Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 februari 2022
gepubliceerd op 07 maart 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen ten gevolge van de overdracht van de diverse taksen aan de algemene administratie van de fiscaliteit en de algemene administratie van de inning en de invordering

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022030780
pub.
07/03/2022
prom.
06/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen ten gevolge van de overdracht van de diverse taksen aan de algemene administratie van de fiscaliteit en de algemene administratie van de inning en de invordering


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 108;

Gelet op het Wetboek diverse rechten en taksen, artikelen 125, § 3, 126/3, derde lid, 136, tweede lid, 179/3, tweede lid, 181, tweede lid, 183quinquies, tweede lid, 183decies, tweede lid, 187/3, § 1, derde en vierde lid, 187/5, tweede lid, 199, derde lid, 201/2, tweede lid, 201/9/1, derde lid, 201/9/4, tweede en vijfde lid, 20114, derde lid, 20117, tweede lid, 20125, 20127, tweede lid, 20134, 20136, tweede lid en 203/1;

Gelet op de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, artikelen 128 tot 132 en 219;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen, artikelen 215, 216, 2171, 2171/1, 2171/2, 2171/3, 2171/4, 2172, 2173, 221 tot 221ter, 222 tot 223bis, 2241, 2242ter, 2243, 2244, 224/5, 2245bis, 225, 226, 227, § 3, 227bis, 228, 231, 235, 238, tweede lid, 239, tweede lid, 2402, 2403, 2404, 240/5, 2406, 2407ter, 2407quater, 2407quinquies, eerste lid, 2407sexies, 2407sexies1, derde lid, 2407sexies3, 2407sexies4, 2407sexies5, 2407septies, 2407octies, 2407decies, 2407undecies, 2407terdecies, 2407quaterdecies, 2407sexiesdecies en 2407septiesdecies;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 november 2021;

Overwegende dat dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft, moet geen akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting worden gevraagd;

Gelet op het advies nr. 09/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 21 januari 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 9 december 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overeenkomstig artikel 6, § 2 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is een impactanalyse van de regelgeving niet noodzakelijk;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van Titel I van Boek II van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen worden de woorden "en de reporten" opgeheven.

Art. 2.Artikel 215 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2016206274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007 betreffende de toekenning van vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de beursverrichtingen en de mogelijkheid voor buitenlandse beroepspersonen tot aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van deze taks type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 februari 2019 en 9 december 2019, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 216, eerste lid, 7°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2001003646 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen sluiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006, 16 februari 2017 en 17 februari 2019, worden de woorden "het kantoor vermeld in artikel 215" vervangen door de woorden "de dienst vermeld in artikel 2407octiesdecies".

Art. 4.In artikel 2171 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2016206274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007 betreffende de toekenning van vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de beursverrichtingen en de mogelijkheid voor buitenlandse beroepspersonen tot aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van deze taks type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, worden de woorden "het kantoor vermeld in artikel 215" en de woorden "het in artikel 215 vermelde kantoor" vervangen door de woorden "de dienst vermeld in artikel 2407octiesdecies".

Art. 5.In artikel 2171/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2016206274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007 betreffende de toekenning van vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de beursverrichtingen en de mogelijkheid voor buitenlandse beroepspersonen tot aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van deze taks type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, worden de woorden "het in artikel 215 vermelde kantoor" en de woorden "het kantoor bedoeld in artikel 215" respectievelijk vervangen door telkens de woorden "de dienst vermeld in artikel 2407octiesdecies" en de woorden "de dienst bedoeld in artikel 2407octiesdecies".

Art. 6.In artikel 2171/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2016206274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007 betreffende de toekenning van vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de beursverrichtingen en de mogelijkheid voor buitenlandse beroepspersonen tot aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van deze taks type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, worden de woorden "het in artikel 215 vermelde kantoor" vervangen door de woorden "de dienst vermeld in artikel 2407octiesdecies".

Art. 7.In artikel 2171/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2016206274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007 betreffende de toekenning van vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de beursverrichtingen en de mogelijkheid voor buitenlandse beroepspersonen tot aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van deze taks type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, worden de woorden "het in artikel 215 bedoelde kantoor" vervangen door de woorden "de dienst bedoeld in artikel 2407octiesdecies".

Art. 8.In artikel 2171/4, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2016206274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007 betreffende de toekenning van vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de beursverrichtingen en de mogelijkheid voor buitenlandse beroepspersonen tot aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van deze taks type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, worden de woorden "het in artikel 215 vermelde kantoor" vervangen door de woorden "de dienst vermeld in artikel 2407octiesdecies".

