Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 juli 2022
gepubliceerd op 09 augustus 2022

Wet betreffende een eenmalige vermindering van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022204591
pub.
09/08/2022
prom.
12/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2022. - Wet betreffende een eenmalige vermindering van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 2.In artikel 12, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hersteld bij de wet van 18 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers sluiten, wordt het tweede lid aangevuld als volgt : "Voor het eerste van de genoemde kalenderkwartalen van onderwerping als zelfstandige in hoofdberoep geldt een vermindering van de kwartaalbijdrage met 25,01 euro. Deze korting wordt meteen verrekend met de verschuldigde voorlopige bijdrage voor dat eerste kalenderkwartaal van onderwerping als zelfstandige in hoofdberoep.".

Art. 3.In artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen sluiten, worden de woorden "en het bedrag van 25,01 euro vermeld in artikel 12, § 1bis" ingevoegd tussen de woorden "De inkomstenbedragen vermeld in de artikelen 11, 12, 13 en 13bis" en "zijn gebonden aan het indexcijfer der consumptieprijzen 142,75."

Art. 4.In artikel 18, § 5, van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen sluiten, worden de woorden "door artikel 18bis van dit besluit" vervangen door de woorden "door de artikelen 18bis en 18ter van dit besluit".

Art. 5.In artikel 18ter van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen kan beslissen om volledig of gedeeltelijk te verzaken aan de terugvordering van de uitkering.Een dergelijke verzaking is slechts mogelijk : a) indien de schuldenaar zich in staat van behoefte bevindt of in een toestand die de staat van behoefte benadert;b) wanneer de geringheid van het terug te vorderen bedrag niet verantwoordt dat er kosten worden gemaakt; c) wanneer de terugvordering voortvloeit uit het herstel van een fout begaan door het bevoegde sociale verzekeringsfonds."; 2) het laatste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende : "5° de ingangsdatum van de verjaringstermijn bedoeld in het tweede lid.". HOOFDSTUK 3. - Alternatieve financiering

Art. 6.In artikel 119 van de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten wordt het eerste lid vervangen als volgt : "In afwijking van artikel 13 van dezelfde wet worden de bedragen van de alternatieve financiering voor het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2022 vastgesteld op 1 506 829 duizend euro afgenomen van het nettobedrag van de geïnde btw en 702 682 duizend euro afgenomen van het nettobedrag van de geïnde roerende voorheffing.".

Art. 7.Artikel 13 van de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid sluiten houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : " § 4 Vanaf 2023 worden de percentages in dit artikel zodanig vastgesteld dat de bedragen van de alternatieve financieringen bedoeld in de artikelen 9, § 1 en 10, § 1, een bijkomend bedrag van 6,8 miljoen euro omvatten, zijnde de minderontvangsten door de vermindering van de sociale bijdragen voor startende zelfstandigen voor het eerste kwartaal van activiteit met toepassing van artikel 12, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.". HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 8.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 april 2022. Ze is van toepassing vanaf het tweede kwartaal van 2022 op de bijdragen verschuldigd door zelfstandigen die ten vroegste vanaf 1 april 2022 beantwoorden aan de definitie opgenomen in het tweede lid van artikel 12, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Doc.Kamer nr. 55-2700/004-005

^