Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 november 2013
gepubliceerd op 23 december 2013

Koninklijk besluit tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen in verband met controle, bemonstering, certificering en audit

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2013018441
pub.
23/12/2013
prom.
11/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/11/2013018441/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen in verband met controle, bemonstering, certificering en audit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 5, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juni 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 08 juli 2013;

Gelet op het advies van het raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 27 maart 2013;

Gelet op het advies 54.104/3 van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling inzake duurzame ontwikkeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Op de voordracht van onze Minister van Landbouw en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° bio-ingenieur : de wettelijke houder van het diploma van master bio-ingenieur, richting landbouwwetenschappen, milieuwetenschappen of chemie en biotechnologie of de wettelijke houder van een aan een van die diploma's gelijkwaardige titel, uitgereikt door de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Unie, van IJsland, van Liechtenstein, van Noorwegen of van Zwitserland, aangewezen krachtens de wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen van deze Staat;2° master : de wettelijke houder van een masterdiploma in de toegepaste biologische wetenschappen, de biochemie of biotechnologie of de wettelijke houder van een aan een van die diploma's gelijkwaardige titel, uitgereikt door de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Unie, van IJsland, van Liechtenstein, van Noorwegen of van Zwitserland, aangewezen krachtens de wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen van deze Staat;3° industrieel ingenieur : de wettelijke houder van het diploma van master in de industriële wetenschappen, richting landbouw, tuinbouw, milieu, biochemie of chemie of de wettelijke houder van een aan een van die diploma's gelijkwaardige titel, uitgereikt door de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Unie, van IJsland, van Liechtenstein, van Noorwegen of van Zwitserland, aangewezen krachtens de wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen van deze Staat;4° bachelor : de wettelijke houder van het diploma van bachelor in de landbouwkunde, de tuinbouwkunde, milieukunde, biologie, biotechnologie, biowetenschap, dieetkunde, chemie, biomedische laboratoriumtechnologie of de wettelijke houder van een aan een van die diploma's gelijkwaardige titel, uitgereikt door de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Unie, van IJsland, van Liechtenstein, van Noorwegen of van Zwitserland, aangewezen krachtens de wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen van deze Staat;5° dierenarts : de wettelijke houder van het diploma van doctor in de diergeneeskunde, dierenarts of van een van de getuigschriften, diploma's of titels bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 1981 houdende maatregelen ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen of in artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen, die gemachtigd is om de diergeneeskunde uit te oefenen;6° Minister : de Minister die bevoegd is voor de Veiligheid van de Voedselketen;7° Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;8° raamovereenkomst : een overeenkomst die wordt afgesloten tussen het Agentschap en een zelfstandig dierenarts, bio-ingenieur, master, industrieel ingenieur, bachelor of een rechtspersoon waarin de algemene voorwaarden worden beschreven waaronder een bio-ingenieur, een master, een industrieel ingenieur, een bachelor of een dierenarts taken voor rekening van het Agentschap kan uitvoeren;9° uitvoeringsovereenkomst : een tussen het Agentschap en een dierenarts, bio-ingenieur, master, industrieel ingenieur, bachelor of een rechtspersoon afgesloten aanvullende overeenkomst bij de raamovereenkomst die de bijzondere voorwaarden vermeldt betreffende de aard, de duur en de plaats van uitvoering van de taken, alsook de wijze van betaling;10° de wetten : de wetten bedoeld in artikel 5 van de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;11° accreditatie : een attest zoals omschreven in artikel 1, 1° van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige hechtenis Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling of een gelijkwaardig attest dat door een nationale accreditatie-instelling is erkend overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling.

Art. 2.Het Agentschap kan, onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden, taken in verband met keuring, controle, bemonstering, certificering en audit zoals bedoeld in de wetten en de uitvoeringsbesluiten ervan alsook taken met betrekking tot de keuring, de controle, de monsterneming of de certificatie en de audit zoals bedoeld in artikel 4, §§ 3 en 6, van de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap laten uitvoeren door de hierna vermelde personen : 1° zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors;2° rechtspersonen die activiteiten beoefenen die verband houden met certificering, audit, bemonstering of controle.

