Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 april 2020
gepubliceerd op 17 april 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020020837
pub.
17/04/2020
prom.
10/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/10/2020020837/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014, artikel 5, § 1, I;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid;

Gelet op het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt;

Gelet op het decreet van 19 juli 2019 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, decreetgevend deel;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering betreft van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning sluiten inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende organisatie van diverse budgettaire en boekhoudkundige maatregelen, interne budgettaire en boekhoudkundige controles en audits, administratieve en budgettaire controle en de begrotingsstructuur van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 van bijzondere machten nr. 2 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging ;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden ;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022938 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022822 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de beslissing van 18 maart 2020 waarbij de Regering instemt met de steun aan de sectoren van de gezondheid, de sociale actie en de inschakeling in de maatschappij en het beroepsleven en de Minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten belast met de uitvoering van deze beslissing;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 april 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 10 april 2020;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de overlegvergaderingen tussen de Regering van de deelgebieden en de bevoegde federale autoriteiten, in de Nationale Veiligheidsraad die sinds begin maart 2020 bijeenkomt;

Gelet op artikel 191 van het EU-Verdrag waarin het voorzorgsbeginsel vastgeschreven is in het kader van het beheer van een internationale sanitaire crisis en de actieve voorbereiding op het potentieel voorvallen van deze crisissen; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer er een ernstig risico zich naar alle waarschijnlijkheid kan voordoen, de publieke overheden dringende en voorlopige maatregelen dienen te nemen;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat WHO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van het gehele land verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle respons op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat de crisis de sectoren en de regelingen inzake werk, beroepsopleidingen, socio-professionele inschakeling en sociale economie, evenals de daarbij nagestreefde doelstellingen, in gevaar kan brengen;

Overwegende dat de voorziene maatregelen onontbeerlijk zijn om de tewerkstelling in deze sectoren en de instandhouding van de sociale prestaties die uit deze regelingen voortvloeien, te garanderen;

Overwegende dat het passend is de toegekende subsidies te vrijwaren en het respect voor de rechten van de rechthebbenden, bepaald in het kader van de regelingen vallend onder het gezondheidsbeleid, te garanderen om de onvermijdelijke gevolgen van de COVID-19-epidemie uit te vlakken en de daaruit mogelijks voortvloeiende buitenkanseffecten uit te sluiten;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in artikelen 127, § 1, en 128, § 1, van de Grondwet. Afdeling 1. - Maatregelen betreffende de hulpdienst voor gezinnen en

bejaarde personen

Art. 2.In afwijking van de artikelen 333 tot 338 van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt het dienstcontingent voor de jaren 2021 en 2022 zodanig berekend dat de activiteiten die in de loop van het jaar 2020 worden uitgevoerd, worden geneutraliseerd.

De modaliteiten voor de vaststelling van de contingenten voor 2021 en 2022 worden vastgesteld door de Minister van Sociale actie en Gezondheid.

Art. 3.In afwijking van de artikelen 339 tot 350 van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden vanaf 1 maart 2020 en tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid vastgestelde datum, de gepresteerde uren en de prestaties uitgeoefend door de gezinshelp(st)ers die in aanmerking worden genomen voor de toekenning van de subsidies, verhoogd met een aantal uren en prestaties die overeenstemmen met de activiteit die deze gezinshelp(st)ers normalerwijze zouden hebben moeten uitoefenen als er geen gevolgen waren geweest in verband met de coronaviruscrisis.

De aldus toegekende verhoging mag per gezinshelp(st)er niet meer bedragen dan het verschil tussen het aantal betaalde contractuele uren van de gezinshelp(st)er en het totale aantal door de werkgever betaalde uren dat overeenkomt met de werkelijke prestaties en het betaalde verlof van allerlei aard (ziekte, jaarlijkse vakantie, enz.).

De verhoging van de uren mag geen invloed hebben op de toekenning van de in artikel 341, lid 2, bedoelde subsidies voor lastige uren.

De verhoging van de uren is slechts van toepassing tot de door de werkgever betaalde uren, namelijk exclusief de uren waarvoor de gezinshelp(st)er tijdelijk werkloos zou zijn geweest.

Deze bepaling geldt voor alle gezinshelp(st)ers, ongeacht hun financieringsbron.

