Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 april 2014
gepubliceerd op 02 juni 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029319
pub.
02/06/2014
prom.
15/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/15/2014029319/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 APRIL 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), artikel 13, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, artikel 45, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", afgekort " ONE ", artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten;

Gelet op het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de audiovisuele mediadiensten, artikel 140, § 3;

Gelet op artikel 24 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 tot wijziging van sommige statutaire bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende het administratief en geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de Diensten van de Regering die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiëne en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van niveau 2+ en van sommige graden van niveau 2, op de personeelsleden van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" toepasselijk worden gemaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 28 maart 1991 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de " Office de la Naissance et de l'Enfance " (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van het "Institut de la Formation en cours de carrière" (Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVIIre>ssorteren;

Gelet op het besluit van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren;

Gelet op de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 7 november 2013;

Gelet op het protocol nr. 428 van het Comité van Sector XVII, gesloten op 24 januari 2014;

Gelet op het advies van de Directieraad van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", gegeven op 16 december 2013;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 13 januari 2014;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap gegeven op 6 januari 2014;

Gelet op het advies van de Directieraad van de "Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté Française" (ETNIC - Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap), gegeven op 14 maart 2014;

Gelet op het advies van de Directieraad van het "Institut de la Formation en cours de carrière", gegeven op 11 december 2013;

Gelet op het advies 55.186/2 van de Raad van State, gegeven op 24 februari 2014, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit, dient te worden verstaan onder : 1° Personeelsdienst : het personeelslid (de personeelsleden) of de dienst(en) belast met de werving van een contractueel personeelslid (personeelsleden) binnen de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector of de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII;2° Functionele dienst : de dienst waarin het personeelslid zijn ambt zal moeten uitoefenen. § 2. Dit besluit is van toepassing op de contractuele personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII. Voor de toepassing van de artikelen 3, 7, § 5, 8, § 1, 9, § 6, en 11, dient onder "Regering" of "Minister van Ambtenarenzaken" te worden verstaan, de overheid die de beheersmacht uitoefent binnen de Hoge Raad voor de audiovisuele sector of binnen de instelling van openbaar nut. § 3. De artikelen 7 tot 9 van dit besluit zijn niet van toepassing op de personeelsleden die aan te werven zijn : 1° bij overeenkomst voor tewerkstelling van studenten;2° bij arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van hoogstens 6 maanden;3° bij overeenkomst met toepassing van de artikelen 23 en volgende van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid (startbaanovereenkomst), hoofdstuk II, titel III van de programmawet van 30 december 1988 (gesubsidieerde contractuelen) en van het decreet van het Waalse Gewest van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector (steun voor startbaan);4° bij de nieuwe aanwerving van een personeelslid waarvan de oorspronkelijke aanwerving in een gelijkwaardige post met toepassing van dit besluit werd verricht, en dat een gunstige evaluatie of, als hij niet vroeger voor een periode van meer dan 2 jaar werd aangeworven, een gelijkwaardige evaluatie heeft gekregen;5° de occasionele sportmonitors zoals bedoeld in artikel 65, 3° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap. § 4. In de in de vorige paragraaf bedoelde gevallen, wordt de selectie georganiseerd door de functionele dienst waar de betrekking toe te kennen is, op grond van een vooraf bepaald ambtsprofiel en, met uitzondering van de nieuwe aanwerving bedoeld in § 3, 4°, op grond van een oproep tot kandidaten of van een raadpleging van de databank bedoeld in artikel 6. De functionele dienst kan echter de toepassing van het geheel van de in de artikelen 7 tot 9 bepaalde procedure vragen. § 5. Hoofdstuk VIII van dit besluit is niet van toepassing op de evaluatie van de contractuele personeelsleden gedurende de proefperiode. Het feit dat hoofdstuk VIII van dit besluit het evaluatiesysteem dat het regelt alleen tot de contractuele personeelsleden die voor een periode van meer dan 2 jaar aangeworven zijn, beperkt, belet niet dat zijn hiërarchische meerderen, met inachtneming van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de beginselen in verband met de toepassing ervan zoals die voortvloeien uit de gerechtelijke rechtspraak, de beroepsbekwaamheid kunnen beoordelen van de contractuele personeelsleden die hun proefperiode afleggen of die voor een periode van 2 jaar of minder aangeworven zijn. HOOFDSTUK II. - Wervingscategorieën en barema's

