Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 oktober 2010
gepubliceerd op 23 december 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029636
pub.
23/12/2010
prom.
14/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/14/2010029636/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten2 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten2 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Op de voordracht van de Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, van de Minister van Hoger Onderwijs en van de Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de aanhef van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten2 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het vijfde lid en het zesde lid worden de volgende leden ingevoegd : « Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht; Gelet op de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs; »; 2° tussen het tiende lid en het elfde lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, houdende afwijking van sommige bepalingen van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden die vereist zijn voor de schepping van betrekkingen in de Rijksinrichtingen voor technisch onderwijs of kunstonderwijs of voor onderwijs voor sociale promotie of onderwijs met beperkt leerplan;»; 3° tussen het zestiende lid en het zeventiende lid worden de volgende leden ingevoegd : « Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers; Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan; »; 4° tussen het zeventiende lid en het achttiende lid worden de volgende leden ingevoegd : « Gelet op het decreet van 10 april 1995 tot instelling van het politiek verlof om lid te worden van de Raad of van de Regering van de Franse Gemeenschap; Gelet op het decreet van 10 april 1995 tot instelling van het politiek verlof om lid te worden van een wetgevende vergadering of van een Regering ander dan die van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet van 24 juni 1996 houdende regeling van de opdrachten, verloven wegens opdracht en terbeschikkingstelling wegens opdracht in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

Gelet op het decreet van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;

Gelet op het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving sluiten betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving;

Gelet op het decreet van 5 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs sluiten houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan;

Gelet op het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs sluiten houdende algemene bepalingen betreffende het taalbadonderwijs en verschillende maatregelen inzake onderwijs;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs;

Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten0 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst;

Gelet op het decreet van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten1 tot vaststelling van het statuut van de directeurs; »; 5° tussen het eenendertigste en het tweeëndertigste lid worden de volgende leden ingevoegd : « Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1967 genomen ter uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs; Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap; »; 6° tussen het tweeëndertigste en het drieëndertigste lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter uitvoering van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurspersoneel;»; 7° tussen het drieëndertigste en het vierendertigste lid worden de volgende leden ingevoegd : « Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs dat verstrekt wordt in de gesubsidieerde vrije inrichtingen voor middelbaar onderwijs of voor normaalonderwijs, met inbegrip van het postsecundair psycho-pedagogisch jaar;»; « Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs georganiseerd in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor middelbaar onderwijs en in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor normaalonderwijs; »; 8° tussen het vijfendertigste en het zesendertigste lid wordt het volgende lid ingevoegd : Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 houdende het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra;»; 9° tussen het zesendertigste en het zevenendertigste lid worden de volgende leden ingevoegd : « Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten; Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch personeel, van het sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen; »; 10° tussen het achtendertigste en het negenendertigste lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap;»; 11° tussen het eenenveertigste en het tweeënveertigste lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1992 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;»; 12° tussen het zesenveertigste en het zevenenveertigste lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 1996 tot oprichting van recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap;»; 13° tussen het drieënvijftigste en het vierenvijftigste lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten3 betreffende het schoolbezoek;»; 14° na het zesenvijftigste lid wordt het volgende lid toegevoegd : « Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten5 tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;».

