Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 januari 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's

bron
vlaamse overheid
numac
2009201140
pub.
19/03/2009
prom.
30/01/2009
ELI
eli/besluit/2009/01/30/2009201140/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JANUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, het laatst gewijzigd op 20 augustus 2003, artikel 20;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999035843 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg sluiten betreffende de geestelijke gezondheidszorg, artikel 9, § 1, 9°;

Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 18 juli 2008, artikel 28 tot en met 30, artikel 36 tot en met 38, artikel 76 tot en met 78 en artikel 80;

Gelet op het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037262 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 12;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 december 2008;

Gelet op advies 45.686/3 van de Raad van State, gegeven op 13 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° aanvrager : de persoon of de rechtspersoon die geen winst beoogt en die een aanvraag tot erkenning als Logo indient;2° administrateur-generaal : de leidend ambtenaar van het agentschap;3° agentschap : het Vlaams Agentschap "Zorg en Gezondheid", opgericht bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Jongerenwelzijn sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Zorg en Gezondheid';4° centrum voor geestelijke gezondheidszorg : de erkende verzorgingsvoorziening die op multidisciplinaire wijze ambulante geestelijke gezondheidszorg verleent in een extramuraal kader aan personen wiens geestelijke gezondheid verstoord is, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999035843 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg sluiten betreffende de geestelijke gezondheidszorg;decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten : het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;6° Logo : een door de Vlaamse Regering erkend samenwerkingsverband voor loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie binnen een geografisch aaneengesloten gebied als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten;7° lokaal sociaal beleid : het geheel van de beleidsbepaling en acties van lokaal bestuur en de acties van lokale actoren, met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de rechten, vastgelegd in artikel 23 en 24, § 3, van de Grondwet, en vermeld in het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035638 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid sluiten betreffende het lokaal sociaal beleid;8° methodieken : een geheel van te volgen vaste, weldoordachte werkwijzen om een bepaalde doelstelling te bereiken;9° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;10° preventieorganisaties : andere verenigingen, organisaties, of plaatselijke of regionale afdelingen ervan, dan partnerorganisaties, vermeld in artikel 2, 23°, van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten, met een werking binnen het werkgebied van een Logo, die een meerwaarde kunnen bieden aan de uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid in dat werkgebied;11° samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg, afgekort SEL : een door de Vlaamse Regering erkend samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van zorgaanbieders en eventueel van vertegenwoordigers van mantelzorgers en gebruikers en/of vrijwilligers, dat gericht is op het optimaliseren van de zorg binnen een bepaald geografisch afgebakend werkgebied, vermeld in artikel 2, 11°, van het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders sluiten betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Dit besluit bepaalt de werkgebieden van de Logo's, vermeld in artikel 29 van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten, de erkenning, de subsidiëring en de opdrachten van de Logo's, vermeld in artikel 28, § 2 en § 3, en artikel 30, § 2, van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten, en regelt een aantal aspecten over de initiatieven, vermeld in artikel 30, § 3, van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten. HOOFDSTUK III. - Erkenning en weigering van een erkenning

Art. 3.De administrateur-generaal erkent een Logo voor zes jaar als het Logo voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 4.

Aan de erkenning is een subsidie verbonden volgens de bepalingen van dit besluit.

Art. 4.Voor een erkenning als Logo moeten al de volgende voorwaarden vervuld zijn : 1° de aanvrager dient een aanvraag tot erkenning in bij het agentschap;2° de aanvrager bezorgt het agentschap een lijst van de preventieorganisaties, vermeld in artikel 1 van de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, met een werking binnen het werkgebied van het Logo waarvoor een aanvraag tot erkenning wordt ingediend;3° de aanvrager toont aan dat minimaal met de preventieorganisaties, vermeld in artikel 1 van de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, contact werd opgenomen om te participeren in en ondersteuning te bieden aan het Logo;4° de aanvraag wordt ondersteund door minimaal 50 % van de preventieorganisaties van elke groep, vermeld in artikel 1 van de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.De aanvrager toont dat aan met een lijst die ondertekend wordt door voldoende vertegenwoordigers van elke groep; 5° het Logo waarvoor een erkenning wordt aangevraagd is een vereniging zonder winstoogmerk.In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kan het Logo opgericht worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het gezondheidsbeleid; 6° de aanvrager toont aan dat het Logo voldoet aan de bepalingen over het werkgebied, vermeld in artikel 11.

