Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2013 pub. 02/06/2014 numac 2014000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het Consulair Wetboek type wet prom. 15/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014011341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffende de productie van elektriciteit en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen type wet prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de handel in zeehondenproducten type wet prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014022229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SAEVELS, Jan benoemd in de hoedanigheid van lid van boveng(...) type wet prom. 08/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank type wet prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 25 april 2014 wordt de heer Philippe DURIEUX aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone van BERNISSART/PERUWELZ voor een termijn van v type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014003202 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014003235 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Cash League » genaamd Overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Cash League", ee - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 460) op 31 mei 2014 va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014003236 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "BLING BLING 1 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde o - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 894 en 895), op 31 mei(...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene koninklijke besluiten betreffende de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, wordt Mevr. Catherine BRIXY, klasse A1 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A2, met de titel van attaché, in het Franse taalkad Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275®, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 300.000,00 EUR aan de Gemeente Koekelberg in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014031280 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Power Online SA van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

arrest

type arrest prom. 08/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan - boekjaar 2014 van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type arrest prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014202581 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2014 van 3 april 2014 Rolnummer : 5666 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 9 van de wet van 17 maart 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de exter Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014202580 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2014 van 3 april 2014 Rolnummer : 5626 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 3, 4, 14 en 15 van de wet van 20 september 2012 tot instelling van het « una via »-principe in de vervolging van ove Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203089 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2014 van 3 april 2014 Rolnummer : 5224 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 3, §§ 3 tot 7, en 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203088 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2014 van 3 april 2014 Rolnummers : 5640, 5641 en 5642 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 13bis van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoegd bij artikel 10/1 van de wet van 9 augustus 1988 « tot wijziging Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...)

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014203382 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de plattelandsontwikkeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014203361 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 19 november 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven en van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013 tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertaler (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG14204) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : - Kandid(...) type lijst prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor de OISZ (ANG14228) Na de selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt ee(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Get(...) type lijst prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203585 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dierenartsen hoofdbestuur (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG14223) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar gel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2013 1. Overzicht van de geregistreerde inlichtingen 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale voor (...)

document

type document prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203588 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige industrieel ingenieur voor de penitentiaire instellingen De selectie van Franstalige industrieel ingenieur (niveau A) voor de penitentiaire instellingen (AFG14179) werd afgesloten op 23 mei 2014. Er zijn 5 ges(...) type document prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203584 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés betaling plannen De vergelijkende selectie van Franstalige attachés betaling plannen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG14173) werd afgesloten op 23 mei 2014. Er i(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014018188 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministeriele besluiten van 8 mei 2014 : Met ingang van - Mevrouw BERGEN, Karolien, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; - De heer SO(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DOISON, Pascal, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt ee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SCHELFHOUT, Mario, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervan(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014031418 bron brussels hoofdstedelijk gewest ****.****. - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het **** **** Gewest. - Samenstelling van een **** van niveau ****. - Oproep van kandidaten ****.**** stelt een **** samen voor ****(...) De geldigheidsduur van deze **** is bepaald op drie jaar. **** ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014031403 bron brussels hoofdstedelijk parlement Vergelijkend examen voor het ambt van attaché boekhouder/ financieel verantwoordelijke (****/****) (niveau ****) met voldoende kennis van het **** voor het **** **** Na dit examen wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar ge(...) **** : De kandidaat dient het bewijs te leveren dat hij houder is van een ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 02/06/2014 numac 2014203594 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verpleegkundige De vergelijkende selectie van **** verpleegkundige (niveau ****) voor het Fonds voor Beroepsziekten (****14175) werd afgesloten op 26 mei 2014.
^