Art. 2.Er kunnen personen contractueel worden aangeworven uitsluitend om : 1. aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften inzake personeel te beantwoorden, of het nu gaat om de verrichting van acties die in de tijd beperkt zijn, of om een uitzonderlijke werktoename;2. personeelsleden te vervangen wanneer die geheel of gedeeltelijk afwezig zijn, of ze al dan niet in dienstactiviteit zijn;3. bijkomende opdrachten te vervullen zoals die bepaald zijn bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten voor de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap);4. specifieke opdrachten uit te voeren zoals bepaald bij het voormelde besluit;5° een ambt van niveau 1 of 2+ uit te oefenen dat een bijzondere kennis of een wijde ervaring van hoog niveau vergt, waarbij beide relevant zijn voor het uit te oefenen ambt, hierna "deskundigen" genoemd.

Art. 3.De contractuele personeelsleden genieten een bezoldiging die gelijk is met de wedde en de tussentijdse verhogingen in verband met de wervingsschaal van het niveau en de kwalificatiegroep die met het vereiste diploma overeenstemmen.

Voor de ambten van het deskundig personeel, kan de Regering een bezoldiging toekennen die verbonden is met de weddeschalen met geldelijke bevordering van gegradueerde of attaché, met de weddeschalen van eerstaanwezend gegradueerde of eerstaanwezend attaché en, mits behoorlijk met redenen omklede omstandigheden, van eerste gegradueerde of directeur, in de kwalificatiegroep die met het vereiste diploma overeenstemt. De deskundigen die in die voorwaarden worden aangeworven, bekleden geen bevorderingsbetrekking die in de personeelsformatie bepaald is, oefenen de functies ervan niet uit en voeren er niet de titel van. HOOFDSTUK III. - Wervingsvoorwaarden, ontvankelijkheidsvoorwaarden en selectiecriteria

Art. 4.§ 1. De personen die bij arbeidsovereenkomst worden aangeworven, moeten gedurende de uitvoering van de overeenkomst voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het ambt;2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;3° het bewijs leveren dat zij de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt;4° houder zijn van een diploma of een studiegetuigschrift in verband met de toe te kennen betrekking onder dezelfde voorwaarden als deze die toepasselijk zijn op de ambtenaren die, elk afzonderlijk, ressorteren onder de in artikel 1 bedoelde diensten en instellingen. § 2. In afwijking van § 1, 4°, moeten de personen die aan te werven zijn voor de ambten bedoeld in artikel 11, § 1, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), het bewijs leveren van een opleiding en/of ervaring die nuttig is voor de toe te kennen betrekking.

Art. 5.§ 1. De ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn : 1° het diploma, de opleiding of de kwalificatie in verband met de toe te kennen betrekking;2° in voorkomend geval, de duur en het gebied van de beroepservaring die vereist is om het ambt uit te oefenen. Voor de aanwerving van een deskundig contractueel personeelslid, is een beroepservaring van minimaal zes jaar in verband met het ambt een ontvankelijkheidsvoorwaarde. § 2. De selectiecriteria zijn : 1° de algemene en specifieke bevoegdheden;2° de motivatie om de betrekking te bekleden. HOOFDSTUK IV. - Databank van de spontane kandidaturen

Art. 6.De spontane kandidaturen van de personen die geïnteresseerd zijn in een contractuele betrekking binnen de diensten en/of instellingen bedoeld in artikel 1, § 2, worden in een databank opgenomen.

Die databank wordt ter beschikking gesteld van de personeelsdiensten bedoeld in artikel 1, § 1, en wordt bekendgemaakt op hun respectieve internetsite.

De inschrijving geschiedt online.

Van de inschrijving wordt ontvangst gemeld in de databank.

De inschrijving heeft een geldigheidsduur van één jaar. HOOFDSTUK V. - Selectiecommissie

Art. 7.§ 1. Voor elke aanwerving van contractueel personeel, organiseert een selectiecommissie de selectieproeven. § 2. De selectieproef is samengesteld uit 2 tot 4 personen voor de werving voor elk ambt behalve een ambt van deskundig personeel.

Een lid van die commissie is afkomstig uit de personeelsdienst of wordt door deze gedelegeerd; het zit de commissie voor.