Art. 5.§ 1 De minister bepaalt welke gegegevens de aanvraag tot erkenning moet bevatten om te kunnen oordelen of de erkenningsvoorwaarden vervuld zijn. Een aanvraag tot een erkenning is alleen ontvankelijk als ze die gegevens bevat. § 2. Als de aanvraag onontvankelijk is, wordt dat door het agentschap aan de aanvrager gemeld binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag tot erkenning. § 3. Het agentschap vervolledigt het erkenningsdossier eventueel met een inspectieverslag als vermeld in artikel 35, 4°. § 4. De beslissing van de administrateur-generaal waarbij de erkenning wordt verleend, wordt bezorgd aan de aanvrager. § 5. De administrateur-generaal uit het voornemen tot weigering van een erkenning als niet is voldaan aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 4.

Het voornemen tot weigering van een erkenning wordt met een aangetekende zending ter kennis gebracht van de aanvrager. Dat voornemen wordt gemotiveerd.

De aangetekende zending bevat naast het voornemen ook de uitleg over de mogelijkheid, de voorwaarden en de procedure om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het agentschap. § 6. Als de erkenning wordt geweigerd, kan het Logo in kwestie geen aanspraak maken op een vergoeding voor kosten, verbonden aan activiteiten die hebben plaatsgevonden om een erkenning te verkrijgen, of voor verlies van inkomsten door de weigering van de erkenning.

Art. 6.Alle gegevens en documenten die betrekking hebben op dit besluit worden elektronisch door en naar het agentschap gestuurd. Als dat niet mogelijk is, worden ze per post of fax gestuurd.

Art. 7.Als aan de voorwaarde van artikel 4, 4°, niet is voldaan, buiten de wil van het Logo in kwestie om, kan toch een erkenning worden verleend na de goedkeuring door de administrateur-generaal van de motivatie van de aanvrager waarom de voorwaarde niet is vervuld.

In voorkomend geval vermindert de administrateur-generaal het bedrag van de subsidie, vermeld in artikel 24, met 3 % per groep van preventieorganisaties als vermeld in artikel 1 van de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, die de aanvraag tot erkenning niet ondersteunt.

Art. 8.Om erkend te blijven, moet een Logo voldoen aan al de bepalingen van dit besluit en in het bijzonder : 1° voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4;2° voldoen aan de vereisten voor de samenstelling en aan de werkingsbeginselen, vermeld in artikel 12 tot en met 16;3° de opdrachten, vermeld in artikel 17, uitvoeren;4° de registratiegegevens over de uitvoering van de opdrachten en initiatieven bezorgen aan het agentschap.De vorm van de registratie en de wijze waarop de registratiegegevens moeten worden bezorgd, worden meegedeeld door het agentschap. De laatste registratiegegevens van een werkingsjaar worden uiterlijk drie maanden nadat het werkingsjaar is verstreken, bezorgd; 5° per werkingsjaar het financiële verslag, vermeld in artikel 32, bezorgen aan het agentschap, uiterlijk drie maanden nadat het werkingsjaar is verstreken;6° elke wijziging die betrekking heeft op de erkenning als Logo of de statuten ervan onmiddellijk aan het agentschap melden. De minister bepaalt welke gegevens geregistreerd moeten worden en bepaalt de frequentie waarmee de registratiegegevens over de uitvoering van de opdrachten en de initiatieven, vermeld in het eerste lid, 4°, bezorgd moeten worden. HOOFDSTUK IV. - Verlenging van de erkenning en weigering van de verlenging van de erkenning

Art. 9.De administrateur-generaal verlengt de erkenning van een Logo voor zes jaar voor zover het dossier tot verlenging van de erkenning voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8 en artikel 10, § 1 tot en met § 3.

Art. 10.§ 1. Om de continuïteit van de erkenning te kunnen garanderen, verzoekt het agentschap, minimaal twaalf maanden voordat de erkenning is afgelopen, een Logo om de informatie te bezorgen die conform artikel 8 nodig is voor een verlenging van de erkenning.

De administrateur-generaal bepaalt de nadere regels voor de vorm van die informatie en voor de wijze waarop die bezorgd moet worden. § 2. Het Logo bezorgt, minimaal zes maanden voordat de erkenning is afgelopen, de informatie, vermeld in paragraaf 1, over de samenstelling van een dossier tot verlenging van een erkenning aan het agentschap.

