Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 juli 2022
gepubliceerd op 22 september 2022

Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, veiligheid van de voedselketen, volksgezondheid en leefmilieu

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022033163
pub.
22/09/2022
prom.
12/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, veiligheid van de voedselketen, volksgezondheid en leefmilieu


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Afdeling 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. Afdeling 2. - Wijziging van de wet van 11 juli 1969 betreffende de

grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt

Art. 2.In artikel 2, § 1, van de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, wordt de inleidende zin vervangen als volgt: "Teneinde de belangen te vrijwaren van de fabrikanten, de voortbrengers, de kwekers, de bereiders, de telers, de houders van huisdieren, de verdelers, de gebruikers, de verbruikers, door middel van maatregelen die ertoe strekken bedrog en vervalsing te voorkomen en praktijken te weren die voor gevolg hebben afbreuk te doen aan de normale voorwaarden van de mededinging en teneinde de plantaardige en dierlijke productie te bevorderen, te verbeteren en te beschermen, te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, van het milieu en van de gezondheid en het welzijn van de dieren, alsook teneinde duurzame productiemethodes te bevorderen, kan de Koning: ".

Art. 3.In artikel 8 van dezelfde wet wordt paragraaf 1 aangevuld met een bepaling 12° , luidende: "12° hij die grondstoffen op de markt brengt zonder permanente schriftelijke procedures op basis van de HACCP-principes te hebben opgesteld, die ze niet toepast of niet onderhoudt, wanneer ze verplicht of vereist zijn door de overheid, en degene die onvoldoende toezicht houdt op de naleving van de genomen maatregelen overeenkomstig artikel 2 en die een impact kunnen hebben op de menselijke gezondheid, de diergezondheid of het milieu." Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 24 december 1976

betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977

Art. 4.Artikel 82 van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Om de taak van de administratie inzake aanmelding zoals bedoeld in artikel 20 van Verordening (EU) 2019/1009 van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2003/2003 te financieren, kan de Koning een retributie vragen per aan te melden module.". Afdeling 4. - Wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de

bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten

Art. 5.Artikel 2 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De Koning kan, na advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten bedoeld in artikel 22, de handel van bepaalde voedingsmiddelen voorbehouden aan het bezitten van diploma's of attesten die Hij bepaalt.

In het belang van de volksgezondheid kan de Koning de melding van bijwerkingen gerelateerd aan het gebruik van voedingsmiddelen verplichten. Hij bepaalt de modaliteiten van deze melding na advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten bedoeld in artikel 22.".

Art. 6.In artikel 8 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 maart 1989, 22 juni 2016 en 30 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "op het etiket" vervangen door de woorden "in de etikettering";2° in dezelfde paragraaf 1 worden de woorden "of door de Europese verordeningen en beschikkingen of besluiten ter zake" ingevoegd tussen de woorden "in uitvoering van deze wet" en de woorden ", zijn minstens gesteld";3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.In afwijking van paragraaf 1 worden de gegevens die dwingend voor tabaksprodukten zijn voorgeschreven in uitvoering van deze wet of door de Europese verordeningen en beschikkingen of besluiten ter zake, in elk geval gesteld in het Nederlands, Frans en Duits, onafhankelijk van het taalgebied waar de produkten op de markt worden gebracht.".

Art. 7.In dezelfde wet wordt een artikel 22quater ingevoegd, luidende: «

Art. 22quater.Bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt een Commissie van nutrivigilantie opgericht, die bevoegd is voor de beoordeling van bijwerkingen gerelateerd aan het gebruik van voedingsmiddelen. De Koning bepaalt de modaliteiten inzake de samenstelling, de werking en de vergoeding van de leden van deze Commissie.". Afdeling 5. - Wijziging van de dierengezondheidswet

van 24 maart 1987

Art. 8.Artikel 1 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, laatst gewijzigd bij wet van 7 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017040263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt, onder voorbehoud van paragraaf 2, verstaan onder: 1° Minister: naar gelang het geval de Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen of de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid;2° FOD: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;3° Agentschap: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;4° Dienst: naar gelang het geval, de diergeneeskundige dienst van de FOD of het Agentschap;5° Fonds: Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, opgericht bij de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;6° Laboratorium: laboratorium geviseerd in het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten2 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen;7° Officiële dierenarts: de dierenarts van het Agentschap, of de dierenarts zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten1 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten;8° Verordening (EU) 2016/429: verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierengezondheid ("dierengezondheidswet-geving"). § 2. De definities van verordening (EU) 2016/429 gelden voor de bepalingen van deze wet die vallen onder het toepassingsgebied van deze verordening.".

