Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022038
pub.
17/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022038/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 33, § 1, eerste lid, 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 november 1996, en 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd, inzonderheid op artikel 32ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2002, en op artikel 32quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juni 2005;

Gelet op het advies van het Technisch Comité voor de Zelfstandigen, gegeven op 9 maart 2006;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 8 mei 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 19 juli 2006;

Gelet op het advies nr. 41.384 van de Raad van state, gegeven op 19 oktober 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Onze Minister van Middenstand en Landbouw, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 32ter, tweede lid van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2002, wordt vervangen als volgt : « Kan op dezelfde wijze de in het eerste lid bedoelde maximumfactuur genieten, het gezin waarvan ten minste één lid rechthebbende is op één van de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en die daadwerkelijk de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet. Wordt daar nochtans van uitgesloten, de rechthebbende op een integratietegemoetkoming, categorie 3, 4 en 5, bedoeld in artikel 6, § 2, 3°, 4° en 5°, van de vorenbedoelde wet van 27 februari 1987, waarvan de echtgenoot of de persoon met wie hij een gezin vormt over inkomens beschikt waarop de aftrek is toegepast, bedoeld in artikel 9ter, § 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. »

Art. 2.In artikel 32quater, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 juli 2002, vervallen de woorden « bedoeld in de artikelen 37octies en 37undecies van de wet ».

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Minister van Middenstand en Landbouw zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^