Art. 3.Het Agentschap kan voor de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde taken alleen een beroep doen op : a) zelfstandige bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors die : 1° de raamovereenkomst waarvan het model als bijlage I bij dit besluit is gevoegd en een of meer uitvoeringsovereenkomsten hebben ondertekend;2° niet zijn veroordeeld voor beroepsgebonden feiten die correctioneel strafbaar zijn;3° met het oog op de uitvoering van de taken zijn aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen;4° de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt;b) Dierenartsen die : 1° voldoen aan de voorwaarden in de punten a), 1°, 2°, 3° en 4° ;2° beschikken over een erkenning bij toepassing van artikel 4, vierde lid van de wet van 28 augustus 1999 op de uitoefening van de diergeneeskunde;3° niet zijn veroordeeld wegens onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking;4° niet gedurende ten minste drie maanden door de Orde der Dierenartsen werden geschorst in de loop van de vijf jaar die voorafgaan aan de ondertekening van de raamovereenkomst en van een of meer uitvoeringsovereenkomsten.c) rechtspersonen die activiteiten beoefenen die verband houden met controle, bemonstering, certificering en audit die : 1° de raamovereenkomst waarvan het model als bijlage II bij dit besluit is gevoegd en een of meer uitvoeringsovereenkomsten hebben ondertekend;2° niet zelf evenmin als de bestuurders ervan zijn veroordeeld voor beroepsgebonden feiten die correctioneel strafbaar zijn;3° beschikken over een geldige accreditatie voor hun activiteiten in verband met controle, bemonstering, certificering en audit;4° aan het Agentschap bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors beschikbaar stellen die voldoen aan de in artikel 3, a), 2° en 4° bedoelde voorwaarden;5° aan het Agentschap dierenartsen beschikbaar stellen die voldoen aan de in artikel 3, a), 2° en 4° en b) 2°, 3° en 4° bedoelde voorwaarden. In afwijking van punt a) 4°, kan de Minister de voorwaarden bepalen waaronder bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs, bachelors en dierenartsen mogen werken na de leeftijd van 65 jaar.

Art. 4.Met het oog op de toewijzing van taken wordt een sollicitatieoproep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De sollicitaties moeten, op straffe van nietigheid, uiterlijk de laatste dag van de tweede maand na die van de publicatie van de sollicitatieoproep in het Belgisch Staatsblad worden ingediend. De sollicitaties worden ingediend volgens de tegelijk met de oproep meegedeelde procedure.

Art. 6.Met het oog op de toewijzing van taken worden de sollicitanten geëvalueerd door een evaluatiecommissie. Er wordt bij de evaluatie met name rekening gehouden met de ervaring, de geschiktheid en de beschikbaarheid van de zelfstandige dierenarts, bio-ingenieur, master, industrieel ingenieur, bachelor of de dierenarts die is aangeduid door de rechtspersoon die activiteiten beoefent in verband met controle, bemonstering, certificering of audit en met de aard van de in de controle-eenheid uit te voeren taken. De sollicitanten worden bij de evaluatie niet onderling gerangschikt.

De samenstelling van de evaluatiecommissie wordt bepaald door de gedelegeerd bestuurder van het Agentschap. De evaluatiecommissie bestaat uit een jury waar ten minste de verantwoordelijke van de controle-eenheid waarvoor de sollicitant heeft gesolliciteerd of diens afgevaardigde en een personeelslid van het Agentschap met ervaring in de materies die verband houden met de uit te voeren taken, deel van uitmaken.

De beslissing van de evaluatiecommissie om een sollicitant niet in aanmerking te nemen wordt bij een ter post aangetekend schrijven aan de belanghebbende meegedeeld. De belanghebbende kan binnen een maand vanaf de datum van verzending van de ter post aangetekende brief zijn bezwaren kenbaar maken aan de Gedelegeerd bestuurder van het Agentschap die zijn beslissing binnen een termijn van drie maand moet meedelen aan de belanghebbende.

Art. 7.Het aantal zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of het aantal door de rechtspersoon die activiteiten beoefent die verband houden met controle, bemonstering, certificering en audit, met de welke een raamovereenkomst is afgesloten aangeduide bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs, bachelors of dierenartsen wordt per controle-eenheid bepaald al naargelang van de omvang van de uit te voeren taken.

Dat aantal wordt door de Gedelegeerd bestuurder van het Agentschap bepaald na advies van de verantwoordelijke van de controle-eenheid.

Art. 8.Er kan aan de toegewezen taken een einde worden gesteld volgens de in de raamovereenkomst vermelde voorwaarden.

