Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2013
gepubliceerd op 18 juli 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024270
pub.
18/07/2013
prom.
04/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/04/2013024270/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, §§ 2, 3, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, en 6 gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001 en 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, d);

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 oktober 2012;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 5 november 2012;

Gelet op advies 52.815/1 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van de Richtlijn 92/65/EEG van de Raad inzonderheid de artikelen 5, lid 2, 8, lid 3, c), 12 en 22;

Overwegende de Verordening (EU) nr. 388/2010 van de Commissie van 6 mei 2010 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het maximumaantal gezelschapsdieren van bepaalde soorten die onder niet-commercieel verkeer kunnen vallen;

Overwegende de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie van 14 juli 2011 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden;

Overwegende het Uitvoeringsbesluit 2011/874/EU van de Commissie van 15 december 2011 tot vaststelling van de lijst van derde landen en gebieden waaraan een machtiging is verleend voor de invoer van honden, katten en fretten en voor het niet-commerciële verkeer van meer dan vijf honden, katten en fretten naar de Unie en de modelcertificaten voor de invoer en het niet-commerciële verkeer van die dieren naar de Unie;

Overwegende het Uitvoeringsbesluit 2012/112/EU van de Commissie van 17 februari 2012 tot wijziging van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de modellen van gezondheidscertificaten voor dieren van bedrijven en voor dieren, sperma, eicellen en embryo's afkomstig uit erkende instellingen, instituten of centra;

Overwegende de Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt, artikelen 10 en 16;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt : « 5° Lidstaat : land dat behoort tot de Europese Unie en voor wat betreft de procedures voorzien in dit besluit Noorwegen en Zwitserland;»; b) de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt : « 6° Derde land : een land dat geen lidstaat is;»; c) artikel 2 wordt aangevuld met de bepaling onder 13° luidende : « 13° Officiële dierenarts : naargelang het geval : - een dierenarts die van de veterinaire autoriteiten van het derde land de toestemming heeft gekregen om gezondheidsinspecties op levende dieren te verrichten en een officiële certificering uit te voeren, of - de dierenarts van het Agentschap of de dierenarts zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten;».

Art. 2.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.De gezelschapsdieren die afkomstig zijn van of doorgevoerd worden door een derde land dienen : 1° indien het totaal aantal kleiner of gelijk is aan vijf dieren vergezeld te zijn van een certificaat zoals vermeld in bijlage 4;2° indien het totaal aantal groter is dan vijf dieren dient de zending vergezeld te zijn van een certificaat zoals vermeld in de bijlage 1. Ze dienen bovendien te worden onderworpen aan een klinisch onderzoek zoals vermeld in artikel 15, § 3. 3° De gezelschapsdieren die afkomstig zijn uit de landen en gebieden die zijn opgenomen in de lijst van afdeling 2 van deel B van bijlage II bij Verordening (EG) nr.998/2003 worden bij het niet commerciële verkeer onderworpen aan de voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten tussen de lidstaten. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 7/1 ingevoegd luidende : «

Art. 7/1.De gezelschapsdieren die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor een andere lidstaat, dienen indien het aantal groter is dan vijf, vergezeld te gaan van een gezondheidscertificaat zoals vastgelegd in bijlage 3.

Ze dienen bovendien onderworpen te worden aan het klinisch onderzoek zoals vermeld in artikel 9, § 3. Op het Belgische grondgebied wordt deze tussenkomst uitgevoerd door een officiële dierenarts. ».

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt opgeheven;2° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : « § 4.De honden met bestemming het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Noorwegen en Malta dienen te voldoen aan de voorwaarden van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie van 14 juli 2011 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden. ». 3° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : « § 5.Op het Belgische grondgebied wordt de in paragraaf 3 vermelde tussenkomst uitgevoerd door een officiële dierenarts. ».

Art. 5.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 11.Iedere zending dient vergezeld te zijn van een certificaat conform het model vastgelegd in bijlage 3. ».

Art. 6.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.Bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd die als bijlage 3 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 4 ingevoegd die als bijlage 1 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 10.De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^