Het dossier tot verlenging van een erkenning is alleen ontvankelijk als het de nodige informatie, vermeld in paragraaf 1, bevat. Als het dossier onontvankelijk is, wordt het Logo minimaal drie maanden voordat de erkenning is afgelopen, daarvan op de hoogte gebracht.

Binnen een termijn van een maand na de datum van het bericht van onontvankelijkheid moet het Logo het dossier vervolledigen. Als het Logo die termijn niet respecteert en de eventuele reden die daarvoor door het Logo wordt opgegeven niet door het agentschap aanvaard wordt, moet er een nieuwe aanvraag tot erkenning ingediend worden. § 3. Het agentschap vervolledigt het dossier tot verlenging van een erkenning eventueel met een inspectieverslag als vermeld in artikel 35, 4°. § 4. De beslissing van de administrateur-generaal waarin de erkenning wordt verlengd, wordt bezorgd aan het Logo. § 5. Het voornemen tot weigering van een verlenging van erkenning wordt met een aangetekende zending ter kennis gebracht van het Logo.

Dat voornemen wordt gemotiveerd.

De aangetekende zending bevat naast het voornemen ook de uitleg over de mogelijkheid, de voorwaarden en de procedure om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het agentschap. § 6. Als de administrateur-generaal voordat de erkenning afgelopen is, geen beslissing als vermeld in paragraaf 4, neemt of geen voornemen uit tot weigering van de verlenging van de erkenning als vermeld in paragraaf 5, wordt de erkenning van rechtswege verlengd met drie jaar.

De erkenning wordt van rechtswege verlengd op voorwaarde dat het Logo de termijn, vermeld in paragraaf 2, respecteert en kan, volgens de bepalingen van dit besluit, worden geschorst of ingetrokken zoals een erkenning of een verlenging van een erkenning die niet van rechtswege is toegekend. § 7. Als de verlenging van de erkenning wordt geweigerd, kan het Logo in kwestie geen aanspraak maken op een vergoeding voor kosten, verbonden aan activiteiten die hebben plaatsgevonden om een verlenging van de erkenning te verkrijgen, of voor verlies van inkomsten door de weigering van de verlenging van de erkenning. HOOFDSTUK V. - Werkgebied, samenstelling en werkingsbeginselen

Art. 11.Het werkgebied van een Logo valt samen met het gebied van een regionale stad, vermeld in de bijlage bij het decreet van 23 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003035591 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen sluiten betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen, of met het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

In een gebied van een regionale stad en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kan maar een Logo worden erkend en gesubsidieerd.

Art. 12.Om de opdrachten en initiatieven uit te voeren, doet het Logo een beroep op personeelsleden en personen die ressorteren onder het Logo en op een netwerk van preventieorganisaties uit het werkgebied van het Logo.

Art. 13.Het Logo kan zelf personeelsleden aanwerven in dienstverband maar kan ook personen vergoeden voor prestaties.

De deskundigheden, vermeld in artikel 2 van de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, zijn in voldoende mate aanwezig onder de personeelsleden en personen die ressorteren onder het Logo. Er is sprake van voldoende deskundigheid als de opleiding, de vorming, de ervaring en de inzetbaarheid van die personeelsleden en personen het Logo in staat stellen om de opdrachten naar behoren uit te voeren.

Art. 14.Elke preventieorganisatie wordt door het Logo in kwestie uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk van dat Logo. Al de deelnemende preventieorganisaties samen vormen het netwerk van het Logo.

Art. 15.§ 1. Het Logo houdt rekening met de specifieke behoeften van delen van zijn werkgebied. § 2. Het Logo kan met een of meer andere Logo's samenwerken aan specifieke opdrachten en initiatieven.

Als twee of meer Logo's een structureel samenwerkingsverband willen aangaan, moet dat voornemen vooraf gemeld worden aan het agentschap en moet dat samenwerkingsverband goedgekeurd worden door de administrateur-generaal. Dat samenwerkingsverband tussen Logo's mag de samenwerking van het Logo met de preventieorganisaties uit zijn werkgebied niet in het gedrang brengen, noch de samenwerking met samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg of met centra voor geestelijke gezondheidszorg uit zijn werkgebied bemoeilijken.

