Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2014
gepubliceerd op 02 juli 2014

Koninklijk besluit inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2014018209
pub.
02/07/2014
prom.
22/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/22/2014018209/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2014. - Koninklijk besluit inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 9, 1°, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, artikel 18 en artikel 19, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 1, § 2 en § 3, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003 en artikel 5, tweede lid, 13° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001, artikel 3bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 1993 tot vaststelling van het model van meldingsbericht zoals bedoeld in artikel 7, § 4, 1°, van het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 2 januari 2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 januari 2014;

Gelet op advies 55.722/3 van de Raad van State, gegeven op 14 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.Dit besluit legt de regels vast voor de veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer van levende dieren en producten die vallen onder de in bijlage I, vermelde regelgeving, overeenkomstig Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt.

Dit besluit geldt niet voor veterinaire controles met betrekking tot het verkeer zonder handelskarakter tussen lidstaten, van gezelschapsdieren die begeleid worden door een natuurlijke persoon die tijdens het verkeer voor de dieren verantwoordelijk is.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities van het koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2005023114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verder verstaan onder : 1° Veterinaire controle : elke materiële controle en/of elke administratieve formaliteit met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde dieren of producten die rechtstreeks of zijdelings strekken tot bescherming van de gezondheid van mens of dier;2° Handelsverkeer : intracommunautair handels-verkeer tussen lidstaten;3° Bedrijf : a) inrichting waar gewoonlijk de in de bijlage I bedoelde dieren, uitgezonderd paardachtigen, worden gehouden of gefokt, alsmede b) bedrijf als gedefinieerd in artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten4 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer;4° Centrum of instelling : elke inrichting waar de in artikel 1 bedoelde producten worden geproduceerd, opgeslagen, behandeld of gehanteerd;5° Officiële dierenarts : a) dierenarts van het Agentschap, of b) dierenarts zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten;6° Invoer : invoer vanuit een derde land;7° Lidstaat : land dat deel uitmaakt van de Europese Unie;8° Derde land : land dat geen lidstaat is;Koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2005023114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten : koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2005023114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. HOOFDSTUK II. - Controles bij de oorsprong

Art. 3.§ 1. Operatoren mogen de in artikel 1 bedoelde dieren en producten enkel in het handelsverkeer brengen indien deze voldoen aan de volgende voorwaarden : a) de dieren en producten : i.bedoeld in bijlage I, delen 1 en 2, moeten voldoen aan de eisen van de aldaar vermelde richtlijnen en besluiten; ii. bedoeld in bijlage I, deel 3, moeten voldoen aan de veterinairrechtelijke normen in de lidstaat van bestemming; b) de dieren en producten moeten afkomstig zijn van een bedrijf respectievelijk een centrum dat of een instelling die beantwoordt aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2005023114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten;c) de dieren en producten moeten overeenkomstig de communautaire en nationale regelgeving zijn geïdentificeerd en geregistreerd zodat het bedrijf, het centrum of de instelling van oorsprong of van tijdelijk verblijf is terug te vinden;d) de dieren en producten : i.bedoeld in bijlage I, delen 1 en 2, moeten tijdens het vervoer vergezeld gaan van de gezondheidscertificaten en/of andere documenten als bedoeld in de aldaar vermelde richtlijnen en besluiten; ii. bedoeld in bijlage I, deel 3, moeten tijdens het vervoer vergezeld gaan van de gezondheidscertificaten en/of elk ander document als bedoeld in de wetgeving van de lidstaat van bestemming.

