Etaamb.openjustice.be
Decreet van 04 april 2014
gepubliceerd op 25 juni 2014

Decreet betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031507
pub.
25/06/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/04/2014031507/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 APRIL 2014. - Decreet betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie


De Raad van de Franse Gemeenschapscommissie hecht zijn goedkeuring aan :

Artikel 1.Dit decreet wordt goedgekeurd in toepassing van artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2.In de zin van dit decreet moet worden verstaan onder : 1° Gemeenschap : de Franse Gemeenschap;2° Gewest : het Waalse Gewest;3° Commissie : de Franse Gemeenschapscommissie;4° Parlement van de Gemeenschap : het Parlement van de Franse Gemeenschap;5° Waals Parlement : het Parlement van het Waalse Gewest;6° Raad : de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie;7° Gemeenschapsregering : de Regering van de Franse Gemeenschap;8° Waalse Regering : de Regering van het Waalse Gewest;9° College : het College van de Franse Gemeenschapscommissie;10° bijzondere wet : de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;11° bijzondere wet van 12 januari 1989 : de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;12° bijzondere financieringswet : de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van gemeenschappen en gewesten.

Art. 3.Het Gewest en de Commissie, het eerste op het grondgebied van het Franse taalgebied en de tweede op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, oefenen de bevoegdheden van de Gemeenschap uit in de volgende aangelegenheden : 1° wat de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven bedoeld in artikel 4, 9° van de bijzondere wet betreft : de gemeentelijke, provinciale, intercommunale en privé-infrastructuren;2° de sociale promotie bedoeld in artikel 4, 15° van de bijzondere wet;3° de beroepsomscholing en -bijscholing bedoeld in artikel 4, 16° van de bijzondere wet;4° de systemen van de alternerende beroepsopleidingen bedoeld in artikel 4, 17° van de bijzondere wet, met uitsluiting van het alternerend onderwijs;5° het leerlingenvervoer bedoeld in artikel 4 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving; de decreten en reglementaire besluiten worden op eensluidend advies van de Gemeenschapsregering genomen in zover ze betrekking hebben op de normen aangaande het recht op vervoer; 6° het gezondheidsbeleid bedoeld in artikel 5, § 1, I van de bijzondere wet, met uitzondering van : a) de universitaire ziekenhuizen;b) de revalidatieovereenkomsten met de in punt a) bedoelde ziekenhuizen;c) de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België;d) de erkenning en contingentering van de gezondheidszorgberoepen;e) de activiteiten en diensten inzake preventieve geneeskunde bestemd voor zuigelingen, kinderen, leerlingen en studenten;f) wat behoort tot de opdrachten toegewezen aan de "Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)" (dienst voor geboorte en kinderwelzijn);g) de medisch-sportieve controle;h) de Société scientifique de médecine générale;7° de hulp aan personen bedoeld in artikel 5, § 1, II van de bijzondere wet, met uitzondering van : f) wat behoort tot de opdrachten toegewezen aan de "Office de la Naissance et de l'Enfance";b) de diensten "Espaces Rencontres";c) het justitieel welzijnswerk;d) de jeugdbescherming;e) de sociale hulpverlening aan gedetineerden;f) de juridische eerstelijnsbijstand;8° de gezinsprestaties bedoeld in artikel 5, § 1, IV van de bijzondere wet.

