Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/09/2005 pub. 24/05/2011 numac 2011015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het « International Plant Genetic Recources Institute », gedaan te Rome op 9 oktober 1991. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht bpost type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2011 numac 2011018184 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaa Het betreft taken inzake keuring, controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoe(...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011018191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii type koninklijk besluit prom. 15/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/05/2011 numac 2011201158 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 33/2011 van 2 maart 2011 Rolnummer 4831 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 « houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E(...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2011 numac 2011201827 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 30/2011 van 24 februari 2011 Rolnummer 4919 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en artikel 67 van de wet Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2011 numac 2011202243 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 39/2011 van 15 maart 2011 Rolnummer 4901 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, gesteld door de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 28/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie en de Verklaring, ondertekend in 's-Gravenhage op 17 juni 2008 type decreet prom. 31/03/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het bestuur in de uitvoering van de overheidsmandaten binnen de overheidsinstellingen en binnen de van de overheid afgeleide entiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie voor de inspectie van de cursussen godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Bureau van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media alsook van de nadere regels voor de toekenning van presentiegeld

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 26, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 april 1962 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 oktober 1981

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011202451 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011202467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/05/2011 numac 2011018186 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Gery Verhille, Lena-Maria Verstraete-Dehem, Henri-René V Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2011. Deze zaak is ing(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2011 numac 2011022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 wordt de heer Koen Vleminckx, geboren op 21 maart 1967, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zeker Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2011 numac 2011202365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking, met uitzondering van alinea 1 dat in werking treedt op - Wordt eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de socia(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2011 numac 2011202514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen van attachés sociaal inspecteurs bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer CASSARO, Tony, met ingang van Betrokkene draagt de titel van attaché sociaal inspecteur. Bij koninklijk besluit van 12 mei(...)
^