Art. 16.De minister kan vastleggen dat het Logo samenwerkingsafspraken moet maken met andere organisaties en kan de minimale inhoud en de duur van die samenwerking vastleggen.

De minister legt dat in elk geval vast voor de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg en voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg waaraan preventiewerkers zijn verbonden. HOOFDSTUK VI. - Opdrachten

Art. 17.Ter uitvoering van artikel 30, § 1 en § 2, van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten voert een Logo binnen zijn werkgebied al de volgende opdrachten uit : 1° medewerking verlenen aan de minister en het agentschap bij de uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid en een locoregionaal aanspreekpunt zijn voor de Vlaamse overheid;2° de eigen werking en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen bekendmaken bij preventieorganisaties om informatie door te geven en een netwerk te vormen;3° aanspreekpunt zijn voor de preventieorganisaties en hen wegwijs maken in de methodieken en materialen die zijn gevalideerd door partnerorganisaties;4° de relevante preventieorganisaties sensibiliseren om acties uit te voeren die prioritair gericht zijn op het nastreven van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen;5° het resultaatgerichte overleg tussen preventieorganisaties stimuleren;6° de uitvoering van gezamenlijke acties door de preventieorganisaties coördineren;7° preventieorganisaties ondersteunen bij de uitvoering van hun acties op basis van de methodieken, aangeleverd door de partnerorganisaties of, na toestemming van het agentschap, door andere organisaties;8° samen met de preventieorganisaties in kwestie acties evalueren;9° meewerken aan de ontwikkeling en de evaluatie van methodieken, bij voorkeur in samenwerking met partnerorganisaties, vanuit de eigen deskundigheid en ervaring als Logo;10° het agentschap adviseren over het preventieve gezondheidsbeleid binnen het werkgebied van een Logo in het algemeen en over de behoefte aan methodieken en materialen voor preventieorganisaties in het bijzonder; 11° de lokale besturen, namelijk de gemeenten en de O.C.M.W.'s, adviseren bij de opmaak van het deel over preventieve gezondheidszorg van hun lokaal sociaal beleid; 12° acties uitvoeren in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid, als het Logo daarin gesteund wordt door zijn netwerk en die acties complementair zijn aan de taken van de preventieorganisaties;13° de eerstelijnsopdrachten van het Vlaams medisch milieukundig netwerk uitvoeren, behalve het Logo in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De minister kan de opdrachten, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 12°, nader bepalen. HOOFDSTUK VII. - Schorsing en intrekking van de erkenning

Art. 18.§ 1. De administrateur-generaal formuleert een voornemen tot schorsing van een erkenning als het Logo niet meer voldoet aan de voorwaarden om erkend te blijven, vermeld in artikel 8, en als de voorwaarden, vermeld in artikel 78, § 2, van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten, vervuld zijn. § 2. Het voornemen tot schorsing van een erkenning wordt met een aangetekende zending ter kennis gebracht van het Logo. Dat voornemen wordt gemotiveerd.

De aangetekende zending bevat naast het voornemen ook de mogelijkheid, de voorwaarden en de procedure om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het agentschap. § 3. Als de erkenning wordt geschorst, kan het Logo in kwestie geen aanspraak maken op een vergoeding voor kosten, verbonden aan activiteiten die hebben plaatsgevonden in het kader van de schorsing, of voor verlies van inkomsten door de schorsing van de erkenning. § 4. De volgende maatregelen kunnen opgelegd worden in het kader van de schorsing : 1° het Logo moet de preventieorganisaties van het netwerk informeren over de schorsing;2° het Logo moet zijn activiteiten als Logo stopzetten;3° de subsidie, vermeld in artikel 24, wordt geheel of gedeeltelijk ingehouden of teruggevorderd als de voorwaarden, vermeld in artikel 77 van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten, vervuld zijn. De maatregel, vermeld in het eerste lid, 3°, kan per Logo worden gemoduleerd, afhankelijk van de redenen voor de schorsing.

Art. 19.§ 1. De administrateur-generaal formuleert een voornemen tot intrekking van een erkenning als na een schorsing blijkt dat het Logo nog altijd niet voldoet aan de voorwaarden om erkend te blijven, vermeld in artikel 8, en als is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 78, § 2, van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten, en als de maatregelen in het kader van de schorsing, vermeld in artikel 18, § 4, niet worden nageleefd. § 2. De administrateur-generaal kan een erkenning ook intrekken als het Logo met een aangetekende zending daarom verzoekt. De beslissing van de administrateur-generaal wordt, binnen een termijn van zes maanden nadat het verzoek wordt ingediend, met een aangetekende zending bezorgd aan het Logo. § 3. Het voornemen tot intrekking van een erkenning wordt met een aangetekende zending bezorgd aan het Logo. Dat voornemen wordt gemotiveerd.