Art. 4.In afwijking van de artikelen 339 en 339/1 van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden voor het jaar 2020 geen sancties toegepast voor het niet in acht nemen van de drempels voor het aantal uren van bijscholingscursussen en vergaderingen. Afdeling 2. - Maatregelen met betrekking tot diensten die worden

gefinancierd door middel van een revalidatieovereenkomst bedoeld in artikel 1, 6°, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

Art. 5.In afwijking van de bepalingen van de revalidatieovereenkomsten bedoeld in artikel 1, 6°, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, indien de aldus geconventioneerde dienst zijn activiteiten heeft zien afnemen als gevolg van de crisis van COVID-19 en in de loop van de maand een aantal prestatie heeft verricht die lager zijn dan de prestaties die in dezelfde maand in 2019 zijn verricht, is deze dienst gemachtigd om voor elke maand, vanaf 1 maart 2020 en tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid bepaalde datum, het verschil tussen het aantal gefactureerde forfaits voor die maand in 2019 en het aantal daadwerkelijk uitgevoerde forfaits voor die maand in 2020 aan de Waalse verzekeringsinstellingen te factureren.

Het voordeel van deze afwijking is afhankelijk van het feit dat de werkgever heeft afgezien van het plaatsen van zijn personeel op tijdelijke werkloosheid gedurende de betrokken periode.

Art. 6.§ 1. In afwijking van de bepalingen van de revalidatieovereenkomsten bedoeld in artikel 1, 6°, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en meer in het bijzonder de overeenkomsten gesloten met de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, kunnen de vergaderingen of bezoeken bedoeld in artikel 8, § 3, onder a) en b), van deze overeenkomsten die op afstand worden uitgevoerd in de periode vanaf 1 maart 2020 en tot de datum bepaald door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid, worden gefactureerd aan de Waalse verzekeringsinstellingen. § 2 In afwijking van artikel 8, § 5, tweede lid, van de in § 1 genoemde overeenkomsten is het maximumaantal forfaits dat alleen voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 8, § 3, onder c, voor het jaar 2020 niet van toepassing. Afdeling 3. - Maatregelen betreffende de rustoorden en de rust- en

verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra

Art. 7.In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke overeenkomst gesloten tussen de Waalse verzekeringsinstellingen en de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra, indien de aldus geconventioneerde inrichting haar activiteiten heeft zien afnemen als gevolg van de COVID-19-crisis en in de loop van de maand een aantal prestaties heeft verricht die lager zijn dan de prestaties die in dezelfde maand in 2019 zijn verricht, is deze inrichting gemachtigd om voor elke maand, vanaf 1 maart 2020 tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid bepaalde datum, aan de Waalse verzekeringsinstellingen het verschil te factureren tussen het aantal gefactureerde forfaits voor die maand in 2019 en het aantal daadwerkelijk uitgevoerde forfaits voor die maand in 2020.

Het voordeel van deze afwijking is afhankelijk van het feit dat de werkgever heeft afgezien van het plaatsen van zijn personeel op tijdelijke werkloosheid gedurende de betrokken periode.

Art. 8.In afwijking van de bepalingen van het ministerieel besluit van 22 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging, wordt de periode van de gezondheidscrisis van COVID-19 geneutraliseerd voor de berekening van het forfaitair bedrag van de dagverzorgingscentra voor het jaar 2021 De modaliteiten voor de berekening van het forfaitaire bedrag dat in 2021 van toepassing is, worden vastgesteld door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid.

Art. 9.In afwijking van de bepalingen van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, wordt de periode van gezondheidscrisis Covid-19 geneutraliseerd voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de dagverzorgingscentra voor het jaar 2021.

De modaliteiten voor de berekening van het forfaitaire bedrag voor het jaar 2021 worden bepaald door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid.

Art. 10.In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft, wordt de periode van gezondheidscrisis Covid-19 geneutraliseerd voor de berekening van de subsidies "eindeloopbaan" die verschuldigd zijn voor de referentieperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

De modaliteiten voor deze neutralisatie worden bepaald door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid.

Art. 11.In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft, wordt de periode van gezondheidscrisis Covid-19 geneutraliseerd voor de berekening van de subsidies "derde luik" die verschuldigd zijn voor de referentieperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

De modaliteiten voor deze neutralisatie worden bepaald door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid.

Art. 12.In afwijking van artikel 1502 van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid, mag het dagverzorgingscentrum, om in aanmerking te komen voor de subsidie van vijf euro per dag en per dag aanwezigheid, voor elke maand een aantal dagen aanwezigheid aangeven dat gelijk is aan het aantal dagen werkelijke aanwezigheid van de bewoners in dezelfde maand in 2019, zelfs als de bewoners niet aanwezig waren. Deze afwijkende maatregel is van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid bepaalde datum.

