Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 december 2004
gepubliceerd op 11 januari 2005

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten

bron
federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2005022015
pub.
11/01/2005
prom.
20/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/20/2005022015/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid op artikel 4, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten kunnen belast worden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 december 1990, 17 december 1992, 13 mei 1996, 9 oktober 1998 en 4 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen bij het Instituut voor veterinaire keuring met opdrachten kunnen belast worden;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houden organiek reglement van de Veterinaire Diensten, inzonderheid op artikel 3, §§ 1 en 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 27 januari 2004;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, gegeven op 16 december 2003;

Gelet op het advies 37.680/3 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2004 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° dierenarts : de houder van het wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde, doctor in de diergeneeskunde, dierenarts of van één van de certificaten, diploma's of titels bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 1981 houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen, die gemachtigd is om de diergeneeskunde uit te oefenen;2° Minister : de Minister bevoegd voor de volksgezondheid;3° Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;4° raamovereenkomst : een overeenkomst afgesloten tussen het Agentschap en een dierenarts waarin de algemene voorwaarden zijn beschreven waaronder een dierenarts taken voor rekening van het Agentschap kan uitvoeren;5° uitvoeringsovereenkomst : een aanvullende overeenkomst bij de raamovereenkomst, afgesloten tussen het Agentschap en een dierenarts, waarin de bijzondere voorwaarden betreffende de aard, de duur en de plaats van uitvoering van de taken, alsmede de betalingsmodaliteiten zijn opgenomen;6° de wetten : de wetten bedoeld in artikel 5 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van een Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Art. 2.Het Agentschap kan onder de in dit besluit gestelde voorwaarden taken inzake keuring, controle en certificering, zoals bedoeld in de wetten en de uitvoeringsbesluiten ervan, alsmede taken bedoeld in artikel 4, § 6 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van een Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, laten verrichten door zelfstandige dierenartsen.

Art. 3.Het Agentschap kan voor de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde taken enkel een beroep doen op dierenartsen die : 1° beschikken over een erkenning bedoeld in artikel 4, vierde lid van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde;2° de raamovereenkomst waarvan het model is gevoegd als bijlage bij dit besluit en een of meer uitvoeringsovereenkomsten hebben ondertekend;3° geen veroordeling hebben opgelopen wegens onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking;4° geen schorsing van minstens drie maanden door de Orde der Dierenartsen hebben opgelopen, gedurende de vijf jaar die aan de ondertekening van de raamovereenkomst en één of meerdere uitvoeringsovereenkomsten voorafgaat;5° geen veroordeling hebben opgelopen voor feiten op beroepsvlak die strafbaar zijn gesteld met een correctionele straf.6° met het oog op de uitvoering van de taken, aangesloten zijn bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen;7° de leeftijd van 65 niet hebben bereikt.

Art. 4.Met het oog op de toekenning van taken wordt een oproep in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 5.De kandidaturen worden, op straffe van nietigheid, ingediend uiterlijk de laatste dag van de tweede maand volgend op die van de bekendmaking van de oproep in het Belgisch Staatsblad. De kandidaturen worden ingediend overeenkomstig de procedure die samen met de oproep wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Met het oog op de toekenning van taken worden de kandidaten geëvalueerd door een evaluatiecommissie. Bij deze evaluatie wordt inzonderheid rekening gehouden met de ervaring, de geschiktheid en de beschikbaarheid van de dierenarts, alsmede met de aard van de uit te voeren taken binnen de provinciale controle-eenheid. Deze evaluatie houdt geen rangschikking in van de kandidaten onderling.

De samenstelling van de evaluatiecommissie wordt vastgesteld door de Gedelegeerd Bestuurder van het Agentschap.

De evaluatiecommissie omvat minstens de verantwoordelijke van de provinciale controle-eenheid waarvoor de kandidaat gepostuleerd heeft en een personeelslid van het Agentschap met een ervaring in de materies betreffende de uit te voeren taken.

