Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 maart 2019
gepubliceerd op 08 mei 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen

bron
vlaamse overheid
numac
2019012112
pub.
08/05/2019
prom.
29/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/29/2019012112/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MAART 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61, artikel 72, § 2, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van Verordening nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 type wet prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 22/06/2016 pub. 25/09/2017 numac 2017013105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Montevideo op 23 augustus 2013 (2)(3) type wet prom. 22/06/2016 pub. 19/07/2018 numac 2016015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Brussel op 21 mei 2014 (1)(2) sluiten, artikel 88 en 153, § 3, vijfde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige sluiten betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016035680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017030187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel sluiten betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op advies 65356/3 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige sluiten betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Artikel 1.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige sluiten betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "lid of in artikel 153, § 3, derde" vervangen door de zinsnede ", derde of vierde";2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord "daarvoor" en het woord "zijn" de zinsnede "uiterlijk binnen een jaar na het moment, vermeld in artikel 153, § 3, eerste, derde of vierde lid, van de voormelde wet," ingevoegd;3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt tussen het woord "dossiers" en het woord "worden" de zinsnede "die tijdig zijn ingediend," ingevoegd.

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord "daarvoor" en het woord "zijn" de zinsnede "uiterlijk binnen een jaar na het moment, vermeld in artikel 153, § 3, tweede lid, van de voormelde wet," ingevoegd;2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt tussen het woord "dossiers" en het woord "worden" de zinsnede "die tijdig zijn ingediend," ingevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige

Art. 3.In artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "vier" telkens vervangen door het woord "drie";2° in het tweede lid wordt het woord "vier" telkens vervangen door het woord "twee";3° in het derde lid wordt het woord "vier" telkens vervangen door het woord "drie".

Art. 4.In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "drie" vervangen door het woord "twee". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016035680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

Art. 5.In het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016035680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 7/1.De kandidaat legt elke wijziging van zijn stageplan vooraf aan het agentschap ter goedkeuring voor. Alle bepalingen die betrekking hebben op een nieuw stageplan, zijn ook van toepassing op de wijziging van een stageplan.".

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2 worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt: "Voor elke onderbreking, vermeld in het eerste lid, wordt de stage verlengd. De kandidaat legt een voorstel van stageverlenging ter goedkeuring voor aan het agentschap. Het agentschap beslist na advies van de erkenningscommissie. Het gemotiveerde advies van de erkenningscommissie wordt bij de beslissing gevoegd."; 2° aan paragraaf 3 worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt: "Voor elke onderbreking, vermeld in het eerste lid, van meer dan vijftien weken wordt de stage verlengd naar rato van het deel van de onderbreking dat de vijftien weken overschrijdt. De kandidaat legt een voorstel van stageverlenging voor het deel van de onderbreking dat de vijftien weken overschrijdt, ter goedkeuring voor aan het agentschap. Het agentschap beslist na advies van de erkenningscommissie. Het gemotiveerde advies van de erkenningscommissie wordt bij de beslissing gevoegd."; 3° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "stageboekje" vervangen door het woord "stageschrift"; 2° in paragraaf 2 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 3° in paragraaf 2 wordt het vijfde lid vervangen door wat volgt: "Als er een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan de erkenningscommissie."; 3° in paragraaf 2, zesde lid, wordt tussen het woord "beslissing" en het woord "aan" de zinsnede ", na advies van de erkenningscommissie," ingevoegd; 4° in paragraaf 3 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 5° in paragraaf 3 wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Als er een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan de erkenningscommissie."; 6° in paragraaf 3 wordt in het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, de zinsnede "Na inzage van het verslag, adviseert de erkenningscommissie" vervangen door de woorden "De erkenningscommissie adviseert";7° in paragraaf 3 worden in het bestaande zesde lid, dat het zevende lid wordt, de woorden "kan er zonder onderzoeksprocedure een einde worden gesteld aan de opleiding van de kandidaat en verliest de kandidaat zijn voorlopige erkenning" vervangen door de woorden "kan de erkenningscommissie adviseren zonder onderzoeksprocedure een einde te stellen aan de opleiding van de kandidaat en kan de kandidaat zijn voorlopige erkenning verliezen"; 8° aan paragraaf 3 wordt een achtste lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing, na een advies van de erkenningscommissie als vermeld in het zesde en het zevende lid, aan de kandidaat en de stagemeester.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017030187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen

Art. 8.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017030187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 1/1. De erkenningscommissies, vermeld in paragraaf 1, worden samengesteld uit een gelijk aantal leden voorgedragen door de beroepsverenigingen en voorgedragen door de Vlaamse geneeskundefaculteiten.".