Art. 9.In artikel 2 van dezelfde wet worden de woorden ", met inbegrip van de bestrijding van antimicrobiële resistentie," ingevoegd tussen de woorden "van de dierziekten" en de woorden "tot doel teneinde".

Art. 10.In artikel 4 van dezelfde wet wordt het woord "Minister" vervangen door het woord "Koning".

Art. 11.In dezelfde wet wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen als volgt: "Hoofdstuk III: Bijzondere maatregelen inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde dierziekten".

Art. 12.Artikel 6 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "Art.6. § 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de opgenomen ziekten die op de lijst in bijlage II van de Verordening (EU) 2016/429 staan. § 2. De Koning mag andere dierenziekten aanwijzen die onder de toepassing vallen van dit hoofdstuk. § 3. Bij dreigend gevaar van besmetting door een besmettelijke dierenziekte kan de Dienst maatregelen treffen welke voor niet langer dan dertig dagen van kracht zijn en die hij onverwijld ter kennis van de Minister moet brengen.".

Art. 13.In artikel 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017040263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de paragrafen 1 en 2 wordt het woord "verantwoordelijke" telkens vervangen door de woorden "exploitant of de houder van een gezelschapsdier";2° paragraaf 3 wordt aangevuld met de woorden "en bepaalt, in voorkomend geval, het bedrag van de vergoeding die hen kan worden toegekend".

Art. 14.In artikel 8, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, 4°, worden de woorden "dierlijke produkten" vervangen door de woorden "producten van dierlijke oorsprong";b) in het tweede lid worden de woorden "3° en 4° " vervangen door de woorden "1°, 3° en 4° ".

Art. 15.In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "verantwoordelijke" wordt vervangen door de woorden "exploitant of de houder van een gezelschapsdier";b) in de bepaling onder 2° worden de woorden "voor reiniging en ontsmetting" ingevoegd tussen de woorden "de produkten" en de woorden "en de gebruikswijze";c) de bepaling onder 5° wordt opgeheven.

Art. 16.In artikel 9bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "in hoofdstuk 2.1.1.3. van de zoösanitaire code voor landdieren" vervangen door de woorden "in hoofdstuk 1.3. van de zoösanitaire code voor landdieren".

Art. 17.In dezelfde wet wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen als volgt: "Hoofdstuk IV: Bijzondere maatregelen inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde dierziekten en van de antimicrobiële resistentie".

Art. 18.De artikelen 10 en 11 van dezelfde wet worden opgeheven.

Art. 19.In artikel 12 van dezelfde wet wordt het woord "dierlijke" vervangen door de woorden "producten van dierlijke oorsprong".

Art. 20.In artikel 14, § 1, van dezelfde wet worden de woorden "uitgezonderd de krengen van bepaalde diersoorten waarvan de indelving niet wordt verboden met toepassing van artikel 11" opgeheven.

Art. 21.In artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 1 maart 2007 en van 8 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de inleidende zin wordt aangevuld met de woorden "of van antimicrobiële resistentie";b) in de bepaling onder 1° worden de woorden "dierlijke produkten" vervangen door de woorden "producten van dierlijke oorsprong" en worden de woorden "levende producten," ingevoegd tussen de woorden "dierlijke bijproducten," en het woord "planten";c) in de bepaling onder 2° worden de woorden "dierlijke produkten" vervangen door de woorden "producten van dierlijke oorsprong" en worden de woorden "levende producten," ingevoegd tussen de woorden "dierlijke bijproducten," en het woord "planten";d) de bepaling onder 5° wordt aangevuld met de woorden ", producten van dierlijke oorsprong of levende producten".

Art. 22.In artikel 16, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "instellingen en bedrijven die gespecialiseerd zijn in de sectoren van de kunstmatige inseminatie of van de embryotransfer" vervangen door de woorden "geconsigneerde instellingen en de inrichtingen die levende producten winnen, verzamelen, behandelen, verhandelen, of opslaan".

Art. 23.In artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005 en van 20 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "regelen" vervangen door het woord "voorwaarden" en wordt het woord "veebeslagen" vervangen door het woord "inrichtingen";2° in het tweede lid wordt in de Franse tekst het woord `redevances' vervangen door het woord `rétributions' en worden de woorden "eigenaar of verantwoordelijke van het dier" vervangen door het woord "exploitant"; 3° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "Hij bepaalt, ten laste van de fabrikant of van de verdeler van de identificatiemiddelen, het tarief van de eenmalige retributie bij de aanvraag voor de erkenning van een identificatiemiddel en het tarief van de jaarlijkse retributie per erkend identificatiemiddel die nodig is voor het beheer ervan en voor het ter beschikking houden ervan bij de exploitanten.".