Art. 9.Het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten wordt opgeheven.

Art. 10.§ 1. Dierenartsen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit prestaties uitvoeren bij toepassing van het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten, blijven met die opdrachten belast tot wanneer hun een nieuwe opdracht wordt toegewezen overeenkomstig de in dit besluit bedoelde voorwaarden of tot wanneer de Gedelegeerd bestuurder van het Agentschap hun bij een met redenen omklede beslissing in kennis heeft gesteld van de beëindiging van hun opdracht. § 2. In afwachting van de beslissing betreffende toewijzing van een nieuwe opdracht of beëindiging van de bestaande opdracht blijven de voorschriften van het koninklijk besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten van toepassing op de bestaande opdracht.

Art. 11.De voor de Veiligheid van de Voedselketen bevoegde Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Bijlage I Raamovereenkomst voor zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors (Toepassing van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen die verband houden met controle, bemonstering, certificering en audit) De ondergetekenden : Het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door . . . . ., Gedelegeerd bestuurder, hierna de opdrachtgever genoemd; en De heer/Mevr. . . . . ., wonende te . . . . ., straat . . . . ., nr. ........ hierna de opdrachtnemer genoemd; overwegende dat : de opdrachtgever, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van ...., gebruik wenst te maken van de diensten van de opdrachtnemer voor het verrichten van keuringen, controles, bemonsteringen, certificeringen en audits; de opdrachtnemer bereid is om een aantal taken in verband met keuring, controle, bemonstering, certificering en audit naar behoren uit te voeren en verklaart daartoe over de nodige vakkennis en kwalificaties te beschikken; de opdrachtgever en de opdrachtnemer formeel verklaren hun contractuele relatie gestalte willen geven in een overeenkomst voor de levering van diensten; de opdrachtgever en de opdrachtnemer formeel verklaren dat het de wil is van beide partijen dat de opdrachtnemer de diensten verricht met het statuut van zelfstandige; de opdrachtgever en de opdrachtnemer de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de opdracht schriftelijk wensen vast te leggen. zijn overeengekomen wat volgt : De uitvoeringsovereenkomsten

Artikel 1.De opdrachtnemer zal met ingang van de in de uitvoeringsovereenkomst vermelde datum voor de opdrachtgever in het kader van de hem toegewezen opdracht een of meer taken uitvoeren die verband houden met keuring, controle, bemonstering, certificering en audit.

De opdrachtgever en de opdrachtnemer gaan ermee akkoord om de persoonlijke gegevens van de opdrachtnemer, inzonderheid de gegevens over vakkennis en kwalificaties alsmede, desgevallend, de duur van de specifieke taken die de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst zal uitvoeren, in een uitvoeringsovereenkomst te vermelden.

De opdrachten

Art. 2.Het staat de opdrachtgever en de opdrachtnemer respectievelijk vrij om een opdracht die meerdere taken kan omvatten te geven en te aanvaarden.

De opdrachten worden afzonderlijk vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de taken waaruit de opdrachten met betrekking tot keuring, controle, bemonstering, certificering en audit bestaan uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen die vervat zijn in de op het tijdstip van ondertekening van de uitvoeringovereenkomst reeds bestaande of later aangenomen bestekken, regelgeving, omzendbrieven en instructies.

De omschrijving van de uit te voeren taken en de andere daarop betrekking hebbende voorschriften worden in de uitvoeringsovereenkomst vermeld.

De opdrachtnemer geniet volledige vrijheid wat de organisatie van zijn prestaties betreft. Hij moet bij de uitvoering van de taken waaruit de opdracht bestaat alleen de in de regelgeving, bestekken, omzendbrieven en instructies vastgelegde voorschriften en procedures alsook de werktijden die eventueel worden opgelegd met het oog op continuïteit van de overheidsdienst strikt naleven.

Controle vanwege de opdrachtgever mag alleen betrekking hebben op de overeenstemming van de vervulde taken met de voorschriften van deze raamovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en de bestekken die verband houden met de opdracht.

Het staat de opdrachtnemer vrij diensten te leveren aan andere opdrachtgevers, mits dat niet kan leiden tot belangenvermenging of strijdig is met enige regelgeving of met deontologische principes.

