Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007007002 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2007

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van artikel 1, 3°, tweede lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006001032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2005-2006. type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007351 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de voortgezette vorming van de officieren van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2006023047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Machiels, Katrien, attaché bij het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, met ingang van 1 augustus 2006, aangeduid voor de Gezondheidsinspectie - Buitendie type koninklijk besluit prom. 12/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Nationale Alzheimer Liga" type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Jour après Jour" type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "CHOW BELGIUM" type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Medisch falen" type koninklijk besluit prom. 12/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, houdende het sectoraal model loopbaanplanning en de overgangsmaatregelen inzake de sectorale aanmoedigingspremies loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds, in uitvoering van artikel 4.2. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging van het tweede beheerscontract gesloten op 8 april 2003 tussen de Belgische Staat en A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 17/01/2007 numac 2007000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de vaststelling van het taalkader van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 17/01/2007 numac 2007000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 07/01/2007 pub. 17/01/2007 numac 2007003018 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2007, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het statuut van de leden van de griffie van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007023392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007326 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2006 - januari 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007346 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 06/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007347 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007348 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 18/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006011596 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 29/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 29/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 11/01/2007 pub. 17/01/2007 numac 2007022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2006 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/01/2007 pub. 17/01/2007 numac 2007022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2006 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2007 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28, § 2, derde lid, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006204129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006204131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2006204130 bron ministerie van de franse gemeenschap Taalbadonderwijs. - Machtigingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2006, wordt het « Athénée royal de Watermael-Boitsfort » ertoe gemachtigd vanaf 1 september 2006 taalbadonderwijs Nederlands in te richten voor h Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2006, wordt het « Athénée royal L(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006204159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 houdende benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldiging van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2006204180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het « Centre des Technologies agronomiques » van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006204218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Charles Picqué tot burgemeester van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de rode beuk gelegen Oudergemlaan 63, te Etterbeek, 1e afdeling, s(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Japanse notenboom en de rode beuk (Fagus sylvatica f. purpurea) gelegen Abdi(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Amerikaanse eik gelegen Jean Monnetpark 2001-2124, te Sint-Agatha-Berchem, b(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de tamme kastanje gelegen Joseph Mertensstraat 15 (Pirsoulpark) te Sint-Agath(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de zilverlinde gelegen aan de kruising van de Invalidenlaan en Sint-Juliaansk(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007200074 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende het algemeen reglement voor de sanering van stedelijk afvalwater

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007200075 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 november 2006 in zake P. Hersleven en de NV « BMI » tegen de vennootschap naar Nederlands recht « Goed, Speel Goed en Modelbouw « Schendt artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichtin(...) type bericht prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007200076 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 27 november 2006 in zake I. Dogne tegen de VZW « Union des Classes Moyennes de la Province de Namur » en anderen, waarvan de exped « Schendt artikel 70 van de wet van 26 juni 1992 [houdende sociale en diverse bepalingen], dat arti(...) type bericht prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007200077 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 23 november 2006 in zake J. Reidanus en de BVBA « Garage Carwash Reidanus » tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter gri « Schendt artikel 253, eerste lid, 5° WIB92, zoals gewijzigd door het Decreet van 19 december 1997,(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2006012626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde Bij ministerieel besluit van 10 januari 2007 worden de hiernavolgende geneesheren opgenomen op de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld op arti 1. Zeiger, Jean-Jacques, te 1070 Brussel. Territoriale bevoegdheid : arrondissement van Brussel en (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 13/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006011574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Huishoudelijk reglement van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007003016 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest, deelt de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Fe Voor het jaar 2007, is de wettelijke interestvoet 6 %.

erratum

type erratum prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2006023034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2006 wordt de heer Verheyden, Bernard, met ingang van 1 maart 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdi Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen met ingan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2006023035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2006 wordt Mevr. Vanautryve, Els, met ingang van 1 april 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd inde klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst V Aan de belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen met in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2006023036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2006 wordt Mevr. Scheepmans, Mieke, met ingang van 1 maart 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdien Aan belanghebbende wordt de vakrichting « algemeen beheer » toegewezen met ingang van 1 maart 2006.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2006023100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006 wordt de heer Devos, Helmut, met ingang van 1 maart 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst V Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Juridische normen en geschillen » toegewezen met ingang v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 2006 wordt Mevr. Pascale Reypens, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, me type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007022019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2006 wordt Mevr. Glabeke, Kathia, attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 oktober 2006, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Federale

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007009046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007022039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ombudsdienst Pensioenen. - Franstalige medewerker voor de Ombudsdienst Pensioenen. - Oproep tot de kandidaten Ter definitieve vervanging van een medewerker wordt een ambtenaar van niveau A ter beschikking gesteld van deze dienst. Si(...) De Ombudsdienst Pensioenen onderzoekt klachten over de wettelijke pensioenen en over de werking van(...)

document

type document prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007009039 bron federale overheidsdienst justitie Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007018005 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de raad van bestuur van 20 december 2006 wordt Mevr. Frédérique Fastré, attaché, behorend tot het Frans taalkader, bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, bevorderd door verhoging n Deze beslissing heeft uitwerking met ingang van 16 oktober 2006. Het beroep tot nietigverklaring(...) type document prom. -- pub. 17/01/2007 numac 2007020006 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Donderdag 18 januari 2007, om 14 u. 45 m. Agenda Commissie voor de Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden -(...) - Mondelinge vraag van Mevr. Martine Payfa (F) aan de heer Charles Picqué, Minister-President van d(...)
^