De met redenen omklede beslissing van de evaluatiecommissie om een kandidaat niet in aanmerking te nemen wordt aan de betrokkene medegedeeld bij een ter post aangetekende brief. De betrokkene beschikt over een termijn van één maand, te rekenen vanaf de datum van de ter post aangetekende brief, om zijn bezwaren kenbaar te maken bij de Gedelegeerd Bestuurder van het Agentschap, die over een termijn van drie maand beschikt om zijn gemotiveerde beslissing aan betrokkene mede te delen.

Art. 7.Het aantal zelfstandige dierenartsen per provinciale controle-eenheid wordt bepaald in functie van het volume uit te voeren taken.

Dit aantal dierenartsen wordt bepaald door de Gedelegeerd Bestuurder van het Agentschap, na advies van de verantwoordelijke van de provinciale controle-eenheid.

Art. 8.Aan de toegekende taken kan een einde worden gesteld overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de raamovereenkomst.

Art. 9.Worden opgeheven : a) het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten kunnen belast worden;b) het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen bij het Instituut voor veterinaire keuring met opdrachten kunnen belast worden.

Art. 10.De §§ 1 en 2 van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende organiek reglement van de Veterinaire Diensten, worden allebei aangevuld met het volgende lid : « Deze paragraaf is niet van toepassing op de dierenartsen die taken uitvoeren voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. »

Art. 11.§ 1. De dierenartsen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit prestaties verrichten in toepassing van de besluiten bedoeld in artikel 9 en in toepassing van de §§ 1 en 2 van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende organiek reglement van de Veterinaire Diensten, blijven met deze opdrachten belast tot op het ogenblik dat hen een nieuwe opdracht wordt toegekend onder de voorwaarden bedoeld in dit besluit, of tot op het ogenblik dat de Gedelegeerd Bestuurder van het Agentschap, hen bij gemotiveerde beslissing het einde van hun opdracht heeft betekend. § 2. In afwachting van de beslissing omtrent het toekennen van een nieuwe opdracht of het beëindigen van de bestaande opdracht, blijven de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor Veterinaire Keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten kunnen belast worden, en de toepasselijke bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende organiek reglement van de Veterinaire Diensten op de bestaande opdracht van toepassing.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Bijlage RAAMOVEREENKOMST (Toepassing van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten) DE ONDERGETEKENDEN : Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door . . . . ., Gedelegeerd Bestuurder. hierna de opdrachtgever genoemd; en De heer/Mevrouw, . . . . ., wonende te . . . . ., straat . . . . ., nr. . . . . . hierna de opdrachtnemer genoemd;

OVERWEGENDE DAT : de opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 december 2004, gebruik wenst te maken van de diensten van opdrachtnemer voor het verrichten van keuringen, controles of certificeringen; de opdrachtnemer bereid is om een aantal taken inzake keuring, controle of certificering naar behoren uit te voeren en verklaart daartoe over de nodige vakkennis en vakbekwaamheden te beschikken; de opdrachtgever en de opdrachtnemer uitdrukkelijk verklaren dat zij hun contractuele relatie gestalte wensen te geven in een overeenkomst tot het verlenen van diensten; de opdrachtgever en de opdrachtnemer uitdrukkelijk verklaren dat het de wil is van beide partijen dat de opdrachtnemer de diensten verricht onder het statuut van zelfstandige. de opdrachtgever en de opdrachtnemer de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de opdracht schriftelijk wensen vast te leggen.

ZIJN OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT : De Uitvoeringsovereenkomsten

Artikel 1.De opdrachtnemer zal met ingang van de in de uitvoeringsovereenkomst genoemde datum in het kader van de hem toegekende opdracht voor opdrachtgever één of meer taken inzake keuring, controle of certificering verrichten.

De opdrachtgever en de opdrachtnemer gaan ermee akkoord om de persoonlijke gegevens van de opdrachtnemer, inzonderheid de gegevens op het gebied van de vakkennis en de vakbekwaamheden, alsmede desgevallend de duur van de specifieke taken die opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst voor de opdrachtgever zal verrichten, op te nemen in deze uitvoeringsovereenkomst.