Deze certificaten of documenten moeten het dier, de dieren of de producten vergezellen tot aan hun bestemming; e) de vatbare dieren of de producten van vatbare dieren mogen niet van oorsprong zijn : i.uit een bedrijf, een centrum, een instelling, een zone of een gebied waarvoor beperkingen gelden krachtens de communautaire of nationale regelgeving wanneer die van toepassing zijn voor de betrokken dieren of de producten van de betrokken dieren omdat er een ziekte als bedoeld in bijlage II wordt vermoed, is uitgebroken of heerst of omdat er vrijwaringsmaatregelen worden toegepast; ii. uit een bedrijf, een centrum, een instelling, een zone of een gebied waarvoor officiële beperkingen gelden omdat er andere ziekten dan bedoeld in bijlage II vermoed worden, zijn uitgebroken of heersen of omdat er vrijwaringsmaatregelen worden toegepast; iii. uit een bedrijf, een centrum dat of een instelling die niet de waarborgen biedt die door de lidstaat van bestemming kunnen worden geëist met betrekking tot andere dan de in bijlage II bedoelde ziekten, wanneer zij bestemd zijn voor bedrijven, centra of instellingen in een lidstaat die overeenkomstig vastgestelde of nog vast te stellen, communautaire voorschriften, bijkomende waarborgen heeft verkregen, of in een lidstaat die bij de vigerende communautaire wetgeving voor het gehele grondgebied of een deel daarvan als ziektevrij is erkend; iv. uit een bedrijf, een centrum of een instelling en, in voorkomend geval, een deel van het grondgebied waardoor niet de voorziene bijkomende waarborgen worden geboden, indien zij zijn bestemd voor een lidstaat of een deel daarvan waarvoor overeenkomstig communautaire voorschriften, bijkomende waarborgen gelden; f) in geval van vervoer naar meer dan één bestemming moeten er van de dieren of producten evenveel partijen worden gemaakt als er bestemmingen zijn.Elke partij moet vergezeld gaan van de onder d) vermelde certificaten en/of documenten; g) wanneer de onder de in bijlage I, delen 1 en 2, genoemde richtlijnen en besluiten vallende dieren of producten die aan de communautaire voorschriften voldoen, bestemd zijn om via het grondgebied van een andere lidstaat naar een derde land te worden uitgevoerd, moet het vervoer - behalve in noodgevallen waarin het Agentschap met het oog op het welzijn van de dieren vergunning heeft gegeven - onder douanetoezicht blijven tot de plaats waar het grondgebied van de Gemeenschap wordt verlaten. Voorts is, in het geval van dieren of producten die niet voldoen aan de communautaire voorschriften of in het geval van de in bijlage I, deel 3, genoemde dieren of producten, de doorvoer slechts toegestaan wanneer de bevoegde autoriteit van de lidstaat van doorvoer daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Wanneer de dieren of de producten niet voldoen aan de bepalingen van deze paragraaf, levert het Agentschap geen gezondheidscertificaten af aan de operator die de aanvraag heeft gedaan. § 2. Een operator mag de in artikel 1 bedoelde dieren en producten niet naar het grondgebied van een andere lidstaat zenden, noch in het handelsverkeer brengen, indien deze dieren en producten : i. in het kader van een nationaal programma tot uitroeiing van niet in bijlage II vermelde ziekten dienen te worden gedestrueerd; ii. om redenen van gezondheid of om veterinairrechtelijke redenen die door artikel 36 van het Verdrag gerechtvaardigd worden, op het Belgische grondgebied niet in de handel mogen worden gebracht.

Art. 4.De houders van de in artikel 1 bedoelde dieren en producten zijn gehouden : a) de in dit besluit bedoelde communautaire en nationale gezondheidsvoorschriften in alle stadia van productie en verhandeling na te leven;b) de dieren te vervoeren met daarvoor geschikte vervoermiddelen die waarborgen bieden op het gebied van de hygiënische voorschriften. HOOFDSTUK III. - Controles ter bestemming

Art. 5.§ 1. Op de hierna genoemde bestemmingen, is de operator verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beschreven controles op de in bijlage I bedoelde dieren die van oorsprong zijn uit een andere lidstaat, als volgt : i. op een verzamelcentrum als omschreven in de communautaire regelgeving, is de exploitant verantwoordelijk voor het toelaten van enkel die dieren die aan de vereisten van artikel 3, voldoen. De exploitant van een verzamelcentrum is verantwoordelijk voor het afzonderen van de dieren die niet voldoen aan de vereisten van artikel 3, § 1, c) en d), en hij meldt dit onverwijld aan het Agentschap. Hij houdt de dieren in afzondering totdat het Agentschap heeft beslist wat ermee moet gebeuren; ii. de exploitant van het slachthuis is aansprakelijk voor het afzonderen van de dieren die niet voldoen aan de vereisten van artikel 3, § 1, c) en d), en hij meldt dit onverwijld aan de officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor het toezicht op het slachthuis. Hij houdt de dieren in afzondering totdat het Agentschap heeft beslist wat ermee moet gebeuren; iii. in de bedrijfsruimten van een handelaar (handelaarstal) die de partijen verdeelt, of op een inrichting die niet onder permanente controle staat, worden respectievelijk de handelaar of de operator als de ontvanger van de dieren beschouwd en zijn de in het tweede lid genoemde voorwaarden van toepassing; iv. op bedrijven, op een centrum of op een instelling, alsook wanneer gedeeltelijke lossing plaatsvindt tijdens het vervoer, moet elk dier of elke groep dieren overeenkomstig artikel 3, § 1, vergezeld gaan van het origineel van het gezondheidscertificaat of het geleidedocument tot op de bestemming die vermeld staat in dat document en zijn de in het tweede lid genoemde voorwaarden van toepassing.

