Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type wet prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en politieagenten en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer type wet prom. 04/04/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en politieagenten en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014009182 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 04/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014009183 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 04/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009215 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen type wet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht type wet prom. 04/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof type wet prom. 04/04/2014 pub. 04/05/2015 numac 2015000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekeringen type wet prom. 04/04/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 08/02/2016 numac 2016000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 15/05/2018 numac 2018012017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekeringen type wet prom. 04/04/2014 pub. 15/01/2019 numac 2018015728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekeringen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de vaststelling van het taalkader van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Roulette", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014003138 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 144/2 en 144/6 van het KB/WIB 92 inzake de bepaling van het aandeel van iedere belastingplichtige in de gemeenschappelijke aanslag type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003147 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen met betrekking tot het Productcontactpunt voor de Bouw type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 2 april 2014 houdende invoeging van Boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend voorzitter in de Nederlandstalige kamer van de Tuchtcommissie en een plaatsvervangend lid in de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de NMBS-Holding, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014018140 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot aanstelling van de gedelegeerd bestuurder van het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014018153 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014018155 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, met betrekking tot het ethisch comité type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014022164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de Technische Geneeskundige Raad type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014024139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "lokale donorcoördinatie" moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202880 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 18/09/2015 numac 2015000489 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 08/12/2016 numac 2016000746 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, met betrekking tot het ethisch comité. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 04/03/2016 numac 2016014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Kerncentrale Doel van de gouverneur van de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Electrabel GDF Suez - Kerncentrale Doel van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om de onmiddellijke heffing voorzien in artikel 34 van de wet op te leggen type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de nationale selectiecommissie voor hogere officieren type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de afgifte van vergunningen om importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen te machtigen zelf de vignetten in te vullen of signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 18/09/2015 numac 2015000490 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de afgifte van vergunningen om importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen te machtigen zelf de vignetten in te vullen of signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 04/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031507 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035382 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 04/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014035452 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 42, § 1, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035496 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, ondertekend in Ulaanbaatar op 30 april 2013 type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening nr. 347/2013 (1) type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035498 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010 type decreet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035497 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 04/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035564 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type decreet prom. 04/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school type decreet prom. 04/04/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014202551 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 3.19.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, teneinde de informatiedeling over fiscale gegevens aan lokale besturen te optimaliseren type decreet prom. 04/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202559 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014035429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen, voor wat betreft de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014035449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets en houdende wijziging van diverse besluiten betreffende het woonbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014035453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de inplanting van de gasvervoerinstallaties van de NV Fluxys gelegen in het openbaar domein van het Vlaamse Gewest op het grondgebied van Machelen, deelgemeente van Zulte, ten behoeve van de realisatie van het Seine-Schelde-project, inzonderheid de verdieping van de Leie en rekening houdend met de passeerstrook aldaar type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014035507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een erkenningsregeling voor verslaggevers en van een vrijstelling voor bepaalde gebouwen van landbouwbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014035583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van de relanceprovisie ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-X-2-C/PR - basisallocatie CB0 CB026 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035961 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014036520 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters en het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014202797 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding « bachelor in Idea & Innovation Management » als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014202798 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014202800 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014202856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private sociaal- en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014202938 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde personen worden uitgevoerd type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten ter uitvoering van opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant

bericht

type bericht prom. 04/04/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezing van 25 mei 2014 voor het Europese Parlement. - Bericht van de collegehoofdbureaus. - Tabel met de volgnummers van de aanvullende loting, verricht door de collegehoofdbureaus voor de verkiezing van het Europese Parlement

erratum

type erratum prom. 04/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Kerncentrale Doel van de Gouverneur van de provincie Antwerpen. - Erratum type erratum prom. 04/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003209 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Roulette", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. - Erratum type erratum prom. 04/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. 04/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 04/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014202519 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, wat betreft de schoolraad

document

type document prom. 04/04/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014031350 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
^