Art. 4.In de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden : 1° hebben het Gewest en de Commissie dezelfde bevoegdheden als deze die aan de Gemeenschap toegewezen zijn;2° wordt de decreetgevende macht, overeenkomstig de artikelen 18, 19, § 1, eerste lid en § 2, 21 en 22 van de bijzondere wet, naargelang het geval, gezamenlijk uitgeoefend door het Waals Parlement en de Waalse Regering of door de Raad en het College;in de decreten staat vermeld dat zij een in artikel 127 of 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid regelen, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet; 3° maken de Waalse Regering en het College, ieder wat hem betreft, de verordeningen en nemen ze de besluiten die voor de uitvoering van de decreten nodig zijn, overeenkomstig artikel 20 van de bijzondere wet; in de verordeningen en besluiten staat vermeld dat zij een in artikel 127 of 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid regelen, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet; 4° geschieden de bekrachtiging en de afkondiging van de decreten van het Waals Parlement op de in artikel 54, § 3 van de bijzondere wet bedoelde wijze;de bekrachtiging en afkondiging van de decreten van de Raad geschieden op de volgende wijze : "De Raad van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, College, bekrachtigen hetgeen volgt : (Decreet) Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. " 5° worden de decreten van het Waals Parlement en van de Raad, na hun afkondiging, met een Nederlandse vertaling in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt;artikel 56 van de bijzondere wet is op die besluiten van toepassing; 6° worden de besluiten van het Waals Parlement en van het College, na hun afkondiging, met een Nederlandse vertaling in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt;artikel 84, 1°, tweede lid en 2° van de bijzondere wet is op die besluiten van toepassing; 7° oefenen het Waals Parlement en de Waalse Regering, alsook de Raad en het College, voor het overige hun bevoegdheden uit overeenkomstig de werkingsregels die bepaald zijn bij of krachtens respectievelijk de bijzondere wet en de wet van 12 januari 1989, mits de nodige aanpassingen.

Art. 5.De roerende en onroerende goederen van de Franse Gemeenschap, zowel van het openbaar als van het privaat domein, die onmisbaar zijn voor de uitoefening van de in artikel 3 bedoelde bevoegdheden, worden zonder schadeloosstelling naar het Gewest en de Commissie, ieder wat hem betreft, overgedragen.

Tot de "roerende en onroerende goederen van de Franse Gemeenschap", in de zin van het eerste lid, behoren ook de roerende en onroerende goederen van de federale staat die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bijkomende bevoegdheden die naar de Gemeenschap worden overgeheveld bij de bijzondere wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/05/2014 numac 2014015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (1) (2) (3) sluiten betreffende de zesde staatshervorming in de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden.

De roerende en onroerende goederen van het Gewest en de Commissie, zowel van het openbaar als van het privaat domein, die onmisbaar zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Gemeenschap die voorheen werden uitgeoefend door het Gewest en de Commissie, overeenkomstig artikel 3 van de decreten II en III van 19 en 22 juli 1993 tot toekenning van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, en die overeenkomstig dit decreet opnieuw worden uitgeoefend door de Gemeenschap, worden kosteloos overgedragen naar de Gemeenschap.

De voorwaarden en regels betreffende de in het eerste tot derde lid bedoelde overdrachten, worden vastgesteld bij besluit van de Gemeenschapsregering genomen op eensluidend advies van de Waalse Regering en het College. De overdrachten worden van rechtswege uitgevoerd. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit kunnen ze, zonder verdere vormen, tegen derden worden ingeroepen.

Art. 6.§ 1. Voor de uitoefening van de bevoegdheden die voor de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden aan het Gewest en de Commissie worden toegekend, worden personeelsleden van de diensten van de Gemeenschap, bij een op eensluidend advies van de Waalse Regering en van het College genomen besluit van de Gemeenschapsregering, op billijke wijze en naargelang de behoeften overgedragen naar het Gewest en de Commissie.

Onder "personeelsleden van de diensten van de Gemeenschap" worden tevens verstaan de personeelsleden van de overheidsdiensten die overeenkomstig artikel 88 van de bijzondere wet worden overgedragen voor de uitoefening van de bijkomende bevoegdheden die aan de Gemeenschap worden toegekend bij de bijzondere wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/05/2014 numac 2014015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (1) (2) (3) sluiten betreffende de zesde staatshervorming in de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden.