Art. 24.In artikel 18bis, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden de de woorden "dierlijke produkten" vervangen door de woorden "producten van dierlijke oorsprong" en worden de woorden "of het voorkomen en bestrijden van antimicrobiële resistentie" ingevoegd tussen de woorden "bestrijden van dierziekten" en de woorden ", inzonderheid inzake bedrijfsvorm".

Art. 25.In dezelfde wet wordt een artikel 18ter ingevoegd, luidende: "

Art. 18ter.§ 1. De Koning kan alle maatregelen bepalen voor het voorkomen en/of de bestrijding van antimicrobiële resistentie. § 2. De Koning kan inrichtingen, of een deel van een inrichting, indelen in categorieën op basis van het gebruik van antimicrobiële middelen. Hij kan de parameters en grenswaarden vastleggen voor deze indeling.

De Koning kan alle maatregelen bepalen voor het voorkomen en/of de bestrijding van antimicrobiële resistentie op basis van deze indeling.".

Art. 26.In artikel 19 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden de woorden "dierlijke produkten" vervangen door de woorden "producten van dierlijke oorsprong".

Art. 27.Artikel 20 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art.20. § 1. Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie, worden overtredingen op deze wet, op haar uitvoeringsbesluiten en op de Europese verordeningen en beschikkingen/besluiten ter zake opgespoord en vastgesteld door: - de door de minister aangewezen statutaire en contractuele agenten van de FOD; - de andere statutaire en contractuele agenten aangewezen door de Koning; - de statutaire en contractuele personeelsleden van het Agentschap, belast met het uitvoeren van de controles. § 2. De personeelsleden van de FOD leggen, voorafgaand aan de uitoefening van hun functie, de eed af in handen van de Minister of zijn afgevaardigde. § 3. De overheidspersonen bedoeld in paragraaf 1 stellen de overtredingen van deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en de Europese verordeningen en beschikkingen/besluiten ter zake vast in processen-verbaal die gelden tot bewijs van het tegendeel. Een afschrift ervan wordt binnen acht dagen na de vaststelling ter kennis gebracht van de overtreders. § 4. In de uitoefening van hun opdracht mogen de overheidspersonen bedoeld in paragraaf 1 te allen tijde elke bij een stadium van de keten van activiteiten met betrekking tot de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten, als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten), betrokken plaats betreden en onderzoeken.

Zij mogen de plaatsen die tot woning dienen slechts bezoeken met verlof van de rechter in de politierechtbank.

Ze kunnen overgaan tot het verhoor van de overtreder en tot elk ander nuttig verhoor.

Ze kunnen, bij de uitoefening van hun opdrachten, de hulp van de politiemacht inroepen. § 5. Dit artikel is niet van toepassing op de controles die worden verricht met toepassing van de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.".

Art. 28.Artikel 20bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 5 februari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten, wordt opgeheven.

Art. 29.In artikel 21, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt het woord "verantwoordelijke" vervangen door de woorden "exploitant of de houder van een gezelschapsdier".

Art. 30.Artikel 22 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten en het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten0, wordt vervangen als volgt: "

Art. 22.De overheidspersonen bedoeld in artikel 20 kunnen bij administratieve maatregel, de erkenning/toelating intrekken of opschorten of de activiteiten van de exploitant verbieden.

Het vorig lid is niet van toepassing op de controles die zijn verricht met toepassing van het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten0 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.".

Art. 31.Artikel 23 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art.23. § 1. Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van de strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft: 1° met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met geldboete van duizend euro tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen: a) hij die nalaat of hij die verhindert, binnen de bepaalde termijn en op de daartoe aangewezen plaats, een dier waarvan het afslachten of afmaken overeenkomstig artikel 8 werd bevolen, af te slachten of af te maken;b) hij die nalaat of hij die verhindert de opgelegde ziektebehandeling toe te passen, die een niet toegelaten of verboden behandeling toepast of die in overtreding met artikel 9, 6°, wordt bevonden;c) hij die dieren vervoert of naar een verzamelplaats brengt, wanneer overeenkomstig artikel 9 het vervoer, het verkeer of de verzameling van dieren verboden zijn;d) hij die destructiemateriaal ophaalt, vervoert, invoert, uitvoert of behandelt zonder daartoe overeenkomstig artikel 14 erkend te zijn;e) hij wiens verzuim de ter uitvoering van deze wet genomen besluiten na te leven, oorzaak is van besmetting van andere dieren;2° met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro: a) de exploitant of de houder van een gezelschapsdier of de dierenartsen die niet onmiddellijk de aangewezen overheid waarschuwen, wanneer de aangifte van elk bestaan of elke verdenking van een dierenziekte is opgelegd overeenkomstig artikel 7;b) de exploitant die, voor zijn dieren, de registratie en de identificatie niet uitvoert of handhaaft en de bescheiden voorgeschreven bij de artikelen 17 en 18 niet voorlegt;c) hij die in overtreding wordt bevonden met de bepalingen van de besluiten genomen ter uitvoering van artikel 15;d) hij die de reinigings- en ontsmettingsmaatregelen van gebouwen, vervoermiddelen en gebruiksvoorwerpen, opgelegd overeenkomstig artikel 9, 2°, niet uitvoert;e) hij die bordjes, tekens en andere voorwerpen opgelegd overeenkomstig artikel 18, nalaat aan te brengen, beschadigt, verwaarloost, vernielt of verwijdert;f) hij die in overtreding wordt bevonden met de bepalingen van de artikelen 8, 4°, 9, 1° en 4°, 12 en 13;3° met geldboete van zesentwintig tot duizend euro: hij die zich verzet tegen bezoeken, inspecties, inbeslagnemingen, controles, bloed-, urine- en diagnostische afnemingen en andere monsternemingen of verzoeken om inlichtingen of bescheiden door de overheidspersonen bedoeld in artikel 20 of die, wetens, onjuiste inlichtingen of bescheiden verstrekt. § 2. Bij herhaling binnen drie jaar na een vorige veroordeling wegens een der misdrijven bedoeld in dit artikel, worden de bepaalde straffen verdubbeld.".