De aangetekende zending bevat naast het voornemen ook de mogelijkheid, de voorwaarden en de procedure om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het agentschap. § 4. Als de erkenning wordt ingetrokken, kan het Logo in kwestie geen aanspraak maken op een vergoeding voor kosten, verbonden aan activiteiten die hebben plaatsgevonden in het kader van de intrekking van de erkenning, of voor verlies van inkomsten door de intrekking van de erkenning. HOOFDSTUK VIII. - Beroepsprocedure

Art. 20.Een aanvrager of een Logo kan binnen dertig dagen nadat de aangetekende zending, vermeld in artikel 5, § 5, artikel 10, § 5, artikel 18, § 2, of artikel 19, § 3, is verstuurd, met een aangetekende zending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het agentschap in een van de volgende gevallen : 1° bij een voornemen tot weigering van een erkenning;2° bij een voornemen tot weigering van een verlenging van een erkenning;3° bij een voornemen tot schorsing van een erkenning;4° bij een voornemen tot intrekking van een erkenning. Het agentschap beoordeelt de ontvankelijkheid van het bezwaar dat een aanvrager of een Logo heeft ingediend tegen een voornemen dat door de administrateur-generaal wordt geuit.

Dat bezwaarschrift is onontvankelijk als : 1° het bezwaarschrift niet gemotiveerd is;2° het bezwaarschrift niet is ingediend met een aangetekende zending;3° het bezwaarschrift niet is ingediend binnen dertig dagen nadat de aangetekende zending, vermeld in artikel 5, § 5, artikel 10, § 5, artikel 18, § 2, en artikel 19, § 3, verstuurd is. Het agentschap bezorgt het ontvankelijke bezwaarschrift, samen met het volledige administratieve dossier en de eventuele verweermiddelen, binnen vijftien dagen na de ontvangst ervan aan de voorzitter van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Art. 21.§ 1. De Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt een advies op over het bezwaarschrift dat ingediend wordt, en bezorgt dat advies aan de minister en de administrateur-generaal. § 2. Als het advies van die beroepsinstantie het voornemen van de administrateur-generaal bevestigt, beslist de administrateur-generaal. § 3. Als het advies van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal of als de termijn van het verstrekken van advies door de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verstreken, beslist de minister. § 4. Als het Logo geen bezwaarschrift indient binnen dertig dagen nadat de aangetekende zending, vermeld in artikel 5, § 5, artikel 10, § 5, artikel 18, § 2, en artikel 19, § 3, is verstuurd, wordt, nadat die termijn verstreken is, de beslissing van de administrateur-generaal aangetekend verstuurd naar het Logo of de aanvrager.

Art. 22.De beslissing wordt aan het Logo bezorgd uiterlijk een maand na de datum van de ontvangst van het advies van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. HOOFDSTUK IX. - Subsidiëring

Art. 23.Elk werkingsjaar wordt aan een Logo een subsidie toegekend.

Art. 24.De subsidie voor een Logo, vermeld in artikel 23, bedraagt 60.000 euro (zestigduizend euro), vermeerderd met 0,53 euro (drieënvijftig cent) per inwoner in het werkgebied van het Logo.

Art. 25.Het aantal inwoners in het werkgebied van het Logo wordt, voor de toepassing van dit besluit, bepaald door het agentschap op basis van de gegevens die worden aangeleverd door de dienst Demografie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en die betrekking hebben op het kalenderjaar dat twee kalenderjaren voorafgaat aan het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

In afwijking van het eerste lid worden voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 300.000 inwoners in rekening gebracht.

Art. 26.De subsidie, vermeld in artikel 23, die berekend wordt per Logo conform artikel 24 en 25, wordt elk werkingsjaar in januari geïndexeerd volgens de ontwikkeling van de gezondheidsindex en volgens de volgende formule : geïndexeerde subsidie per Logo = basisbedrag X gezondheidsindex december x-1/gezondheidsindex december 2008 In die formule wordt verstaan onder : 1° x : het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft;2° basisbedrag : het bedrag dat berekend is per Logo conform artikel 24 en 25;3° gezondheidsindex : het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.