Voor de uitoefening van de bevoegdheden die voorheen werden uitgeoefend door het Gewest en de Commissie, overeenkomstig artikel 3 van de decreten II en III van 19 en 22 juli 1993 tot toekenning van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, en die overeenkomstig dit decreet opnieuw worden uitgeoefend door de Gemeenschap, worden personeelsleden van de diensten van het Gewest of de Commissie overgedragen naar de Gemeenschap bij besluit van de Gemeenschapsregering genomen op eensluidend advies van de Waalse Regering en het College. § 2. Na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, bepaalt de Gemeenschapsregering de datum en de nadere regels voor de overdracht van de in § 1 bedoelde personeelsleden.

In afwijking op het eerste lid, worden de in § 1, tweede lid bedoelde personeelsleden onmiddellijk overgedragen aan het Gewest en de Commissie op de datum en volgens de regels vastgesteld overeenkomstig artikel 88, § 2 van de bijzondere wet. § 3. De personeelsleden worden overeenkomstig de §§ 1 en 2 overgedragen in hun graad of in een gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid.

Ze behouden ten minste de bezoldiging en de anciënniteit die ze hadden of gehad zouden hebben indien ze binnen hun oorspronkelijke dienst het ambt waren blijven uitoefenen dat ze op het ogenblik van hun overdracht bekleedden. § 4. De bezoldiging en de werkingskosten van het overeenkomstig de §§ 1 en 2 overgedragen personeel komen, naargelang het geval, ten laste van de begroting van het Gewest of de Gemeenschap waarnaar de overdracht is geschied.