Vervanging

Art. 3.De opdrachtnemer mag zich steeds laten vervangen door een andere zelfstandige dierenarts, bio-ingenieur, master, industrieel ingenieur of bachelor van zijn keuze die eveneens een raamovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst heeft overtekend met betrekking tot hetzelfde bestek en die voldoet aan alle door de opdrachtgever voor die opdracht vereiste kwalificaties.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om wanneer hij verhinderd is zelf voor zijn vervanging te zorgen.

Bij vervanging blijft de opdrachtnemer ten aanzien van de opdrachtgever aansprakelijk voor het garanderen van de continuïteit van de uitvoering van de opdracht.

Duur van de overeenkomst

Art. 4.De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie kalenderjaren die ingaat op de eerste dag van de maand na ondertekening ervan. Ze kan elk jaar door de partijen worden opgezegd door middel van een aangetekende brief en mits een opzegtermijn van drie maand in acht wordt genomen. Bij gebrek aan een opzeg wordt de overeenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden en voor een nieuwe periode van drie kalenderjaren te worden voortgezet.

De raamovereenkomst die voor de eerste maal wordt ondertekend is geldig tot het einde van het derde kalenderjaar nadat ze werd ondertekend.

Vakkennis, kwalificaties en bijscholing

Art. 5.De opdrachtnemer verbindt zich ertoe zich bij te scholen door in dat verband door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen erkende opleidingen te volgen opdat hij steeds over de vereiste kennis en kwalificaties zou blijven beschikken.

Hij verbindt zich ertoe alle kosten op zich te nemen die nodig zijn om diploma's en/of getuigschriften te behalen.

Het beschikken over de nodige vakkennis en kwalificaties en het behalen van diploma's en/of getuigschriften is geen garantie om een opdracht te verkrijgen of te behouden.

Bestekken

Art. 6.De beschrijving van de taken waaruit een opdracht bestaat wordt met name opgenomen in bestekken. Die bestekken bevatten alle elementen die nodig zijn om de taken met de nodige vakkundigheid uit te voeren.

De bestekken worden opgemaakt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Zij worden ter ondertekening aan de opdrachtnemer voorgelegd. Die moet ze zodra hij ze heeft ondertekend toepassen bij de uitvoering van de taken. Wijzigingen van de inhoud van ondertekende bestekken worden drie maand vooraf aan de opdrachtnemer meegedeeld.

Materiële middelen

Art. 7.Werkkledij, materieel, uitrusting, communicatiemiddelen, kantoorbenodigdheden, administratie- en verplaatsingskosten zijn volledig ten laste van de opdrachtnemer tenzij anders bepaald in de uitvoeringsovereenkomst.

De opdrachtnemer moet in ieder geval beschikken over informatica-uitrusting die hem in staat stelt elektronisch met de opdrachtgever te communiceren.

Erelonen

Art. 8.Het bedrag van de erelonen, zonder btw, die de opdrachtnemer voor het uitvoeren van de taken mag aanrekenen wordt concreet vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en hangt af van de aard van de taken. Deze bedragen worden forfaitair vastgelegd door de opdrachtgever volgens het uurrooster en berekend per halfuur en/of per forfaitair bedrag per prestatie.De betaling per maand van de verschuldigde erelonen gebeurt na facturatie door de opdrachtnemer van een eerder goedgekeurde prestatiemaandstaat.

De erelonen worden gestort op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Betaling op een ander rekeningnummer gebeurt pas nadat de opdrachtnemer daartoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend.

De erelonen kunnen jaarlijks op basis van objectieve criteria en na overleg met de beroepsverenigingen worden aangepast.

Onverenigbaarheden

Art. 9.De opdrachtnemer verklaart geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang te hebben in een of meer ondernemingen waarop de betreffende uitvoeringsovereenkomstig van toepassing is.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe in het kader van de uitvoeringsovereenkomsten geen taken in verband met keuring, controle, bemonstering, certificering en audit uit te voeren op dieren, planten of producten met betrekking waartoe hij binnen zijn andere beroeps- of privéactiviteiten rechtstreeks of onrechtstreeks een handeling zou hebben gesteld.

Verbreking

Art. 10.De opdrachtgever kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang verbreken bij een met redenen omklede beslissing door middel van een ter post aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot als de opdrachtnemer wordt veroordeeld wegens beroepsgebonden feiten die correctioneel strafbaar zijn of als de dierenarts wordt veroordeeld wegens illegaal gebruik van stoffen met farmacologische werking of door de Orde der dierenartsen voor ten minste drie maand wordt geschorst.

