Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 19 juli 2019
gepubliceerd op 14 november 2019

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie regelt

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019014863
pub.
14/11/2019
prom.
19/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/19/2019014863/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2019. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie regelt


Het College, Gelet op de artikelen 136, 138, 166 en 178 van de Grondwet, gecoördineerd bij de wet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming der instellingen, bij de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen en bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 ter voltooiing van de federale Staatsstructuur, inzonderheid de artikelen 60, lid 2, 74 en 75 en gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 18 juni 1990 houdende regeling van het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet (I) van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet (II) van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 houdende oprichting van een publiekrechtelijke maatschappij belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs;

Gelet op het decreet (III) van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie, gedeeltelijk opgeheven door het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het kadersamenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen Franstaligen inzake gezondheidsbeleid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die in deze aangelegenheden toepasselijk zijn sluiten;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 3 april 2014 met betrekking tot de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening werd overgedragen aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3 zoals gewijzigd door de gewone wet van 9 augustus 1980 betreffende de hervorming van de instellingen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voor het College, ten spoedigste toe te zien op de werking, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "bijzondere wet": de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988 tot hervorming der instellingen, door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, door de bijzondere wet van 16 januari 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;2° "decreet": het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031507 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten betreffende de bevoegdheden van Franse Gemeenschap die overgeheveld zijn naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.Mevr. Barbara Trachte, Minister-Voorzitter van het College, belast met de Promotie van de Gezondheid, het Gezin, de Begroting en het Openbaar Ambt is bevoegd voor: - het secretariaat en de Kanselarij; - de coördinatie van het beleid van het College; - het aanbrengen van zaken voor het Overlegcomité "Federale regering - Regering van de gemeenschappen en de gewesten"; - de betrekkingen met de Franse Gemeenschap en met het Waalse gewest; - de promotie van de gezondheid; - het gezinsbeleid; - het openbaar ambt; - de begroting.

Art. 3.De heer Rudi Vervoort, Minister, Collegelid, belast met het beleid inzake Onderwijs, Crèches, Cultuur, Personen met een Handicap, Toerisme en Schoolvervoer is bevoegd voor: - het onderwijs binnen de beperkingen van artikel 60 tot 62 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, met inbegrip van de voorschoolse vorming in kinderdagverblijven, de naschoolse en bijschoolse vorming, de artistieke vorming en de intellectuele, morele en bijzondere vorming zoals voorzien in artikel 4, 11°, 12°, 13° en 14° van de bijzondere wet; - het provinciaal onderwijs zoals bedoeld in artikelen 79bis en 80bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989, net als voor de uitvoering van het decreet (I) van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de Franse Gemeenschapscommissie en het decreet (II) van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 houdende oprichting van een publiekrechtelijke maatschappij belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs, met inbegrip van het Sportcomplex en de Hogeschool Lucia de Brouckère; - de infrastructuren voor crèches, oudercrèches, peutertuinen, gemeentelijke opvangvoorzieningen voor kinderen en gespecialiseerde opvangdiensten; - het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, zoals voorzien in artikel 5, § 1, II, 4° van de bijzondere wet, met inbegrip van de dienst met gescheiden beheer, en de betrokken infrastructuren; - het schoolvervoer, zoals voorzien in Artikel 3, 5° van het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031507 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten met betrekking tot de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap die werden overgeheveld naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie; - het cultuurbeleid, zoals voorzien in Artikel 4 van de bijzondere wet, uitgezonderd de 9° tot 17° en binnen de beperkingen voorzien in de artikelen 60 tot 62 van de bijzondere wet van 12 januari 1989; - het cultuurbeleid, zoals bedoeld in Artikel 83quinquies van de bijzondere wet van 12 januari 1989; - het beleid met betrekking tot toerisme in toepassing van de artikelen 4bis en 6sexies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van de instellingen.

Art. 4.De heer Bernard Clerfayt, Minister, Collegelid, belast met Beroepsopleiding en Internationale Betrekkingen is bevoegd voor: - de beroepsopleiding en het voortgezet onderwijs van de Middenstand, met inbegrip van het toezicht op de betrokken instellingen; - de beroepsomscholing en -bijscholing, zoals bedoeld in artikel 4, 16° van de bijzondere wet, met inbegrip van het toezicht op de betrokken instellingen; - de stelsels inzake alternerende opleiding bedoeld in artikel 4, 17° van de bijzondere wet, met uitsluiting van het alternerend onderwijs; - de internationale betrekkingen.

Art. 5.De heer Alain Maron, Minister, Collegelid, belast met Maatschappelijk Welzijn en Gezondheid is bevoegd voor: - het gezondheidsbeleid, zoals bedoeld in Artikel 5, § 1, I van de bijzondere wet en in Artikel 3, 6° van het decreet, met uitzondering van de Promotie van de Gezondheid; - het maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de daarmee verband houdende sociale infrastructuren, met uitzondering van het beleid inzake bijstand aan personen met een handicap voorzien in artikel 5, § 1, II, 4° van de bijzondere wet en met uitzondering van de infrastructuren bedoeld in het tweede streepje van artikel 3; - de Onthaalbureaus voor Nieuwkomers.

Art. 6.Mevr. Nawal Ben Hamou, Minister, Collegelid, belast met Sociale Samenhang en Sportinfrastructuren is bevoegd voor: - de sociale samenhang, zoals bedoeld in artikel 5, § 1, II, 3° van de bijzondere wet en dat binnen de beperkingen opgelegd door het decreet in artikel 3, 7° en voor de daarmee verband houdende infrastructuren, met uitzondering van: o de Onthaalbureaus voor Nieuwkomers; - de sportinfrastructuren, zoals bedoeld in Artikel 3, 1° van het decreet.

Art. 7.Het secretariaat van het College wordt verzekerd door de Kabinetschef of adjunct-Kabinetschef van de Minister, Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 8.Het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2014 dat de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie regelt, wordt opgeheven.

Art. 9.De leden van het College zijn, elk voor wat hen betreft, belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Art. 10.Onderhavig besluit treedt in werking op 18 juli 2019.

Brussel, 19 juli 2019.

De Minister-Voorzitter van het College, belast met de Promotie van de Gezondheid, het Gezin, de Begroting en het Openbaar Ambt, B. TRACHTE De Minister belast met het beleid inzake Onderwijs, Crèches, Cultuur, Personen met een Handicap, Toerisme en Schoolvervoer, R. VERVOORT De Minister belast met Beroepsopleiding en Internationale Betrekkingen, B. CLERFAYT De Minister belast met Maatschappelijk Welzijn en Gezondheid, A. MARON De Minister belast met Sociale Samenhang en Sport, N. BEN HAMOU

^