Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2012

Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van audits voor autocontrolesystemen Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor d In deze oproep gaat het meer bepaald over taken van validatie van autocontrolesystemen in deze slac(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018465
pub.
05/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van audits voor autocontrolesystemen Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Agentschap) taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2005), geeft aan het Agentschap de mogelijkheid onder de in dit besluit gestelde voorwaarden, taken te laten verrichten door zelfstandige dierenartsen. Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong bepaalt in paragrafen 3 en 4 dat de uitvoering van audits in slachthuizen, wildverwerkingsbedrijven en uitsnijderijen die vers vlees in de handel brengen voorbehouden is aan officiële dierenartsen. Overeenkomstig deze verordening is een officiële dierenarts een dierenarts die gekwalificeerd is om als zodanig op te treden en door de bevoegde autoriteit is aangesteld.

In deze oproep gaat het meer bepaald over taken van validatie van autocontrolesystemen in deze slachthuizen, wildverwerkingsbedrijven en uitsnijderijen die vers vlees in de handel brengen, uit te voeren voor rekening van certificering- of inspectieorganismen (OCI) die voor dit doel geaccrediteerd zijn en door het Agentschap erkend zijn.

De algemene voorwaarden, waaronder een dierenarts taken voor rekening van het Agentschap kan uitvoeren, worden beschreven in de raamovereenkomst, waarvan de tekst opgenomen is in de bijlage van hoger vernoemd koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten.

De bijzondere voorwaarden betreffende de aard, de duur en de plaats van uitvoering van de taken worden opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst.

In het kader van een audit van autocontrolesystemen voert de dierenarts de taken van validatie van het autocontrolesysteem uit overeenkomstig de bepalingen vermeld in de reglementering, de omzendbrieven en instructies van het Agentschap alsook volgens de bepalingen van het lastenboek « VIII. Lastenboek Audits voor autocontrolesystemen ». Dit lastenboek kan geraadpleegd worden op de website www.favv.be / Beroepssectoren -> Zelfstandige dierenartsen.

De kandidaturen voor uitvoering van audits van autocontrolesystemen moeten aangetekend worden toegezonden aan de Nationale Implementatie en Coördinatie Eenheid (NICE) waarvan het adres te vinden is op de website www.favv.be / Beroepssectoren -> zelfstandige dierenartsen.

De kandidaturen moeten bestaan uit de volgende documenten : - een gestandaardiseerd kandidatuurformulier te vinden op www.favv.be / Beroepssectoren -> Zelfstandige dierenartsen); - een document dat bewijst dat de kandidaat een nuttige professionele ervaring van 2 jaar heeft opgedaan in een productie-inrichting of als medewerker van de dienst kwaliteit in de betrokken sector of deelsector; - een bewijs van erkenning bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de wet van 28 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de utoefening van de diergeneeskunde; - een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen; - een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart : * geen veroordeling te hebben opgelopen wegens onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking en geen veroordeling te hebben opgelopen voor feiten op beroepsvlak die strafbaar zijn gesteld met een correctionele straf * gedurende de laatste vijf jaar geen schorsing door de orde de Dierenartsen van minstens drie maanden te hebben opgelopen.

De kandidaturen worden, op straffe van nietigheid, per aangetekende zending ingediend uiterlijk de laatste dag van de tweede maand volgend op die van de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.

Bijkomende informatie kan ingewonnen worden bij de NICE waarvan de gegevens vermeld zijn op de website www.favv.be / Beroepssectoren -> Zelfstandige dierenartsen.

De kandidaten zullen geëvalueerd worden door een evaluatiecommissie waarvan de samenstelling, vastgesteld door de afgevaardigde bestuurder van het Agentschap, te vinden is op de website www.favv.be / Beroepssectoren -> Zelfstandige dierenartsen. De evaluatiecommissie bestaat uit : * een vertegenwoordiger van DG Controlebeleid van het Agentschap; * een vertegenwoordiger van DG Controle van het Agentschap; * een vertegenwoordiger van werkgroep autocontrole van het Agentschap; * een vertegenwoordiger van de evaluatiecommissie van de andere taalgroep.

De evaluatiecommissie houdt rekening met de volgende evaluatiecriteria : * algemene kennis van autocontrolesystemen en kwaliteitsbeheer; * kennis van audittechnieken; * kennis van de betrokken sectoren (slachthuizen, uitsnijderijen, wildverwerkingsbedrijven); * ervaring met audits; * kwaliteiten van een auditor (analyse, synthese, luisteren,...).

Weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor het ondertekenen van de raam- en de uitvoeringsovereenkomst. Kandidaten die niet weerhouden worden zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten.

Brussel, 7 december 2011.

De Gedelegeerd Bestuurder, G. HOUINS

^