de weigering van akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 27 augustus 2019;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 20 september 2019 om voorbij te gaan aan de weigering van akkoordbevinding van de Minister van Begroting;

Gelet op advies nr. 66.600/3 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben wij besloten en besluiten wij:

Artikel 1.In artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handelingen andere dan de invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde munteenheid type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "125 euro" vervangen door de woorden "50 euro".

Art. 2.In artikel 8, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handelingen andere dan de invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde munteenheid type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2019, worden de woorden "50 euro" vervangen door de woorden "125 euro".

Art. 3.Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Artikel 2 treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 3 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, Ed 2;

Wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, Ed 1;

Koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, Ed 4;

Koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handelingen andere dan de invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde munteenheid type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2013;

Koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2016;

Koninklijk besluit van 7 november 2019, Belgisch Staatsblad van 20 november 2019;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^