Art. 9.Artikel 2172 van het hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2001003646 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006 en 16 februari 2017, wordt opgeheven.

Art. 10.Artikel 2173 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 december 1970 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2001003646 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 11.In Boek II van hetzelfde besluit wordt titel III, die de artikelen 221 tot 221ter bevat, opgeheven.

Art. 12.In Boek II van hetzelfde besluit wordt titel IV, die de artikelen 222 tot 223bis bevat, opgeheven.

Art. 13.Artikel 2241 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 15 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006003149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006, 29 augustus 2019 en 9 december 2019, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2241.De verbintenis van de aansprakelijke vertegenwoordiger waarvan sprake is in artikel 178, eerste lid van het Wetboek, alsook de aangifte voorzien bij artikel 1792, 1°, van hetzelfde Wetboek worden gericht aan de in artikel 2407octiesdecies bedoelde dienst.

De melding bedoeld in artikel 183, vierde lid, van hetzelfde Wetboek wordt gericht aan de bevoegde dienst van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de taksen opgenomen in Boek II van het Wetboek."

Art. 14.In artikel 2242ter van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006003149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten, worden de woorden "artikel 178, tweede en derde lid" vervangen door de woorden "artikel 178, eerste en tweede lid";b) in paragraaf 2, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "de ontvanger van het bevoegde kantoor" vervangen door de woorden "de bevoegde dienst van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de taksen opgenomen in Boek II van het Wetboek".

Art. 15.Artikel 2243 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 december 1970, 15 februari 2006 en 21 december 2006, wordt opgeheven.

Art. 16.Artikel 2244 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 17.Artikel 2245 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten, wordt opgeheven.

Art. 18.In artikel 2245bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 juni 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten worden de woorden "de Administratie der directe belastingen" telkens vervangen door de woorden "de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 19.Artikel 225 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 30 juni 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006 en 9 december 2019, wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel 226 van hetzelfde besluit, hersteld bij het besluit van 30 juni 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten worden de woorden "de Administratie der directe belastingen" telkens vervangen door de woorden "de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 21.In artikel 227 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 30 juni 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 2005 wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. De staten moeten vóór 1 juni van het jaar volgend op dat waarop de staat betrekking heeft, elektronisch ingediend worden via de applicatie "Finelts".

Art. 22.Artikel 227bis van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 30 juni 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten, wordt opgeheven.

Art. 23.Artikel 228 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 24.In artikel 231 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 21 december 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "schriftelijke" wordt opgeheven;b) de woorden "bij het beheer der registratie en domeinen" worden vervangen door de woorden "bij de in artikel 2407octiesdecies bedoelde dienst";c) de woorden "de artikelen 228 en 229, hiervoor" worden vervangen door de woorden "artikel 2407octiesdecies".

Art. 25.Artikel 235 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten, wordt opgeheven.

Art. 26.In artikel 238 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Nochtans, in geval van afstand van een handelszaak, van verandering van woonplaats of van naamswijziging, is het toegelaten, zonder tot betaling van een nieuwe taks gehouden te zijn, de wijzigingen toe te brengen betreffende de naam of woonplaats, mits voorafgaandelijk bij de in artikel 2407octiesdecies bedoelde dienst, een aangifte in te dienen welke nauwkeurig de aan de plakbrief toegebrachte wijzigingen doet kennen en de datum van de oorspronkelijke aangifte herinnert."

Art. 27.In artikel 239, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "met hun volgnummer, de registratiekantoren waar zij gedaan werden" opgeheven.

Art. 28.Artikel 2402 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten, wordt opgeheven.

Art. 29.Artikel 2403 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten, wordt opgeheven.

Art. 30.Artikel 2404 van hetzelfde besluit, wordt opgeheven.

Art. 31.Artikel 240/5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten, wordt opgeheven.

Art. 32.Artikel 2406 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties sluiten, wordt opgeheven.

Art. 33.In artikel 2407ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten1, worden de woorden "het kantoor bedoeld in artikel 2407sexies3" en de woorden "het in artikel 2407sexies3 bedoelde kantoor" vervangen door de woorden "de in artikel 2407octiesdecies bedoelde dienst".