De in het eerste lid, onder punten iii) en iv), bedoelde ontvangers moeten vóór elke verdeling of bij elke verdere verhandeling van een partij nagaan of de in artikel 3, § 1, c) en d), bedoelde identificatiemerken, begeleidende certificaten en/of documenten aanwezig zijn. Zij dienen elke nalatigheid of onregelmatigheid onverwijld aan het Agentschap te melden en, in voorkomend geval, de betrokken dieren in afzondering te houden totdat het Agentschap heeft beslist wat ermee moet gebeuren. § 2. Van de in paragraaf 1, eerste lid, onder punten iii) en iv), bedoelde ontvangers wordt een verklaring vereist waarin ze bevestigen dat ze de aldaar bedoelde controles zullen uitvoeren. Deze verklaring wordt vereist bij de procedure, bedoeld in artikel 9. § 3. De bepalingen van paragrafen 1 en 2 zijn mutatis mutandis van toepassing op de ontvangers van de in bijlage I bedoelde producten. § 4. Alle ontvangers genoemd op het certificaat of document bedoeld in artikel 3, § 1, d) : a) dienen, voor zover zulks noodzakelijk is voor het verrichten van de in paragrafen 1 en 2 bedoelde controles en/of indien het Agentschap daarom vraagt, de aankomst van dieren of producten afkomstig uit een andere lidstaat van tevoren aan te melden, met name de aard van de zending en de voorzienbare datum van aankomst. De termijn voor kennisgeving bedraagt in het algemeen evenwel niet meer dan één dag; in uitzonderlijke omstandigheden kan het Agentschap niettemin eisen dat de aanmelding twee dagen van tevoren geschiedt.

Deze aanmelding is niet vereist voor de geregistreerde paardachtigen voorzien van een identificatiedocument, zoals bedoeld in de regelgeving als vermeld in de bijlage I, deel 1, punt 4; b) bewaren de in artikel 3 bedoelde begeleidende certificaten en/of documenten gedurende een periode van minimaal zes maanden zodat deze desgevraagd aan het Agentschap kunnen worden getoond. Het bepaalde onder punt b) is niet van toepassing op de gezondheidscertificaten als bedoeld in artikel 31, § 1, derde lid van het koninklijk besluit van 23 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten1 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen.

Art. 6.§ 1. Wanneer de communautaire regelgeving, of voor nog niet- geharmoniseerde gebieden, de nationale regelgeving met inachtneming van de algemene bepalingen van het Verdrag, voorziet dat levende dieren in quarantaine moeten worden geplaatst, moet het quarantainestation als het bedrijf van bestemming worden beschouwd. § 2. Het Agentschap kan voor de in bijlage I bedoelde dieren en producten, wanneer zulks vanuit veterinair oogpunt gerechtvaardigd is, de plaatsing onder quarantaine in een quarantainestation opleggen. In dat geval dient dit station als plaats van bestemming van de zending te worden beschouwd. § 3. De Minister kan uitvoeringsmodaliteiten voor het in quarantaine plaatsen van dieren vaststellen. HOOFDSTUK IV. - Maatregelen

Art. 7.Wanneer, onverminderd de in artikel 8 bepaalde maatregel, het Agentschap tijdens de controles bedoeld bij dit besluit, vaststelt dat de dieren of de producten niet voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften van de in bijlage I vermelde communautaire of nationale regelgeving of aan de aan een lidstaat toegekende bijkomende garanties overeenkomstig vastgestelde of nog vast te stellen communautaire voorschriften, kan zij, indien zulks op grond van de hygiënische of veterinairrechtelijke voorschriften mogelijk is, de verzender of diens gemachtigde de keuze laten tussen : i. plaatsing onder controle, indien residuen aanwezig zijn, totdat bevestiging is verkregen dat aan de hoger vermelde voorschriften wordt voldaan en, indien niet aan deze voorschriften wordt voldaan, toepassing van de in de hoger vermelde wetgeving genoemde maatregelen; ii. slachting van de dieren of vernietiging van de producten; iii. terugzending, met toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending en informatie vooraf van de lidstaat of lidstaten van doorvoer.

Indien echter blijkt dat het certificaat of de documenten administratieve gebreken vertonen, moet aan de eigenaar of diens gemachtigde een termijn voor regularisatie toegekend worden, voordat van de in het eerste lid, onder iii), vernoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. HOOFDSTUK V. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 8.Wanneer het Agentschap : 1) de aanwezigheid vaststelt van : i.verwekkers van een ziekte als bedoeld in het koninklijk besluit van 3 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten5 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht, ii. een zoönose, iii. een ziekte, of iv. elke andere aandoeningen, die een ernstig gevaar voor de dieren of voor de mens kunnen opleveren; of 2) vaststelt dat de producten afkomstig zijn uit een met een epidemische dierziekte besmet gebied; komen de kosten die gepaard gaan met de maatregelen in toepassing van artikel 7, § 1, of de maatregelen die het Agentschap neemt op basis van de in bijlage I vermelde communautaire en nationale regelgeving voor rekening van de verzender, van diens gemachtigde of van de persoon die belast is met de zorg voor de producten of de dieren.