Het voordeel van deze afwijking is afhankelijk van het feit dat de werkgever heeft afgezien van het plaatsen van zijn personeel op tijdelijke werkloosheid gedurende de betrokken periode. Afdeling 4. - Maatregelen betreffende de psychiatrische

verzorgingstehuizen

Art. 13.In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke overeenkomst gesloten tussen de Waalse verzekeringsinstellingen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, indien de aldus geconventioneerde inrichting haar activiteiten heeft zien afnemen als gevolg van de COVID-19-crisis en in de loop van de maand een aantal prestaties heeft verricht die lager zijn dan de prestaties die in dezelfde maand in 2019 zijn verricht, is deze inrichting gemachtigd om voor elke maand, vanaf 1 maart 2020 tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid bepaalde datum, aan de Waalse verzekeringsinstellingen het verschil te factureren tussen het aantal gefactureerde forfaits voor die maand in 2019 en het aantal daadwerkelijk uitgevoerde forfaits voor die maand in 2020.

Het voordeel van deze afwijking is afhankelijk van het feit dat de werkgever heeft afgezien van het plaatsen van zijn personeel op tijdelijke werkloosheid gedurende de betrokken periode. Afdeling 5. - Maatregelen betreffende de initiatieven voor beschut

wonen

Art. 14.In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke overeenkomst gesloten tussen de Waalse verzekeringsinstellingen en de initiatieven voor beschut wonen, indien de aldus geconventioneerde inrichting haar activiteiten heeft zien afnemen als gevolg van de COVID-19-crisis en in de loop van de maand een aantal prestaties heeft verricht die lager zijn dan de prestaties die in dezelfde maand in 2019 zijn verricht, is deze inrichting gemachtigd om voor elke maand, vanaf 1 maart 2020 tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid bepaalde datum, aan de Waalse verzekeringsinstellingen het verschil te factureren tussen het aantal gefactureerde forfaits voor die maand in 2019 en het aantal daadwerkelijk uitgevoerde forfaits voor die maand in 2020.

Het voordeel van deze afwijking is afhankelijk van het feit dat de werkgever heeft afgezien van het plaatsen van zijn personeel op tijdelijke werkloosheid gedurende de betrokken periode. Afdeling 6. - Maatregelen betreffende de geïntegreerde diensten voor

thuishulp en -verzorging

Art. 15.In afwijking van de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022938 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022822 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, indien de geïntegreerde dienst voor thuishulp en -verzorging zijn activiteiten heeft zien afnemen als gevolg van de COVID-19-crisis en in de loop van de maand een aantal prestaties heeft verricht die lager zijn dan de prestaties die in dezelfde maand in 2019 zijn verricht, is deze dienst gemachtigd om voor elke maand, vanaf 1 maart 2020 tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid bepaalde datum, aan de Waalse verzekeringsinstellingen het verschil te factureren tussen het aantal gefactureerde forfaits voor die maand in 2019 en het aantal daadwerkelijk uitgevoerde forfaits voor die maand in 2020.

Het voordeel van deze afwijking is afhankelijk van het feit dat de werkgever heeft afgezien van het plaatsen van zijn personeel op tijdelijke werkloosheid gedurende de betrokken periode.

Art. 16.In afwijking van de bepalingen van het bovengenoemd ministerieel besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022938 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022822 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten, mogen de diensten verleend vanop afstand in de periode van 1 maart 2020 tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid bepaalde datum aan de Waalse verzekeringsinstellingen gefactureerd worden. Afdeling 7. - Maatregelen betreffende het overleg rond de

psychiatrische patiënt

Art. 17.In afwijking van de bepalingen in de overeenkomsten in verband met de financiering van het overleg rond de psychiatrische patiënt bedoeld in artikel 43/7, 7°, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, indien de aldus geconventioneerde dienst zijn activiteiten heeft zien afnemen als gevolg van de crisis van COVID-19 en in de loop van de maand een aantal prestatie heeft verricht die lager zijn dan de prestaties die in dezelfde maand in 2019 zijn verricht, is deze dienst gemachtigd om voor elke maand, vanaf 1 maart 2020 en tot de door de Minister van Sociale Actie en Gezondheid bepaalde datum, het verschil tussen het aantal gefactureerde forfaits voor die maand in 2019 en het aantal daadwerkelijk uitgevoerde forfaits voor die maand in 2020 aan de Waalse verzekeringsinstellingen te factureren.