Art. 2.In artikel 69, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 1e lid worden de woorden « en aan de directeurs-generaal die de leiding hebben van iedere algemene directie van dit algemeen bestuur » vervangen door de woorden « aan de directeurs-generaal die de leiding hebben van iedere algemene directie van dit algemeen bestuur en aan de adjunct-directeur-generaal van de Agemene dienst voor coördinatie, conceptie en sociale relaties »;2° punt 3° wordt vervangen door het volgende punt : « 3° Erkenning van de nuttige ervaring voor de uitoefening van een ambt zoals bedoeld : - in artikel 17, § 1, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling voor het onderwijzend personeel; - in de artikelen 6 tot 13 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch personeel, van het sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen; - in artikel 11 van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs dat verstrekt wordt in de gesubsidieerde vrije inrichtingen voor middelbaar onderwijs of voor normaalonderwijs, met inbegrip van het postsecundair psycho-pedagogisch jaar; - in artikel 11 van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde inrichtingen voor secundair technisch en beroepsonderwijs met volledig leerplan en voor sociale promotie; - in artikel 11 van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs georganiseerd in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor middelbaar onderwijs en in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor normaalonderwijs; - in de artikelen 78 tot 83 van het decreet van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; » 3° het punt 6° wordt vervangen door het volgende punt : « 6° Goedkeuring van de verloven opgesomd in het decreet van de Regering van 10 april 1995 tot instelling van het politiek verlof om lid te worden van de Raad of van de Regering van de Franse Gemeenschap en in het decreet van 10 april 1995 tot instelling van het politiek verlof om lid te worden van een wetgevende vergadering of van een regering ander dan de Regering van de Franse Gemeenschap »;4° de punten 7° tot 12° worden door de volgende punten vervangen : « 7° Toekenning van de verloven bepaald in de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 13bis, 14, 20, 23, 30, 41 en 44 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter uitvoering van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen;8° Toekenning van de verloven bepaald in de artikelen 9, 10, 11 en 12, 13, 20, 23, 32, 38, 41 en 61bis van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten;9° Toekenning van de verloven bepaald in de artikelen 6, 7 en 8, 8bis, 15, 18, 23, 25, 29 en 32 van het koninklijk besluit van 8 december 1967 genomen ter uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs;10° Machtigingen tot afwezigheid van lange duur gewettigd door familiale redenen bij toepassing : - van de koninklijke besluiten van 25 november 1976 betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen respectievelijk ter uitvoering van het statuut van 22 maart 1969 en het statuut van 25 oktober 1971; - van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende het verlof voor afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten; 11° Toekenning van het ouderschapsverlof bij toepassing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 2 januari 1992 betreffende het ouderschapsverlof en het verlof om dwingende familiale redenen toegestaan aan personeelsleden van de onderwijsinrichtingen van de Gemeenschap en van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 7 november 1991 betreffende het ouderlijk verlof en het verlof om dwingende familiale redenen, toegestaan aan de gesubsidieerde personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;12° Toekenning van het verlof inzake verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden bij toepassing : - van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1989 betreffende het verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid, toegekend aan het personeelslid van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, dat 50 jaar is of ten minste twee kinderen heeft die niet ouder zijn dan 14 jaar, en betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheid voorafgaand aan het rustpensioen; - van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1991 betreffende het verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid, toegekend aan de personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben of ten minste twee kinderen ten laste hebben die niet ouder zijn dan 14 jaar en betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheid vóór het rustpensioen; »; 5° Het punt 15° wordt aangevuld met de woorden « en van de akten bedoeld in artikel 122 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen; »; 6° het punt 17° wordt vervangen door het volgende punt : « 17° Afhandeling van de aanvragen tot het bekomen van het rustpensioen overeenkomstig de wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen sluiten op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen en van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;»; 7° het punt 20° wordt vervangen door het volgende punt : « 20° beheer van de loopbanen van de schoolbemiddelaars die onder contract aangeworven zijn, ook de aanwerving, het ontslag en de inrustestelling, op de voordracht van het Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, bij toepassing van artikel 35 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;»; 8° in het punt 23°, worden de woorden « , de renten voor de overlevende echtegenoten of wettelijk samenwonende partners, voor de kinderen en voor de ouders van het slachtoffer » ingevoegd tussen de woorden « invaliditeitsrenten » en « met rechtstreekse toepassing »;9° Punt 30° wordt vervangen door het volgende punt : « 30° toekenning van de vrijstelling van de voorwaarde inzake nationaliteit, met uitzondering van een ongunstig advies van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken om redenen van openbare veiligheid;»; 10° § 1 wordt aangevuld met de volgende punten : « 35° Toelating tot verlenging van de ambten na 65 jaar bij toepassing van artikel 76, 2°, van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977;36° Toelating tot verlenging van de ambten na de pensioneringsleeftijd voor de gerechtigden op een deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de inrustestelling, bij toepassing van artikel 10ter, § 7 van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra; 37° Toelating tot voortijdige beëindiging van een loopbaanonderbreking voor het personeel van het Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, overeenkomstig artikel 7, § 1, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1992 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.»