Art. 9.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2 worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt: "Voor elke onderbreking, vermeld in het eerste lid, wordt de stage verlengd. De kandidaat legt een voorstel van stageverlenging ter goedkeuring voor aan het agentschap. Het agentschap beslist na advies van de erkenningscommissie. Het gemotiveerde advies van de erkenningscommissie wordt bij de beslissing gevoegd."; 2° aan paragraaf 3 worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt: "Voor elke onderbreking, vermeld in het eerste lid, van meer dan vijftien weken wordt de stage verlengd naar rato van het deel van de onderbreking dat de vijftien weken overschrijdt. De kandidaat legt een voorstel van stageverlenging voor het deel van de onderbreking dat de vijftien weken overschrijdt, ter goedkeuring voor aan het agentschap. Het agentschap beslist na advies van de erkenningscommissie. Het gemotiveerde advies van de erkenningscommissie wordt bij de beslissing gevoegd."; 3° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 2° in paragraaf 1 wordt het vijfde lid vervangen door wat volgt: "Als er een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan de erkenningscommissie."; 3° in paragraaf 1, zesde lid, wordt tussen het woord "beslissing" en het woord "aan" de zinsnede ", na advies van de erkenningscommissie," ingevoegd; 4° in paragraaf 2 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 5° in paragraaf 2 wordt het vijfde lid vervangen door wat volgt: "Als er een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan het voorzitterscollege."; 6° in paragraaf 2, zesde lid, wordt tussen het woord "beslissing" en het woord "aan" de zinsnede ", na advies van het voorzitterscollege," ingevoegd.

Art. 11.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 2° in paragraaf 1 wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan de erkenningscommissie."; 3° in paragraaf 1 worden in het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, de woorden "Na inzage van het verslag adviseert de erkenningscommissie" vervangen door de woorden "De erkenningscommissie adviseert";4° in paragraaf 1 wordt in het bestaande zevende lid, dat het achtste lid wordt, het woord "vijfde" vervangen door het woord "zesde" en wordt het woord "zesde" vervangen door "zevende"; 5° in paragraaf 2 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 6° in paragraaf 2 wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan de erkenningscommissie."; 7° in paragraaf 2 worden in het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, de woorden "Na inzage van het verslag adviseert de erkenningscommissie" vervangen door de woorden "De erkenningscommissie adviseert";8° in paragraaf 2 wordt in het bestaande zevende lid, dat het achtste lid wordt, het woord "vijfde" vervangen door het woord "zesde" en wordt het woord "zesde" vervangen door "zevende"; 9° in paragraaf 3 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 10° in paragraaf 3 wordt het vijfde lid vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan het voorzitterscollege."; 11° in paragraaf 3, zesde lid, wordt tussen het woord "beslissing" en het woord "aan" de zinsnede ", na advies van het voorzitterscollege," ingevoegd.

Art. 12.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het derde lid, 4°, kan de aanvrager die zijn opleiding conform artikel 46 van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten heeft voortgezet met toepassing van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten een attest voorleggen dat aantoont dat hij een specifieke universitaire opleiding heeft gevolgd die gelijktijdig heeft plaatsgevonden met de eerste twee jaar van zijn opleiding."; 2° in paragraaf 5, eerste lid, wordt het woord "kandidaat" vervangen door het woord "kandidaat-specialist"; 3° aan paragraaf 5, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd: "De kandidaat-huisarts die drie maanden na de beëindiging van de stage geen erkenningsaanvraag heeft ingediend, kan worden uitgenodigd voor de vergadering van de erkenningscommissie.".

Art. 13.In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de erkenningscriteria of" opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel sluiten betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel

Art. 14.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel sluiten betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2 worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt: "Voor elke onderbreking, vermeld in het eerste lid, wordt de stage verlengd. De kandidaat legt een voorstel van stageverlenging ter goedkeuring voor aan het agentschap. Het agentschap beslist na advies van de erkenningscommissie. Het gemotiveerde advies van de erkenningscommissie wordt bij de beslissing gevoegd."; 2° aan paragraaf 3 worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt: "Voor elke onderbreking, vermeld in het eerste lid, van meer dan vijftien weken wordt de stage verlengd naar rato van het deel van de onderbreking dat de vijftien weken overschrijdt. De kandidaat legt een voorstel van stageverlenging voor het deel van de onderbreking dat de vijftien weken overschrijdt, ter goedkeuring voor aan het agentschap. Het agentschap beslist na advies van de erkenningscommissie. Het gemotiveerde advies van de erkenningscommissie wordt bij de beslissing gevoegd."; 3° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 15.In artikel 12 van het hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 2° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan de erkenningscommissie."; 3° in het zesde lid wordt tussen het woord "beslissing" en het woord "aan" de zinsnede ", na advies van de erkenningscommissie," ingevoegd.

Art. 16.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, woont een personeelslid van het agentschap dat onderzoek ter plaatse bij."; 2° tussen het vierde en het vijfde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Als een onderzoek ter plaatse gebeurt, bezorgt de onderzoekscommissie een verslag aan de erkenningscommissie."; 3° in het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "Na inzage van het verslag adviseert de erkenningscommissie" vervangen door de woorden "De erkenningscommissie adviseert";4° in het bestaande zevende lid, dat het achtste lid wordt, wordt het woord "vijfde" vervangen door het woord "zesde" en wordt het woord "zesde" vervangen door "zevende". HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 17.Voor de erkenningscommissies die conform artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van artikel 3 van dit besluit, zijn samengesteld, en waarvan de leden zijn benoemd vóór de inwerkingtreding van artikel 3 van dit besluit, blijft artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige sluiten betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van artikel 3 van dit besluit, gelden tot het zesjarige mandaat van de leden eindigt.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^