Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 januari 2023
gepubliceerd op 10 mei 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving over de erkenning van gezondheidszorgberoepen

bron
vlaamse overheid
numac
2023030441
pub.
10/05/2023
prom.
13/01/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving over de erkenning van gezondheidszorgberoepen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 101/2, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015459 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 type decreet prom. 24/06/2022 pub. 15/07/2022 numac 2022015232 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen over de beleidsvelden Vlaamse sociale bescherming, gezondheidspreventie, algemene ziekenhuizen en gezondheids- en woonzorg sluiten en artikel 101/5, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2022.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 september 2022. - De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2022/101 gegeven op 11 oktober 2022. - De Raad van State heeft advies 72.504/3 gegeven op 13 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten sluiten betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Artikel 1.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten sluiten betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt: " § 4. Als onderwijsinstellingen het diploma dat vereist is voor een erkenning conform artikel 72, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, registreren in de leer- en ervaringsbewijzendatabank, vermeld in artikel 20 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, hoeft de houder van dat diploma zelf geen individuele aanvraag in te dienen en wordt de erkenning als beoefenaar van een paramedisch beroep automatisch afgeleverd.".

Art. 2.Artikel 12 en 13 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 12.§ 1. Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft en het agentschap beslist om dat advies te volgen, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing aan de aanvrager met een aangetekende brief. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het negatieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 7, § 1, artikel 9, § 1, artikel 10, § 1, of artikel 11, § 1, opnieuw voorgelegd aan de erkenningscommissie, die op basis van die stukken een nieuw advies uitbrengt.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.

Art. 13.§ 1. Als de erkenningscommissie een positief advies geeft en het agentschap van oordeel is dat het advies van de erkenningscommissie niet gevolgd kan worden, brengt het de erkenningscommissie daarvan op de hoogte.

Als de erkenningscommissie na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bij haar oorspronkelijke positieve advies blijft, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing, samen met het positieve advies, aan de aanvrager. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het positieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 7, § 1, artikel 9, § 1, artikel 10, § 1, of artikel 11, § 1, voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, die op basis van die stukken een definitieve beslissing neemt over het dossier in kwestie.

Het agentschap bezorgt de definitieve beslissing van de minister aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.".

Art. 3.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen sluiten, wordt een artikel 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 14/1.Als conform artikel 12, § 4, een erkenning wordt afgeleverd op basis van de leer- en ervaringsbewijzendatabank en achteraf blijkt dat onterecht een erkenning is afgeleverd omdat de gegevens niet correct zijn, kan het agentschap de erkenning in afwijking van artikel 14 intrekken. Die beslissing wordt aan de persoon in kwestie bezorgd.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige

Art. 4.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige wordt de zinsnede "Ter uitvoering van artikel 61 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, worden bij het agentschap erkenningscommissies opgericht:" vervangen door de zinsnede "Bij het agentschap worden de volgende erkenningscommissies opgericht:".

Art. 5.Artikel 12 en 13 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 12.§ 1. Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft en het agentschap beslist om dat advies te volgen, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing aan de aanvrager met een aangetekende brief. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het negatieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 10, § 1, of artikel 11, § 1, opnieuw voorgelegd aan de erkenningscommissie, die op basis van die stukken een nieuw advies uitbrengt.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.

Art. 13.§ 1. Als de erkenningscommissie een positief advies geeft en als het agentschap van oordeel is dat het advies van de erkenningscommissie niet gevolgd kan worden, brengt het de erkenningscommissie daarvan op de hoogte.

Als de erkenningscommissie na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bij haar oorspronkelijke positieve advies blijft, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing, samen met het positieve advies, aan de aanvrager. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het positieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 10, § 1, of artikel 11, § 1, voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, die op basis van die stukken een definitieve beslissing neemt over het dossier in kwestie.

Het agentschap bezorgt de definitieve beslissing van de minister aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.".

Art. 6.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen sluiten, wordt een artikel 17/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 17/1.Als conform artikel 11, § 4, een registratie wordt afgeleverd op basis van gegevensuitwisseling met een onderwijsinstelling en achteraf blijkt dat onterecht een registratie is afgeleverd omdat de gegevens niet correct zijn, kan het agentschap de registratie in afwijking van artikel 17 intrekken. Die beslissing wordt aan de persoon in kwestie bezorgd.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten sluiten houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten

Art. 7.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten sluiten houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt: " § 4. Als onderwijsinstellingen het diploma dat vereist is voor een erkenning conform artikel 43, § 2, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, registreren in de leer- en ervaringsbewijzendatabank, vermeld in artikel 20 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, hoeft de houder van dat diploma zelf geen individuele aanvraag in te dienen en wordt de erkenning als kinesitherapeut automatisch afgeleverd.".

Art. 8.Artikel 10 en 11 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 10.§ 1. Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft en het agentschap beslist om dat advies te volgen, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing aan de aanvrager met een aangetekende brief. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het negatieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 7, § 1, artikel 8, § 1, of artikel 9, § 1, opnieuw voorgelegd aan de erkenningscommissie, die op basis van die stukken een nieuw advies uitbrengt.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.