De Opdrachten

Art. 2.De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vrij om respectievelijk een opdracht, die een pakket van taken kan omvatten, te geven respectievelijk te aanvaarden.

De opdrachten worden afzonderlijk vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de taken waaruit de opdrachten van keuring, controle of certificering bestaan, uit te voeren conform de bepalingen vervat in de lastenboeken, de regelgeving, de omzendbrieven en instructies die op het ogenblik van de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst reeds bestaan of later nog zullen worden uitgevaardigd.

De omschrijving van de uit te voeren taken en de nadere regelen terzake worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.

De opdrachtnemer beschikt over de volledige vrijheid van organisatie van zijn werkprestaties. Hij is bij het uitvoeren van de taken waaruit de opdracht bestaat, enkel gehouden tot strikte naleving van de bepalingen en procedures die in de regelgeving, de lastenboeken, de omzendbrieven en instructies zijn vastgelegd en tot naleving van de uurroosters die desgevallend met het oog op de continuïteit van de openbare dienst worden opgelegd.

Controle vanwege de opdrachtgever kan enkel betrekking hebben op de conformiteit van de uitgevoerde taken met de bepalingen van deze raamovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en van de lastenboeken die op de opdracht betrekking hebben.

Het staat de opdrachtnemer vrij diensten te leveren aan andere opdrachtgevers, voorzover dit niet kan leiden tot een belangenconflict en dit niet strijdig is met enige regelgeving of deontologische principes.

Vervanging

Art. 3.De opdrachtnemer kan zich op ieder ogenblik laten vervangen door een andere zelfstandige dierenarts van zijn keuze, die eveneens een raamovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot hetzelfde lastenboek heeft ondertekend en die voldoet aan alle door opdrachtgever voor deze opdracht vereiste kwalificaties.

De opdrachtnemer verbindt er zich toe om in geval van verhindering persoonlijk in zijn vervanging te voorzien.

Bij vervanging blijft de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor het waarborgen van de continuïteit in de uitvoering van de opdracht.

Duur van de overeenkomst

Art. 4.De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 kalenderjaren, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de ondertekening ervan. Zij is door partijen jaarlijks opzegbaar door middel van een ter post aangetekende brief en mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden. Bij gebreke aan een opzeg, wordt de overeenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet voor een nieuwe periode van drie kalenderjaren.

De raamovereenkomst die voor de eerste keer wordt ondertekend, geldt tot op het einde van het derde kalenderjaar dat volgt op de ondertekening.

Vakkennis, vakbekwaamheid en voortgezette opleiding

Art. 5.De opdrachtnemer verbindt er zich toe zich bij te scholen door middel van opleidingen die erkend zijn door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, teneinde blijvend te beschikken over de nodige vakkennis en vakbekwaamheden.

Hij verbindt er zich toe alle kosten die nodig zijn voor het behalen van diploma's en/of certificaten te zijnen laste te nemen.

Het beschikken over de nodige vakkennis en vakbekwaamheden en het behalen van diploma's en/of certificaten vormen geen garantie voor het verkrijgen of het behouden van een opdracht.

Lastenboeken

Art. 6.De beschrijving van de taken waaruit een opdracht bestaat is inzonderheid vervat in lastenboeken. Deze lastenboeken bevatten alle elementen die noodzakelijk zijn voor het vakkundig uitvoeren van de taken.

De lastenboeken zijn vastgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Zij worden ter ondertekening aan de dierenarts voorgelegd en moeten door deze laatste vanaf de ondertekening bij de uitvoering van de taken worden toegepast.

Wijzigingen aan de inhoud van de ondertekende lastenboeken worden drie maanden vooraf aan de dierenarts aangekondigd.

Middelen

Art. 7.Werkkledij, werktuigen, uitrusting, communicatiemiddelen, bureelbenodigdheden, communicatiemiddelen, administratie- en verplaatsingskosten zijn volledig ten laste van de opdrachtnemer, tenzij anders bepaald in de uitvoeringsovereenkomst.