Art. 7.§ 1. Behalve de dotaties die zijn voorzien door artikel 7 van de decreten II en III van 19 en 22 juli 1993 tot toekenning van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, wordt jaarlijks een bijkomende dotatie toegekend aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie. § 2. Het bedrag van de aan het Waalse Gewest toegekende bijkomende dotatie is gelijk aan de som van de volgende bedragen : 1° een bedrag dat voor het begrotingsjaar 2015 is vastgesteld op 5.820.251 €; vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt dat bedrag aangepast door het te vermenigvuldigen met een coëfficiënt gelijk aan de verhouding tussen het bedrag van de in artikel 40quinquies van de bijzondere financieringswet voorziene dotatie van de Franse Gemeenschap en het bedrag van dezelfde dotatie voor het voorgaande begrotingsjaar; 2° de bedragen die vanaf het begrotingsjaar 2015 jaarlijks worden toegekend aan de Franse Gemeenschap overeenkomstig de artikelen 47/5, 47/6 en 47/7 van de bijzondere financieringswet, verminderd met, naargelang het geval, de bedragen die ten laste zijn van de Franse Gemeenschap overeenkomstig artikel 68quinquies van de bijzondere financieringswet; 3° een bedrag dat voor het begrotingsjaar 2015 is vastgesteld op 234.483.192 €, naargelang het geval verminderd met een bedrag vastgesteld overeenkomstig artikel 47/8, tweede lid van de bijzondere financierings wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten in de mate dat de door dit artikel voorziene vermindering betrekking heeft op een dienst gevestigd in het Franse taalgebied; vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt het in voorkomend geval aldus verminderde bedrag aangepast overeenkomstig artikel 47/8, derde tot vijfde lid, van de bijzondere financieringswet; 4° de bedragen die vanaf het begrotingsjaar 2015 jaarlijks worden toegekend aan de Franse Gemeenschap overeenkomstig artikel 47/9, § 3, derde lid van de bijzondere financieringswet, verminderd met de jaarlijkse financiering door de federale overheid, overeenkomstig artikel 47/9, § 4 van de bijzondere financieringswet, voor investeringen van ziekenhuisinfrastructuren en medisch-technische diensten die door dit decreet worden overgedragen aan het Waalse Gewest;5° voor het begrotingsjaar 2015, een bedrag gelijk aan de som van : a) de negatieve waarde van het bedrag vastgesteld in artikel 48/1, § 1, eerste lid, 2° voor de Franse Gemeenschap;b) 29,25 % van de middelen toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie overeenkomstig artikel 47/7, § 2 van de bijzondere financieringswet voor het begrotingsjaar 2015, verminderd met de middelen toegekend aan de Franse Gemeenschap overeenkomstig artikel 47/7, § 3, eerste lid voor het begrotingsjaar 2015; c) het verschil tussen het bedrag van 208.479.620 € en het bedrag vermeld in 3° voor het begrotingsjaar 2015, vóór de eventuele vermindering die is voorzien in deze zelfde bepaling; d) de negatieve waarde van het bedrag van 44.001.224 €; 6° voor het begrotingsjaar 2016, een bedrag gelijk aan de som van : a) het bedrag dat in toepassing van 5° is verkregen voor het begrotingsjaar 2015;b) het verschil tussen de volgende twee bedragen : - 27,07% van het bedrag vastgesteld in artikel 48/1, § 4, tweede lid, 2° van de bijzondere financieringswet, vóór toepassing van de verdeelsleutel vastgesteld in deze zelfde bepaling; - het bedrag dat in toepassing van 4° is verkregen voor het begrotingsjaar 2016; c) een negatief bedrag van 45.477.841 €; 7° voor het begrotingsjaar 2017 en voor elk van de volgende begrotingsjaren, het in 6° voorziene bedrag na aanpassing volgens de regels bepaald in artikel 35nonies, § 1, vierde en vijfde lid van de bijzondere financieringswet. § 3. Het bedrag van de jaarlijks aan de Franse Gemeenschapscommissie toegekende bijkomende dotatie is gelijk aan de som van de volgende bedragen : 1° een bedrag dat voor het begrotingsjaar 2015 is vastgesteld op 2.858.693 €; vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt dat bedrag aangepast door het te vermenigvuldigen met een coëfficiënt gelijk aan de verhouding tussen het in artikel 40quinques voorziene bedrag van de dotatie van de Franse Gemeenschap voor het beschouwde jaar, en het bedrag van dezelfde dotatie voor het voorgaande begrotingsjaar; 2° een bedrag dat voor het begrotingsjaar 2015 is vastgesteld op 560.090 €; vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt dat bedrag aangepast overeenkomstig artikel 47/8, derde tot vijfde lid van de bijzondere financieringswet; 3° voor het begrotingsjaar 2015 een bedrag dat overeenstemt met 1,48 % van de middelen die aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden toegekend overeenkomstig artikel 47/7, §§ 1 en 2 van de bijzondere financierings wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, in voorkomend geval verminderd met : a) het bedrag vastgesteld in toepassing van artikel 47/7, § 3, tweede