Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 december 2007
gepubliceerd op 21 december 2007

Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

bron
vlaamse overheid
numac
2007037262
pub.
21/12/2007
prom.
07/12/2007
ELI
eli/decreet/2007/12/07/2007037262/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2007. - Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder: 1° het decreet van 18 juli 2003: het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden;2° het beleidsdomein : het beleidsdomein, vastgesteld krachtens artikel 2 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, dat betrekking heeft op de meeste van de gemeenschapsaangelegenheden vermeld in artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;3° het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid : het beleid betreffende de gemeenschapsaangelegenheden, vermeld in artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die tot het beleidsdomein behoren;4° ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die van strategisch belang zijn : ontwerpen van besluit als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 18 juli 2003;5° voorziening van welzijn, volksgezondheid en gezin : een organisatie die activiteiten uitoefent in de gemeenschapsaangelegenheden, vermeld in artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en die tot het beleidsdomein behoren. HOOFDSTUK II. - De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid Afdeling I. - Oprichting

Art. 3.Binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, hierna de SERV te noemen, wordt er voor het beleidsdomein een Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid opgericht, hierna de Raad te noemen, zoals bedoeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 18 juli 2003.

In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003, heeft de Raad geen rechtspersoonlijkheid.

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet, zijn de bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 van toepassing op de Raad. Afdeling II. - Taakomschrijving

Art. 4.§ 1. Overeenkomstig artikel 4, § 1, van het decreet van 18 juli 2003, behalve voor wat betreft de punten 4°, 6° en 10° hierna, heeft de Raad de volgende opdrachten met betrekking tot het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid : 1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van dat beleid;2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;3° de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;4° advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet;6° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;7° reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's;8° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten;9° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving die voorbereid wordt op het niveau van de Europese Unie, alsook over de internationale verdragen die voorbereid worden;10° beleidsvoorstellen formuleren en de effectiviteit en efficiëntie daarvan in kaart brengen. § 2. In afwijking van artikel 4, § 2, van het decreet van 18 juli 2003, is de Vlaamse Regering verplicht om aan de Raad advies te vragen over : 1° de voorontwerpen van decreet, vermeld in § 1, 4°;2° de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in § 1, 6°, die van strategisch belang zijn. § 3. Overeenkomstig artikel 4, § 3, van het decreet van 18 juli 2003, geeft de Vlaamse Regering aan de Raad duiding en toelichting over haar beslissing over de adviezen, vermeld in § 2. § 4. Overeenkomstig artikel 4, § 4, van het decreet van 18 juli 2003, zijn de adviezen van de Raad openbaar. Afdeling III. - Samenstelling en organisatie

Art. 5.De Raad bestaat uit minimum drieëntwintig leden en maximum achtentwintig leden van wie : 1° minstens vijf vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleidsdomein;2° minstens vijf vertegenwoordigers van gebruikers uit het beleidsdomein;3° minstens vier vertegenwoordigers van sociaal-economische organisaties;4° minstens twee vertegenwoordigers van personeel van voorzieningen die actief zijn in het beleidsdomein;5° minstens zeven onafhankelijke deskundigen.

Art. 6.§ 1. Overeenkomstig artikel 6, § 1, van het decreet van 18 juli 2003, worden de leden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar.

De vertegenwoordigers, vermeld in artikel 5, 1°, worden voorgedragen door de organisaties die de voorzieningen vertegenwoordigen die actief zijn in het beleidsdomein. De vertegenwoordigers, vermeld in artikel 5, 2°, worden voorgedragen door organisaties die gebruikers vertegenwoordigen uit het beleidsdomein. De vertegenwoordigers, vermeld in artikel 5, 3°, worden voorgedragen door de SERV. De vertegenwoordigers, vermeld in artikel 5, 4°, worden voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties. De vertegenwoordigers, vermeld in artikel 5, 1° tot en met 4°, worden voorgedragen op lijsten, waarbij voor elke vertegenwoordiger een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat worden voorgedragen.

De onafhankelijke deskundigen worden aangewezen na een openbare oproep tot kandidaatstelling. De Vlaamse Regering kan de minimale vereisten bepalen waaraan de onafhankelijke deskundigen moeten voldoen. § 2. De Vlaamse Regering kan de leden van de Raad ontslaan op hun eigen verzoek of op verzoek van de organisatie op wiens voordracht zij zijn benoemd. § 3. De leden van de Raad wijzen een van hen als voorzitter aan.

Art. 7.Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003, oefenen de leden van de Raad hun functie uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse overheid.

De onverenigbaarheden, vermeld in artikel 8, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003, zijn van toepassing op de Raad. Afdeling IV. - Werking

Art. 8.Voor de werking van de Raad is hoofdstuk IV van het decreet van 18 juli 2003 van toepassing.

De Raad kan ter voorbereiding van adviezen permanente of ad-hocwerkcommissies oprichten als vermeld in artikel 11 van het decreet van 18 juli 2003. De Raad wijst de voorzitter en de leden van de permanente of ad-hocwerkcommissies aan. De voorzitter van een werkcommissie wordt bijgestaan door een lid van het secretariaat van de Raad.

De werking van de Raad en de werkcommissies wordt nader geregeld in een huishoudelijk reglement, dat aan de Vlaamse Regering wordt meegedeeld.

