Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 25 september 2014
gepubliceerd op 28 oktober 2014

Besluit 2014/ 1242 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2014/914bis van 20 juli 2014 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031864
pub.
28/10/2014
prom.
25/09/2014
ELI
eli/besluit/2014/09/25/2014031864/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 SEPTEMBER 2014. - Besluit 2014/ 1242 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2014/914bis van 20 juli 2014 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College, Gelet op de artikelen 136, 138, 166 en 176 van de Grondwet, gecoördineerd door de wet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd ;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, zoals gewijzigd ;

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 18 juni 1990 houdende regeling van het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie; Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 april 2014 betreffende de overheveling van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3 zoals gewijzigd door de gewone wet van 9 augustus 1980 betreffende de hervorming van de instellingen;

Gelet op het besluit van 20 juli 2014 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, en in het bijzonder de artikelen 3 en 5;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie, ten spoedigste toe te zien op de werking, Besluit :

Artikel 1.2° in Artikel 1 van het besluit van 20 juli 2014 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt vervangen door de volgende 2° : « decreet »: het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031507 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten betreffende de bevoegdheden van Franse Gemeenschap die overgeheveld zijn naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.In artikel 2, zevende streepje, van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2014 tot verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie worden de woorden "en van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek sluiten betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap die werden overgeheveld naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie" geschrapt.

Art. 3.In Artikel 2, achtste streepje, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2014 betreffende de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie worden de woorden "het schoolvervoer zoals voorzien in Artikel 3, 5° van het decreet" vervolledigd door de woorden "van 4 april 2014 met betrekking tot de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap die werden overgeheveld naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie."

Art. 4.In Artikel 3 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2014 tot verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt het tweede streepje vervangen door wat volgt: "-het beleid met betrekking tot toerisme in toepassing van de artikelen 4bis en 6sexies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van de instellingen".

Art. 5.In Artikel 5, derde streepje, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2014 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de leden van College van de Franse Gemeenschapscommissie, worden de woorden "(te verdelen bevoegdheden met Minister nr.3)" geschrapt.

Brussel, 25 september 2014.

De Minister-President van het College van de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Schoolvervoer, Kinderopvang, Sport en Cultuur, Mevr. F. LAANAN De Minister, Collegelid bevoegd voor Sociale Cohesie en Toerisme, R. VERVOORT De Minister, Collegelid bevoegd voor Openbaar Ambt en Gezondheidsbeleid.

Mevr. C. JODOGNE De Minister, Collegelid bevoegd voor Beroepsopleiding.

D. GOSUIN De Minister, Collegelid bevoegd voor Beleid van bijstand aan personen met een handicap, Sociale Actie, Gezin en Internationale Betrekkingen, Mevr. C. REMAULT

^