Het andere lid of de andere leden van de commissie zijn afkomstig uit de functionele dienst, onder wie ten minste de onmiddellijk hiërarchische meerdere of diens afgevaardigde met een rang die minstens gelijk is aan die van de toe te kennen betrekking.

Voor de wervingen op niveau 1, kan één van die leden een persoon zijn die niet behoort tot het personeel van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, of, in voorkomend geval, van het personeel van de instelling waarin de post toe te kennen is. § 3. In afwijking van § 2, tweede lid, voor de ononderbroken diensten bedoeld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de vervanging van sommige personeelsleden voor de ononderbroken diensten in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en sommige instellingen van openbaar nut die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, moeten de leden van de commissie afkomstig zijn uit de functionele dienst, behalve als deze de personeelsdienst vraagt om in de commissie te worden vertegenwoordigd.

Als de personeelsdienst vertegenwoordigd is, zit hij de commissie voor. § 4. In afwijking van § 2, derde lid, voor de aanwerving van medisch-sociale medewerkers van niveau 2+ binnen de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor geboorte en kind), oefent één van de leden van de commissie de coördinatiefuncties van de medisch-sociale medewerkers binnen de ONE uit. § 5. Voor de aanwerving van deskundigen, is de selectiecommissie samengesteld uit hoogstens zes personen, onder wie ten minste : 1° een lid van de personeelsdienst, dat de commissie voorzit;2° de hiërarchische meerdere van de functionele dienst waar de betrekking toe te kennen is of diens afgevaardigde met een rang die minstens gelijk is aan die van de toe te kennen betrekking;3° als het ambt dit rechtvaardigt, een vertegenwoordiger van een dienst waarmee de functionele dienst regelmatig werkt, bekleed met een rang die minstens gelijk is aan die van de toe te kennen betrekking;4° een lid dat een onbetwistbare bekwaamheid vertoont op het betrokken gebied en dat niet behoort tot het personeel van het Ministerie van de Franse Gemeenschap of, in voorkomend geval, het personeel van de instelling waarin de betrekking toe te kennen is. Voor elke aanwerving van een deskundige, wordt de samenstelling van de selectiecommissie door de Regering goedgekeurd vóór de oproep tot kandidaten. HOOFDSTUK VI. - Selectiecommissie

Art. 8.§ 1. Voor elke werving wordt een ambtsprofiel vastgesteld.

Het ambtsprofiel vermeldt : a) de naam van het ambt, het type betrekking en de duur van de werving;b) het doel van het ambt, de resultaatsdomeinen en acties die het ambt omvat.Onder resultaatsdomein wordt verstaan : de resultaten die het ambt geacht wordt voort te brengen in het kader van de verwachte rol.

Het gaat om een lijst van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om het doel van het ambt te bereiken; c) de ontvankelijkheidsvoorwaarden;d) de algemene en specifieke bevoegdheden die voor de uitoefening van het ambt vereist zijn. Voor de aanwerving van een deskundige, wordt het ambtsprofiel door de Regering goedgekeurd. § 2. Voor elke aanwerving moet : - een oproep tot kandidaten worden georganiseerd binnen de diensten van de Regering of elke in artikel 1, § 2 bedoelde instelling; - een gelijktijdige raadpleging van de in artikel 6 bedoelde databank.

De interne oproep tot kandidaten wordt gericht door elk communicatiemiddel dat iedere betrokken persoon in staat stelt zich aan te melden.

Het in § 1 bedoelde ambtsprofiel wordt gevoegd bij de oproep tot kandidaten. § 3. Een openbare oproep tot kandidaten moet worden gericht in de volgende gevallen : 1° op uitdrukkelijke aanvraag van de betrokken functionele dienst;2° voor de werving van een deskundige. Die openbare oproep tot kandidaten wordt gericht door elk communicatiemiddel dat iedere betrokken persoon in staat stelt zich aan te melden. Hij kan gelijktijdig met de interne oproep bedoeld in § 2 worden gericht.

Het in § 1 bedoelde ambtsprofiel wordt gevoegd bij de oproep tot kandidaten.

Art. 9.§ 1. De personeelsdienst, of de functionele dienst in het geval bedoeld in artikel 7, § 3, brengt een met redenen omkleed advies uit over de ontvankelijkheid van de kandidaturen en deelt het aan de selectiecommissie mee.