De opdrachtnemer moet in ieder geval beschikken over een informaticasysteem dat hem toelaat via elektronische weg te communiceren met de opdrachtgever.

Honorarium

Art. 8.Het bedrag van het honorarium, exclusief BTW, dat de opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn taken kan aanrekenen is, rekening houdend met de aard ervan, vastgesteld in de uitvoeringsovereenkomst.

De maandelijkse betaling van het verschuldigde honorarium gebeurt na facturatie door de dierenarts op basis van een vooraf goedgekeurde maandelijkse prestatiestaat.

Het honorarium wordt gestort op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Betaling op een ander rekeningnummer gebeurt pas na schriftelijk verzoek van de dierenarts daaromtrent.

Het honorarium wordt tweejaarlijks en na overleg met de representatieve beroepsorganisaties op basis van objectieve criteria aangepast.

Onverenigbaarheden

Art. 9.De opdrachtnemer verklaart dat hij rechtstreeks noch onrechtstreeks een belang heeft in één of meer ondernemingen waarop de uitvoeringsovereenkomst van toepassing is.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe in het kader van de uitvoeringsovereenkomsten geen taken van keuring, controle of certificatie te zullen uitvoeren op dieren of producten waarvoor hij in het kader van zijn andere beroeps- of privé-activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks zou zijn tussengekomen.

Verbreking

Art. 10.De opdrachtgever kan bij gemotiveerde beslissing de overeenkomst verbreken met onmiddellijke ingang bij een ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot wanneer de opdrachtnemer : - een veroordeling oploopt wegens onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking; - een schorsing oploopt van minstens drie maanden door de Orde Der Dierenartsen; - een veroordeling oploopt voor feiten op beroepsvlak die strafbaar zijn gesteld met een correctionele straf.

De opdrachtgever kan daarenboven, de opdrachtnemer gehoord, bij gemotiveerde beslissing de overeenkomst verbreken wanneer : - de opdrachtnemer betrokken is bij het onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking; - herhaaldelijk werd vastgesteld dat de toegekende taken niet naar behoren worden uitgevoerd; - wanneer is vastgesteld dat de opdrachtnemer een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in één of meer ondernemingen waarop de uitvoeringsovereenkomst van toepassing is; - de opdrachtnemer de verbintenis bedoeld in artikel 9, tweede lid niet naleeft.

Elke partij kan de overeenkomst verbreken in geval van ernstige tekortkoming van de andere partij aan een van haar verplichtingen, waaraan binnen een termijn van dertig dagen na verzending van een ingebrekestelling bij ter post aangetekend schrijven, niet verholpen is.

Aansprakelijkheid

Art. 11.De opdrachtnemer is burgerlijk aansprakelijk voor de geleverde prestaties.

Sociale, fiscale en administratieve verplichtingen

Art. 12.De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om bij ondertekening van de raamovereenkomst een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen voor te leggen.

Geheimhouding

Art. 13.De opdrachtnemer is ten allen tijde gehouden tot strikte geheimhouding van de gegevens waarvan hij kennis krijgt bij de uitvoering van de taken waaruit de opdracht bestaat en de gegevens die verband houden met opdrachtgever en zijn bedrijfsvoering, alsmede met de bedrijven waar opdrachtnemer in het kader van de opdracht zijn werkzaamheden verricht en hun bedrijfsvoering.

Objectiviteit en onafhankelijkheid

Art. 14.De opdrachtgever verbindt er zich toe om de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de opdrachtnemer op elk ogenblik te waarborgen.

De opdrachtnemer verbindt er zich toe om elke vorm van mogelijke belangenmenging in zijnen hoofde onverwijld te melden aan de opdrachtgever.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Art. 15.Op deze raamovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomsten die er een integrerend deel van uitmaken is het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met deze raamovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomsten die er een integrerend deel van uitmaken vallen onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de hoofdverblijfplaats van de opdrachtnemer.

Opgemaakt in tweevoud, ondertekend en geparafeerd op iedere bladzijde te ...................., op .......................

Voor de opdrachtgever, De opdrachtnemer, De Gedelegeerd Bestuurder Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^