Art. 27.§ 1. De Logo's ontvangen driemaandelijks een deel van de subsidie.

Elk deel bedraagt 25 % van de geïndexeerde subsidie.

Het derde en het vierde deel voor een bepaald werkingsjaar worden, behalve in het eerste werkingsjaar van een erkenning als Logo, pas uitbetaald als de registratiegegevens, vermeld in artikel 8, 4°, en het financiële verslag, vermeld in artikel 8, 5°, van het vorige werkingsjaar aan het agentschap worden bezorgd. § 2. In de loop van het volgende werkingsjaar maakt het agentschap een jaarafrekening op basis van zijn beoordeling van de registratiegegevens, vermeld in artikel 8, 4°, die bezorgd werden, en van het financiële verslag, vermeld in artikel 8, 5°.

Als uit die evaluatie blijkt dat de financiële verantwoording of de uitvoering van de opdrachten onvoldoende is, kan het agentschap beslissen om een deel van de kosten die door een Logo ingebracht worden, niet te aanvaarden. De begunstigde kan tegen die beslissing bezwaar aantekenen bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

Art. 28.Inkomsten die verkregen worden buiten dit besluit, worden niet in mindering gebracht van de subsidie die toegekend wordt in het kader van dit besluit, tenzij dubbele financiering wordt aangetoond.

Als dubbele financiering van dezelfde opdracht wordt aangetoond, worden de uitgaven in kwestie niet als kosten aanvaard in het kader van dit besluit.

Art. 29.§ 1. De aanleg van een reserve per Logo als vermeld in artikel 38, § 3, van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten, die wordt opgebouwd uit de subsidie in het kader van dit besluit, hierna reserve te noemen, wordt toegestaan. § 2. De reserve wordt elk werkingsjaar ter gelegenheid van de jaarafrekening door het agentschap bepaald door de subsidie in het kader van dit besluit te verminderen met de uitgaven die aanvaard zijn door het agentschap in het kader van de uitvoering van dit besluit. § 3. De reserve die wordt opgebouwd in een bepaald werkingsjaar, mag niet meer bedragen dan een vierde van de geïndexeerde subsidie voor het werkingsjaar in kwestie.

De gecumuleerde reserve mag op het einde van een bepaald werkingsjaar nooit meer bedragen dan de helft van de geïndexeerde subsidie voor het werkingsjaar in kwestie.

Als de reserve de limieten, vermeld in het eerste en tweede lid, overschrijdt, wordt dat verrekend bij de eerstvolgende uitbetaling van subsidies in het kader van dit besluit, of wordt het bedrag van de overschrijding van de reserve teruggevorderd. § 4. De reserve is overdraagbaar naar een volgend werkingsjaar binnen een lopende erkenning of naar een volgende erkenning van dezelfde rechtspersoon of de rechtsopvolger ervan. Als werkgebieden wijzigen, wordt de reserve verdeeld in verhouding tot het aantal inwoners van de nieuwe werkgebieden.

Zonder afbreuk te doen aan de bepaling § 3, tweede lid, wordt de reserve in voorkomend geval verhoogd met de reserve van een of meer Logo's die voordien geheel of gedeeltelijk in het werkgebied van het Logo werkten en die hun reserve hebben opgebouwd met subsidies van de Vlaamse overheid. § 5. De reserve kan alleen aangewend worden voor de realisatie van de opdrachten en initiatieven van het Logo en voor de verbintenissen die eruit voortvloeien. § 6. Als de erkenning wordt ingetrokken of als geen nieuwe erkenning wordt verleend aan dezelfde rechtspersoon of aan de rechtsopvolger ervan, wordt de reserve integraal ingebracht bij de bepaling en de vereffening van de subsidie voor het laatste werkingsjaar van de erkenning. In voorkomend geval wordt de subsidie teruggevorderd.