Daarnaast kan de opdrachtgever de overeenkomst bij een met redenen omklede beslissing en na de opdrachtnemer te hebben gehoord verbreken wanneer : - de dierenarts betrokken is bij het onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking; - meermaals werd vastgesteld dat de hem toegewezen taken niet naar behoren worden uitgevoerd; - wordt vastgesteld dat de opdrachtnemer een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in een of meer ondernemingen waarop de betreffende uitvoeringsovereenkomst van toepassing is; - de opdrachtnemer de in artikel 9, tweede lid van deze raamovereenkomst bedoelde verbintenis niet nakomt.

Elke partij kan de overeenkomst verbreken wanneer de andere partij ernstig tekortschiet in het naleven van een van haar verplichtingen en de tekortkoming niet werd verholpen binnen een termijn van dertig dagen na toezending van een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, onverminderd de schadevergoeding en interesten die eventueel zouden kunnen worden gevorderd.

Aansprakelijkheid

Art. 11.De opdrachtnemer is burgerlijk aansprakelijk voor de geleverde prestaties.

Sociale, fiscale en administratieve verplichtingen

Art. 12.De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om bij ondertekening van de raamovereenkomst een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen over te leggen.

Verplichting tot terughoudendheid

Art. 13.De opdrachtgever is te allen tijde onderworpen aan een strikte verplichting tot terughoudendheid met betrekking tot de gegevens waarvan hij kennis neemt bij de vervulling van de taken waaruit zijn opdracht bestaat, met betrekking tot de gegevens die verband houden met de opdrachtgever en zijn bedrijfsvoering en met de inrichtingen waar de opdrachtgever zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht en met de bedrijfsvoering ervan.

Objectiviteit en onafhankelijkheid

Art. 14.De opdrachtgever verbindt zich ertoe de objectiviteit en onafhankelijkheid van de opdrachtnemer te allen tijde te garanderen.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om het even welke vorm van belangenvermenging in zijnen hoofde onverwijld aan de opdrachtgever te melden.

Toepasselijk recht en keuze van de bevoegde rechtbank

Art. 15.Het Belgische recht is van toepassing op deze raamovereenkomst en op de uitvoeringsovereenkomsten die er volwaardig deel van uitmaken.

Alle geschillen die verband houden met deze raamovereenkomst en met de uitvoeringsovereenkomsten die er volwaardig deel van uitmaken vallen onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de hoofdverblijfplaats van de opdrachtnemer.

Opgemaakt in tweevoud waarbij elk exemplaar op elke pagina werd ondertekend en geparafeerd, te . . . . ., op . . . . .

Namens de opdrachtgever, De Gedelegeerd bestuurder, De opdrachtnemer, Gezien om als bijlage bij Ons besluit van 11 november 2013 te worden gevoegd.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Bijlage II Raamovereenkomst voor rechtspersonen die activiteiten beoefenen die verband houden met controle, bemonstering, certificering en audit (Toepassing van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen die verband houden met controle, bemonstering, certificering en audit) De ondergetekenden : Het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door . . . . .

Gedelegeerd bestuurder, hierna de opdrachtgever genoemd; en . . . . . (rechtsvorm) waarvan de zetel gevestigd is te . . . . ., straat . . . . ., nr....., ondernemingsnummer . . . . . hierna de opdrachtnemer genoemd; overwegende dat : de opdrachtgever, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van ...., gebruik wenst te maken van de diensten van de opdrachtnemer voor het verrichten van controles, bemonsteringen, certificeringen en audits; de opdrachtnemer bereid is om een aantal taken in verband met controle, bemonstering, certificering en audit naar behoren uit te voeren en verklaart dat de opdracht zal worden uitgevoerd door een of meer van zijn personeelsleden die daartoe over de nodige vakkennis en kwalificaties beschikken en met name de hoedanigheid hebben van bio-ingenieur, master, industrieel ingenieur, bachelor of dierenarts zoals omschreven in artikel 1, 1° tot 5°, van het koninklijk besluit van 11 november 2013; de opdrachtgever en de opdrachtnemer formeel verklaren dat zij hun contractuele relatie gestalte willen geven in een overeenkomst voor de levering van diensten; de opdrachtgever en de opdrachtnemer de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de opdracht schriftelijk wensen vast te leggen. zijn overeengekomen wat volgt : De uitvoeringsovereenkomsten

Artikel 1.De opdrachtnemer zal met ingang van de in de uitvoeringsovereenkomst vermelde datum voor de opdrachtgever in het kader van de hem toegewezen opdracht een of meer taken uitvoeren die verband houden met controle, bemonstering, certificering en audit.

