Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type wet prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en tot wijziging van de programmawet van 30 december 2001 type wet prom. 12/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende een eenmalige vermindering van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen type wet prom. 12/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022033163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, veiligheid van de voedselketen, volksgezondheid en leefmilieu type wet prom. 12/07/2022 pub. 21/02/2023 numac 2023040472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, veiligheid van de voedselketen, volksgezondheid en leefmilieu. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 15/07/2022 numac 2022015246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 15/07/2022 numac 2022032747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 15/07/2022 numac 2022032755 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het wetboek van economisch recht en het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022203711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 20/07/2022 numac 2022203504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 13 februari 2022 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 20/07/2022 numac 2022203503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 25/07/2022 numac 2022032736 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 25/07/2022 numac 2022032786 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 25/07/2022 numac 2022204291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 29/07/2022 numac 2022204351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022204343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de hervorming van de overgangsuitkering type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015584 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 66.000 euro aan de VZW "Verzoeningscommissie - Bouw » voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022205854 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2022 van het bedrag dat aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt toegewezen voor de verwezenlijking van projecten in verband met de digitalisering van de openbare socialezekerheidsinstellingen, zoals omschreven in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 18/10/2022 numac 2022015613 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke subsidie aan de verenigingen waarmee de dienst Voogdij protocolakkoorden heeft afgesloten in uitvoering van de artikelen 7bis en 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2003, en laatst gewijzigd bij besluit van 6 december 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022015589 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten
^