lid van de bijzondere financieringswet, in de mate dat de in dit artikel voorziene vermindering betrekking heeft op geriatriediensten gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, vanwege hun organisatie, op 1 januari 2013 moesten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de Franse Gemeenschap;b) de bedragen vastgesteld in toepassing van artikel 48/1, § 1, tweede en vierde lid, in de mate dat deze bedragen betrekking hebben op de in artikel 5 § 1, I, eerste lid, 3° van de bijzondere wet bedoelde instellingen die, vanwege een wijziging in hun organisatie, niet meer moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de Franse Gemeenschap en bijgevolg behoren tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; en waaraan, in voorkomend geval, het bedrag vastgesteld in toepassing van artikel 48/1, § 1, derde en vierde lid moet worden toegevoegd, in de mate dat deze bedragen betrekking hebben op in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° van de bijzondere wet bedoelde instellingen die, vanwege een wijziging in hun organisatie, moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de Franse Gemeenschap en bijgevolg niet meer behoren tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; voor de jaren 2016 tot en met 2024 wordt hetzelfde bedrag toegekend als voor 2015; vanaf 2025 tot 2034, wordt het toegekende bedrag lineair verminderd over een periode van 10 jaar tot het herleid is tot 0; 4° een bedrag dat voor het begrotingsjaar 2015 is vastgesteld op 52.677.231 €, in voorkomend geval verminderd met : a) het bedrag vastgesteld in toepassing van artikel 47/8, tweede lid van de bijzondere financieringswet, in de mate dat de in dit artikel voorziene vermindering betrekking heeft op gespecialiseerde revalidatie- en behandelingsdiensten gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, vanwege hun organisatie, op 1 januari 2013 moesten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de Franse Gemeenschap;b) de bedragen vastgesteld in toepassing van artikel 48/1, § 1, tweede en vierde lid, in de mate dat deze bedragen betrekking hebben op de in artikel 5 § 1, I, eerste lid, 2°, 4° en 5° van de bijzondere wet bedoelde instellingen die, vanwege een wijziging in hun organisatie, niet meer moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de Franse Gemeenschap en bijgevolg behoren tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; en waaraan, in voorkomend geval, het bedrag vastgesteld in toepassing van artikel 48/1, § 1, derde en vierde lid moet worden toegevoegd, in de mate dat deze bedragen betrekking hebben op in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 2°, 4° en 5° van de bijzondere wet bedoelde instellingen die, vanwege een wijziging in hun organisatie, moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de Franse Gemeenschap en bijgevolg niet meer behoren tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; voor de jaren 2016 tot en met 2024 wordt hetzelfde bedrag toegekend als voor 2015; vanaf 2025 tot 2034, wordt het toegekende bedrag lineair verminderd over een periode van 10 jaar tot het herleid is tot 0; 5° voor de begrotingsjaren 2016 tot en met 2024, een bedrag gelijk aan 0,0685 % van het bedrag vastgesteld in artikel 48/1, § 4, tweede lid, 2° van de bijzondere financieringswet vóór toepassing van de verdeelsleutel die is vastgesteld in deze zelfde bepaling;vanaf het begrotingsjaar 2025 tot en met 2034, wordt deze dotatie lineair verminderd over een periode van 10 jaar tot het herleid is tot 0; 6° voor het begrotingsjaar 2015, een negatief bedrag van 59.546 €; 7° voor het begrotingsjaar 2016, een negatief bedrag van 121.090 €; 8° voor het begrotingsjaar 2017 en voor elk van de volgende begrotingsjaren, het in 7° voorziene bedrag na aanpassing volgens de regels bepaald in artikel 35nonies, § 1, vierde en vijfde lid van de bijzondere financieringswet. De in het eerste lid bedoelde dotatie wordt jaarlijks verminderd met de financiering door de federale overheid, overeenkomstig artikel 47/9, § 4 van de bijzondere financieringswet, van de investeringen van de ziekenhuisinfrastructuren en medisch-technische diensten die door dit decreet worden overgedragen naar de Franse Gemeenschapscommissie. § 4. Vanaf de inwerkingtreding van de in artikel 6, § 1, eerste lid voorziene besluiten, genomen voor de uitoefening van de bevoegdheden die tot de inwerkingtreding van dit decreet daadwerkelijk worden uitgeoefend door de Gemeenschap, worden de in § 2, 1° en § 3, 1° bedoelde bedragen elk verhoogd met een bedrag vastgesteld bij besluit van de Gemeenschapsregering genomen op eensluidend advies van de Waalse Regering en het College; dat bedrag mag niet groter zijn dan het totale bedrag van de uitgaven veroorzaakt door de bezoldiging en de werkingskosten van het personeel dat krachtens deze besluiten wordt overgedragen naar respectievelijk het Gewest en de Commissie.