Art. 30.§ 1. Alleen de kosten die betrekking hebben op de uitvoering van de opdrachten en initiatieven, kunnen in rekening worden gebracht. § 2. Kosten van reizen naar en verblijven in het buitenland en reis- en verblijfskosten van buitenlandse deskundigen worden alleen vergoed als het agentschap daarvoor op voorhand toestemming heeft verleend. § 3. Kosten die verbonden zijn aan leningen, worden niet terugbetaald behalve als het agentschap daarvoor op voorhand toestemming heeft verleend. § 4. Voor de aankoop van uitrustingsgoederen voor een bedrag dat hoger is dan 5 % van de subsidie van het werkingsjaar in kwestie, moet op voorhand toestemming worden verleend door het agentschap.

Uitrustingsgoederen kunnen alleen worden gefinancierd via dit besluit als de kosten ervan gespreid worden afgeschreven. De afschrijvingstermijn voor informatica-apparatuur, hard- en software, bedraagt ten minste drie jaar. § 5. De aanwending van middelen die verkregen zijn in het kader van dit besluit, om onroerende goederen al dan niet volledig te verwerven, is alleen mogelijk als de minister daarvoor op voorhand, na advies van de inspectie van financiën, toestemming heeft verleend.

Art. 31.§ 1. Iedere mediacampagne wordt door het Logo minimaal veertien dagen op voorhand gemeld aan het agentschap. § 2. De steun van de Vlaamse overheid moet vermeld worden op publicaties, presentaties en andere mededelingen over de opdrachten en initiatieven van het Logo.

Die publicaties, presentaties en mededelingen worden, bij voorkeur elektronisch, bezorgd aan het agentschap. Als dat niet mogelijk is, wordt het agentschap daarover geïnformeerd. § 3. De Vlaamse overheid mag, zonder dat ze eventuele kosten moet betalen of aan andere verplichtingen moet voldoen, gebruikmaken van logo's, foto's, publicaties, documenten en andere materialen die, al dan niet volledig, in het kader van dit besluit werden ontwikkeld, en waarvan het Logo, of zijn onderaannemer, de rechten bezit.

Art. 32.Het financiële verslag, vermeld in artikel 8, 5°, omvat : 1° de resultatenrekening die betrekking heeft op dit besluit;2° de oorsprong, de omvang en de besteding van de eventuele middelen die het Logo heeft verkregen buiten dit besluit en die aangewend worden om de opdrachten en initiatieven van het Logo te realiseren;3° een genummerde lijst van de kosten die gemaakt zijn, met verwijzing naar de uitgavencategorie.Het Logo houdt de originele bewijsstukken bij; 4° een voor waar en echt verklaarde schuldvordering;5° indien van toepassing, een afschrijvingstabel met de lopende en de nieuwe afschrijvingen. De resultatenrekening, vermeld in het eerste lid, 1°, geeft, onder meer, informatie over de besteding van de subsidie per uitgavencategorie, en in het bijzonder over : 1° de besteding van de subsidie aan personeelskosten per personeelslid en per persoon, vermeld in artikel 12, met vermelding van de functie en de tewerkstellingstijd van de medewerker in kwestie;2° de besteding van de subsidie aan de uitbesteding van opdrachten en initiatieven.

Art. 33.De administrateur-generaal kan de vorm van het financiële verslag nader bepalen.

Art. 34.Voor Logo's met een erkenning die niet ingaat op 1 januari of die niet eindigt op 31 december, worden alle bedragen, vermeld in dit besluit, in verhouding verrekend. HOOFDSTUK X. - Het toezicht

Art. 35.Het agentschap wordt belast met het toezicht op de Logo's. Om het toezicht uit te oefenen, kan het agentschap : 1° gebruikmaken van de registratiegegevens, vermeld in artikel 8, 4°;2° gebruikmaken van gegevens die aangeleverd worden door derden;3° alle aanvullende gegevens die daartoe nodig zijn, vragen aan de Logo's;4° bij aanvragers of bij Logo's een onderzoek verrichten of laten verrichten door het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, opgericht bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004035639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn en Volksgezondheid sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.Het inspectieverslag wordt bij het erkenningsdossier gevoegd dat door het agentschap wordt aangelegd en dat wordt bezorgd aan de VZW of het Logo.

Art. 36.De voortgang van de realisatie van de opdrachten en initiatieven van de Logo's wordt, als het agentschap dat nodig acht, gecontroleerd en aangestuurd tijdens overlegmomenten met het agentschap. Het overleg wordt door het Logo voorbereid en gedocumenteerd, zodat een goede voortgangscontrole mogelijk is.