In bijzonder betreft dit het in quarantaine plaatsen van een dier of een partij dieren in het quarantainestation of het doden en/of het vernietigen daarvan.

Art. 9.De operatoren die deelnemen aan het intracommunautaire verkeer van de in artikel 1 bedoelde dieren en/of producten, zijn verplicht om : a) zich voorafgaandelijk te laten registreren bij het Agentschap overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2005023114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten;b) desgevallend een toelating of een erkenning te hebben overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2005023114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten;c) een register bij te houden waarin de leveringen en, voor de ontvangers bedoeld in artikel 5, § 1, i) en iii), de verdere bestemming van de dieren of de producten worden opgetekend, en dit overeenkomstig de bepalingen van de nationale regelgeving vermeld in bijlage I. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 10.In het koninklijk besluit van 24 september 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, worden de volgende wijzigingen aangebracht in artikel 1 : 1° in de eerste zin en in punt 5° worden de woorden " koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautair handelsverkeer van sommige levende dieren en producten" vervangen door de woorden "koninklijk besluit van 22 mei 2014 inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer die van toepassing zijn op bepaalde levende dieren en producten";2° in punt 5° worden de woorden "bijlage III" vervangen door de woorden "bijlage I".

Art. 11.Het ministerieel besluit van 25 januari 1993 tot vaststelling van het model van meldingsbericht zoals bedoeld in artikel 7, § 4, 1°, van het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten, wordt opgeheven.

Art. 12.Het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten wordt opgeheven.

Art. 13.De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

BIJLAGE I Deel 1

Betrokken diersoorten en/of producten

EU-regelgeving

Nationale regelgeving

1.

Runderen Varkens

Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens

Koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999016153 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens sluiten betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens

2.

Sperma van runderen

Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan

Koninklijk besluit van 9 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten7 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma

3.

Embryo's van als huisdier gehouden runderen

Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen

Koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten2 betreffende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de opslag, het inplanten, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo's van als huisdier gehouden runderen

4.

Paardachtigen

Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtel[00c4][00b3]ke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen

Koninklijk besluit van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten4 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer

5.

Sperma van varkens

Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan

Koninklijk besluit van 6 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006023092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma sluiten betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma

6.

Pluimvee Broedeieren

Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren

Koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten3 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee

7.

Dierlijke bijproducten

Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)


8.

Aquacultuurdieren Aquacultuurproducten

Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren

Koninklijk besluit van 9 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten0 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren

9.

Schapen Geiten

Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten

Koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005022563 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten sluiten betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten

10.

Gewervelde dieren

Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG) Nr. 1255/97

Koninklijk besluit van 9 juli 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra sluiten betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra


Deel 2.

Betrokken diersoorten en/of producten

EU-regelgeving

Nationale regelgeving

1.

Dieren Sperma Eicellen Embryo's

Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt

Ministerieel besluit van 31 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten8 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen en embryo's, van soorten waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke reglementering is opgesteld, als bedoeld in bijlage III, A, van het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles, die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten

2.

Producten als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG Ziekteverwekkers van Richtlijn 90/425/EEG

Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG

Koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 06/11/2015 numac 2015000584 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong sluiten6 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen


Deel 3.

De in artikel 1 bedoelde dieren en producten waarvoor geen harmonisatie geldt, maar waarvan het handelsverkeer zal worden onderworpen aan de controles voorzien bij dit besluit ten einde na te gaan of ze voldoen aan de veterinairrechtelijke normen voor de lidstaat van bestemming :

1.

Andere levende dieren die niet voorkomen in delen 1 en 2.

2.

Sperma, eicellen en embryo's die niet voorkomen in delen 1 en 2.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 22 mei 2014 inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

BIJLAGE II Lijst van epizoötische ziekten waarvoor noodmaatregelen moeten worden toegepast, met afbakening van zones (lidstaten, gebieden of zones) waarvoor beperkende maatregelen gelden : 1. Mond- en-klauwzeer.2. Klassieke varkenspest.3. Afrikaanse varkenspest.4. Vesiculaire varkensziekte.5. Newcastle Disease.6. Runderpest.7. Ziekte van kleine herkauwers ("Peste des petits ruminants").8. Vesiculaire stomatitis.9. Bluetongue.10. Paardepest.11. Virale paardepest - encefalomyelitis.12. Teschener-ziekte.13. Vogelpest.14. Schape- en geitepokken.15. Nodulaire dermatose.16. Riftvalleykoorts.17. Besmettelijke bovine pleuropneumonie. Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 22 mei 2014 inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^