Art. 34.In artikel 2407quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten1, worden de woorden "het in artikel 2407sexies3 vermelde kantoor", de woorden "het in artikel 2407sexies3 bedoelde kantoor" en de woorden "het kantoor bedoeld in artikel 2407sexies3" vervangen door de woorden "de in artikel 2407octiesdecies bedoelde dienst".

Art. 35.In artikel 2407quinquies, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten1, worden de woorden "het in artikel 2407sexies3 bedoelde kantoor" vervangen door de woorden "de in artikel 2407octiesdecies bedoelde dienst".

Art. 36.In artikel 2407sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten1, worden de woorden "het in artikel 2407sexies3 bedoelde kantoor" vervangen door de woorden "de in artikel 2407octiesdecies bedoelde dienst".

Art. 37.In artikel 2407sexies1, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten1, worden de woorden "het in artikel 2407sexies3 bedoelde kantoor" vervangen door de woorden "de in artikel 2407octiesdecies bedoelde dienst".

Art. 38.Artikel 2407sexies3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten1, wordt opgeheven.

Art. 39.Artikel 2407sexies4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten1, wordt opgeheven.

Art. 40.Artikel 2407sexies5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten1, wordt opgeheven.

Art. 41.Artikel 2407septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de functieclassificatie van het niet-rijdend personeel in de ondernemingen van het goederenvervoer en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007 omtrent het sociaal sectoraal pensioenstelsel - Pensioen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de revalidatiecentra type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1979 en van de collectieve arbeidsovereenkomsten die haar gewijzigd hebben (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998 waarbij het opmaken van een maandelijkse statistiek van de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009 betreffende het sectoraal barema en tot wijziging van artikel 32, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 en vanaf 1 januari 2009 voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente opvoeding, sportfederaties, « la Médiathèque », jeugdorganisaties, lokale televisies type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012204182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2010 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012203760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van artikel 6, § 3 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende nationaal akkoord 2007-2008 sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2407septies.De aangifte van de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen wordt opgesteld overeenkomstig het model van bijlage 2/1 van dit besluit."

Art. 42.Artikel 2407octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de functieclassificatie van het niet-rijdend personeel in de ondernemingen van het goederenvervoer en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007 omtrent het sociaal sectoraal pensioenstelsel - Pensioen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de revalidatiecentra type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1979 en van de collectieve arbeidsovereenkomsten die haar gewijzigd hebben (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998 waarbij het opmaken van een maandelijkse statistiek van de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009 betreffende het sectoraal barema en tot wijziging van artikel 32, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 en vanaf 1 januari 2009 voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente opvoeding, sportfederaties, « la Médiathèque », jeugdorganisaties, lokale televisies type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012204182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2010 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012203760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van artikel 6, § 3 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende nationaal akkoord 2007-2008 sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 43.Artikel 2407decies van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten, wordt opgeheven.

Art. 44.Artikel 2407undecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de functieclassificatie van het niet-rijdend personeel in de ondernemingen van het goederenvervoer en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007 omtrent het sociaal sectoraal pensioenstelsel - Pensioen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de revalidatiecentra type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1979 en van de collectieve arbeidsovereenkomsten die haar gewijzigd hebben (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998 waarbij het opmaken van een maandelijkse statistiek van de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009 betreffende het sectoraal barema en tot wijziging van artikel 32, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 en vanaf 1 januari 2009 voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente opvoeding, sportfederaties, « la Médiathèque », jeugdorganisaties, lokale televisies type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012204182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2010 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012203760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van artikel 6, § 3 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende nationaal akkoord 2007-2008 sluiten wordt opgeheven.

Art. 45.Artikel 2407terdecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 46.Artikel 2407quaterdecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 47.Artikel 2407sexiesdecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 48.Artikel 2407septiesdecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 49.In boek II van hetzelfde besluit wordt een titel XIV ingevoegd die de artikelen 2407octiesdecies tot 2407vecies bevat, luidende: "Titel XIV - Gemene bepalingen

Art. 2407octiesdecies.Voor hun opname in het uitvoerbaar verklaard innings- en invorderingsregister bedoeld in artikel 20139 van het Wetboek, worden de sommen verschuldigd in toepassing van Boek II van het Wetboek betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van de dienst diverse taksen van het inningscentrum van de Algemene administratie van de inning en de invordering.