De selectiecommissie wijst de kandidaten aan die voor een onderhoud in aanmerking komen. Aan dat onderhoud kan een niet schiftende schriftelijke proef voorafgaan.

De kandidaten die niet voor een onderhoud in aanmerking komen, worden daar schriftelijk op de hoogte van gebracht. § 2. De selectiecommissie rangschikt de kandidaten op grond van een evaluatierooster die de selectiecriteria met betrekking tot de toe te kennen betrekking vermeldt.

Een gemeenschappelijk schema voor een evaluatierooster die de algemene en specifieke bevoegdheden bedoeld in artikel 5, § 2, 1° vermeldt, wordt door de personeelsdienst voorgesteld; de selectiecommissie keurt de evaluatierooster goed en vult die, zo nodig, aan, naar gelang van de kenmerken van de toe te kennen post. § 3. Een verslag wordt opgesteld na elk in § 1 bedoeld onderhoud, en wordt vervolgens aan de personeelsdienst overgezonden.

Voor elke kandidaat vermeldt het verslag, naast het ambtsprofiel van de betrekking, minstens de volgende gegevens : a) de identiteit van de kandidaat;b) de redenen waarom hij de betrekking wenst te bekleden;c) de overeenstemming tussen de kandidaat en het ambtsprofiel;d) de datum waarop de kandidaat beschikbaar is om de betrekking te bekleden;e) de rangschikking van de kandidaat;f) in voorkomend geval, de werkelijke diensten in overeenstemming met het ambt. § 4. De personeelsdienst kijkt na of de bepalingen van dit besluit gedurende de hele procedure worden nageleefd, en keurt de selectieprocedures die hij niet heeft voorgezeten, goed.

Als die goedkeuring niet wordt verleend, moet de procedure opnieuw worden georganiseerd. § 5. Als de procedure wordt goedgekeurd, behandelt de personeelsdienst het dossier voor de werving van de als eerste gerangschikte kandidaat.

Als deze afziet of als deze vertrekt binnen het jaar waarin hij in zijn ambt treedt, kan de personeelsdienst, met de instemming van de functionele dienst, de volgende in de rangschikking beschikbare kandidaat aanwerven. § 6. Voor de aanwerving van een deskundige, wordt het in § 3 bedoelde verslag gezonden naar de minister van ambtenarenzaken en naar de functionele minister.

Voor de beslissing betreffende een nieuw of bijzonder belangrijk beleid, en op de voordracht van de minister van ambtenarenzaken, behoudt de Regering zich de eindbeslissing voor de werving voor. § 7. Als een nieuwe werving voor een gelijkaardig ambt moet worden uitgevoerd binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de in § 2 bedoelde rangschikking, kan een oproep worden gericht naar de gerangschikte kandidaten die niet in aanmerking werden genomen voor de oorspronkelijke post op het einde van de selectieprocedure.

Die oproep geschiedt ofwel in de volgorde van de rangschikking ofwel op grond van een nieuw onderhoud dat overeenkomstig de vorige paragrafen wordt georganiseerd.

Art. 10.Iedere kandidaat wordt op de hoogte gebracht van het gevolg dat wordt gegeven aan zijn kandidatuur.

Art. 11.De personeelsdienst wordt ermee belast aan de Minister van ambtenarenzaken driemaandelijks verslag uit te brengen over de stand van alle wervingsprocedures.

De Minister van Ambtenarenzaken deelt dat verslag aan alle leden van de Regering mee. HOOFDSTUK VII. - Bepalingen betreffende de bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap

Art. 12.§ 1. Een persoon met een handicap kan zich laten kennen bij de personeelsdienst wanneer hij zich kandidaat stelt. Hij kan, naar aanleiding daarvan, de personeelsdienst redelijke aanpassingen vragen bij zijn deelneming aan de selectie van de kandidaten.