Art. 32.Artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse dringende bepalingen type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art.24. Overtredingen van bepalingen van deze wet of van krachtens deze wet genomen besluiten of van de verordeningen en besluiten van de Europese Unie ter zake, die niet onder de toepassing van artikel 23 vallen, wordt gestraft met geldboete van tien euro tot vijfentwintig euro.

Bij herhaling binnen twee jaar na een vorige veroordeling wegens een in het eerste lid bedoelde overtreding, zijn in artikel 23, § 1, 3°, bepaalde straffen toepasselijk.".

Art. 33.In artikel 26 van dezelfde wet wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. De rechtbank kan, ten laste van de veroordeelde, een tijdelijk of definitief verbod uitspreken van het recht bij deze wet bedoelde bedrijvigheden uit te oefenen of van het recht om een inrichting te exploiteren. Overtreding van dit verbod wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot tweeduizend euro of met een van die straffen alleen.".

Art. 34.In artikel 31, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten0, worden de woorden "van de Europese Economische gemeenschap" vervangen door de woorden "van de Europese Unie". Afdeling 6. - Wijziging van de wet van 20 juli 1991

houdende sociale en diverse bepalingen

Art. 35.In artikel 132quater van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, ingevoegd bij de wet van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 5 wordt de zin "De beslissing bedoeld in § 3 wordt aan de betrokkene betekend bij een ter post aangetekende brief samen met een verzoek tot betaling van de boete binnen de door de Koning gestelde termijn." vervangen door de zin: "De beslissing bedoeld in paragraaf 3 van dit artikel wordt aan de betrokkene ter kennis gebracht samen met een verzoek tot betaling van de boete binnen de door de Koning gestelde termijn."; 2° paragraaf 6 wordt aangevuld met de volgende zin: "De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid die van het vierde deel, boek II en boek III, zijn van toepassing."; 3° in paragraaf 8, tweede lid, worden de woorden "op een daarvoor voorziene thesaurierekening van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" vervangen door de woorden "in het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten". Afdeling 7. - Wijziging van de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de

oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

Art. 36.In artikel 4 van de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten wordt de bepaling onder 1°, gewijzigd bij de wet van 7 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017040263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten, aangevuld met de woorden: "met inbegrip van steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die voldoen aan de voorwaarden en criteria zoals vastgelegd in artikel 3/1.". Afdeling 8. - Wijziging van de Programmawet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I)

Art. 37.Artikel 24 van de Programmawet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I) wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende : "9° In afwijking van de bepaling onder 6° worden de verplichte bijdragen aan het Fonds bedoeld in artikel 5, 1°, van de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, opgelegd aan de verantwoordelijken van bedrijven waar varkens worden gehouden, voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021 vastgelegd op 0 euro". Afdeling 9. - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten3

tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee

Art. 38.Het koninklijk besluit van 19 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten3 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee, wordt bekrachtigd met ingang van 1 januari 2019. Afdeling 10.- - Bekrachtiging van de artikelen 2 en 3 van het

koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten4 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen

Art. 39.De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten sluiten4 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen, worden bekrachtigd met ingang van 6 september 2021, datum van hun inwerkingtreding. Afdeling 11. - Inwerkingtreding

Art. 40.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van de afdeling 8 die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2021 voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Landbouw, D. CLARINVAL De Minister van Leefmilieu, Z. KHATTABI Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

^