De opdrachtgever en de opdrachtnemer gaan ermee akkoord om de persoonlijke gegevens van de opdrachtnemer, inzonderheid de gegevens over vakkennis en kwalificaties alsmede, desgevallend, de duur van de specifieke taken die de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst zal uitvoeren, in een uitvoeringsovereenkomst te vermelden.

De opdrachten

Art. 2.Het staat de opdrachtgever en de opdrachtnemer respectievelijk vrij om een opdracht die meerdere taken kan omvatten te geven en te aanvaarden.

De opdrachten worden afzonderlijk vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de taken waaruit de opdrachten met betrekking tot controle, bemonstering, certificering en audit bestaan uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen die vervat zijn in de op het tijdstip van ondertekening van de uitvoeringovereenkomst of later aangenomen bestekken, regelgeving, omzendbrieven en instructies.

De omschrijving van de uit te voeren taken en de andere daarop betrekking hebbende voorschriften worden in de uitvoeringsovereenkomst vermeld.

De opdrachtnemer geniet volledige vrijheid wat de organisatie van zijn prestaties betreft. Hij moet bij de uitvoering van de taken waaruit de opdracht bestaat alleen de in de regelgeving, bestekken, omzendbrieven en instructies vastgelegde voorschriften en procedures alsook de werktijden die eventueel worden opgelegd met het oog op continuïteit van de overheidsdienst strikt naleven.

Controle vanwege de opdrachtgever mag alleen betrekking hebben op de overeenstemming van de vervulde taken met de voorschriften van deze raamovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en de bestekken die verband houden met de opdracht.

Het staat de opdrachtnemer vrij diensten te leveren aan andere opdrachtgevers, mits dat niet kan leiden tot belangenvermenging of strijdig is met enige regelgeving of met deontologische principes.

Duur van de overeenkomst

Art. 3.De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie kalenderjaren die ingaat op de eerste dag van de maand na ondertekening ervan. Ze kan elk jaar door de partijen worden opgezegd door middel van een aangetekende brief en mits een opzegtermijn van drie maand in acht wordt genomen. Bij gebrek aan een opzeg wordt de overeenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden en voor een nieuwe periode van drie kalenderjaren te worden voortgezet.

De raamovereenkomst die voor de eerste maal wordt ondertekend is geldig tot het einde van het derde kalenderjaar nadat ze werd ondertekend.

Vakkennis, kwalificaties en bijscholing

Art. 4.De personeelsleden die opdracht uitvoeren voor rekening van de opdrachtnemer verbinden zich ertoe zich bij te scholen door, in dat verband door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen erkende opleidingen, te volgen opdat zij steeds over de vereiste kennis en kwalificaties zouden blijven beschikken.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle kosten op zich te nemen die nodig zijn om diploma's en/of getuigschriften te behalen.

Het beschikken over de nodige vakkennis en kwalificaties en het behalen van diploma's en/of getuigschriften is geen garantie om een opdracht te verkrijgen of te behouden.

Bestekken

Art. 5.De beschrijving van de taken waaruit een opdracht bestaat wordt met name opgenomen in bestekken. Die bestekken bevatten alle elementen die nodig zijn om de taken met de nodige vakkundigheid uit te voeren.

De bestekken worden opgemaakt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Zij worden ter ondertekening aan de opdrachtnemer voorgelegd. Die moet ze zodra hij ze heeft ondertekend toepassen bij de uitvoering van de taken. Wijzigingen van de inhoud van ondertekende bestekken worden drie maand vooraf aan de opdrachtnemer meegedeeld.

Materiële middelen

Art. 6.Werkkledij, materieel, uitrusting, communicatiemiddelen, kantoorbenodigdheden, administratie- en verplaatsingskosten zijn volledig ten laste van de opdrachtnemer tenzij anders bepaald in de uitvoeringsovereenkomst.

De opdrachtnemer moet in ieder geval beschikken over informatica-uitrusting die hem in staat stelt elektronisch met de opdrachtgever te communiceren.

