Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014009257 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district (...) Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014041306 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juni 2014 is sameng Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,121 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 0(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014003271 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 106 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014009375 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014, wordt in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 november 2013, waarbij de heer Oeyen F., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van de politierechtbank te Hasselt, in ruste werd gesteld o Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014, in werking tredend op 31 december 2014 's avonds, is M(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan het "Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté - RWLP", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014204028 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij Koninklijke besluiten van 13 juni 2014 : - is de heer Ravyse S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. - is Mevr. Van Lint K., licentiaat in de Bij Koninklijke besluiten van 13 juni 2014 welke in werking treden op de datum van de eedaflegg(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Total Raffinaderij Terminal Melsele van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 11/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Wijngaard Natie NV - Opslagplaats Eco Center van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 03/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 03/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 03/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014003267 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 13 juni 2014 wordt de heer Jacquij, Philippe M.A., Administrateur Grote Ondernemingen bij de FOD Financiën, belast om, met ingang van 1 juni 2014, tijdelijk de functie van Administrateur-gener Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014018208 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 19 mei 2014 wordt met ingang van 1 mei 2014, eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur-generaal verleend aan de heer Gilbert HOUINS, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetze type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 2012 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gebruik van de geïnformatiseerde matrix en het uniforme CV-model als bedoeld in artikel 39, § 3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014021089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203216 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen te 4750 Berg/Bütgenbach, Zum Giesberg 2 type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203217 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Amel als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel/Deidenberg, Am Stein 1A

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014203280 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2014 van 8 mei 2014 Rolnummers : 5591 en 5597 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 4.8.4 en 4.8.28, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij artikel 5 van het dec Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...)

decreet

type decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het kadersamenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen Franstaligen inzake gezondheidsbeleid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die in deze aangelegenheden toepasselijk zijn type decreet prom. 04/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031507 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031508 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het raamakkoord voor samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen de Franstaligen inzake gezondheid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke principes die in deze materies van toepassing zijn type decreet prom. 10/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031509 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2014 tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een deontologische commissie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203084 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203108 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne over het wegvervoer, ondertekend in Kiev op 28 juli 1997 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203128 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren , opgemaakt in Genève op 26 mei 2000, en met de geactualiseerde voorschriften ADN 2013 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203132 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen het Koninkrijk België en de Regering van Montenegro, ondertekend in Podgorica op 16 februari 2010 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203133 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Moldavië, ondertekend in Chisinau op 21 mei 1996 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203225 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend in Skopje op 10 september 1998 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203226 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, en het protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, ondertekend in Rabat op 14 juli 1997 type decreet prom. 24/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203910 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs Vorming Arbeidsmarkt

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014203890 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 juni 2014, heeft Edward Cuyckens ber Die zaak is ingeschreven onder nummer 5915 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014203805 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1 ste alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichti Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen type bijzonder decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203086 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet houdende wijziging van de regeling met betrekking tot de commissies van beroep in de publiekrechtelijke hogescholen en van de regeling met betrekking tot de verkiezing van sommige leden van het bestuurscollege van de Universiteit Gent

document

type document prom. 06/02/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203569 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type document prom. 28/03/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203568 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 april 2014 werden met ingang van 8 april 2014 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Tony BAUWENS, Deerlijk. Mevrn. : Bernadette COESSENS Connie COSAERT, echtg. Vandendorpe, Harelbeke. De heren : Pierre CRAHAY, Leernes; Bob MON(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Hernieuwingen van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 de heer WATERSCHOOT K., als voorzitter van het technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij; type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2014 : wordt hernieuwd als lid van het technisch comité voor de preventie, voor een termijn van zes jaar i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Hernieuwingen van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2014, het mandaat van : - de heer P. - als lid van het beheerscomité : 1) Mevr. VERMEERSCH C. en de heren, DEMARREE S., DE PREZ G., (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014009362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van administratief deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Administratief deskundige bij het parket van het hof **** **** deskundige bij het **** ****, afdeling **** `dossierbeheer' :(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014009363 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van medewerker worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Medewerker bij de griffie van het hof van beroep **** `**** **** bij de griffie van het hof van beroep **** `****- ondersteuning' : 1; Medewerker bij ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014009364 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier-hoofd van dienst en secretaris-hoofd van dienst worden vacant verklaard voor benoeming bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Griffier-hoofd van dien Secretaris-hoofd van dienst in klasse A2 bij het parket van het arbeidshof Brussel : 1; Griffier-(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014009366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Griffier bij het hof van beroep **** **** bij het hof van beroep **** : 1 (tweetalig)*; Griffier bij het hof van beroep ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014009367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van het hof van cassatie **** **** bij de griffie van het hof van beroep **** `dossierbeheer' : 1; Assistent bij de (...)

document

type document prom. -- pub. 25/06/2014 numac 2014203058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 april 2014, dat worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd do(...)
^