Art. 9.§ 1. In afwijking van artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003, stelt de SERV een secretariaat ter beschikking van de Raad. Het secretariaat wordt samengesteld uit leden van het SERV-personeel daarvoor aangewezen door de leidend ambtenaar van de SERV. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en voor de administratieve ondersteuning.

De SERV zorgt tevens voor de huisvesting en de logistieke ondersteuning van de Raad.

Het secretariaat wordt, onder gezag van de voorzitter van de Raad, geleid door een secretaris aangeduid onder de leden van het secretariaat door de leidend ambtenaar van de SERV. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale omvang en samenstelling van het secretariaat dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke ondersteuning van de Raad. § 2. De permanente of ad-hocwerkcommissies, vermeld in artikel 8, worden bijgestaan door het secretariaat, vermeld in § 1. Afdeling V. - Financiële middelen

Art. 10.In afwijking van de artikelen 13 en 14 van het decreet van 18 juli 2003, beschikt de SERV voor de werking van de Raad over financiële middelen die bestaan uit : 1° een vaste dotatie voor de werking van de Raad en van het secretariaat, die jaarlijks wordt ingeschreven op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap;2° een variabele dotatie die bepaald wordt op basis van de opdrachten waarmee de Vlaamse Regering de Raad belast zoals bedoeld in artikel 4, § 1 en § 2, en waarvan de kosten niet kunnen worden gedekt door de vaste dotatie;3° de eigen inkomsten. Afdeling VI. - Programmering en verslaggeving

Art. 11.Inzake de programmering en de verslaggeving van de werkzaamheden van de Raad is hoofdstuk V van het decreet van 18 juli 2003 van toepassing. HOOFDSTUK III. - De adviescommissie voor voorzieningen van welzijn, volksgezondheid en gezin Afdeling I. - Oprichting en opdracht

Art. 12.Er wordt een adviescommissie voor voorzieningen van welzijn, volksgezondheid en gezin opgericht, hierna de commissie te noemen.

De commissie heeft als opdracht advies uit te brengen aan de minister bevoegd voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid over het bezwaar tegen een voornemen dat met betrekking tot een voorziening van welzijn, volksgezondheid en gezin of een onderdeel ervan door het departement of een agentschap van het beleidsdomein wordt geuit en formeel wordt betekend om : 1° een vergunning of toelating te weigeren;2° een erkenning, een verlenging of wijziging van erkenning te weigeren;3° een erkenning in te trekken of te schorsen;4° de voorziening of een onderdeel ervan te sluiten. De commissie brengt eveneens advies uit over een bezwaar tegen een beslissing van het departement of van een agentschap, vermeld in het tweede lid, tot weigering of intrekking van een attest van toezicht. Afdeling II. - Samenstelling en werking

Art. 13.De Vlaamse Regering regelt de samenstelling van de commissie en de benoeming van de leden. Ze bepaalt de duur van het mandaat van de leden en de onverenigbaarheden.

De Vlaamse Regering kan binnen de commissie meerdere afdelingen oprichten en hun opdrachten bepalen.

Art. 14.De Vlaamse Regering regelt de werking van de commissie en, in voorkomend geval, van de afdelingen, vermeld in artikel 13, tweede lid.

Ze stelt de vergoedingen voor de leden van de commissie vast. Die vergoedingen, evenals de werkingskosten van de commissie, vallen ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 15.De Vlaamse Regering bepaalt de termijn waarbinnen de commissie advies moet uitbrengen.

Over het bezwaar, vermeld in artikel 10, kan pas een beslissing worden genomen na de ontvangst van het advies van de commissie, tenzij de termijn is verstreken waarbinnen het advies moest worden gegeven. HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepaling

Art. 16.In het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen worden in artikel 5, § 2, derde lid, en § 3, tweede lid, de woorden "Vlaamse Gezondheidsraad" vervangen door de woorden "Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid".

Art. 17.In het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, wordt een artikel 7novies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 7novies.Binnen de Raad is de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid opgericht. Deze strategische adviesraad wordt geregeld door het decreet van 28 november 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. » .

Art. 18.In het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, wordt na hoofdstuk Vbis, een nieuw hoofdstuk ingevoegd, dat luidt als volgt : "HOOFDSTUK Vter. - Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

Artikel 22ter.Binnen de Raad is de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid opgericht. Deze strategische adviesraad wordt geregeld door het decreet van 28 november 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. ». HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 19.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het decreet van 20 december 1996 houdende oprichting van een Vlaamse Gezondheidsraad en van de Vlaamse Adviesraad voor de erkenning van verzorgingsvoorzieningen, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999;2° het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Gezins- en Welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999.

Art. 20.De beroepen, bezwaar- of verweerschriften die voor de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk III van dit decreet ingediend zijn bij de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden of bij de Vlaamse Adviesraad voor de erkenning van verzorgingsvoorzieningen, worden door die beroepscommissie of die adviesraad verder behandeld met toepassing van de regels die van kracht waren bij de indiening.

Art. 21.De Vlaamse Regering stelt voor elk van de bepalingen van dit decreet de datum van inwerkingtreding vast.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 december 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VANACKERE _______ Nota Zitting 2006-2007.

Stuk. - Ontwerp van decreet : 1257, nr. 1.

Zitting 2007-2008.

Stukken. - Amendement : 1257, nr. 2. - Verslag : 1257, nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1257, nr. 4.

Handelingen.- Bespreking en aanneming : Vergadering van 28 november 2007.

^