Art. 11.§ 1. Als de erkenningscommissie een positief advies geeft en als het agentschap van oordeel is dat het advies van de erkenningscommissie niet gevolgd kan worden, brengt het de erkenningscommissie daarvan op de hoogte.

Als de erkenningscommissie na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bij haar oorspronkelijke positieve advies blijft, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing, samen met het positieve advies, aan de aanvrager. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het positieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 7, § 1, artikel 8, § 1, of artikel 9, § 1, voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, die op basis van die stukken een definitieve beslissing neemt over het dossier in kwestie.

Het agentschap bezorgt de definitieve beslissing van de minister aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.".

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 12/1.Als conform artikel 12, § 4, een erkenning wordt afgeleverd op basis van de leer- en ervaringsbewijzendatabank en achteraf blijkt dat onterecht een erkenning is afgeleverd omdat de gegevens niet correct zijn, kan het agentschap de erkenning in afwijking van artikel 12 intrekken. Die beslissing wordt aan de persoon in kwestie bezorgd.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016035680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

Art. 10.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016035680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, wordt de zinsnede ", en de stageovereenkomst die de kandidaat heeft gesloten met de stagedienst en de stagemeester die hem bij de uitvoering van zijn stageplan zullen begeleiden" opgeheven;2° aan paragraaf 4, tweede lid, wordt de zinsnede ", tenzij de erkenningscommissie in specifieke omstandigheden anders adviseert" toegevoegd.

Art. 11.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen sluiten, wordt een artikel 7/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 7/2.De kandidaat houdt een exemplaar bij van de stageovereenkomst die de kandidaat heeft gesloten met de stagedienst en de stagemeester die hem bij de uitvoering van zijn stageplan begeleiden, en bezorgt dat op verzoek van het agentschap.".

Art. 12.Artikel 13 en 14 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 13.§ 1. Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft en het agentschap beslist om dat advies te volgen, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing aan de aanvrager met een aangetekende brief. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het negatieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vemeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 7, § 1, artikel 10, § 1, of artikel 12, § 1, of het stageschrift, vermeld in artikel 9, § 1, opnieuw voorgelegd aan de erkenningscommissie, die op basis van die stukken een nieuw advies uitbrengt.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.

Art. 14.§ 1. Als de erkenningscommissie een positief advies geeft en als het agentschap van oordeel is dat het advies van de erkenningscommissie niet gevolgd kan worden, brengt het de erkenningscommissie daarvan op de hoogte.

Als de erkenningscommissie na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bij haar oorspronkelijke positieve advies blijft, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing, samen met het positieve advies, aan de aanvrager. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het positieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 7, § 1, artikel 10, § 1, of artikel 12, § 1, of het stageschrift, vermeld in artikel 9, § 1, voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, die op basis van die stukken een definitieve beslissing neemt over het dossier in kwestie.

Het agentschap bezorgt de definitieve beslissing van de minister aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017030187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen

Art. 13.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017030187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen wordt een punt 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "4/1° titel van niveau 2: een titel van niveau 2 als vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;".

Art. 14.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 15.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden punt 3° en punt 4° opgeheven;2° aan paragraaf 1 worden een vierde tot en met zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Voorafgaand aan de indiening van het stageplan, vermeld in het derde lid, of uiterlijk tegelijk met de indiening ervan kan een kandidaat aan het agentschap een verkorting vragen als hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° een volledige of gedeeltijke opleiding in het buitenland hebben gevolgd die niet is bekrachtigd door een kwalificerende beroepstitel;2° in België erkend zijn voor een titel van niveau 2 of niveau 3;3° een volledige of gedeeltelijke opleiding voor een titel van niveau 2 of niveau 3 in België hebben gevolgd op basis van een goedgekeurd stageplan. Het agentschap stelt voor de aanvraag van een verkorting als vermeld in het vierde lid, een aanvraagformulier ter beschikking.

Om de aanvragen, vermeld in het vierde lid, in te dienen, kan het agentschap een digitaal platform ter beschikking stellen dat het aanvraagformulier, vermeld in het vijfde lid, aanvult of vervangt."; 3° aan paragraaf 2 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft over een verkorting als vermeld in paragraaf 1, vierde lid, kan geen advies worden gegeven over het bijbehorende stageplan."; 4° aan paragraaf 4, tweede lid, wordt de zinsnede ", tenzij de erkenningscommissie in specifieke omstandigheden anders adviseert" toegevoegd.

Art. 16.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen sluiten, wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 9/1.De kandidaat-specialist houdt een exemplaar bij van elke schriftelijke overeenkomst die gesloten is tussen de kandidaat en de stagemeester of de verantwoordelijke instelling, over de vergoeding van de kandidaat, met nauwkeurige vermelding van de duur van de overeenkomst, en bezorgt dat op verzoek van het agentschap.