Vanaf de inwerkingtreding van de in artikel 6, § 1, derde lid voorziene besluiten, worden de in § 2, 1° en § 3, 1° bedoelde bedragen elk verminderd met een bedrag vastgesteld bij besluit van de Gemeenschapsregering genomen op eensluidend advies van de Waalse Regering en het College; dat bedrag mag niet groter zijn dan het totale bedrag van de uitgaven veroorzaakt door de bezoldiging en de werkingskosten van het personeel dat krachtens deze besluiten wordt overgedragen naar respectievelijk het Gewest en de Commissie. § 5. De in het tweede en derde lid voorziene dotaties worden overeenkomstig de regels vastgesteld bij besluit van de Gemeenschapsregering, genomen op eensluidend advies van de Waalse Regering en het College, met naleving van de in artikel 54, § 1, vierde lid en § 2 van de bijzondere financieringswet uitbetaald op de eerste werkdag die volgt op de overdracht van de in dit artikel bedoelde middelen.

Art. 8.In de hypothese dat er van de aan de Franse Gemeenschap in toepassing van de artikelen 75 of 77 van de bijzondere financieringswet over te dragen middelen bedragen moeten worden ingehouden vanwege uitgaven van de federale overheid of van federale instellingen in het kader van de in artikel 3 van dit decreet bedoelde bevoegdheden, worden deze inhoudingen, naargelang het geval, verhaald op de bedragen die de Gemeenschap overmaakt aan het betrokken Gewest of de betrokken Commissie, bij besluit van de Gemeenschapsregering na overleg met de betrokken Regering of het betrokken College.

Art. 9.Bij wijze van overgangsmaatregel verricht de Gemeenschap gedurende de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014, voor rekening van het Gewest en de Commissie en ten laste van de bij decreet geopende kredieten, de vastleggingen, ordonnanceringen en betalingen die voortvloeien uit de toepassing van de decreten, reglementen of beslissingen met betrekking tot de in artikel 3 bedoelde bevoegdheden die tot 30 juni 2014 werden uitgeoefend door de Gemeenschap.

Geen enkel decreet, geen enkel besluit en geen enkele beslissing waarvan de uitvoering van aard is om directe of indirecte gevolgen te hebben op de uitgaven die ten laste worden genomen door de Gemeenschap overeenkomstig het eerste lid of door een instelling belast met bevoegdheden door de in het eerste lid bedoelde decreten en reglementen, kan in werking treden vóór 1 januari 2015 indien het niet vooraf voor verslag is voorgelegd aan de Inspecteur van Financiën die geaccrediteerd is bij de voor deze uitgaven bevoegde gemeenschapsminister. In zijn verslag, dat hij uitbrengt binnen vijftien dagen vanaf de ontvangst van de vraag, maakt de Inspecteur van Financiën een schatting van het bedrag van de directe of indirecte gevolgen die het decreet, de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, het besluit of de beslissing zal hebben op deze uitgaven zoals die voorzien zijn in de begroting van de Gemeenschap of van de betrokken communautaire instelling.

Het in het tweede lid bedoelde advies wordt meegedeeld aan de betrokken Regering of het betrokken College, evenals aan de gemeenschapsminister bevoegd voor Begroting en Financiën. Deze stelt, na overleg met de betrokken Regering of het betrokken College, op basis van het verslag van de Inspecteur van Financiën het voorlopig bedrag vast, in plus of in min al naargelang het geval, dat wordt verrekend op de in artikel 7 van het decreet van 22 juli 1993 bedoelde voorschotten op dotaties die nog voor het jaar 2014 moeten worden gestort aan de betrokken entiteit.

Op het einde van het begrotingsjaar 2014 wordt het bedrag van de impact van de overeenkomstig het tweede lid genomen maatregelen op dit begrotingsjaar vastgesteld bij besluit van de Gemeenschapsregering, genomen op basis van het verslag van de Inspecteur van Financiën en na overleg met de betrokken Regering of het betrokken College.

Dat bedrag wordt, na aftrek van het in het derde lid bedoelde voorlopig bedrag, in rekening gebracht, in plus of in min, van het saldo van de voornoemde dotaties.

