Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van Verordening nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 type wet prom. 22/06/2016 pub. 19/07/2018 numac 2016015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Brussel op 21 mei 2014 (1)(2) type wet prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 22/06/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling type wet prom. 22/06/2016 pub. 25/09/2017 numac 2017013105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Montevideo op 23 augustus 2013 (2)(3) type wet prom. 22/06/2016 pub. 29/11/2017 numac 2017031623 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 juli 2010 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 01/08/2016 numac 2016000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016007164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het werken op afstand binnen Defensie type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2000 tot herinrichting van de Interdepartementale Commissie voor humanitair recht type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016018226 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het Therapeutisch Magistraal Formularium, derde uitgave type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016018227 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. "Farmaka" voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 18/08/2016 numac 2016018237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de vzw "Europees Milieubureau" type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 25/07/2016 numac 2016203780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 06/12/2018 numac 2018015037 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 06/12/2018 numac 2018015050 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen. - Rechtzetting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016031459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 22/06/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016031460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 22/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036120 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake het Asiel, Migratie en Integratie Fonds aan de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie

arrest

type arrest prom. 22/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 13/09/2016 numac 2016029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen van de diploma's en diplomasupplementen die door de instellingen voor hoger onderwijs en de examencommissies voor hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap worden uitgereikt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modelovereenkomst van de student-begeleider type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het handvest van de student-begeleider type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij schoolradio's worden toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de onderwijsvakken en -vormen voor de externe proeven die met een getuigschrift worden bekrachtigd in verband met de toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs voor het jaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de oproep tot kandidaten en het ambtsprofiel voor de directie van de Service Francophone des Métiers et des Qualifications
^