Als betalingsreferentie op het stortings- of overschrijvingsformulier worden vermeld: 1° voor natuurlijke personen: de afkorting van de betreffende taks waarvoor de betaling wordt uitgevoerd, een uniek identificatienummer bepaald overeenkomstig het vierde lid, of ten facultatieve titel, het identificatienummer in het rijksregister, alsook het belastbaar tijdperk of het aanslagjaar;2° voor rechtspersonen: de afkorting van de betreffende taks waarvoor de betaling wordt uitgevoerd, het ondernemingsnummer, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen, de benaming, alsook het belastbaar tijdperk of het aanslagjaar. De te gebruiken afkorting voor de taks waarvoor de betaling wordt uitgevoerd luidt als volgt: 1° voor de taks op de beursverrichtingen: TOB;2° voor de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen: JBVC;3° voor de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen: BWD;4° voor de taks op het lange termijnsparen: TELT;5° voor de belasting op aanplakking: BA;6° voor de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen: JTER;7° voor de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen: JTKI;8° voor de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen: TOPC;9° voor de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen: TEA. Het uniek identificatienummer kan de belastingplichtige opvragen via een specifieke module op het elektronisch platvorm MyMinfin. Wanneer de belastingplichtige niet in staat is om dit uniek identificatienummer te bekomen via de specifieke module, richt hij zich tot het "Inningscentrum - Dienst Diverse taksen" om dit nummer te bekomen.

Art. 2407noniesdecies.§ 1. De terugbetalingen toegelaten door het Wetboek worden aangevraagd bij de dienst bedoeld in artikel 2407octiesdecies, eerste lid. De aanvrager ontvangt een ontvangstmelding van zijn aanvraag. § 2. Inzake de taks op de beursverrichtingen en de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen, moet de aanvraag tot teruggave van de taks, interesten en boeten bij de dienst bedoeld in artikel 2407octiesdecies, eerste lid toekomen uiterlijk de laatste werkdag van de periode van twee jaar te rekenen van de dag waarop de vordering is ontstaan. § 3. Inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen en de belasting voor aanplakking, moet de aanvraag tot teruggave van de taks bij de dienst bedoeld in artikel 2407octiesdecies, eerste lid toekomen uiterlijk de laatste werkdag van het jaar volgend op dat waarop de inning betrekking heeft. § 4. Inzake de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, moet de aanvraag tot teruggave bij de dienst bedoeld in artikel 2407octiesdecies, eerste lid toekomen uiterlijk de laatste werkdag van het jaar volgend op het jaar waarin de referentieperiode een einde neemt. Een model van vraag tot teruggave kan worden verkregen bij dezelfde dienst. § 5. In afwijking van paragraaf 1, wordt de aanvraag tot terugbetaling van de taksen bedoeld in Boek II, titels XI, XII en XIII van het Wetboek, interesten en boeten ingediend bij de dienst vermeld in en overeenkomstig de bijlagen 3, 5 en 7 van dit besluit. § 6. De aanvraag wordt gemotiveerd. § 7. Inzake de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, wordt de vraag tot teruggave ingediend door diegene of voor rekening van diegene die meer betaald heeft dan wettelijk verschuldigd was. In geval van een vraag tot teruggave ingediend door een titularis en betreffende een effectenrekening aangehouden door meerdere titularissen, ondertekent elk van hen de vraag. § 8. De teruggave wordt gedaan aan degene die de taks heeft gekweten.

Art. 2407vicies.Het recht op terugbetaling wordt vastgesteld door de adviseur-generaal van de bevoegde dienst of zijn gemachtigde.

De aanvrager wordt in kennis gesteld van de beslissing.

De bevoegde dienst gaat over tot de terugbetaling door overschrijving op de financiële rekening van de rechthebbende, in België of in de Europese Unie, of nog door een op zijn naam opgestelde postassignatie.

De bij artikel 2407noniesdecies voorgeschreven formaliteiten en voorwaarden worden nageleefd op straffe van verval.

Echter voor de taksen bedoeld in artikel 2407noniesdecies, §§ 2 tot 4, kan de Minister van Financiën of zijn gemachtigde gehele of gedeeltelijke ontheffing van het verval verlenen mits de aanvraag bij de bevoegde ambtenaar is toegekomen binnen de termijn vastgelegd in dit artikel."

Art. 50.De bijlage 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten, wordt opgeheven.

Art. 51.Het ministerieel besluit van 8 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten2 tot uitvoering van artikel 2241, derde lid, van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen wordt opgeheven.

Art. 52.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 februari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^