Art. 10.Bij wijze van overgangsmaatregel verrichten het Waalse Gewest enerzijds en de Franse Gemeenschapsmissie anderzijds, gedurende de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014, voor rekening van de Franse Gemeenschapscommissie en ten laste van de bij decreten geopende kredieten, de vastleggingen, ordonnanceringen en betalingen van de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de decreten, reglementen of beslissingen met betrekking tot de bevoegdheden die ze uitoefenen overeenkomstig artikel 3 van de decreten II en III van 19 en 22 juli 1993 tot toekenning van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, maar die overeenkomstig dit decreet vanaf 1 juli 2014 opnieuw worden uitgeoefend door de Gemeenschap.

Geen enkel decreet, geen enkel besluit en geen enkele beslissing waarvan de uitvoering van aard is om directe of indirecte gevolgen te hebben op de uitgaven die ten laste worden genomen door het Waalse Gewest of respectievelijk de Franse Gemeenschapscommissie overeenkomstig het eerste lid of door een instelling belast met bevoegdheden door de in het eerste lid bedoelde decreten en reglementen, kan in werking treden vóór 1 januari 2015 indien het niet vooraf voor verslag is voorgelegd aan de Inspecteur van Financiën die geaccrediteerd is bij de voor deze uitgaven bevoegde Waalse minister of minister van de Franse Gemeenschapscommissie. In zijn verslag, dat hij uitbrengt binnen vijftien dagen vanaf de ontvangst van de vraag, maakt de Inspecteur van Financiën een schatting van het bedrag van de directe of indirecte gevolgen die het decreet, de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, het besluit of de beslissing zal hebben op deze uitgaven zoals die voorzien zijn in de begroting van het Waalse Gewest of respectievelijk van de Franse Gemeenschapscommissie of de betrokken instelling.

Het in het tweede lid bedoelde advies wordt meegedeeld aan de Regering van de Franse Gemeenschap, evenals aan de minister van de Franse Gemeenschap bevoegd voor Begroting en Financiën. Deze stelt, na overleg met de Regering van de Franse Gemeenschap, op basis van het verslag van de Inspecteur van Financiën het voorlopig bedrag vast, in plus of in min al naargelang het geval, dat wordt verrekend op de in artikel 7 van het decreet van 22 juli 1993 bedoelde voorschotten op dotaties die nog voor het jaar 2014 moeten worden gestort aan de betrokken entiteit.

Op het einde van het begrotingsjaar 2014 wordt het bedrag van de impact van de overeenkomstig het tweede lid genomen maatregelen op dit begrotingsjaar vastgesteld bij besluit van de Regering of het College, naargelang het geval, genomen op basis van het verslag van de Inspecteur van Financiën en na overleg met de Regering van de Franse Gemeenschap. Dat bedrag wordt, na aftrek van het in het derde lid bedoelde voorlopig bedrag, in rekening gebracht, in plus of in min, van het saldo van de voornoemde dotaties.

Art. 11.§ 1. Het Waals Parlement mag alle financiële middelen die hem krachtens de bijzondere financieringswet en de bepalingen van dit decreet toekomen, aanwenden voor de financiering van zowel de begroting voor de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 3 en 39 van de Grondwet als de begroting voor de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet. § 2. De Raad mag alle financiële middelen die hem krachtens artikel 178 van de Grondwet, de wet van 12 januari 1989, de financieringswet en de bepalingen van dit decreet toekomen, aanwenden voor de financiering van zowel de begroting voor de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 136, 163 en 166, § 3 van de Grondwet als de begroting voor de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 12.§ 1. Het Gewest en de Commissie nemen, ieder wat hem betreft, de rechten en verplichtingen van de Gemeenschap over met betrekking tot de in artikel 3 bedoelde bevoegdheden, evenals de krachtens artikel 5 overgedragen goederen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit lopende en toekomstige gerechtelijke procedures.