Het agentschap kan andere deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan het overleg. HOOFDSTUK XI. - Administratieve sancties

Art. 37.Als niet wordt voldaan aan de bepalingen van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten en van dit besluit, kan de administrateur-generaal : 1° ter uitvoering van artikel 76 van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten een administratieve geldboete opleggen;2° ter uitvoering van artikel 77 van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten de subsidie van een Logo inhouden of terugvorderen;3° ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten sluiten de erkenning van een Logo schorsen of intrekken. De administratieve sanctie, vermeld in het eerste lid, 3°, wordt opgelegd volgens de bepalingen, vermeld in artikel 18 tot en met 22. HOOFDSTUK XII. - Wijzigingsbepalingen

Art. 38.In artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie, vervangen bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 30/05/1998 numac 1998035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994 houdende de regeling van de toekenning van de specialisatiebeurzen door het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering sluiten en gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007, worden de woorden "en de Logo's" geschrapt.

Art. 39.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 30/05/1998 numac 1998035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994 houdende de regeling van de toekenning van de specialisatiebeurzen door het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering sluiten, worden de woorden "en de Logo's" geschrapt.

Art. 40.Artikel 21bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 30/05/1998 numac 1998035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994 houdende de regeling van de toekenning van de specialisatiebeurzen door het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering sluiten en gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998, wordt opgeheven.

Art. 41.Artikel 21ter en 21quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 30/05/1998 numac 1998035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994 houdende de regeling van de toekenning van de specialisatiebeurzen door het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering sluiten, worden opgeheven.

Art. 42.Artikel 21quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 30/05/1998 numac 1998035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994 houdende de regeling van de toekenning van de specialisatiebeurzen door het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering sluiten en gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998, 30 november 2001 en 12 januari 2007, wordt opgeheven.

Art. 43.In artikel 21sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 30/05/1998 numac 1998035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994 houdende de regeling van de toekenning van de specialisatiebeurzen door het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering sluiten en gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007, wordt de zinsnede ", met inachtneming van de rol van de Logo's," geschrapt. HOOFDSTUK XIII. - Inwerkingtreding en slotbepaling

Art. 44.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2009, met uitzondering van : 1° artikel 3, 23 en 24, die in werking treden op 1 januari 2010;2° artikel 17, eerste lid, 13°, dat in werking treedt op een datum, die de Vlaamse Regering bepaalt;3° artikel 38 tot en met 43, die in werking treden op 31 december 2009.

Art. 45.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 januari 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Mevr. V. HEEREN

Bijlage

Artikel 1.De preventieorganisaties die minstens moeten worden uitgenodigd om te participeren in het Logo en om het Logo te ondersteunen, zijn al de preventieorganisaties die behoren tot de volgende groepen die in het werkgebied van het Logo werken : 1° de huisartsenkringen die in het werkgebied van het Logo werken;2° de centra voor leerlingenbegeleiding, afgekort de CLB's, met scholen in het werkgebied van het Logo;3° de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, met een door de Vlaamse overheid erkende afdeling Medisch Toezicht waarop bedrijven in het werkgebied van het Logo een beroep doen, en de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk, met een door de Vlaamse overheid erkend departement Medisch Toezicht, van bedrijven in het werkgebied van het Logo; 4° de lokale besturen : hetzij de gemeentebesturen, hetzij de O.C.M.W.'s, hetzij de gemeentebesturen en de O.C.M.W.'s samen met een werking in het werkgebied van het Logo; 5° de diensten van de ziekenfondsen die de gezondheidsbevordering behartigen en die in het werkgebied van het Logo werken;6° de consultatiebureaus van Kind en Gezin die in het werkgebied van het Logo werken. Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt de groep, vermeld in punt 4°, vervangen door de dienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

Art. 2.Het Logo doet een beroep op personeelsleden en personen die beschikken over voldoende deskundigheid op het vlak van : 1° de aansturing van een netwerk en de impact ervan;2° de communicatie en samenwerking met de verschillende beleidsniveaus en met de media;3° de communicatie met en tussen de preventieorganisaties van het netwerk om het preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren;4° de preventieve gezondheidszorg in het algemeen en de gezondheidsbevordering en ziektepreventie in het bijzonder;5° de administratieve en logistieke organisatie van de opdrachten;6° de coaching en de ondersteuning van de uitvoering van acties met betrekking tot het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid. Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's.

Brussel, 30 januari 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Mevr. V. HEEREN

^