Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 juni 2016
gepubliceerd op 19 juli 2018

Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Brussel op 21 mei 2014 (1)(2)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015134
pub.
19/07/2018
prom.
22/06/2016
ELI
eli/wet/2016/06/22/2016015134/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

22 JUNI 2016. - Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 21 mei 2014 (1)(2)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 21 mei 2014, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Economie, K. PEETERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1815 integraal verslag : 26/05/2015 (2) Datum inwerkingtreding : 01/06/2018

Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) Het Koninkrijk België, Het Groothertogdom Luxemburg, Het Koninkrijk der Nederlanden, Verwijzend naar de Beschikking M(2011)9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 8 december 2011 tot opstelling van een Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; Verwijzend naar punt 4 van Aanbeveling 733/2 van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van 18 juni 2005 tot herziening van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, waarin wordt voorgesteld het Benelux-Gerechtshof de bevoegdheid te verlenen als beroeps- en cassatierechter voor beslissingen van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom op te treden;

Verwijzend naar het Antwoord op deze Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 20 november 2008, waarin steun voor punt 4 van de Aanbeveling wordt uitgesproken;

Overwegende dat het wenselijk is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 op een aantal punten te wijzigen, zodat de beroepszaken tegen beslissingen van het Benelux-Bureau inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) voortaan worden behandeld door het Benelux-Gerechtshof;

Na advies te hebben ingewonnen van het Benelux-Gerechtshof;

Komen overeen ten dien einde een Protocol te sluiten, dat luidt als volgt : Artikel I Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt als volgt gewijzigd : A. Na artikel 1.15 wordt een nieuw artikel 1.15bis toegevoegd, luidende als volgt : "Artikel 1.15bis - Beroep 1. Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen.De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing. 2. De Organisatie kan in procedures voor het Benelux-Gerechtshof die beslissingen van het Bureau betreffen, worden vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen personeelslid." B. In artikel 2.8, lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. De woorden "artikelen 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 en 2.17" worden vervangen door de woorden "artikelen 2.11, 2.14 en 2.16". 2. De woorden "en de merkhouder in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving" komen te vervallen. C. In artikel 2.10, lid 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. De woorden "artikelen 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 en 2.17" worden vervangen door de woorden "artikelen 2.11, 2.14 en 2.16". 2. De woorden "en de merkhouder in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving" komen te vervallen. D. In artikel 2.11 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. In lid 4 worden de woorden "in artikel 2.12" vervangen door de woorden "in artikel 1.15bis". 2. In lid 5 worden de woorden "beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie" vervangen door de woorden "enig rechtsmiddel". E. Artikel 2.12 wordt opgeheven.

F. In artikel 2.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. In lid 2 worden de woorden "Artikel 2.11, lid 4" vervangen door de woorden "Artikel 2.11, lid 4 en 5". 2. Lid 3 en 4 worden opgeheven. G. In artikel 2.16, lid 4 wordt de laatste zin vervangen door de volgende zinnen : "Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan de partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing." H. Artikel 2.17 wordt opgeheven.

I. In artikel 2.18 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. In lid 2 worden de cijfers "2.17" vervangen door "2.16". 2. Lid 3 wordt opgeheven. J. In artikel 3.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. Lid 3 komt als volgt te luiden : "Indien de belanghebbende na het verstrijken van deze termijn zijn depot niet heeft ingetrokken, weigert het Bureau de publicatie.Van de weigering tot publicatie geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.". 2. Lid 4 komt als volgt te luiden : "De weigering tot publicatie wordt eerst definitief nadat de beslissing van het Bureau niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel.Dit heeft de nietigheid van het depot tot gevolg." Artikel II Ter uitvoering van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van genoemd verdrag.

Artikel III Overeenkomstig artikel 1.7, lid 2, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) worden de in artikel I opgenomen wijzigingen ter instemming of goedkeuring aan de Hoge Verdragsluitende Partijen aangeboden. Dit Protocol zal bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

Artikel IV Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging en ten vroegste op de datum waarop het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, opgesteld bij Beschikking M(2011)9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 8 december 2011, in werking is getreden.

Artikel V Op gerechtelijke procedures die zijn gericht tegen een beslissing van het Bureau die werd genomen voor de inwerkingtreding van het onderhavige Protocol, blijven de bepalingen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van toepassing zoals deze luidden op het moment dat de beslissing werd genomen.

Ten blijke waarvan, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, op 21 mei 2014, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Lijst gebonden staten

Staat

Ondertekenings datum

Type instemming

Datum instemming

Datum inwerkingtreding

het Koninkrijk België

21/05/2014

Ratificatie

15/07/2016

01/06/2018

het Groothertogdom Luxemburg

21/05/2014

Ratificatie

15/12/2016

01/06/2018

het Koninkrijk der Nederlanden

21/05/2014

Ratificatie

26/03/2018

01/06/2018

^