Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2008 type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2008. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009002015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009027054 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen voor de aangiften bedoeld in artikel 4, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van de eigenschap als ambtenaar van de Gerechtelijke Politie aan leden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 23/11/2009 numac 2008036405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2008 tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de bekkenbeheerplannen overeenkomstig artikel 48 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009200897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende ambtshalve toekenning van onderwijsbevoegdheid aan centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009201060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009201142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot in werking stelling van de ontbinding zonder vereffening van het Vlaams Agentschap Ondernemen en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten en vermogen aan het Agentschap Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 24/03/2009 numac 2009201213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt
^