Onder persoon met een handicap wordt verstaan, iedere persoon die voldoet aan ten minste één van de voorwaarden vastgesteld in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de tewerkstelling van gehandicapten in de Diensten van de Regering en in sommige instellingen van openbaar nut die onder de Franse Gemeenschap ressorteren. § 2. Om het percentage te bereiken bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Regering bedoeld in § 1, tweede lid, kunnen sommige betrekkingen voor gehandicapte personen worden voorbehouden. § 3. Zolang het in § 2 bedoelde percentage niet bereikt is, bij ex-aequo-rangschikkingen, worden de betrekkingen prioritair toegekend aan de personen met een handicap die beantwoorden aan minstens één van de in § 1, tweede lid bedoelde voorwaarden. HOOFDSTUK VIII. - Evaluatie van de contractuele personeelsleden

Art. 13.Elk contractueel personeelslid dat voor een onbepaalde tijd wordt aangeworven of dat zijn ambt gedurende een periode van meer dan twee jaar uitoefent, wordt minstens om de twee jaar geëvalueerd. De evaluatie geschiedt ten vroegste zes maanden na de indiensttreding of na de voorafgaande evaluatie.

Het wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn evaluatie door middel van een nota die wordt ondertekend door de twee hiërarchische meerderen bedoeld in artikel 88 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, hierna "het statuut" genoemd.

De evaluatie geschiedt op grond van criteria die in het model van het verslag bedoeld in artikel 87 van het statuut worden vastgesteld, volgens de nadere regels bedoeld in de artikelen 88 en 89.

De termijn bedoeld in het eerste lid wordt berekend volgens de bij artikel 90 bis van het statuut nader bepaalde regels.

Art. 14.De in artikel 106 bedoelde raad van beroep is bevoegd inzake evaluatie van de contractuele personeelsleden. HOOFDSTUK IX. - Wijzigings-, overgangs-, opheffings- en slotbepalingen

Art. 15.Artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2008, wordt gewijzigd als volgt : 1° het eerste lid en het tweede lid worden samengevoegd in een paragraaf één;2° er wordt een paragraaf twee toegevoegd, luidend als volgt : " § 2.In afwijking van § 1, wordt het personeelslid dat wordt aangeworven met toepassing van hoofdstuk IV, afdeling II, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het sectorcomité XVIIre>ssorteren, van de stage vrijgesteld, indien het, op de datum van zijn aanwerving, wordt tewerkgesteld in een contractuele betrekking van hetzelfde niveau, en indien het, op grond van die aanwerving, aanspraak kan maken op een gunstige evaluatie, toegekend met toepassing van hoofdstuk VIII van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014 betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren.

Gedurende het jaar volgend op het jaar waarin het met toepassing van artikel 28 van dit besluit werd benoemd, volgt het de opleidingen bedoeld in artikel 24, tweede lid, die het niet heeft gevolgd tijdens de periode waarin het onder arbeidsovereenkomst was.".

Art. 16.In artikel 28 van hetzelfde besluit, worden de woorden "In het in artikel 26, 1° bedoelde geval wordt de stagiair " vervangen door de woorden "In de in de artikelen 18, § 2, en 26, 1°, bedoelde gevallen, wordt het betrokken personeelslid".

Art. 17.In artikel 1, § 3, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009, 7 juni 2012 en 28 maart 2013, wordt een punt 21° toegevoegd, luidend als volgt : "21° het aanhangig maken bij de raad van beroep met toepassing van artikel 7, § 2 van dit besluit.".

Art. 18.In artikel 19, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren, wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : "Wanneer een geslaagde, die batig gerangschikt is in één van de in het eerste lid bedoelde reserves, een contractueel personeelslid voor onbepaalde tijd is dat een gunstige evaluatie geniet met toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014 betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren, benoemt de in het eerste lid bedoelde overheid die geslaagde in de betrekking die het bekleedt, in de wervingsgraad.".

Art. 19.De personeelsleden die, op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit, voor meer dan zes maanden contractueel werden aangeworven, worden geacht aangeworven te zijn met toepassing van dit besluit voor de toepassing van artikel 1, § 3, 4°.

Art. 20.Artikel 34 bis van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 tot wijziging van sommige statutaire bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende het administratief en geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de Diensten van de Regering die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiëne en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van niveau 2+ en van sommige graden van niveau 2, op de personeelsleden van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" toepasselijk worden gemaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 28 maart 1991 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de " Office de la Naissance et de l'Enfance " (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap), ingevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2003, wordt opgeheven.

Art. 21.Artikel 1, 4° van het besluit de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 1998 tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 22.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^