Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 december 2013
gepubliceerd op 08 januari 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen en het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen

bron
vlaamse overheid
numac
2013036179
pub.
08/01/2014
prom.
06/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/06/2013036179/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009202344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen en het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009202344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 december 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat als gevolg van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013204387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers sluiten betreffende de Adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (kandidaat-) pleegzorgers, de regelgeving over inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen aangepast moet worden, om in overeenstemming te zijn met dit besluit;

Overwegende dat de vergoeding voor inkomensgerelateerde opvang dringend aangepast moet worden voor de zelfstandige kinderdagverblijven om ze toe te laten verder te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van de bijzondere cao PC 331 van 3 december 2012, in afwachting van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters, dat principieel is goedgekeurd op 5 juli 2013;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen;

Overwegende het ministerieel besluit van 24 april 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, 24 september 2010 en 21 oktober 2011, wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 9/1.De zelfstandige onthaalouder en het zelfstandig kinderdagverblijf hebben een ondernemingsnummer. Als de opvangvoorziening georganiseerd is als feitelijke vereniging, heeft het ondernemingsnummer betrekking op de feitelijke vereniging zelf.".

Art. 2.In artikel 11/1, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009202344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011205903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte sluiten, worden de woorden "tijdens de aanvraag voor een nieuw attest van toezicht" vervangen door de woorden "tijdens het onderzoek naar de aanvraag van een nieuw attest van toezicht".

Art. 3.In hetzelfde besluit worden een artikel 11/2 tot en met 11/4 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 11/2.Als een zelfstandig kinderdagverblijf, dat werkt met het systeem conform de bepalingen van dit besluit, verhuist binnen dezelfde gemeente behoudt het kinderdagverblijf het recht om met het systeem te werken, ook tijdens de periode van het onderzoek naar de nieuwe aanvraag van een attest van toezicht in het kader van die verhuizing, op voorwaarde dat de volledige aanvraag van het attest van toezicht uiterlijk zeven kalenderdagen voor de verhuizing wordt ingediend voor maximaal het aantal opvangplaatsen waarvoor het zelfstandig kinderdagverblijf een toekenning heeft.

Het recht van het kinderdagverblijf, vermeld in het eerste lid, vervalt zodra een beslissing tot intrekking of niet-verlenging van het attest van toezicht is genomen.". "

Art. 11/3.Als een zelfstandige onthaalouder die werkt met het systeem conform de bepalingen van dit besluit, verhuist binnen dezelfde zorgregio, behoudt de onthaalouder het recht om met het systeem volgens de bepalingen van dit besluit te werken, ook tijdens de periode van het onderzoek naar de nieuwe aanvraag van een attest van toezicht in het kader van die verhuizing, op voorwaarde dat de volledige aanvraag van het attest van toezicht uiterlijk zeven kalenderdagen voor de verhuizing wordt ingediend voor maximaal het aantal opvangplaatsen waarvoor de onthaalouder een toekenning heeft.

Het recht van de onthaalouder, vermeld in het eerste lid, vervalt zodra een beslissing tot intrekking of niet-verlenging van het attest van toezicht is genomen.

In het eerste lid wordt verstaan onder zorgregio : zorgregio niveau kleine stad, vermeld in artikel 2, 5°, van het decreet van 23 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003035591 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen sluiten betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen.

De gemeenten behorend tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden beschouwd als één aparte zorgregio.". "

Art. 11/4.Als een voorziening die werkt met het systeem conform de bepalingen van dit besluit wordt overgenomen door een ander organiserend bestuur, vervalt het recht om te werken met het systeem conform de bepalingen dit besluit. Het recht of de mogelijkheid om te werken met het systeem, kan dus niet worden verhandeld.

Een nieuw organiserend bestuur kan bij de overname van een opvangactiviteit opnieuw toestemming krijgen van Kind en Gezin om met het systeem verder te werken tijdens het onderzoek naar de nieuwe aanvraag, alsook bij een positieve beslissing over het nieuwe attest van toezicht, onder de volgende voorwaarden : 1° het nieuwe organiserend bestuur gaat het engagement aan om het klantenbestand over te nemen;2° de opvang vindt plaats op dezelfde locatie en de voorziening verhuist niet binnen een jaar, tenzij in geval van overmacht;3° het nieuwe organiserend bestuur dient uiterlijk zeven kalenderdagen voor de overname de aanvraag van het attest van toezicht en de aanvraag van inkomensgerelateerde opvang in conform de bepalingen van dit besluit.Uit die stukken blijkt dat het organiserend bestuur zal kunnen voldoen aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit.".

Art. 4.In artikel 13, vierde lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011205903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte sluiten, worden de woorden "tot drie maanden na de indiening van de aanvraag" vervangen door de woorden "tot maximaal twee maanden na de indiening van de aanvraag".

Art. 5.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011205903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid worden de woorden "tot een jaar na de registratie" vervangen door de woorden "tot maximaal drie maanden na de registratie".2° in het vierde lid worden de woorden "tot maximaal één jaar na de registratie" vervangen door de woorden "tot maximaal drie maanden na de registratie".

Art. 6.In artikel 19/1, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten, wordt de zinsnede "bedraagt 216 euro" vervangen door de zinsnede "bedraagt 432 euro".

Art. 7.Artikel 26 van hetzelfde besluit, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 26.Als Kind en Gezin een negatieve beslissing neemt over de aanvraag van inkomensgerelateerde opvang van een voorziening of als Kind en Gezin beslist dat de voorziening niet langer inkomensgerelateerde opvang conform dit besluit mag aanbieden, kan de voorziening uiterlijk binnen dertig dagen na de kennisname van de beslissing daartegen gemotiveerd bezwaar aantekenen met een aangetekende brief, gericht aan de administrateur-generaal bij Kind en Gezin.

Het bezwaar wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgelegd bij of ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037262 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.

Het bezwaar schort de uitvoering van de beslissing niet op.".

Art. 8.Artikel 29 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 29.§ 1. De bedragen, vermeld in artikel 18/1, 19 en 20, worden elk jaar op 1 januari verhoogd met de procentuele stijging van het gezondheidsindexcijfer tussen 1 oktober van het vorige jaar en 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar.

In afwijking van het eerste lid wordt de verhoging van de bedragen, vermeld in het eerste lid niet toegepast op 1 januari 2013. § 2. Het bedrag, vermeld in artikel 19/1 wordt niet geïndexeerd.".

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^