Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (1) type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek (1) type wet prom. 11/11/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 11/11/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/11/2013 pub. 30/10/2014 numac 2014000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van het FOPAS voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot bepaling van de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector die afhangen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden; 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vergoeding die wordt toegekend aan de werkgever die de arbeider een externe opleiding laat volgen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2012 houdende invoering van een systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de rusttijden van de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011, gesloten in het Paritair Comite voor de zeevisserij, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de pakhuizen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de bijlage aan de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011 betreffende de sociale programmatie 2011-2012 voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de pakhuizen (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de praktische modaliteiten met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2012 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van specifieke bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van arbeiders in de ondernemingen waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit : 1) waarbij wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 9 september 2008 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomitévoor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van allerlei producten"; 2) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomitévoor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van allerlei producten" type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2013, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013018441 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen in verband met controle, bemonstering, certificering en audit type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de reiniging en onderhoud van werkkledij door werknemers in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 24/01/2014 numac 2013205423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2013, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de aanvullende opleidingsinspanningen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van het FOPAS voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen voor de baremieke bedienden in de ondernemingen die minimaal 25 en maximaal 29 baremieke bedienden tewerkstellen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling voor 2013 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling voor 2013 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid op 58 jaar in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid op 56 jaar met een beroepsverleden van tenminste 40 jaar in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 maart 1990 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van gedeeltelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en toekenningsmodaliteiten van het sociaal voordeel in uitvoering van artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013 ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2012 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Sociaal Fonds" (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vergoeding van de verplaatsingstijd en terugbetaling van de vervoerskosten tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de pensioentoezegging voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 mei 2007 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2013, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de geneeskundige schifting van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013205872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming, ontslag en vervanging van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector FILLIN benaming van het paritair comité, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005 , tot invoering van de bepalingen in verband met de organisatie van de eindeloopbaan (Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants) (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Rijksdienst voor Pensioenen

erratum

type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002. - Erratum type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek (1). - Erratum type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Erratum

document

type document prom. 11/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036131 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 11/11/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013036188 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^