Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 mei 2022
gepubliceerd op 10 juni 2022

Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten door het in werking treden van de Europese `Dierengezondheidswetgeving'

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2022041357
pub.
10/06/2022
prom.
20/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten door het in werking treden van de Europese `Dierengezondheidswetgeving'


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 1°, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, en 3°, artikel 16, eerste lid, artikel 17, eerste lid, artikel 18, artikel 18bis, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007 en artikel 19, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, artikel 4, §§ 1 en 2, en artikel 5, tweede lid, vervangen bij de wet van 22 december 2003, 13° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001, artikel 3bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, d);

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999016069 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten sluiten houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999016153 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens sluiten betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005022563 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten sluiten betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022989 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren sluiten tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023068 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen sluiten betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011018125 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen sluiten tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten0 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten1 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten2 inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten3 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten4 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten5 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en centra;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten7 houdende uitvoeringsbepalingen in het kader van koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten8 houdende modaliteiten betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen;

Overwegende de verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving"), zijn gedelegeerde handelingen en zijn uitvoeringshandelingen;

Overwegende de verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles);

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen van 15 juli 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 februari 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 1 maart 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit heft de in artikel 2 vermelde koninklijke besluiten op als gevolg van: 1) de inwerkingtreding van de verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving"), zijn gedelegeerde handelingen en zijn uitvoeringshandelingen;2) de inwerkingtreding van verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de verordeningen (EG) nr.999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles).

Art. 2.Opgeheven worden: 1° het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 2001, 20 december 2002, 9 april 2007, 5 december 2011, 13 juni 2014 en 1 juli 2014;2° het koninklijk besluit van 24 september 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten2;3° het koninklijk besluit van 28 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999016069 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten sluiten houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 2002, 5 december 2011, 13 juni 2014 en 28 maart 2018;4° het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999016153 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens sluiten betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006, 10 juni 2014 en 3 december 2020;5° het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005022563 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten sluiten betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023068 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen sluiten;6° het koninklijk besluit van 23 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022989 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren sluiten tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren;7° het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023068 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen sluiten betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 augustus 2010, 14 mei 2012 en 25 juni 2018;8° het koninklijk besluit van 23 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011018125 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen sluiten tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2012, 10 juni 2014 en 25 juni 2018;9° het koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten0 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 2014, 25 juni 2018 en 3 juli 2018;10° het koninklijk besluit van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten1 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 2014, 16 februari 2016 en 30 januari 2019;11° het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten2 inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juli 2014 en 25 juni 2018;12° het koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten3 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juli 2014 en 25 juni 2018 en bij het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2019;13° het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten4 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6; 14° het koninklijk besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten5 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en centra, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 december 2020;; 15° het koninklijk besluit van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee;16° het ministerieel besluit van 7 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten7 houdende uitvoeringsbepalingen in het kader van koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;17° het ministerieel besluit van 10 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten8 houdende modaliteiten betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 13 juni 2022.

Art. 4.De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. CLARINVAL

^