Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004
gepubliceerd op 17 januari 2005

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031589
pub.
17/01/2005
prom.
22/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op artikelen 15, 23, § 2 en 26, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas inzonderheid op artikelen 10 en 11;

Gelet op het dossier voor de aanvraag van een vergunning ingediend op 18 november 2004 door de naamloze vennootschap Distrigas.

Gelet op het advies SR-041123-27 van de Dienst Regulering van het BIM op 23 november 2004 aan de Minister toegezonden;

Op voorstel van de Minister belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Renovatiepremies en Groenvoorzieningen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een leveringsvergunning voor gas voor onbepaalde duur wordt toegekend aan de naamloze vennootschap Distrigas met maatschappelijke zetel op de Nijverheidsstraat 10, te 1000 Brussel.

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 december 2004.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Renovatiepremies en Groenvoorzieningen, Mevr. E. HUYTEBROECK

^