Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 juli 2016
gepubliceerd op 29 juli 2016

Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022333
pub.
29/07/2016
prom.
15/07/2016
ELI
eli/wet/2016/07/15/2016022333/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

15 JULI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 2.In artikel 1, tweede lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen worden de woorden "in geval van ziekte of invaliditeit." vervangen door de woorden "in geval van ziekte, invaliditeit of moederschap.".

Art. 3.In artikel 15 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij de wet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen sluiten, wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidende: " § 2bis. De Koning bepaalt de gevallen waarin de vrouwelijke zelfstandige die haar activiteit moet onderbreken als gevolg van haar bevalling, van bijdrage is vrijgesteld.

Met het oog op de toekenning van de uitkeringen bedoeld in artikel 18 van dit besluit, worden de op grond van het eerste lid vrijgestelde bijdragen als betaald beschouwd.".

Art. 4.In artikel 18 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij de wet van 16 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type wet prom. 16/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" vervangen door de woorden "ziekte-, invaliditeits- en moederschapsverzekering";2° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: " § 5.De prestaties die de verzoening van het professionele leven en het privéleven van de zelfstandigen bevorderen, worden geregeld door artikel 18bis van dit besluit.".

Art. 5.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een artikel 18bis ingevoegd, luidende: "

Art. 18bis.§ 1. Een stelsel van moederschapshulp wordt ingericht ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen om hen te helpen een beroepsactiviteit te hernemen na hun bevalling. Het betreft een uitkering om de vrouwelijke zelfstandige toe te laten thuishulp van huishoudelijke aard te bekomen.

Worden beoogd door deze moederschapshulp, de vrouwelijke zelfstandigen die de voorwaarden vervullen om de moederschapsverzekering te genieten voorzien voor de vrouwelijke zelfstandigen, de helpers en de meewerkende echtgenotes.

De vordering tot uitbetaling of tot terugbetaling van de moederschapshulp verjaart na vijf jaar.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de aard van de moederschapshulp wijzigen en de toekenningsregels van deze moederschapshulp bepalen: 1) de toekenningsvoorwaarden;2) de instellingen en organen bevoegd voor de toekenning en het beheer;3) de aanvraagprocedure;4) de termijn waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend;5) de betalingswijze;6) de ingangsdata van de verjaringstermijnen;7) de gevallen waarin er kan verzaakt worden aan de terugvordering van de onterecht uitbetaalde moederschapshulp. § 2. Een adoptie-uitkering wordt toegekend ten gunste van zelfstandigen naar aanleiding van de adoptie van één of meerdere kinderen.

Worden beoogd door deze adoptie-uitkering, de zelfstandigen die de hoedanigheid van gerechtigde hebben in de uitkeringsverzekering voorzien voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

De vordering tot uitbetaling of tot terugbetaling van de adoptie-uitkering verjaart na twee jaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 174 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de toekenningsregels van deze adoptie-uitkering bepalen: 1) de toekenningsvoorwaarden;2) de instellingen en organen bevoegd voor de toekenning en het beheer;3) de aanvraagprocedure;4) de toekenningsperiode, het bedrag en de betalingswijze. § 3. Een uitkering wordt toegekend ten gunste van zelfstandigen die tijdelijk hun beroepsactiviteit onderbreken om zorgen te geven aan een persoon wanneer deze laatste getroffen is door een ernstige ziekte, palliatieve zorgen geniet of het gehandicapt kind is van de zelfstandige.

De onderbreking van de beroepsactiviteit kan geheel of gedeeltelijk zijn.

Worden beoogd door deze uitkering, de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, die als zelfstandige in hoofdberoep onderworpen zijn aan dit besluit.

De vordering tot uitbetaling of tot terugbetaling van deze uitkering verjaart na drie jaar.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het persoonlijk en materieel toepassingsgebied van de uitkering uitbreiden en de toekenningsregels van deze uitkering bepalen: 1) de toekenningsvoorwaarden;2) het begrip van gehele of gedeeltelijke onderbreking;3) de instellingen en organen bevoegd voor de toekenning en het beheer;4) de personen die verzorgd kunnen worden;5) de aard van de door de zelfstandige gegeven zorgen;6) de aanvraagprocedure;7) het bedrag en de betalingswijze;8) de maximale toekenningsperiode;9) de ingangsdata van de verjaringstermijnen;10) de gevallen waarin er kan verzaakt worden aan de terugvordering van de onterecht uitbetaalde uitkeringen en door wie er kan verzaakt worden.

Art. 6.Artikel 3 treedt in werking op 1 januari 2017 en is van toepassing op bevallingen die vanaf 1 oktober 2016 plaatsvinden. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Art. 7.In artikel 15, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij de wet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen sluiten, worden de woorden "artikel 15, § 2bis, en" ingevoegd tussen de woorden "Onverminderd" en "artikel 17, zevende en achtste lid,".

Art. 8.Artikel 7 treedt in werking op 1 januari 2017 en is van toepassing op bevallingen die vanaf 1 oktober 2016 plaatsvinden.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 1873 Integraal Verslag : 29 en 30 juni 2016.

^