De kandidaat-huisarts houdt een exemplaar bij van elke opleidingsovereenkomst die gesloten is tussen de kandidaat en de stagemeester of de verantwoordelijke instelling, over de vergoeding van de kandidaat, met nauwkeurige vermelding van de duur van de overeenkomst, en bezorgt dat op verzoek van het agentschap.".

Art. 17.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen sluiten, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 18.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen sluiten, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 19.In artikel 14, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het eindattest van de coördinerende stagemeester;".

Art. 20.Artikel 16 en 17 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 16.§ 1. Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft en het agentschap beslist om dat advies te volgen, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing aan de aanvrager met een aangetekende brief. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het negatieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 8, § 1, of artikel 14, § 1, of het stagerapport, vermeld in artikel 11, voorgelegd aan de adviescommissie.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037262 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager, tenzij het advies van de adviescommissie afwijkt van het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1. In dat laatste geval beslist de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.

Art. 17.§ 1. Als de erkenningscommissie een positief advies geeft en als het agentschap van oordeel is dat het advies van de erkenningscommissie niet gevolgd kan worden, brengt het de erkenningscommissie daarvan op de hoogte.

Als de erkenningscommissie na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bij haar oorspronkelijke positieve advies blijft, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing, samen met het positieve advies, aan de aanvrager. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het positieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 8, § 1, of artikel 14, § 1, of het stagerapport, vermeld in artikel 11, voorgelegd aan de adviescommissie.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037262 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager, tenzij het advies van de adviescommissie afwijkt van het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid. In dat laatste geval beslist de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel sluiten betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel

Art. 21.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel sluiten betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, wordt punt 2° opgeheven;2° aan paragraaf 4, tweede lid, wordt de zinsnede ", tenzij de erkenningscommissie in specifieke omstandigheden anders adviseert" toegevoegd.

Art. 22.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen sluiten, wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 9/1.De kandidaat houdt een exemplaar bij van elke schriftelijke overeenkomst die gesloten is tussen de kandidaat en een of meer stagemeesters of de verantwoordelijke instelling, over de vergoeding van de kandidaat, met nauwkeurige vermelding van de duur van de overeenkomst, en bezorgt dat op verzoek van het agentschap.".

Art. 23.In artikel 14, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het eindattest van de coördinerende stagemeester;".

Art. 24.Artikel 16 en 17 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 16.§ 1. Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft en het agentschap beslist om dat advies te volgen, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing aan de aanvrager met een aangetekende brief. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het negatieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 8, § 1, of artikel 14, § 1, of het stagerapport, vermeld in artikel 11, voorgelegd aan de adviescommissie.

De bezwaarnota wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037262 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager, tenzij het advies van de adviescommissie afwijkt van het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1. In dat laatste geval beslist de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.

Art. 17.§ 1. Als de erkenningscommissie een positief advies geeft en als het agentschap van oordeel is dat het advies van de erkenningscommissie niet gevolgd kan worden, brengt het de erkenningscommissie daarvan op de hoogte.

Als de erkenningscommissie na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bij haar oorspronkelijke positieve advies blijft, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing, samen met het positieve advies, aan de aanvrager. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het positieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 8, § 1, of artikel 14, § 1, of het stagerapport, vermeld in artikel 11, voorgelegd aan de adviescommissie.

De bezwaarnota wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037262 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager, tenzij het advies van de adviescommissie afwijkt van het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid. In dat laatste geval beslist de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw sluiten betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Art. 25.Artikel 9 en 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw sluiten betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw worden vervangen door wat volgt: "

Art. 9.§ 1. Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft en het agentschap beslist om dat advies te volgen, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing aan de aanvrager met een aangetekende brief. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het negatieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 7, § 1, opnieuw voorgelegd aan de erkenningscommissie, die op basis van die stukken een nieuw advies uitbrengt.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.

Art. 10.§ 1. Als de erkenningscommissie een positief advies geeft en als het agentschap van oordeel is dat het advies van de erkenningscommissie niet gevolgd kan worden, brengt het de erkenningscommissie daarvan op de hoogte.

Als de erkenningscommissie na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bij haar oorspronkelijke positieve advies blijft, bezorgt het agentschap een voornemen tot negatieve beslissing, samen met het positieve advies, aan de aanvrager. § 2. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de dag waarop hij het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft ontvangen, een bezwaarnota met zijn opmerkingen bezorgen aan het agentschap.

De bezwaarnota van de aanvrager, vermeld in het eerste lid, wordt, samen met het positieve advies en het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, en het aanvraagdossier, vermeld in artikel 7, § 1, voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, die op basis van die stukken een definitieve beslissing neemt over het dossier in kwestie.

Het agentschap bezorgt de definitieve beslissing van de minister aan de aanvrager. § 3. Als de aanvrager geen bezwaarnota indient binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt het voornemen tot negatieve beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing te zijn.". HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen

Art. 26.Dit besluit treedt in werking op 31 mei 2023.

Art. 27.De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 januari 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS

^