Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2022
gepubliceerd op 15 juli 2022

Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022015246
pub.
15/07/2022
prom.
12/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, artikel 4, § 2, 1°, vervangen bij de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën van 26 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 juni 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 10 juni 2022;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het protocol nr. 783 van 15 juni 2022 van het Comité voor de federale, gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de adviesaanvraag binnen vijf werkdagen, die op 1 juli 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de Federale overheidsdienst Justitie snel een groot aantal penitentiaire bewakingsassistenten, (psychiatrische) verpleegkundigen, administratieve functies, psychologen en maatschappelijk assistenten moet aanwerven;

Overwegende de aanhoudende personeelstekorten in de gevangenissen zoals vastgelegd in het protocol 464, die ondanks herhaaldelijke inspanningen via de klassieke aanwervingsprocedures niet ingevuld raken, zijn er op vandaag meer dan 900 vacatures;

Overwegende de combinatie van de personeelstekorten en de nakende zomerperiode waardoor de continuïteit in de gevangenissen tijdens deze periode in gevaar komt;

Overwegende de bijkomende personeelsbehoeften omwille van de opening van de nieuwe gevangenissen van Haren, Dendermonde en de detentiehuizen in het najaar van 2022;

Overwegende dat het langer openhouden van de oude gevangenissen van Sint-Gillis en Dendermonde omwille van de huidige overbevolking de behoefte aan extra personeel nog verder benadrukt;

Overwegende de nood om op heel korte termijn bijkomende personeelsleden aan te werven om de personeelstekorten op te vangen en de geplande opening van de nieuwe gevangenissen te kunnen respecteren;

Overwegende dat de gevangenissen geen impact hebben op de instroom van gedetineerden;

Overwegende dat omwille van de permanente huisvesting van gedetineerden in de gevangenissen, de personeelstekorten een directe humanitaire impact hebben op de leef- en werkomstandigheden in deze sector;

Overwegende dat een dringende maatregel zich opdringt in afwachting van andere reglementaire initiatieven om op een meer flexibele en snelle manier te rekruteren;

Overwegende het belang van een kwalitatieve selectie wordt aan de volgende twee voorwaarden voldaan: -de vacante plaatsen worden op de website van Selor gepubliceerd; - de interviews worden afgenomen door personeelsleden die door Selor werden gecertificeerd of een certificeringstraject bij Selor hebben aangevangen.

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten wordt aangevuld met een lid, luidende: "De artikelen 2, lid 1, 4°, 4 en 5 zijn niet van toepassing op personen die op grond van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum een jaar en eenmaal hernieuwbaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie in dienst zijn genomen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 voor de volgende functies en graden: ? penitentiair bewakingsassistent; ? penitentiair administratief deskundige; ? penitentiair financieel deskundige; ? penitentiair administratief assistent; ? verpleegkundige en psychiatrisch verpleegkundige (Penitentiair technisch deskundige (med)); ? psycholoog expertise (attaché psycholoog deskundige); ? maatschappelijk assistent expertise (penitentiair technisch deskundige (soc))."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022 en treedt buiten werking op 31 december 2022.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE .

^