Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2004203313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de notarisbedienden betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2004, 15 augustus 2004, 25 december 2004 en 1 januari 2005, 1 mei 2005 en 25 december 2005 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005009009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 22 december 2004, is de heer Van Meerbeek, S., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn ambt moeten Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005009011 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 december 2004 : - is de heer Verelst, J.-M., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is Mevr. Mottard, M., gerechtelijk stag - is Mevr. Bernard, P., advocaat, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te(...) type koninklijk besluit prom. 15/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 27 december 2004 verleent een wegvergunning met index : 9.EE/235/80776, ten voordele van de n.v. Elia, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een onderg type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/01/2005 pub. 11/01/2005 numac 2004202911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 83, 84 en 85 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand december 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand december 2004 respectievelijk vastges Iga = 0,8054 Igd = 1,4737 type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 2004 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,5901 N E = 1,3774 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005011004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen - in randnummer A4-1, cijfer 8, a), 12., toevoegen : « De springstof « Brisant F.P. » kan ook de(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 4 januari 2005 wordt Progecov, Vogelmarkt 11, 9000 Gent, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbesch type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 4 januari 2005 wordt het Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming, Koning Albert I-laan 6, te 8200 Brugge, gemachtigd het in het a type ministerieel besluit prom. 23/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022016 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure voor het uitvoeren van fytosanitaire controles bij invoer en de eisen met betrekking tot deze controles type ministerieel besluit prom. 07/01/2005 pub. 11/01/2005 numac 2005022034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verbod van bepaalde wierookkegeltjes en -stokken

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2004203855 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 188/2004 van 24 november 2004 Rolnummers 2810 en 2903 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 344, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanle Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2004203860 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 189/2004 van 24 november 2004 Rolnummers 2854, 2855, 2856, 2906 en 2957 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatscha Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2004203861 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 190/2004 van 24 november 2004 Rolnummer 2876 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 43bis, eerste lid, van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Gent. Het Arbitragehof, s wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2004203862 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 191/2004 van 24 november 2004 Rolnummer 2891 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 17, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005009010 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 1 oktober 2004 werd Mevr. Roland, M.-J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent aangewezen, vanaf 1 februari 2005, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005009012 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 1 september 2004 werd de heer Vanhulle, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangewezen, vanaf 1 november 2004, om het ambt van plaatsvervangend rechter in ha

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2004027298 bron nosource Besluit van de Waalse Regering houdende verdeling voor het jaar 2004 van het voorschot op de compensatie toegekend aan de gemeenten en provincies wegens de wijziging van artikelen 257 en 258 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2004011554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalis(...) NBN EN 26/A2 Met gas gestookte warmwaterdoorstroomtoestellen, voor de productie van warm water v(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005018001 bron belgische senaat Samenstelling van een **** van verhuizers-schoonmakers De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van verhuizers-schoonmakers voor de onderhoudsdienst(...) **** verhuizers-schoonmakers zullen ermee worden belast meubelen en andere zware voorwerpen te ****(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2005018003 bron hoge raad voor de justitie Wijziging in het huishoudelijk reglement van 4 oktober 2000, dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 november 2000 Overeenkomstig artikel 259bis-6, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, heeft de algemene vergadering van de Hog In het huishoudelijk reglement wordt een artikel 23bis, opgesteld als volgt, ingevoegd : « Artik(...)

erratum

type erratum prom. 16/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Erratum

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/01/2005 numac 2004018198 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Werving van een attaché - niveau **** **** Vast Comité van Toezicht op de **** organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van een attaché. Er zal een **** worden aangelegd, die twee jaar geldig ****(...) 1. Het Vast **** **** **** de wet van 18 juli 1991 heeft de wetgever een specifiek extern en ****(...)
^