Erelonen

Art. 7.Het bedrag van de erelonen, zonder btw, die de opdrachtnemer voor het uitvoeren van de taken mag aanrekenen wordt concreet vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en hangt af van de aard van de taken. Deze bedragen worden forfaitair vastgelegd door de opdrachtgever volgens het uurrooster en berekend per halfuur en/of per forfaitair bedrag per prestatie.

De betaling per maand van de verschuldigde erelonen gebeurt na facturatie door de opdrachtnemer van een eerder goedgekeurde prestatiemaandstaat.

De erelonen worden gestort op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Betaling op een ander rekeningnummer gebeurt pas nadat de opdrachtnemer daartoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend.

De erelonen kunnen jaarlijks op basis van objectieve criteria worden aangepast.

Onverenigbaarheden

Art. 8.De opdrachtnemer verklaart geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang te hebben in een of meer onderneming waarop de betreffende uitvoeringsovereenkomst van toepassing is.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe in het kader van de uitvoeringsovereenkomsten geen taken in verband met controle, bemonstering, certificering en audit uit te voeren op dieren, planten of producten met betrekking waartoe hij binnen zijn andere beroeps- of privéactiviteiten rechtstreeks of onrechtstreeks een handeling zou hebben gesteld. Hij ziet erop toe dat die voorwaarden ook worden toegepast op alle personeelsleden die zijn aangeduid om opdrachten uit te voeren.

Verbreking

Art. 9.De opdrachtgever kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang verbreken bij een met redenen omklede beslissing door middel van een ter post aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot als de opdrachtnemer wordt veroordeeld voor beroepsgebonden feiten die correctioneel strafbaar zijn.

Daarnaast kan de opdrachtgever de overeenkomst bij een met redenen omklede beslissing en na de opdrachtnemer te hebben gehoord verbreken wanneer : - meermaals werd vastgesteld dat de hem toegewezen taken niet naar behoren worden uitgevoerd; - wordt vastgesteld dat de opdrachtnemer een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in een of meer ondernemingen waarop de betreffende uitvoeringsovereenkomst van toepassing is; - de opdrachtnemer de in artikel 8, tweede lid van deze raamovereenkomst bedoelde verbintenis niet nakomt.

Elke partij kan de overeenkomst verbreken wanneer de andere partij ernstig tekortschiet in het naleven van een van haar verplichtingen en de tekortkoming niet werd verholpen binnen een termijn van dertig dagen na toezending van een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, onverminderd de schadevergoeding en interesten die eventueel zouden kunnen worden gevorderd.

Aansprakelijkheid

Art. 10.De opdrachtnemer is burgerlijk aansprakelijk voor de geleverde prestaties.

Sociale, fiscale en administratieve verplichtingen

Art. 11.De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om bij ondertekening van de raamovereenkomst een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen over te leggen.

Verplichting tot terughoudendheid

Art. 12.De opdrachtgever is te allen tijde onderworpen aan een strikte verplichting tot terughoudendheid met betrekking tot de gegevens waarvan hij kennis neemt bij de vervulling van de taken waaruit zijn opdracht bestaat, met betrekking tot de gegevens die verband houden met de opdrachtgever en zijn bedrijfsvoering en met de inrichtingen waar de opdrachtnemer zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht en met de bedrijfsvoering ervan.

Objectiviteit en onafhankelijkheid

Art. 13.De opdrachtgever verbindt zich ertoe de objectiviteit en onafhankelijkheid van de opdrachtnemer te allen tijde te garanderen.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om het even welke vorm van belangenvermenging in zijnen hoofde onverwijld aan de opdrachtgever te melden.

Toepasselijk recht en keuze van de bevoegde rechtbank

Art. 14.Het Belgische recht is van toepassing op deze raamovereenkomst en op de uitvoeringsovereenkomsten die er volwaardig deel van uitmaken.

Alle geschillen die verband houden met deze raamovereenkomst en met de uitvoeringsovereenkomsten die er volwaardig deel van uitmaken vallen onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de hoofdverblijfplaats van de opdrachtnemer.

Opgemaakt in tweevoud waarbij elk exemplaar op elke pagina werd ondertekend en geparafeerd, te ..................., op ...............................

Namens de opdrachtgever : De opdrachtnemer, De Gedelegeerd bestuurder, Gezien om als bijlage bij Ons besluit van 11 november 2013 te worden gevoegd.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^