Art. 3.In artikel 69, § 2 van hetzelfde besluit, wordt het 1e lid vervangen door de volgende bepaling : « De Administrateur-generaal en de Directeurs-generaal kunnen, ieder wat betreft de bevoegdheden van het bestuur waar hij de leiding van heeft, de bevoegdheden bedoeld in § 1, 5°, 23° en 25° tot 32°, aan een ambtenaar van minstens rang 12, de bevoegdheden bedoeld bij § 1, 35° en 36° aan een ambtenaar van rang 10 en de bevoegdheden bedoeld bij § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° tot 14°, 16°, 18° en 19°, aan ambtenaren van niveau 1 delegeren. »

Art. 4.In artikel 70 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt aangevuld met de volgende punten : « 29° Toekenning van de afwijking voor leerlingen die jonge sportbeoefenaars van hoog niveau of sportbeloften zijn, bedoeld in artikel 4, § 1, 6°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten3 betreffende het schoolbezoek;30° Binnen de perken van de kredieten uitgetrokken op de uitgavenbegroting, wordt delegatie verleend : a) om de facturen en de verklaringen van schuldvordering ingediend om de betaling te bekomen van de leveringen, werken of prestaties van alle aard wanneer zij uitgevoerd werden op basis van een contract aangegaan volgens de regels, van een regelmatige opdracht of van een bepaling van de Regering van de Franse Gemeenschap;b) om de uitgaven betreffende de wettelijke toelagen, de door overeenkomst toegekende toelagen en de facultatieve toelagen vast te leggen en te ordonnanceren waarvan het bedrag en/of de berekeningswijze bij decreet, besluit van de Regering of overeenkomst worden bepaald, ongeacht hun bedrag. Ingeval die kredieten onvoldoende zijn, ligt de keuze voor de te treffen maatregelen bij de betrokken Minister(s).

Na elke uitgavenverbintenis gevoerd in het kader van de afvaardiging bedoeld in 30°, b) van dit artikel, informeert het Bestuur de Minister(s) betrokken door de subsidie die de verbintenis betreft. 31° Toekenning van de afwijking bedoeld in artikel 63 van het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs;32° Jaarlijkse goedkeuring van de lijst van de organen bedoeld in artikel 12, 1° en 3°, van het voormeld decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten;33° Toekenning van de goedkeuringen betreffende de tenlasteneming van een leerling door een van de diensten bedoeld in de artikelen 30, 31 en 31bis, van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie.»; 2° § 2 wordt door de volgende bepaling vervangen : « § 2.De administrateur-generaal en de directeurs-generaal kunnen de bevoegdheden bedoeld in § 1, 1°, 2°, 3°, 5° en 9° tot 12°, delegeren aan ambtenaren van minstens rang 1, de bevoegdheden bedoeld in § 1, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30° en 32° aan ambtenaren die titularis zijn van een graad van ten minste rang 12, en de bevoegdheden bedoeld in § 1, 7°, 8°, 15° tot 18°, 27°, 31° en 33°, aan een ambtenaar-generaal van rang 15.

De subdelegaties bedoeld in het vorige lid gebeuren via een voorafgaande en schriftelijke akte, medegedeeld aan de secretaris-generaal. ». 3° een § 3 wordt toegevoegd : « § 3bis.De Adjunct-directeur-generaal van de algemene dienst pedagogische zaken, pedagogisch onderzoek en sturing van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, kan de bevoegdheden bedoeld in § 3, 2e lid, 2°, 6° en 7° aan een ambtenaar van ten minste rang 12 delegeren;

De subdelegaties bedoeld in het vorige lid gebeuren via een voorafgaande en schriftelijke akte, medegedeeld aan de secretaris-generaal. »

Art. 5.In hoofdstuk III « Bijzondere delegaties », wordt een afdeling 6 « Bijzondere delegaties voor het Algemeen Bestuur Infrastructuur toegevoegd » waarin een artikel 70ter toegevoegd wordt, luidend als volgt : «

Artikel 70ter.De Algemeen bestuurder van het Algemeen Bestuur Infrastructuur wordt afgevaardigd om de overeenkomsten te ondertekenen die gesloten worden met het « Centre régional d'Aide au Communes (CRAC) » in het kader van de buitengewone UREBA georganiseerd bij besluit van de Regering van 15 maart 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten4 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen. »

Art. 6.De Minister bevoegd voor de Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 oktober 2010.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-president en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^