Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 mei 2011

Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaa Het betreft taken inzake keuring, controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoe(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018184
pub.
24/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Agentschap) taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2005), geeft aan het Agentschap de mogelijkheid, onder de in dit besluit gestelde voorwaarden, taken te laten verrichten door zelfstandige dierenartsen.

Het betreft taken inzake keuring, controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoeringsbesluiten ervan bepaald in artikel 5 van de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, alsmede taken bedoeld in artikel 4, § 6, van dezelfde wet.

De algemene voorwaarden, waaronder een dierenarts taken voor rekening van het Agentschap kan uitvoeren, worden beschreven in de raamovereenkomst, waarvan de tekst opgenomen is in de bijlage van voornoemd koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten.

De bijzondere voorwaarden betreffende de aard, de duur en de plaats van uitvoering van de taken worden opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst.

De dierenarts voert de taken uit conform de bepalingen vervat in de lastenboeken, de regelgeving, de omzendbrieven en instructies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Er zullen in eerste instantie opdrachten voor zelfstandige dierenartsen beschikbaar zijn in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg, Luxemburg, Henegouwen, Namen, Waals-Brabant, Luik en het gewest Brussel.

Deze opdrachten stemmen overeen met de volgende lastenboeken : "I. Administratief verantwoordelijke (AV)", "II. Keuring en controle in het slachthuis en de bewerkingseenheid van vrij wild", "IV. Controle in een grensinspectiepost", "V. Controle in een shipstore", "VI. Certificering en andere specifieke opdrachten" en "VII. Controle in een uitsnijderij, vleeswarenfabriek, koelhuis, visverwerkend bedrijf, alle andere door het FAVV erkende inrichtingen".

Het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten en de raamovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en de lastenboeken kunnen geraadpleegd worden op www.favv.be (Beroepssectoren -> Zelfstandige dierenartsen).

De kandidaturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven bij de Provinciale Controle-eenheid van de provincie waar de dierenarts opdrachten wil uitvoeren. De adressen zijn te vinden op www.favv.be (Contact -> Organogram van het FAVV -> P.C.E.'s).

De kandidaturen moeten bestaan uit : - een gestandaardiseerd kandidatuurformulier te downloaden op www.favv.be (Beroepssectoren -> Zelfstandige dierenartsen -> Oproep voor kandidaturen); - een bewijs van erkenning bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de wet van 28 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de uitoefening van de diergeneeskunde; - een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen; - een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart: - geen veroordeling te hebben opgelopen wegens onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking; - geen veroordeling te hebben opgelopen voor feiten op beroepsvlak die strafbaar zijn gesteld met een correctionele straf; - gedurende de laatste vijf jaar geen schorsing door de Orde der Dierenartsen van minstens drie maand te hebben opgelopen.

De kandidaturen moeten, op straffe van nietigheid, per aangetekende zending ingediend worden uiterlijk de laatste dag van de tweede maand volgend op die van de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.

Bijkomende informatie kan ingewonnen worden bij de Provinciale Controle-eenheden van de provincies waar opdrachten beschikbaar zijn.

Het adres is te vinden op www.favv.be (Contact -> Organogram van het FAVV -> P.C.E.'s).

De kandidaturen zullen op hun ontvankelijkheid beoordeeld worden door de Provinciale Controle-eenheid van de provincie waar ze ingediend werden.

Dierenartsen waarvan de kandidatuur voldoet aan de voorwaarden worden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek door een evaluatiecommissie om hun geschiktheid, hun ervaring en hun beschikbaarheid te beoordelen.

De samenstelling van de evaluatiecommissie is te vinden op www.favv.be (Beroepssectoren ->zelfstandige dierenartsen -> oproep voor kandidaten) Weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor het ondertekenen van de overeenkomsten. Kandidaten die niet weerhouden worden, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten.

Brussel, 11 mei 2011.

De Gedelegeerd Bestuurder G. HOUINS

^