Zijn eveneens bedoeld, de rechten en verplichtingen met betrekking tot de bijkomende bevoegdheden die bij de bijzondere wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/05/2014 numac 2014015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (1) (2) (3) sluiten betreffende de zesde staatshervorming in de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden zijn overgedragen aan de Gemeenschap, die door de Gemeenschap worden overgenomen krachtens artikel 61, § 8 van de bijzondere financieringswet. § 2. De Gemeenschap neemt de rechten en verplichtingen over van het Gewest en de Commissie, met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden van de Gemeenschap die voorheen werden uitgeoefend door het Gewest en de Commissie, overeenkomstig artikel 3 van de decreten II en III van 19 en 22 juli 1993 tot toekenning van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, en die overeenkomstig dit decreet opnieuw worden uitgeoefend door de Gemeenschap.

Het Gewest en de Gemeenschap blijven, voor de verbintenissen aangegaan vóór 1 juli 2014, evenwel gebonden door de verplichtingen die bestaan op 30 juni 2014 1° hetzij wanneer hun betaling op deze datum verschuldigd is indien het gaat om vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen schuldvordering moet worden opgesteld;2° hetzij voor de andere schulden wanneer die zeker zijn en hun betaling regelmatig op dezelfde datum werd gevorderd, overeenkomstig de geldende wetten, decreten en reglementen. § 3. In geval van geding mag de Gemeenschap, het Gewest of de Commissie, naargelang het geval, steeds tussenkomen of de overheid die haar opvolgt of die zij opvolgt in het geding roepen.

Art. 13.De Gemeenschap, het Gewest en de Commissie sluiten een samenwerkingsakkoord overeenkomstig artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, teneinde de convergentie van hun beleid inzake gezondheidszorg en hulp aan personen te bevorderen.

Dit samenwerkingsakkoord voorziet in ieder geval : a) De instelling van een sokkel van gemeenschappelijke principes volgens welke de partijen zich ertoe verbinden om hun bevoegdheden inzake gezondheidszorg en hulp aan personen uit te oefenen en toe te zien op de daadwerkelijke toepassing van deze principes;b) De oprichting van een overlegstructuur tussen de verschillende entiteiten om de convergentie van het beleid op het grondgebied van het Franse taalgebied en het tweetalige taalgebied Brussel-Hoofdstad te garanderen, het beheer van deze bevoegdheden te verbeteren en toe te zien op de daadwerkelijke toepassing van de in punt a) bedoelde gemeenschappelijke principes. Deze overlegstructuur omvat een ministerieel comité met alle ministers van alle executieven van de betrokken deelentiteiten die regelmatig moeten vergaderen, evenals een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de partners die zijn betrokken bij het beheer van deze bevoegdheden; dit orgaan zal worden belast met het uitbrengen van de adviezen, aanbevelingen en evaluaties over de manier om een structurerende en duurzame beleidsvisie op deze bevoegdheden te concretiseren.

Een regelmatig overleg van de leidende ambtenaren van de betreffende administratieve organen wordt georganiseerd.

Art. 14.De opdrachten, goederen, personeelsleden, rechten en verplichtingen van de federale overheidsinstellingen die, overeenkomstig de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten worden overgedragen aan de Gemeenschap, in de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden, worden onmiddellijk op billijke wijze en naargelang de behoeften overgedragen aan het Gewest en de Commissie bij besluit van de Gemeenschapsregering genomen op eensluidend advies van de Waalse Regering en het College.

Art. 15.Dit decreet annuleert en vervangt decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, met uitzondering van de artikelen 7, 9, tweede lid, 10, § 1, 11, 3° en 14, tweede lid van dit decreet.

Art. 16.Dit decreet treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van het in artikel 13 bedoelde samenwerkingsakkoord.

Brussel, 4 april 2014.

De voorzitter, De secretaris, De griffier,

^