Het voordeel van deze afwijking is afhankelijk van het feit dat de werkgever heeft afgezien van het plaatsen van zijn personeel op tijdelijke werkloosheid gedurende de betrokken periode.

Art. 18.In afwijking van de bepalingen bedoeld bij de overeenkomsten betreffende de financiering van het overleg rond een psychiatrische patiënt bedoeld in artikel 43/7, 7°, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, kunnen de verstrekkingen die tussen 1 maart 2020 tot de datum bepaald door de Minister van Gezondheid en Sociale Actie op afstand worden uitgevoerd, aan de Waalse verzekeringsinstellingen aangerekend worden. Afdeling 8. - Maatregelen betreffende verstrekkingen voor

tabaksontwenning

Art. 19.In afwijking van de bepalingen bedoeld bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning sluiten inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning, kunnen de verstrekkingen die tussen 1 maart 2020 tot de datum bepaald door de Minister van Gezondheid en Sociale Actie op afstand worden uitgevoerd, aan de Waalse verzekeringsinstellingen aangerekend worden. Afdeling 9. - Maatregelen betreffende geïntegreerde

gezondheidsverenigingen

Art. 20.In afwijking van de artikelen 1553 tot 1558 van het regelgevend Deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, zal de berekening van de aan de geïntegreerde gezondheidsvereniging voor 2020, indien de activiteitsparameters van de geïntegreerde gezondheidsvereniging lager zijn dan de activiteitsparameters voor het jaar 2019 wegens de maatregelen met betrekking tot de gezondheidscrisis COVID-19, verschuldigde subsidies, worden uitgevoerd op basis van de activiteitsparameters van 2019. Afdeling 10. - Maatregelen betreffende de centra voor zorgcoördinatie

en thuisverzorging

Art. 21.In afwijking van artikel 1595/1 van het regelgevend Deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wordt het variabele gedeelte van de subsidie bedoeld in artikel 469, vijfde lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid berekend, wat betreft de vaststelling van de subsidie voor de coördinatiecentra voor thuiszorg in 2021, naar rato van de activiteiten die door de centra buiten de crisisperiode worden uitgevoerd, d.w.z. op de activiteiten die van januari 2020 tot februari 2020 en van juli 2020 tot december 2020 worden uitgevoerd. Afdeling 11. - Maatregelen met betrekking tot de verblijfkosten van de

door het Waalse Gewest erkende ziekenhuizen

Art. 22.In afwijking van de gewestelijke overeenkomst gesloten tussen de ziekenhuizen en de Waalse verzekeringsinstellingen en van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen, zoals gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, zal een ziekenhuis dat zijn activiteiten tijdens de COVID-19-crisis heeft zien afnemen, toestemming krijgen om vanaf 1 maart 2020 tot de door de Minister van Gezondheid en Sociale Actie vastgestelde datum, voor elke maand het verschil tussen het maandelijkse gemiddelde aantal forfaits "verblijfkosten" berekend op basis van de facturatiegegevens van 2019 en het aantal forfaits "verblijfkosten" dat in die maand in 2020 daadwerkelijk is gemaakt, aan te rekenen aan de Waalse verzekeringsinstellingen. De crisisperiode zal overigens worden geneutraliseerd in het kader van de berekening van de factureerbare verblijfkosten voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 van deze instellingen. De technische modaliteiten betreffende deze bepalingen worden door vastgesteld door de Minister van Gezondheid en Sociale Actie. Afdeling 12. - Algemene bepaling

Art. 23.Voor de toepassing van dit besluit en voor elke bepaling, genomen inzake subsidiëring, mag het bedrag van de subsidie geenszins hoger zijn dan de daadwekelijk door de begunstigde gedragen kostprijs, voor hetgeen gesubsidieerd wordt. Afdeling 13. - Slotbepalingen

Art. 24.Dit besluit heeft uitwerking op 1 maart 2020.

Art. 25.Na afloop van de bijzondere machten, door het Waals Parlement toegekend, zullen de bevestigde bepalingen opnieuw, opgeheven, aangevuld, gewijzigd of vervangen kunnen worden door de Waalse Regering indien tenminste daartoe een materiële rechtsgrond voorhanden is.

Art. 26.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 april 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^